Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środowisko wirtualne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of the article is to propose the studies and analyses schema considering the psychophysical state of the simulator's users. Within the project a simulator and a virtual environment that allow a group of people (e.g. security guard officers) with real equipment such as cars to train different scenarios are built. The simulator users are interacting both with other colleagues and virtual surroundings. It implies that classical methods of so-called simulator sickness measurement should be adopted to the type of interaction that we call man-man-machine interaction. Design/methodology/approach: Simulator sickness that manifests itself in physiological ailments is considered in an interdisciplinary approach with particular emphasis on psychological aspects such as coping with stress, anxiety or cognitive and visual techniques related to the combined static and dynamic platforms. The main methods for the research are psychological Paper-and-Pencil surveys, eye-tracking technics, postural equilibrium tests, Poppelreuter test and Simulator Sickness Questionnaire. Findings: The result is studies and analyses schema related to the simulator users’ psychophysical state appearing in the project ‘Virtual Simulator of Actions of the Polish Government Protection Office’. Research limitations/implications: The research is limited to simulators specified in purpose section. Practical implications: It is anticipated that more accurate selection of individuals for security services will be possible through the use of the proposed research and diagnostic methods and analysis of the results obtained. Social implications: It is provided that more specific choice of people for security services will result in better training of the staff, an increase of the sense of security of the protected people as well as their quality of life. Originality/value: The novelty of the article is an interdisciplinary approach to the study of simulator sickness which takes into account physiological, psychological, social (group work) and technical (type of simulator) aspects.
PL
Do tematu wirtualnej rzeczywistości, zwanej też VR, wielu ludzi podchodzi sceptycznie. Ponadto stosunkowo niewiele osób, którym tematyka ta jest znana, przekonuje się do zastosowania nowego medium w codziennej pracy. Tekst jest próbą odpowiedzi na pytania: Jakie korzyści można czerpać z tej technologii? Czy wirtualna rzeczywistość jest nam potrzebna? Czego możemy się spodziewać po jej wejściu na rynek w przyszłości? Czy ta stosunkowo nowa technologia przetrwa próbę czasu i na stałe zagości w biurach architektonicznych? Zastosowanie VR nie ma ograniczeń, dlatego też wykorzystują ją różne dziedziny. W tekście opisano przypadki obrazujące realne zastosowania VR. Każdy z projektów jest inny ze względu na stopień zaawansowania użytej technologii. Przeanalizowane zostały projekty stworzone dla firm związanych z branżą budowlaną. Artykuł stworzono na podstawie badań własnych. Było to możliwe dzięki pracy w branży związanej z kreowaniem wirtualnej rzeczywistości. W jej trakcie przeprowadzono badania w postaci wywiadów z pracownikami firm oraz z inwestorami i osobami odwiedzającymi stanowiska z wirtualną rzeczywistością, np. podczas targów. Ponadto w badaniach wykorzystano obserwacje własne. Z badań wynika, że użycie wirtualnej rzeczywistości daje bardzo duże korzyści zarówno inwestorom, projektantom, jak i odbiorcom końcowym. Projektantom może skrócić czas pracy poprzez zintensyfikowanie procesu kreowania koncepcji. Pozwala na szybką weryfikację pomysłów i sprawdzenie ich poprawności. VR można rozpatrywać także jako świetne medium do komunikacji z klientem. Prezentacja towaru w wirtualnej rzeczywistości to także poprawa wyników sprzedaży oraz oszczędności (np. możliwość prezentowania wielu wariantów mieszkań bez konieczności fizycznego ich wznoszenia i aranżowania).
EN
Many people are skeptical about the subject of Virtual Reality. In addition, relatively a few people who know this subject are convinced to use this as a new medium in their daily work. This text is an attempt to answer questions: What benefits can be derived from this technology? Do we need Virtual Reality? What can we expect after it enters the market in the future? Will this relatively new technology stand the test of time and makes its place in architectural offices for good? The use of VR has no limits, which is why it is used by various fields. In this text there are descibed cases showing real VR applications. Each of the projects is different due to the advancement of the technology used. Projects created for companies related to the construction industry were analyzed. This article was created on the basis of own research. This was possible thanks to the work in the industry related in creating Virtual Reality. During this time period, research was conducted in the form of interviews with company employees as well as with investors and people visiting stands with Virtual Reality, e.g. during expos. In addition, own observations were also used in the study. Research shows that the use of Virtual Reality offers great benefits to investors, designers and end users. Designers can reduce their work time through a faster concept creation process. It allows you to quickly verify ideas and check their correctness. VR can also be considered as a great medium for communication with the client. Presentation of goods in virtual reality is also an improvement in sales results and savings (e.g. the ability to present many variants of flats without the need for physical construction and arrangement).
PL
W artykule przedstawiono opis i najważniejsze wnioski z badań z wykorzystaniem symulatora wózka widłowego, które zostały przeprowadzone z udziałem operatorów wózków widłowych, kandydatów na operatorów oraz przypadkowych osób - ochotników. Głównym celem badań była ocena wpływu wirtualnego środowiska, zwłaszcza w aspekcie występowania u osób choroby symulatorowej.
EN
The paper presents description and the most important conclusions from study by using forklift simulator. This study was conducted with the forklift operators, candidates for forklift operators and volunteers. The primary objectice of this study was to assess of effect virtual environment in aspect of the occurence simulation sickness.
4
Content available remote Podstawowe problemy realizacyjne instalacji Semi-Cave
PL
Środowiska rzeczywistości wirtualnej są stosowane w rozrywce, profesjonalnych symulatorach i badaniach. Wydaje się, że nadal największe możliwości symulacji wirtualnej rzeczywistości daje rozwiązanie typu CAVE. Ze względu na olbrzymie koszty i problemy techniczne rozwiązania takie są stosunkowo rzadko stosowane i brak w literaturze konkretnych informacji i opisów problemów technicznych takich rozwiązań. Autorzy dzielą się doświadczeniami z opracowywania projektu i realizacji instalacji typu CAVE, nazwanej jako Semi-Cave.
EN
Virtual reality environments are used in entertainment, professional simulators and scientific studies. It seems that the best solution in terms of simulation capabilities is CAVE installation. Because of price and technical problems this approach is rather rarely used and as result of that there is lack of information regarding technical problems with CAVE installations. Authors share the knowledge about project and implementation of CAVE installation, named as Semi-Cave.
PL
Cel: W artykule przedstawiono zastosowanie symulacji wirtualnej do szkolenia w zakresie procedur postępowania wybranych służb w kontekście szeroko pojętego bezpieczeństwa, związanego z eksploatowanym obiektem na przykładzie terminalu lotniczego w Modlinie. Wprowadzenie: Jednym ze sposobów utrzymania wysokiej sprawności i efektywności działania służb jest ćwiczenie procedur postępowania w warunkach rzeczywistych. Prowadzić to może do kolizji interesów z użytkownikami obiektu, którzy mogą potraktować prowadzone działania szkoleniowo-doskonalące jako realne działania ratownicze, doprowadzając do sytuacji kryzysowych, trudnych do przewidzenia i opanowania. Alternatywnym rozwiązaniem jest wykonywanie ćwiczeń w ramach wirtualnej rzeczywistości, które ograniczają do minimum ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia wykorzystywanego przez zespoły ćwiczące sprzętu oraz zagrożeń dla życia i mienia użytkowników terminalu lotniczego. Metodologia: W artykule przedstawiono możliwość zastosowania symulatora wirtualnego do ćwiczeń związanych z działaniami ratowniczo-gaśniczymi (RG) oraz działaniami innych służb na przykładzie pirotechników. Ćwiczenia zostały ukierunkowane na specyfikę działań w obiekcie terminalu lotniczego na przykładzie lotniska w Modlinie. Rozważania oparto na wynikach prac rozwojowych realizowanych w projekcie pt. „Wirtualny system doskonalenia taktyki ochrony granicy państwowej oraz kontroli ruchu granicznego” finansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (nr umowy DOBR/0023/R/ID3/2013/03). Podsumowanie: Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza (LSRG) jest specjalistyczną służbą Przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze (PPL) realizującą szereg działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zadaniem LSRG jest między innymi udział w akcjach RG w rejonie operacyjnym lotniska, usuwanie i neutralizacja rozlewisk substancji ropopochodnych, zabezpieczenie tankowania samolotów z pasażerami na pokładzie, a także realizacja procedur wynikających z wykonywania operacji lotniczych przy ograniczonej widzialności. Jednocześnie ratownicy i specjaliści LSRG kontrolują obiekty lotniskowe oraz prowadzą działania profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Aby powyższe zadania były realizowane bardziej efektywnie, można prowadzić ich trening z wykorzystaniem symulatora wirtualnego. Służbą, która prowadzi działania w terminalu lotniczym są także pirotechnicy. Ich działania są szczególne ze względu na konieczność ciągłej kontroli dużej liczby bagaży oraz działanie w warunkach dużego zagęszczenia osób. Wnioski: Stosowanie symulatorów wirtualnych do wspomagania szkolenia pozwala osiągnąć następujące korzyści: zmniejszenie kosztów szkoleń; ćwiczenie sytuacji, które są bardzo trudne do odtworzenia w rzeczywistości; ćwiczenie sytuacji, które nie są możliwe do odtworzenia w rzeczywistości ze względu na duże koszty lub duże zagrożenia dla ćwiczących; możliwość ćwiczenia efektywności procedur oraz weryfikacja nowych procedur oraz możliwość ćwiczenia z użyciem urządzeń, których jeszcze nie wyprodukowano.
EN
Objective: This article shows the way of using virtual simulation in the process of training safety procedures of selected services associated with the used facility based on the example of an airport terminal in Modlin. Introduction: One way to maintain high efficiency and effectiveness of services is to exercise conduct procedures in real conditions. This can lead to conflicts of interest with the users of the facility, who can treat these training and improvement activities as viable rescue operations, which would lead to crisis situations that are difficult to predict and control. An alternative solution is to perform exercises in virtual reality, which minimizes the risk of damage or destruction of the used equipment. Methodology: The article presents the possibility to use a virtual simulator for exercises related to rescue and firefighting training (RG) and activities of other services based on the example of pyrotechnics. Exercises are targeted to the specific nature of activities at the airport terminal building based on the example of the airport in Modlin. Discussion was carried out on the basis of the results of the project “Virtual system of enhancing the tactics of national border protection and border traffic control” financed by the National Research and Development Centre (contract no. DOBR/0023/R/ID3/2013/03). Summary: Aerodrome Rescue-Extinguishing Service (LSRG) is a specialized service of the state enterprise “Polish Airports” (PPL) which carries out a number of activities in the field of fire protection. The task of LSRG, among others, is to participate in RG actions in the operational area of an airport, remove and neutralize oil spills, secure refueling of airplanes with passengers on board as well as to implement procedures resulting from air operations at reduced visibility. At the same time, LSRG rescuers and specialists control airport facilities and carry out preventive measures in the field of security and fire protection. While analyzing these tasks, one can performing training courses using a virtual simulator which results in greater efficiency of operation. An airport terminal is also a special place from the point of view of operations performed by pyrotechnics. A special element is the necessity for continuous monitoring of large amounts of luggage and working under conditions where there is a large number of people over one area. Conclusions: Using virtual simulators to support training, one can achieve the following benefits: reducing the cost of training, performing exercises in situations which are very difficult to recreate in reality; performing exercises in situations which are impossible to be recreated in reality due to high costs or high risk for the trainees; opportunity to practice the efficiency of procedures and to verify new procedures, and the opportunity to practice using equipment which has not yet been produced.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie potrzeby integracji stosowanych w Polsce rozwiązań symulacyjnych wykorzystywanych do szkolenia kadr administracji publicznej w obszarze zarządzania kryzysowego, a szczególnie zakresu prac badawczo-rozwojowych dotyczących budowy zintegrowanej platformy symulacyjnej podmiotów zarządzania kryzysowego. Wprowadzenie: Kompletne koncepcje budowy zintegrowanych komputerowych systemów wykorzystujących techniki symulacyjne – systemów służących do szkolenia funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo z zastosowaniem technologicznie zaawansowanych trenażerów, to nie tylko fantazja, ale konkretna rzeczywistość i wymóg czasu. Zapoznanie się z ich zawartością pozwala na prawidłowe definiowanie wymagań i zrozumienie konsekwencji decyzji podejmowanych na etapie definiowania potrzeb. Stanowią one podstawowe kompendium wiedzy z tej dziedziny przydatne zwłaszcza dla podmiotów niezwiązanych na co dzień z symulacją, a planujących budowę podobnych systemów. Bardzo znaczące odniesienie do aspektu praktycznego tworzenia zintegrowanych systemów symulacyjnych stanowi o uniwersalizmie tego rozwiązania, które może być interesujące zarówno dla świata nauki i jego przedstawicieli pracujących nad różnymi aspektami symulatorów, jak i dla praktyków, którzy chcą szybko osiągnąć zamierzony efekt poprzez dobór dostępnych na rynku rozwiązań pośrednich. Wyniki: W artykule została przedstawiona koncepcja funkcjonowania zintegrowanej platformy symulacyjnej podmiotów zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem modułów umożliwiających wymianę informacji w ramach interoperacyjności, jednolitej bazy danych terenu, bazy obiektów modeli symulacyjnych oraz modeli 3D na potrzeby wizualizacji wybranych zagrożeń o charakterze kryzysowym oraz podmiotów zarządzania kryzysowego. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że opracowanie niezbędnych standardów oraz wymagań technicznych dotyczących zapewnienia współpracy pomiędzy różnorodnymi środowiskami symulacyjnymi wymaga optymalizacji i rozszerzenia istniejących standardów wymiany informacji oraz modyfikacji oprogramowania zawartego w istniejących symulatorach pod kątem efektywnego wyświetlania również innych środowisk symulacyjnych.
EN
Aim: The aim of this article is to reveal the need for the integration of simulation solutions used in Poland, for training of public administration staff in the area of crisis management, specifically in the area of research and development concerned with the construction of an integrated simulation platform for bodies engaged with crisis management. Introduction: The concept of creating an integrated computerised system, utilising advanced simulation techniques, and suitably equipped trainers, for the training of staff responsible for national security, is not a fantasy, but a reality and requirement of our times. An understanding of the system content allows for appropriate identification of requirements and recognition of consequences from decisions made at the needs definition stage. This provides an essential compendium of knowledge on the topic, which is particularly useful for entities not involved with simulations on a daily basis, but are planning the construction of similar systems. A very significant reference is made to the practical aspect of creating integrated simulation systems and the universal application of such solutions. This which may be of interest equally to the academic world and their representatives working on different features of simulation systems as well as for practitioners who wish to achieve desired outcomes quickly through a selection of available solutions in the market place. Results: The article identified an operational concept for an integrated simulation platform, encompassing organisations engaged with crisis management. It revealed elements, where a facility for the exchange of information plays an important part within parameters of interoperability. These include; unified terrain databases, construction of simulation model databases and 3D models, which satisfy visual needs for identified threats faced by organisations engaged with crisis management situations. Conclusions: Based on the performed analysis, it is concluded that there is a need to develop necessary standards and technical requirements, among diverse simulation environments, to achieve co-operation between systems. The broadening and optimisation of existing standards, in relation to the exchange of information, and modification of software will facilitate effective blending between diverse simulation systems.
EN
Optimization of conducted operations in a production system is one of the most important element of production process designing. It is particularly important for the lean production process. The papers presents a concept of an optimizing process basing on application of virtual models of element constituting the analysed system. Modern CAE system allows to build and investigate any technical systems in a virtual environment. The analysis of a cooperation process between all elements of the investigated system let to improve the project of future system or the design of an existing one. Moreover in the paper are presented virtual models of created and investigated technical system. Also the basic relation between mentioned systems are discussed.
PL
W pracy przedstawiono znaczenie określenia wirtualne wytwarzanie. Krótko scharakteryzowano system Delmia oraz omówiono podstawowe części systemu Delmia: Robotics, Assembly, Ergonomics oraz Automation. W dalszej kolejności przedstawiono przykłady prac realizowanych przez studentów Politechniki Krakowskiej z wykorzystaniem systemu Delmia. Dotyczą one: budowy symulatora systemu produkcyjnego TOR będącego na wyposażeniu laboratorium Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej, modelowania, symulacji i programowania zrobotyzowanego stanowiska paletyzacji z robotem Kawasaki ZD130S, modelowania, symulacji i programowania dwóch zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych: jedno z robotem Fanuc ArcMate100i oraz drugie z robotem ABB IRB 1600ID i pozycjonerem IRBPR 250R tej samej firmy. W ostatnim przykładzie omówiono zadanie testowania w środowisku wirtualnym programu PLC do sterowania stacją załadowczo-rozładowczą systemu TOR.
EN
The paper presents meanings of the virtual manufacturing term. Short characteristics of Delmia system is presented and basic parts of Delmia system such as: Robotics, Assembly, Ergonomics and Automation are described. Then sample works done by Cracow University of Technology students with the use of Delmia system are presented. These works concern: building of a simulator of the TOR manufacturing system from the laboratory of Production Engineering Institute of Cracow University of Technology, modelling, simulation and programming of a robotic cell with Kawasaki ZD130S robot for palletizing, modelling, simulation and programming of two robotic cells for arc welding: one with Fanuc ArcMate100i robot and the second one with ABB IRB 1600ID robot and IRBPR 250R positioner from the same company. In the last example testing of PLC programs for control of the loading-unloading station of TOR manufacturing system in virtual environment is described.
EN
The article describes the use of the digital modeling and 3D visualization of electrohydraulic manipulator work, controlled by a haptic joystick (with force feedback). The aim of the research is modeling and control of the manipulator with untypical parallel kinematics in avirtual environment. Virtual manipulator retrace movements of real manipulator in distant form operator. The coordinates of configuration manipulator was reading and sending by the wireless communication. Virtual environment allows collision detection and obstacle friction motion. An information about the environment is based on force and visual feedback. Designed environment can be used as a simulator to learn to manipulate devices with electrohydraulic drives.
PL
Artykuł opisuje zastosowanie technik modelowania cyfrowego i wizualizacji 3D pracy manipulatora z napędami elektrohydraulicznymi, sterowanego za pomocą dżojstika z siłowym sprzężeniem zwrotnym. Obiektem badań jest manipulator o nietypowej, równoległej kinematyce, który został zamodelowany i umieszczony w środowisku wirtualnym. Wirtualny manipulator odzwierciedla ruchy będącego w pewnej odległości od operatora rzeczywistego urządzenia, odczytując jego współrzędne konfiguracyjne poprzez komunikację bezprzewodową. Wirtualne środowisko umożliwia wykrywanie kolizji oraz oporów ruchu przesuwanej przeszkody. Do operatora dostarczana jest informacja z wizyjnego i siłowego sprzężenia zwrotnego. Zaprojektowane środowisko może zostać wykorzystane jako symulator do nauki manipulowania urządzeniami z napędami elektrohydraulicznymi.
EN
The article describes the use of CAD and VR systems to create interactive visualization of control process in robotic system. This concept is based on the implementation of three-dimensional models of this system in an advanced graphics program (NX 7.5), and representing its action in the virtual reality environment (EON Studio 6.1.2).
11
Content available remote Knowledge and artificial intelligence in virtual environment
EN
The paper based on the definition of knowledge accepted in computer science proposes very simple concepts for measuring knowledge and its saturation level with artificial intelligence in virtual environment. The presented method based on cybernetic definition of algorithms takes three levels of algorithms into consideration adequate to elementary, secondary or university education of users in frame of defined specialization. It can be very useful and easy in application for knowledge in algorithms form and therefore it deals with knowledge in virtual environment. The paper also prerequisites for the origin of artificial intelligence and virtual knowledge and points out diffculties encountered when attempts to introduce scales and measures in this area are undertaken. In view of a tremendous variety of ways in which the artificial intelligence and virtual knowledge manifest themselves and a multiplicity of methods in which they can be represented, their measures and scales can only be of fuzzy character and thus must be burdened with imprecision.
EN
Purpose: The purpose of this study is to develop a methodology for material design, enabling the selection of the chemical elements concentration, heat and plastic treatment conditions and geometrical dimensions to ensure the required mechanical properties of structural steels specified by the designer of machinery and equipment as the basis for the design of material components manufactured from these steels, by using a computational model developed with use of artificial intelligence methods and virtual environment. The model is designed to provide impact examinations of these factors on the mechanical properties of steel only in the computing environment. Design/methodology/approach: A virtual research environment built with use of computational model describing relationships between chemical composition, heat and plastic treatment conditions and product geometric dimensions and mechanical properties of the examined group of steel was developed and practical applied. This model enables the design of new structural steel by setting the values of mechanical properties based on material production descriptors and allows the selection of production descriptors on the basis of the mechanical properties without the need for additional tests or experimental studies in reality. Findings: Virtual computing environment allows full usage of the developed intelligent model of non-alloy and alloy structural steel properties and provides an easy, intuitive and user-friendly way to designate manufacturing descriptors and mechanical properties for products. Research limitations/implications:The proposed solutions allow the usage of developed virtual environment as a new medium in both, the scientific work performed remotely, as well as in education during classes. Practical implications: The new material design methodology has practical application in the development of materials and modelling of steel descriptors in aim to improve the mechanical properties and specific applications in the production of steel. Presented examples of computer aid in structural steel production showing a potential application possibility of this methodology to support the production of any group of engineering materials. Originality/value: The prediction possibility of the material mechanical properties is valuable for manufacturers and constructors. It ensures the customers quality requirements and brings also measurable financial advantages.
13
Content available remote Badania symulacyjne procesów obróbkowych w środowisku wirtualnym
PL
Przedstawiono proces tworzenia wirtualnego środowiska wytwarzania w systemie NCSIMUL. Opisano metodykę postępowania prowadzącą do budowy wirtualnej obrabiarki, dla której przeprowadzono symulację obróbki wielogniazdowej formy obrotowej. Dokonanie optymalizacji tego procesu i analiz wymiarowych produktu w środowisku wirtualnym umożliwiło pozytywne wdrożenie jego obróbki na maszynie rzeczywistej.
EN
The paper introduces a process of creating a virtual environment of production in the NCSIMUL system. Described is a methodology leading to the creation of a virtual CVC machine tool, on which machining of a rotary, multi-cavity mould was simulated. Optimization of such process and dimensional analysis of the product in the virtual environment allowed for successful implementing the machining process on a real machine tool.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.