Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 117

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
In this work, vacuum hot pressed Ni-Mn-Sn-In Heusler alloys with different concentration of In (0, 2 and 4 at.%), were investigated. The magneto-structural behaviour and microstructure dependencies on chemical composition and on heat treatment were examined. It was found that the martensite start transformation temperature increases with growing In content and to a lesser extent with increasing temperature of heat treatment. The high energy X-ray synchrotron radiation results, demonstrated that both chemical composition as well as temperature of heat treatment slightly modified the crystal structures of the studied alloys. Microstructural investigation performed by transmission electron microscopy confirmed chemical composition and crystal structure changes in the alloys.
PL
Szyb Leon IV w kopalni Rydułtowy jest jednym z ostatnich szybów zgłębionych w polskim górnictwie węglowym z powierzchni, a następnie pogłębianym i ostatecznie wyposażanym w górnicze wyciągi szybowe. Zabieg ten pozwoli na budowę poziomu 1150 m i udostępnienie kolejnych pokładów węgla kamiennego do głębokości 1200 m, co zagwarantuje możliwość wyeksploatowania jeszcze przeszło 65 mln ton węgla i ciągłą pracę kopalni do roku 2040. Szyb ten był obiektem, w którym w czasie budowy wprowadzono szereg innowacyjnych rozwiązań, na jakie pozwalał obecny poziom techniki i technologii górniczych oraz materiałowych. Do uzbrojenia szybu wykorzystano po raz pierwszy w polskim górnictwie węglowym elastyczne prowadzenie naczyń wydobywczych, co w porównaniu ze zbrojeniem sztywnym jest rozwiązaniem znacznie tańszym i ma wiele innych zalet. W całym czasie budowy szybu Leon IV, to jest – głębienia zasadniczego w latach 1990-1998 i pogłębiania w latach 2013-2017 - zastosowano szereg nowatorskich rozwiązań niestosowanych wcześniej w polskim budownictwie szybowym. Pogłębianie szybu czynnego jest specyficznym i bardzo trudnym zabiegiem inwestycyjnym, który wymaga wykorzystania nietypowych urządzeń zabezpieczających funkcjonujące w szybie wyciągi, jak również specjalnie dostosowanej technologii obsługi przodka pogłębianego szybu. W przypadku budowy Szybu Leon IV, na szczególną uwagę zasługują prace związane z jego pogłębieniem i wydłużeniem górniczych wyciągów szybowych, w którym po raz pierwszy zastosowano elastyczne prowadzenie naczyń wyciągowych. Ostatecznie, pogłębienie szybu i wydłużenie wyciągów szybowych pozwoli na budowę nowego poziomu transportowego na głębokości 1150 m, co z kolei poprawi stan wentylacji kopalni oraz będzie sprzyjać skróceniu czasu transportu załogi do wyrobisk eksploatacyjnych.
EN
The Leon IV shaft in Rydułtowy mine is one of the last mining shaft deepened in the Polish coal mining industry from the surface, and then deepened and finally equipped with mine shaft hoist installation. This investment will allow for the construction of the exploitation level of 1150 m and the availability of further coal extraction up to a depth of 1200 m. It will guarantee the possibility of exploitation of over 65 million tons of coal and continuous operation of the mine until 2040. At the same time, a flexible guiding of the mining cage and skips was used in the Polish hard coal mining industry for the first time, which in comparison with rigid guiding is a much cheaper solution and has many other advantages. This paper presents the most important problems and technical solutions implemented during construction and deepening of the Leon IV Shaft in Rydułtowy Coal Mine in Poland.
PL
Aktualny stan przemysłu wydobywczego surowców mineralnych na świecie został opracowany w formie raportu przez Federalne Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki Austrii (Reichl i in. 2018). Raport ten był zaprezentowany i analizowany na 99 posiedzeniu Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Górniczego, które w tym roku miało miejsce w Astanie, stolicy Kazachstanu. Pokazuje on produkcję górniczą różnych grup surowców mineralnych w kilku interesujących perspektywach. Wyraźnie wskazuje na pogłębiający się kryzys górnictwa na kontynencie europejskim, przejawiający się, między innymi, 17% spadkiem własnej produkcji surowców mineralnych w ciągu ostatnich 16 lat. Na innych kontynentach w tym okresie ma miejsce wzrost tej produkcji, z czego w Azji o 94%, a w krajach Oceanii o 128%.
EN
The report on the current condition of mining of mineral resources in the world was elaborated by Austrian Federal Ministry of Sustainability and Tourism (Reichl et al. 2018). It was presented and analyzed during the 99th meeting of the International Organizing Committee of the World mining Congress, which took place in Astana, the capital city of Kazakhstan. This report shows mining production of some groups of mineral resources in the world in a few various perspectives. It distinctly indicates the deepening crisis of mining industry in Europe, manifested, among the others, in 17% decline in output of own mineral resources during the last 16 years. On other continents, in the same period of time, an increase of such production took place - in Asia by 94 %, and in Oceania countries by 128%.
PL
Przedstawiono znaczenie powstałej w 1919 roku Akademii Górniczej w Krakowie, która stała się kuźnią polskich kadr inżynierskich i naukowo-badawczych dla niepodległej Polski. Tym samym zrealizowały się marzenia Stanisława Staszica o rozwoju polskiego górnictwa jako podstawy dla gospodarki narodowej. Podkreślono także aktywność kadry profesorskiej i pracowników dzisiejszej Akademii Górniczej-Hutniczej w wydarzeniach związanych z obroną ojczyzny w różnych okresach jej historii. Na przykładzie międzynarodowej organizacji „Światowy Kongres Górniczy” pokazano działalność polskich inżynierów górników na rzecz integracji i współpracy ludzi górnictwa na świecie.
EN
This paper presents the significance of the AGH University of Science and Technology in Krakow, established in 1919, which became the forge of Polish engineering and research staff in the independent Poland. Thus, the dreams of Stanislaw Staszic on the development of Polish mining industry as the basis for the national economy came true. The paper also emphasizes the activity of the professors’ staff and employees of today’s AGH University of Science and Technology, related to the defence of the homeland in various periods of its history. Focusing on the international organization “World Mining Congress”, the activity of Polish mining engineers for the integration and cooperation of mining members in the world was presented.
PL
Zaprezentowano górnictwo Kazachstanu – gospodarza 25 Światowego Kongresu Górniczego. Widać wyraźnie, że to państwo po wyjściu spod politycznej opieki Związku Radzieckiego rozwija się teraz bardzo dynamicznie, dzięki otwarciu się na współpracę międzynarodową w eksploatacji bogatych złóż surowców mineralnych. Światowy Kongres Górniczy w Astanie, jego rozmach i bardzo zdywersyfikowany program, jest potwierdzeniem determinacji i konsekwencji polityki gospodarczej tego kraju oraz niewątpliwie wielkiego szacunku dla branży górniczej i do każdego górnika.
EN
This paper presents the mining industry of Kazakhstan - the host of the 25th World Mining Congress. It is clearly visible that this country, after leaving the political care of the Soviet Union, is now developing very dynamically, thanks to the opening to international cooperation in the exploitation of rich mineral resources. The World Mining Congress in Astana, its impetus and very diversified program confirms the determination and consequences of the country’s economic policy and undoubtedly a great respect for the mining industry and for each miner.
7
Content available Prąd elektryczny zagrożeniem dla strażaków
PL
Strażacy, prowadząc działania ratowniczo-gaśnicze w budynkach, w wypadkach związanych z ruchem drogowym lub kolejowym, narażeni są na zagrożenia wynikające z obecności urządzeń i instalacji pod napięciem. Sieci i instalacje elektryczne są nieodzownym elementem nowoczesnej infrastruktury. Użytkownicy urządzeń elektrycznych mogą być narażeni na różnego rodzaju zagrożenia, zależnie od budowy urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, sposobu wykonania instalacji, niedopasowania urządzeń do warunków technicznych eksploatacji i otoczenia oraz od niezadowalających umiejętności personelu obsługującego te urządzenia. W związku z tym strażak przystępując każdorazowo do działań, zobligowany jest do wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwości wystąpienia przepływu prądu elektrycznego przez jego ciało podczas akcji. Z reguły sprowadza się to do odłączenia akumulatorów w pojazdach mechanicznych, odłączenia sieci lub instalacji elektrycznych doprowadzonych do budynku przez Pogotowie Energetyczne lub wyłączenia zasilania z użyciem wyłącznika głównego prądu. Jednakże różnorodność urządzeń oraz instalacji elektrycznych funkcjonujących w obrębie konkretnego obiektu może budzić wątpliwości, czy „wszystko” odłączono i nie występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Na tą ewentualność każdy strażak wyposażony jest w odpowiedni sprzęt, obuwie dielektryczne oraz detektory prądu przemiennego. Niemniej jednak, ważne jest, aby każdy strażak posiadał elementarną wiedzę na temat zasad postępowania w obrębie czynniej sieci elektroenergetycznej oraz negatywnego oddziaływania prądu elektrycznego na jego organizm. W artykule zawarto informacje na temat wpływu przepływu prądu elektrycznego przez organizm człowieka, metod ograniczania jego negatywnych skutków oraz zasad postępowania podczas zdarzeń z udziałem prądu elektrycznego, w aspekcie przepisów prawa i ochrony osobistej strażaków.
EN
Firefighters, while carrying out rescue and extinguishing operations in buildings, in cases related to road or rail traffic, are exposed to hazards resulting from the presence of electric voltage equipment and installations. Electrical grid and installations are an indispensable element of modern infrastructure. Users of electrical devices may be exposed to various types of hazards, depending on the construction of devices and electric energy receivers, the method of installation, equipment mismatches for the technical conditions of use and surroundings, as well as the unsatisfactory skills of the personnel operating these devices. Therefore, each time a firefighter joins the action, they are obliged to eliminate threats resulting from the possibility of electric current flow through his body during the action. As a rule, this amounts to disconnecting the batteries in motor vehicles, disconnecting the network or electrical installations brought to the building by the Energy Emergency Service or switching off the power supply using the main power switch. However, the diversity of devices and electrical installations functioning within a particular facility may raise doubts whether "everything" has been disconnected and there is no danger of electric shock. For this eventuality, every firefighter is equipped with appropriate equipment, dielectric footwear and AC detectors. Nevertheless, it is important that every firefighter has an elementary knowledge of the rules of conduct within the active power grid and the negative impact of electricity on his body. The article contains information on the impact of electric current flow through the human body, methods of limiting its negative effects and rules of conduct during events involving electric current in the aspect of law and personal firefighters protection.
PL
Prąd elektryczny jest głównym nośnikiem energii we współczesnych czasach. Każde gospodarstwo domowe, zakład pracy, a nawet pojazd mechaniczny, w mniejszym lub większym stopniu wykorzystuje energię elektryczną. Różne gałęzi gospodarki przemysłowej, transport oraz gospodarstwa domowe do normalnego funkcjonowania wymagają zasilania w energię elektryczną poprzez sieci lub instalacje elektroenergetyczne. Stale rosnąca liczba urządzeń wymagających zasilania elektrycznego wpływa na potrzebę rozbudowy oraz dostosowywania infrastruktury do wymogów ich właściwego zasilania pod względem technicznym oraz bezpieczeństwa eksploatacji. Nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych wpływa na ich szybkie kurczenie, wzrost kosztów pozyskiwania oraz kosztów końcowej produkcji energii elektrycznej. Wprowadzone w Polsce regulacje prawne w zakresie pozyskiwania i zbywania energii, wyprodukowanej w prosumenckich mikro instalacjach, wpłynęły na dynamiczny rozwój sektora „zielonej” energetyki. Polska zobowiązana jest do 2020 r. zwiększyć procentowy udział energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym do poziomu 15%. Technologia fotowoltaiczna (PV) staje się coraz częściej wykorzystywana w mikro instalacjach (≤10kW), montowanych na dachach domów jednorodzinnych lub w postaci zestawów modułów wolnostojących na prywatnych posesjach. Instalacje tego typu w większości eksploatowane są przez osoby nie mające odpowiedniej wiedzy i przygotowania praktycznego, dotyczącego bezpieczeństwa obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych. Wystąpienie pożaru lub innego zagrożenia w obrębie obiektu z zabudowaną instalacją fotowoltaiczną, wymaga podjęcia przez służby odpowiednich kroków umożliwiających bezpieczne przeprowadzenie akcji ratowniczej lub gaśniczej. W zakresie typowych urządzeń i instalacji zasilanych z sieci dystrybucyjnej w energię elektryczną, wymagania techniczne oraz procedury odłączenia zasilania elektrycznego są jasno określone w przepisach. W przypadku instalacji fotowoltaicznych, ze względu na ich specyfikę pracy, brak jest możliwości jednoznacznego wyeliminowania zagrożenia wynikającego z obecności elementów pod napięciem w trakcie trwania akcji ratowniczo-gaśniczej. W artykule przeprowadzono analizę sposobu działania systemu fotowoltaicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń porażeniowych prądem elektrycznym dla strażaków biorących udział w akcji ratowniczo-gaśniczej w obrębie czynnej instalacji fotowoltaicznej.
EN
The electric current is the main energy carrier in today’s world. Each household, work place and vehicles use it more or less. Different branches of industrial economy, transport and household need electric power from mains or electric power installations to work correctly. The number of devices, which need electric power, is growing all the time. It impacts on the necessity of expansion and adjustment the infrastructure to have the correct power in terms of technical and safe operation. An excessive exploitation of natural resources affects on theirs quick shorten, the growth of acquisition costs and also the growth of final electric power costs. Legal regulations, which were brought in Poland in regard to acquire and dispose energy produced in micro installations, has impacted on the dynamic development of green energy area. Poland till 2020 is obliged to increase the number of energy produced via renewable sources to 15% of the whole energy. Photovoltaics technology (PV) is becoming more and more used in micro installations (≤10kW) which are installed on detached houses’ roofs or free-standing modules which are situated on private properties. These types of installations are mainly utilized by people, who do not have enough knowledge and practical preparation of using electric devices and installations in safety way. The occurence of fire or other danger within facility with photovoltaics installation requires taking the right action by rescue services which enable safe rescue and firefighting action. When it comes to get off the power supply from typical devices and installations supplied by electricity, technical requirements and procedures are clarified in regulations. In the case of photovoltaics installations there is no clear possibility to eliminate the threat because of theirs specificity during the rescue and firefighting action. In this article, the analysis of photovoltaics system’s mode of action has been conducted with due regard to electrocution threats among firefighters taking part in rescue and firefighting action within active photovoltaics installation.
EN
Railway traffic simulation, taking into account operation and maintenance conditions, is not a new issue in the literature. External effects in such networks (e.g. level crossings) were not taken into account in studies. The used models do not take into account sufficiently the process of degradation and recovery of the network. From the technical side, currently carried out simulations are made using similar approaches and techniques as in the initial stage of research. Well-established work in this area could be the basis for evaluation of new solutions. However, the progress in simulation tools during the last years, especially in performance and programming architecture, attempts to create a modern simulation tool. In the paper were presented the main assumptions for the evaluated event-based simulation method, with application to stiff-track transportation networks.
PL
Przemysł surowców mineralnych, mimo złej prasy w Europie w odniesieniu do górnictwa jest kluczowym sektorem światowej gospodarki decydującym o rozwoju naszej cywilizacji. Choć górnictwo w Europie i na Świecie rozwijało się dynamicznie od kilku wieków to dopiero dwudziesty wiek przyniósł dynamiczny rozkwit wyższego szkolnictwa górniczego głównie w Europie. Jubileusz 100-lecia działalności Wydziału Górniczego AGH – najstarszej tego typu instytucji edukacyjnej w Polsce plasuje nasz kraj w światowej czołówce tej dyscypliny. Pierwsza polska uczelnia górnicza powstała w roku 1816 w Kielcach, ale jej działalność była skromna i zakończyła się po 10 latach. Po odzyskaniu niepodległości, utworzono w Krakowie w 1919 roku pierwszą polską uczelnię górniczą: Akademia Górnicza z jedynym Wydziałem Górniczym. Obecnie na świecie kształcie się inżynierów na potrzeby szeroko rozumianej inżynierii mineralnej i górnictwa w 188 szkołach wyższych w tym w kilkudziesięciu uczelniach o statusie uniwersyteckim. Miejscem wymiany doświadczeń w tym zakresie jest światowa organizacja profesorska o nazwie Society of Mining Professors działająca od 1991 roku i będąca repliką pierwszej tego typu organizacji założonej w 1762 w Schemnitz (Banska Stiavnica – obecnie Słowacja. Do dzisiejszej SOMP należy około 300 nauczycieli akademickich z całego świata w tym liczne grono profesorów tytularnych. Doroczne Spotkania Generalne (Annual General Meetings – AGM), są miejscem prezentacji nowych trendów i metod kształcenia inżynierów górników oraz rozwijania nowych technologii górniczych. Spotkania AGM odbywają się corocznie w innym kraju. W artykule zaprezentowane zostaną niektóre aspekty wyznaczające trendy dzisiejszej edukacji w zakresie pozyskiwania i przetwarzania surowców mineralnych.
EN
Mineral industry, despite bad press in Europe regarding mining, is a key sector of the global economy decisive for the development of our civilization. Although mining in Europe and in the world has been developing dynamically for several centuries, it was only the twentieth century that brought the dynamic development of higher mining education – mainly in Europe. The 100th Anniversary of the Mining Faculty of AGH – the oldest educational institution of its kind in Poland places our country at the forefront of this discipline. The first Polish mining college was established in 1816 in Kielce, but its activity was modest and ended after 10 years. After regaining independence, in 1919 the first Polish mining college was established in Krakow. It was Mining Academy with the only one- Faculty of Mining Engineering. Currently, education in the discipline of broadly understood mineral engineering and mining is carried out worldwide in 188 higher education institutions, including several one with university status. The place of exchange of experiences in this field is a global professional organization called the Society of Mining Professors, operating since 1991 and being a replica of the first organization of this type established in 1762 in Schemnitz (Banska Stiavnica) – currently Slovakia. Today’s SOMP includes around 300 academic teachers from all over the world, including a large group of full professors. Annual General Meetings (AGM) are a place where new trends and methods of education of mining engineers and development of new mining technologies are presented and discussed. AGM meetings are held annually in another country. The paper presents some aspects that set the trends of today’s education in the field of extracting and processing of mineral resources.
EN
Lead-free ceramics of Na0.5 K0.5 Nb1-x Sbx O3 (NKNS) and Na0.5 K0.5 Nb1-x Sbx O3 + 0.5 mol%MnO2 (NKNS + 0.5 mol%MnO2) (0 < x < 0.06) ceramics were prepared by a conventional solid-state hot pressing method. The ceramics possess a single-phase perovskite structure with orthorhombic symmetry. Microstructural examination revealed that Mn doping of NKNS leads to improvement of densification. The cubic-tetragonal and tetragonal-orthorhombic phase transitions of NKNS shifted to higher and lower temperature, respectively after introduction of Mn ion. Besides, ferroelectric and piezoelectric properties were improved. The results were discussed in term of difference in both ionic size and electronegativity of Nb5+ and Sb5+ and improvement of densification after Mn ion doping.
EN
The subject of the study was influence of technology conditions for the quality of modern oxygen materials. Analysis was focused on identification defects/ nonconformities which appear during the production process. The Ishikawa Diagram was used to definition the structure of defects/nonconformities product, while the FMEA method was used to quantify the causes of nonconformity.
EN
Na1-xLixNbO3 ceramics (for x = 0.08, 0.1, 0.2) were fabricated by the conventional solid state reaction method. The influence of LiNbO3 on the microstructure, electric, thermal properties of Na1-xLixNbO3 ceramics was studied and a significant influence of doped Li ions on the electrical properties was observed. The electrical properties were improved and are described as the best for x = 0.1 (near a morphotropic phase boundary) Na1-xLixNbO3 solid solutions. After crossing the morphotropic phase boundary for x = 0.2, the electric properties are getting worse. These types of solid compounds show some interesting properties suitable for practical applications.
EN
The state of the contemporary environment largely determines the industry especially level of its development and introduced innovations to the technology. Mining industry plays a leading role in providing all kind of mineral resources to national economy, but also deeply interferes in the environment at the both, exploration stage, exploitation as well as after the end of mining activity. Modern environmental engineering has to deal with the current ecological challenges and should be in line with the professor Walery Goetel motto: “What the industry broke this Man must repair”. This means that after the industrial use of the land must bring it to its original state. This must generate extremely high costs that the mining industry has to take into account in its economic calculations. Therefore, the answer to the question about the chances of Polish coal, must take into account the fact that the cost of reclamation and revitalization of post-mining areas significantly undermine its competitiveness in the global market. Especially dangerous are the producers not applying ecological principles. This is one of the reasons why the highly eco-friendly Europe resigns from his own mining and prefer to buy raw materials from other. The article presents the economic and financial situation of Polish coal and the possible directions of development its surface gasification.
PL
W artykule opisano wpływ wartości częstotliwości pierwszej harmonicznej napięcia wyjściowego oraz częstotliwości kluczowania falowników PWM na skuteczność działania wyłączników RCD włączonych w obwody zasilania napędów elektrycznych. Pokazano przebiegi prądów różnicowych dla różnych wartości częstotliwości kluczowania tranzystorów falownika. Przeprowadzono próby skuteczności działania kilkunastu wyłączników RCD włączonych w obwód zasilania napędu. Pokazano wpływ konstrukcji wyłączników RCD na zakres częstotliwościowy wyzwalania. Wskazano problemy związane z zastosowaniem typowych wyłączników RCD jako środka ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z falownikami PWM.
EN
Influence of the first harmonic frequency and switching frequency of the PWM inverters on operation effectiveness of the Residual Current Devices switched into electrical drives are described in this paper. Waveforms of the leakage currents for different switching frequency and first harmonic frequency of the inverter are shown. Testes of effectiveness of more than ten RCD-s into the supply line of the inverter are performed. Influence of the RCD-s structure on operation range are described. The problems of the typical RCD-s applications in the electrical circuits with PWM inverters, as a protective equipments against electric shock are indicated.
PL
W artykule opisano wpływ odkształcenia prądu upływu na skuteczność działania wyłączników RCD włączonych w obwody zasilania napędów elektrycznych prądu stałego z przekształtnikami tyrystorowymi. Przeprowadzono próby skuteczności działania kilkunastu wyłączników RCD włączonych w obwód zasilania napędu. Pokazano wpływ konstrukcji wyłączników RCD na zakres wyzwalania. Wskazano problemy związane z zastosowaniem typowych wyłączników RCD jako środka ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z napędami tyrystorowymi prądu stałego.
EN
Influence of the leakage current deformation on operation effectiveness of the Residual Current Devices switched into DC electrical drives are described in this paper. Waveforms of the leakage current are shown. Testes of effectiveness of more than ten RCD-s into the supply line of the thyristor converter are performed. Influence of the RCD-s structure on operation range are described. The problems of the typical RCD-s applications in the electrical circuits with DC thyristor drives, as a protective equipments against electric shock, are indicated.
EN
This paper presents the educational process in the field of occupational health and safety, as implemented in the postgraduate curriculum at AGH University of Science and Technology in Krakow. It also discusses training methods developed for new and graduating students alike. This paper furthermore presents the teaching content of safety-related modules, which are offered by a variety of courses at AGH, and characterizes a new specialization in Health and Safety Management, launched as part of the postgraduate course in Engineering Management. Lastly, this paper discusses the content and teaching methods of the postgraduate course in Industrial Safety which has been taught at the Faculty of Mining and Geoengineering which completion grants students with professional qualifications in the field of industrial safety. The abovementioned issues and the experience of the Faculty of Mining and Geoengineering in teaching occupational health and safety provide valuable insights that could prove helpful in launching a new course in safety engineering.
PL
W artykule przedstawiono proces kształcenia w zakresie bezpieczeństwa pracy realizowany przez studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Akademii Górniczej-Hutniczej w Krakowie. Omówiono proces szkolenia z bhp dla studentów i doktorantów rozpoczynających studia oraz dyplomatów kończących studia przed podjęciem pierwszej pracy. Zaprezentowane treści kształcenia realizowanych na różnych kierunkach studiów, modułów i przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz możliwą tematykę realizowanych prac dyplomowych i doktorskich. Przedstawiono prowadzone na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii studia podyplomowe w zakresie bhp oraz zsynchronizowano utworzoną również na tym wydziale na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji nową specjalność: Zarządzanie BHP.
19
Content available remote Środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach fotowoltaicznych
PL
Wprowadzane regulacje prawne w zakresie pozyskiwania zielonej energii jak również jej zbywania oraz mechanizmy wsparcia finansowego, wpływają na dynamiczny rozwój tego sektora energetyki. Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz powszechniej używanym źródłem pozyskiwania energii elektrycznej. W artykule przedstawiono aspekty prawne oraz techniczne stosowania środków ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach fotowoltaicznych. Przeprowadzono analizę ich skuteczności z uwzględnieniem ograniczeń technicznych wynikających ze specyfiki obwodów DC tych instalacji.
EN
Presently introduced legislative regulations acquisition of green energy as well as its selling supporting financial mechanisms, contribute to the dynamic development of the energy sector. Photovoltaic installations are becoming more widely used sources of energy acquisitions. The paper presents technical and legal aspects of shock protection used in photovoltaic installations. An analysis of effectiveness of shock protection systems taking into account technical limitations due to specific features of DC circuits in these installations has been carried out.
PL
Powszechnie stosowane w instalacjach niskiego napięcia wyłączniki różnicowoprądowe (RCD), są urządzeniami ochronnymi zdolnymi wykryć niewielkie prądy upływowe, doziemne lub rażeniowe, ale w pewnych warunkach ich próg wyzwolenia może znacząco odbiegać od znamionowej wartości (np. 30 mA). Występowanie urządzeń energoelektronicznych w obwodach chronionych przez wyłączniki RCD, generuje powstawanie prądów różnicowych w szerokim zakresie częstotliwości. Częstotliwość podstawowa przebiegu jak również występowanie harmonicznych uwarunkowane jest wewnętrzną konstrukcją urządzeń, zamontowanych w chronionym obwodzie. Jeżeli wyłącznik RCD ma stanowić skuteczną ochronę uzupełniającą, szczególne znaczenie ma najmniejsza wartość prądu powodująca jego niezawodne zadziałanie.W artykule wykazano problemy związane z zastosowaniem typowych wyłączników RCD jako środka ochrony przeciwporażeniowej w tego typu obwodach.
EN
Commonly used in low voltage installations Residual Control Devices are the protective devices capable of detecting low leakage, ground or shock currents, but under certain conditions their trigger threshold may be significantly different from the nominal value, e.g., 30 mA. The existence of power electronics devices in the protected circuits results in generation of differential circuits in a wide range of frequencies. The fundamental frequency as well the existence of harmonics are determined by the internal design of the devices present in the protected circuit. If the RCD switch is to provide a reliable secondary protection, the lowest value of triggering current is crucial for this purpose. In the paper, the problems related to the application of typical RCD switches as an anti-shock protection means in such circuits have been investigated.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.