Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pasza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Zastosowanie fitobiotyków w profilaktyce zwierząt
PL
W ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem w żywieniu zwierząt cieszą się naturalne produkty roślinne stosowane jako dodatki fitobiotyczne, a wśród nich zioła i produkty uzyskiwane na ich bazie w procesie ekstrakcji chemicznej. Stosowane dodatki w żywieniu zwierząt mogą poprawiać smak i zapach paszy, zwiększać jej pobranie, regulować funkcje trawienne, modyfikować mikroflorę przewodu pokarmowego, a w konsekwencji wpływać na zdrowie, przyrosty masy oraz zużycie paszy. Zwiększenie stabilności tych związków można uzyskać, stosując metody technologiczne i biotechnologiczne. Omówiono działanie przeciwbakteryjne, antyoksydacyjne oraz profilaktyczne zastosowania fitobiotyków u zwierząt gospodarskich.
EN
A review, with 62 refs., of biol. active compds. found in plants, as well as antibacterial, antioxidant and antiinflammatory and preventic effects of their use in livestock.
EN
When harvesting plant mass by forage harvesters for haylage, maize of high ripeness for silage, etc., one of the tasks is to increase the efficiency of the use of vehicles by increasing the quantity of transported growing mass, which is achievable with proper compaction and uniform distribution of the vehicle bunker. This is facilitated by the use of an active visor with a return movement located on the silo line of the forage harvester. The results of theoretical studies on optimization of operation modes and improving the design of active visor are presented. The options for a smooth and continuous control of the working stroke of the active visor located on the silo line of forage harvester are developed. When harvesting vegetable mass with forage harvesters for haylage, corn of wax ripeness for silage, etc.one of the tasks is to increase the efficiency of using vehicles by increasing the amount of transported plant mass, which is achievable if it is properly compacted and evenly distributed over the vehicle body. This is facilitated by the use of an active visor, i.e. a visor with a return movement on the silo of the forage harvester. Theoretical studies on optimizing operating modes and improving the design of the active visor on the silo of the forage harvester were carried out in accordance with the provisions of classical mechanics. Four basic schemes for controlling the working stroke of the visor are structurally justified. The use of the proposed control concepts and active visor designs allows you to control the process of uniform and homogeneous loading of vehicles when harvesting grasses for silage by forage harvesters.
PL
Podczas zbioru kukurydzy na kiszonkę w stadium dojrzałości woskowej za pomocą sieczkarni do sianokiszonki jednym z zadań jest zwiększenie wydajności użytkowania pojazdów przez zwiększenie ilości transportowanej masy roślinnej. Można to osiągnąć w warunkach odpowiedniego zagęszczenia i równomiernego rozłożenia masy na nadwoziu pojazdu. Ułatwia to użycie elementów roboczych sieczkarni. Teoretyczne badania dotyczące optymalizacji trybów pracy i poprawy konstrukcji elementów roboczych sieczkarni przeprowadzono zgodnie z zasadami mechaniki klasycznej. Cztery podstawowe schematy kontroli udaru elementu roboczego są strukturalnie uzasadnione. Zastosowanie proponowanych obwodów sterowania i konstrukcji elementu roboczego pozwala kontrolować proces równomiernego ładowania pojazdów podczas zbioru masy roślinnej.
EN
Maintaining permanent grassland contributes to the preservation of biodiversity. They also play an important role in the greenhouse gas balance. By storing soil organic matter and humus, they improve the structure of the soil, its ability to store water and resistance to erosion. Because of their functions, meadows are an important factor limiting hazards and contribute to maintaining the balance of the natural environment. This paper presents a query of the literature on the subject in order to present the results of studies on the functions performed by permanent grassland in the economy, environmental protection and the countryside landscape.
PL
Utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ) przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej. Odgrywają one także istotną rolę w bilansie gazów cieplarnianych. Poprzez magazynowanie glebowej substancji organicznej i próchnicy poprawiają strukturę gleby, jej zdolność magazynowania wody i odporność na erozję. Ze względu na pełnione funkcje łąki są istotnym czynnikiem ograniczającym zagrożenia i przyczyniają się do zachowania równowagi środowiska przyrodniczego. W pracy przedstawiono kwerendę literatury przedmiotu w celu przedstawienia wyników opracowań z zakresu pełnionych funkcji przez trwałe użytki zielone w gospodarce, ochronie środowiska i krajobrazie terenów wiejskich.
EN
This paper presents the results of the evaluation of feed quality conducted on the basis of the content of a tracer coated with a fluorescent substance. The study used the example of compound feed mixture for laying hens. Feed ingredients: maize and kardi primed wet using fluorescent solutions. The substances, such as Tinopal, Uranine and Rhodamine B were excited to shining by ultraviolet radiation. Before mixing process started, two tracers coated with different fluorescent substances were introduced into the mixture. The acquired images of the samples were analysed using the Patan computer program and were the basis of the information about the percentage share of the specified key component. The tests were used to verify the premise that there is a possibility of simultaneous determination of several components in a mixture based on fluorescent method. The results confirmed this assumption.
PL
W pracy przedstawiono wyniki oceny jakości paszy w oparciu o zawartość składnika kluczowego pokrytego substancją fluorescencyjną. Badania przeprowadzono na przykładzie wieloskładnikowej mieszanki paszowej dla kur niosek. Składniki paszy: kukurydze i kardi zaprawiano na mokro rozworami fluorescencyjnymi. Zastosowane substancje: tinopal, uranina i rodamina B wzbudzano do świecenie promieniowaniem ultrafioletowym. Pozyskane obrazy próbek poddawano analizie w programie komputerowym Patan, na podstawie którego uzyskiwano informacje o procentowej zawartości wskazanego składnika kluczowego. Do mieszanki przed rozpoczęciem procesu mieszania wprowadzano dwa trasery pokryte różnymi substancjami fluorescencyjnymi. Testy miały posłużyć do weryfikacji założenia, że istnieje możliwość jednoczesnego oznaczenia zawartości kilku składników w jednej mieszance w oparciu o metodę fluorescencyjną. Uzyskane wyniki potwierdziły założenie.
EN
The objective of anaerobic digester start-up is to achieve steady-state operation and the required reduction performance in the shortest possible time. The present study aims to assess a novel strategy to start-up pilot scale mesophilic anaerobic digester with internal inoculums; the operational parameters such as feed concentration and operating temperature were also evaluated. Three pilot scale anaerobic digester systems were designed and manufactured. They were equipped with all necessary instruments for measurements, operation and control. Each system consists of a feed tank, a reactor (anaerobic digester), a gas storage tank, and a displaced water collecting tank. The digester start-up was achieved successfully and smoothly without any operational problems. The feed concentration had minor effects on the performance of the digester start-up while the operating temperature has approximately no effect.
EN
The paper presents the impact of feed mixtures for poultry on their kinetic strength determined with Holmen's method. Research material came from a production line and 9 pelleted feed mixtures for poultry with diameter of 3.2 mm were accepted for the research. Feed was prepared, pelleted and cooled with the use of the same devices and their exploitation settings were comparable with regard to the investi-gated feed pellet. The obtained research results proved that kinetic strength of the investigated feed pellets was statistically significant in relation to the composition of the feed mixture. Relations of kinetic strength of pellets to the composition of the feed mixtures were deter-mined with the multiple regression method. From the determined models the highest utilitarian value may occur in case of a model with four explanatory variables: corn (x1), wheat (x2), soya meal (x4) and fat (x5).
PL
W pracy przeanalizowano wpływ składu mieszanek paszowych dla drobiu, na ich wytrzymałość kinetyczną, określaną metodą Holmena. Materiał do badań pochodził z linii produkcyjnej, a do analizy przyjęto 9 granulowanych mieszanek paszowych dla drobiu o średnicy granul 3,2 mm. Paszę przygotowywano, granulowano i schładzano wykorzystując te same urządzenia, a ich nastawy eksploatacyjne były porównywalne w odniesieniu do badanego granulatu paszowego. Uzyskane wyniki badań wykazały, że wytrzymałość kinetyczna badanych granulatów paszowych była statystycznie istotna w zależności od składu mieszanki paszowej. Zależności wytrzymałości kinetycznej granulatu od składu mieszanek paszowych wyznaczono metodą regresji wielorakiej. Z wyznaczonych modeli największą wartość utylitarną może mieć model z czterema zmiennymi objaśniającymi: kukurydza (x1), pszenica (x2), śruta sojowa (x4) oraz tłuszcz (x5).
EN
The paper presents a change in physical properties of loose, dust fodder additives (aluminosilicate) after mixing them with oil or glycerine. Additives where mixed in a blade mixer with the same mixing time for all samples, which was 1 minute. Tests with oil or glycerine were carried out in the following amounts: 5%, 10%. For mixtures of additives with oil or glycerine a selected group of physical properties was determined. Method of determination of physical properties was the same for all samples i.e. the same additives - without oil and glycerine as well as mixtures with their participation. Obtained research results and their analysis unanimously indicate that adding any amount of oil or glycerine for additives improves selected physical properties of mixtures.
PL
Prezentowana praca przedstawia zmianę właściwości fizycznych sypkich, pylistych dodatków paszowych (glinokrzemianów) po wymieszaniu ich z olejem lub gliceryną. Mieszanie dodatków przeprowadzono w mieszarce łopatkowej z jednakowym czasem mieszania dla wszystkich prób wynoszącym 1 min. Wykonano próby z udziałem oleju lub gliceryny w następujących ilościach: 5%, 10%. Dla otrzymanych w ten sposób mieszanin dodatków z udziałem oleju lub gliceryny określono wybraną grupę właściwości fizycznych. Sposób określania cech fizycznych był taki sam dla wszystkich próbek tj. samych dodatków - bez udziału oleju i gliceryny, jak i mieszanin - z ich udziałem. Uzyskane wyniki badań i ich analiza jednoznacznie wskazują, iż dodanie określonej ilości oleju lub gliceryny do dodatków wpływa na poprawę wybranych właściwości fizycznych mieszanin.
8
Content available Fodder briquettes with straw content
EN
The article presents the relationships between unit power consumption of the briquetting process Ni [kWh/ton of product] and briquette density as a function of the following parameters: moisture content of fodder mixture U , clearance coefficient of matrix P, length of matrix openings L, angle of entrance into opening , gap between matrix and densification roll Ss, diameter of densification roll RR1, percentage straw content S, average length of straw particles Lt.. The influence of gap between the matrix and densification roll Ss, and diameter of densification roll RR1 on briquette density was discovered to be immaterial.
PL
W artykule przedstawiono zależności energochłonności jednostkowej procesu brykietowania Ni [kWh/tonę produktu] oraz gęstości brykietów w funkcji wilgotności mieszanki paszowej U, współczynnika prześwitu matrycy P, długości otworów w matrycy L, kąta wejścia do otworu , szczeliny pomiędzy matrycą a rolką zagęszczającą Ss, średnicy rolki zagęszczającej RR1, procentowej zawartość słomy S, średniej długości cząstek słomy Lt. Wpływ szczeliny pomiędzy matrycą a rolką zagęszczającą Ss, średnicy rolki zagęszczającej RR1, na gęstość brykietów okazał się nieistotny.
EN
This paper looks at mathematical model and algorithm of computation a well balanced ration for cattle feeding. The main advantage of the proposed mathematical model for computing the cattle feed rations is that a zootechnisian specialist can, if it is necessary, set the desired percent structure of the ration based as on the zootechnical requirements and on feed’s supplies and on some other conditions. By using the weight coefficients it can be considered the importance degree of different nutrient components of the ration and their matching to the corresponding nutritional norms.
PL
Przedstawiono matematyczny model do określania dawki żywieniowej w chowie bydła. Opracowany algorytm umożliwia wyliczenie właściwego składu paszy w aspekcie ilościowym i jakościowym. Struktura składu paszy (udział wartości pokarmowych i odżywczych) ustalany jest w zależności od masy zwierzęcia oraz na podstawie istniejących norm żywieniowych.
EN
The article presents tests of the influence of the density of the mass flux of the densified material (5.29, 6.80, and 8.31 kg/m2•s) and the influence of the rotational speed of the matrix (280, 330, and 380 r•min-1) on the power consumption of the pellet mill and the quality of obtained pellets. The tests were carried out on a SS-2 stand with a working system of a pellet mill with a rotating matrix. On the basis of performed tests it was concluded that an increase in density of the mass flux of densified material and an increase in rotational speed of the matrix cause an increase in power consumption of the device and a reduction of the density and kinetic durability of obtained pellets.
PL
W artykule opisano badania wpływu gęstości strumienia masy zagęszczanego surowca (5,29 6,80 i 8,31 kg/m2•s) oraz wpływ prędkości obrotowej matrycy (280, 330 i 380 obr•min-1) na zapotrzebowanie granulatora na moc oraz jakość otrzymanego granulatu. Badania przeprowadzono na stanowisku SS-2 z układem roboczym granulatora z pierścieniowa obrotowa matryca. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, że zwiększenie gęstości strumienia masy zagęszczanego materiału oraz zwiększenie prędkości obrotowej matrycy powoduje wzrost zapotrzebowania urządzenia na moc oraz spadek gęstości i wytrzymałości kinetycznej otrzymanego granulatu.
11
Content available remote Algorytm doboru mocy napędu rozdrabniaczy bijakowych
PL
Wzrost zapotrzebowania na przetwory mięsne, powoduje rozwój gospodarstw hodowlanych oraz zapotrzebowanie na maszyny paszowe małej wydajności, w tym rozdrabniacze udarowe. Cechuje je duża energochłonność. W pracy przedstawiono własny algorytm graficzny doboru mocy dla tych maszyn, który powinien zmniejszyć zużycie energii w procesie oraz w konsekwencji zmniejszyć koszty eksploatacji rozdrabniaczy o małej wydajności (200-1OOO kg/h).
EN
An increase of demand for meat products influences on the equipment in growing farms including beater grinders for corn grain. They are characterized by high energy consumption. The own graphical procedure for the selection of energy consumption in grinders is described in the paper. It should decrease the energy consumption and exploitation costs of grinders with small output (200-1000 kg/h).
EN
The paper presents an analysis of the efficiency of inventory management in fodder production plants in groups of inventories and cross-sized enterprises. The study was conducted on the basis of financial data of feed enterprises. Efficiency of inventory management was measured by the length of inventory cycle. The research shows that the inventory cycle is diversified due of groups of inventories and cross-sized enterprises.
PL
W artykule przedstawiono analizę efektywności zarządzania zapasami w wytwórniach pasz w podziale na grupy zapasów oraz ze względu na wielkość przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono na podstawie danych finansowych przedsiębiorstw paszowych. Efektywność zarządzania zapasami mierzono długością cyklu zapasów. Badania pokazują, że cykl zapasów jest zróżnicowany ze względu na grupy zapasów i wielkość przedsiębiorstw.
PL
W pracy przedstawiono analizę energetycznego i białkowego zrównoważenia żywienia krów. Badania przeprowadzono w latach 2009–2012, w gospodarstwie rodzinnym, na stadzie ok. 50 krów. W okresie badań stado uległo podwojeniu, a przeciętna roczna wydajność mleczna zwiększyła się z 8160 do 10 291 kg*szt-1. Wraz ze wzrostem wydajności liczonej za 305 dni laktacji zmniejszała się zawartość białka w mleku. Świadczy to o występowaniu deficytu energetycznego krów o wydajności większej niż 11 tys. kg mleka. Zawartość białka w mleku była związana z fazą laktacji – najmniejsza była w pierwszych 100 dniach, a największa w końcowej części laktacji. Ilość białka podawanego krowom w paszach zasadniczo odpowiadała ich potrzebom we wszystkich fazach laktacji. Deficyt białka podawanego w paszy występował u 7,3–10,6% krów w stadzie. Zdrowotność wymion krów i jakość higieniczna mleka w 2012 r. znacznie się poprawiły i stan obecny można ocenić jako dobry.
EN
The paper presents analysis of feeding cows for balance of energy and protein. The study was carried out in 2009–2012 in the family farm with herd of about 50 cows. At that time, the number of cows in herd has doubled and average annual milk yield increased from 8160 kg*cow-1 to 10 291 kg*cow-1. The high milk production per 305 days of lactation caused the decrease of protein content in milk. This indicates energy deficit in feed for cows with high milk yield (over 11 000 kg*y-1*cow-1). The protein content in milk was related to phase of lactation. The lowest was in the first 100 days and the highest at the end of lactation. The protein content in fodder was balanced according to the cows needs at all stages of lactation. The protein deficit occurred in 7.3 to 10.6% of cows in the herd. The sanitary conditions of cow udder and hygienic quality of milk in 2012, greatly improved and current status can be assessed as good.
PL
W pracy zaprezentowano stan i kierunki rozwoju wiedzy w zakresie oceny homogeniczności mieszanin ziarnistych i sypkich skupiając się szczególnie na branży rolno-spożywczej. Jednorodność mieszanin decyduje o wartości produktu. Intensywny rozwój technologii produkcji pasz oraz wzrastające wymagania jakościowe wymuszają poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań pozwalających w szybki i precyzyjny sposób ocenić jakość mieszanki, minimalizując wpływ na proces produkcyjny. W Polsce metodą referencyjną oceny homogeniczności mieszanek paszowych jest analiza stopnia wymieszania składnika kluczowego w oparciu o oznaczanie zawartości chlorków lub węglanów. Rozwój technik komputerowych pozwolił na zastosowanie innowacyjnej metody oceny jednorodności mieszanin ziarnistych w oparciu o analizę obrazu. Metoda, która znalazła zastosowanie do oceny homogeniczności mieszanek paszowych wykorzystuje analizę zawartości składnika kluczowego tzw. Microtracera®. W pracy opisano także inne metody, które znalazły swoje zastosowanie w warunkach laboratoryjnych oraz przemysłowych charakterystyczne dla innych gałęzi przemysłu.
EN
The paper presents the condition and science development trends concerning assessment methods of granular and loose mixtures homogeneity focusing in particular on agri-food industry. Homogeneity of mixtures determines the product value. Intensive development of production technology and the increasing quality requirements force to search for innovative solutions allowing a fast and precise way to assess the mixture quality, which minimizes the impact on the production process. In Poland, the analysis of the mixing degree of the key component based on determination of the chloride and carbonate content is a reference method of assessing homogeneity of fodder mixtures. Development of computer techniques allowed the use of innovative method of assessing homogeneity of granular mixtures based on the image analysis. The method, which was applied for assessment of homogeneity of fodder mixtures uses the analysis of the key component content the so called Mictrotracer®. Moreover, other methods, which are applied in laboratory and industrial conditions, characteristic for other industrial branches, were described in the paper.
16
Content available remote Mechanizm procesu brykietowania pasz w układzie roboczym z płaską matrycą
PL
W pracy przestawiono wyniki badań procesu brykietowania pasz z udziałem słomy na autorskich stanowiskach badawczych. Badano zależność gęstości, wytrzymałości kinetycznej i wilgotności oraz czasu przebywania formowanego brykietu w otworze matrycy od prędkości przetłaczania, czyli wysokości porcji materiału wtłaczanego przez rolki w ciągu 1 sekundy. Prędkość przetłaczania ma istotny wpływ na gęstość brykietu. Dłuższy czas przebywania w otworze matrycy porcji materiału wtłaczanego przez rolki powoduje zwiększenie gęstości brykietu.
EN
Investigation results of fodder briquetting with straw participation per¬formed in authors’ own investigation posts are presented in the paper. The dependence of density, kinetic durability, moisture content and residence time of a moulded pellet in the matrix hole as a function of material portion height forced by rolls during one second (forcing speed) was tested The forcing speed revealed a significant influence on briquette density. Long residence time of material portion forced by rolls in the matrix opening hole caused the increase of briquette density.
PL
Poglądy nauki, biznesu oraz rolników-producentów żywności i pasz dotyczące funkcjonowania rolnictwa ekologicznego i wykorzystującego GMO w świecie roślin i zwierząt sa często skrajne. Padają argumenty za i przeciw współistnienia takich systemów produkcji. Opracowanie niniejsze jest oparte na wiedzy mogącej zbliżyć stanowiska stron w dyskusji, a wykorzystano do tego celu gatunek Solanum tuberosum. Ze względu na wegetatywny sposób rozmnażania ziemniaka, istnieje po spełnieniu pewnych ograniczeń możliwa na danym obszarze koegzystencja upraw ekologicznych, konwencjonalnych i wykorzystujących GMO ziemniaka. Warunkiem istnienia takiej koegzystencji jest zachowanie bezpieczeństwa żywności i paszy.
EN
The views of science, business, and farmers on the operation of organic farming and GMOs in plants and animals are often extreme. Shots are pros and cons of co-existence of such systems of production. The study is based on knowledge that could come close positions of the parties in the discussion and used for this purpose the species Solanum tuberosum. Due to the vegetative mode of propagation of potato, the coexistence of organic, conventional and GMO use in cultivation systems is possible. Provided that there is compliance with the principles of coexistence and preservation of food and feed safety.
PL
Celem pracy była ocena składowych barwy tkanki mięśniowej, tłuszczowej, łącznej i podwędzonej powierzchni prób wyrobów funkcjonalnych - polędwicy wieprzowej oraz ocena czynników wpływających na te zmienne, w postaci sposobu skarmiania zwierząt i zastosowanego opakowania. Porównywano wpływ paszy standardowej i paszy z dodatkiem 1,0 mg selenu organicznego na 1 kg paszy w przypadku opakowań z atmosferą naturalną, opakowań próżniowych oraz dwóch rodzajów opakowań z modyfikowaną atmosferą (70% N2 i 30% CO2, 40% N2 i 60% CO2). Przy wykorzystaniu komputerowej analizy obrazu oceniono składowe barwy w systemie RGB. Stwierdzono, że te badane czynniki łącznie wpływają na barwę tkanki mięśniowej, tłuszczowej i podwędzonej powierzchni, ale nie wpływają na barwę tkanki łącznej. Zastosowanie odpowiedniego rodzaju opakowania w przypadku wędlin funkcjonalnych charakteryzujących się podwyższoną zawartością selenu przyczynić się może do kształtowania barwy produktu.
EN
The purpose of the study was to assess the components of colour of muscle tissue, fat tissue, connective tissue and smoked surface of the pork loin, as an example of functional pork product. The influence of chosen factors - forage and packaging, on the analysed components of colour was also assessed. The influence of standard forage and forage with addition of 1,0mg of selenium per kg of forage were compared in case of loin packed into conventional packaging, vacuum packaging and modified atmosphere packaging (70% N2 and 30% CO2, 40% N2 and 60% CO2). Using computer image analysis, the components of colour were assessed in the RGB colour system. It was concluded, that analysed combined factors influence the colour of muscle tissue, fat tissue and smoked surface of the pork loin, but do not influence the colour of connective tissue. Applying properly chosen packaging technologies in case of selenium-enriched pork functional products, may create desired colour of product.
PL
W artykule przestawiono wyniki badań granulowania pasz - zależności gęstości, wytrzymałości kinetycznej i wilgotności oraz czasu przebywania formowanego granulatu w otworze matrycy od wysokości porcji materiału wtłaczanego przez rolki w ciągu 1 sekundy (prędkości przetłaczania). Badania zrealizowano na autorskich stanowiskach badawczych SB-3, SB-12. Wysokość porcji materiału wtłaczanego przez rolki w ciągu 1 sekundy (prędkość wtłaczania) ma istotny wpływ na gęstości granulatu. Dłuższy czas przebywania w otworze matrycy porcji materiału wtłaczanego przez rolki powoduje zwiększenie gęstości granulatu. Należy przyjąć, że wysokość porcji materiału wtłaczanego przez rolki w ciągu 1 sekundy (prędkości wtłaczania) wynoszącej około 1,6-1,9 mm*s-1 zapewnia dobrą jakość granulatu, charakteryzowaną jego gęstością i wytrzymałością kinetyczną.
EN
The paper presents the results of the investigations of the fodders pelleting - the dependence of density, kinetic durability, moisture and the dwell time of the moulded pellet in the hole of the matrix on the height of the portion of the material pressed by rolls in 1 second (the speed of pumping). Investigations were carried out on the authors' own research stands SB-3, SB-12. The height of the portion of the material pressed by rolls in 1 second (the forcing speed) has the significant influence on the pellets density. Longer dwell time of the portion of the material pressed by rolls in the opening hole of the matrix results in the growth of the pellets density. It should be assumed, that the height of the portion of the material pressed by rolls in 1 second (the speed of pressing) which is 1.6-1.9 mm*s-1 ensures a good quality of pellets characterized by their density and kinetic durability.
PL
W pracy przedstawiono opracowany w Katedrze maszyn i Urządzeń Rolniczych UP w Lublinie system ułatwiający dobór środków technicznych do przygotowywania pasz w hodowli bydła mlecznego. System baz danych oraz oprogramowanie zarządzające wykonano pod kontrolą systemu operacyjnego MS Windows w standardzie aplikacji MS Access za pomocą tabel, kwerend oraz formularzy. Program umożliwia przegląd wszystkich maszyn i urządzeń do przygotowywania pasz zgromadzonych w bazach danych oraz dokonuje ich doboru na podstawie zadanych przez użytkownika kryteriów, np. wydajności, zapotrzebowania na moc, nakładów finansowych. Oprogramowanie ma konstrukcję modułową, umożliwiającą rozbudowę systemu dla nowych grup maszyn oraz dodawanie innych reguł dokonujących wyboru.
EN
This paper presents a system developed at the University of Life Sciences in Lublin that facilitates the selection of technical equipment for preparation of feed for dairy cattle. The database and management software worked under the control of MS Windows Operating System as a MS Access standard application with tables, queries and forms. The program provides an overview of all machinery and equipment for preparing fodder stored in databases and carries out their selection based on the user-selected rules, such as performance, power demand and financial outlays. The software has a modular design, enabling the system to be expanded to new groups of machines, and adding other selection rules.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.