Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technical means of production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących wyposażenia gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji mleka w techniczne środki produkcji. Przytoczono wskaźniki wyposażenia gospodarstw w ciągniki zależnie od powierzchni użytków rolnych. Opisano systemy utrzymania i dojenia bydła. Najwięcej spośród ankietowanych rolników (24%) posiada 11-20 ha gruntów. Ponad połowę (55%) stanowią grunty orne, a 36% to użytki zielone. Niemal 40% rolników posiada ponad 50 sztuk bydła, najwięcej krów jest rasy czarno-białej (81%). Ogromna większość (83%) krów utrzymywana jest na stanowiskach. Prawie 70% ankietowanych planuje zakup nowych maszyn i urządzeń i tyle samo chce zwiększyć pogłowie bydła.
EN
The study presents the results of a survey on equipping farms specializing in milk production with technical means of production. Indicators of tractor equipment of farms were quoted, depending on the area of agricultural area. The systems for maintaining and milking cattle are described. The largest number of the surveyed farmers (24%) own 11-20 ha of land. More than half (55%) of the area is arable land and 36% is grassland. Almost 40% of farmers have more than 50 cattle, with the most cows being black and white (81%). The vast majority (83%) of cows are kept in stalls. Nearly 70% of the respondents plan to purchase new machines and equipment and the same number of them wants to increase their cattle population.
PL
W pracy podjęto próbę oceny wpływu ograniczenia stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej technicznych środków produkcji w ścianach wydobywczych na jednostkowy koszt własny produkcji i sprzedaży węgla. Przyjęto określony model obliczeniowy oraz dwa scenariusze badawcze różniące się założonym stopniem wykorzystania tej zdolności, dla których określono jednostkowy koszt własny z uwzględnieniem podziału kosztów na stałe i zmienne. Otrzymane wyniki obliczeń zestawiono tabelarycznie i pokazano na wykresie.
EN
This paper presents an attempt to assess the impact of limiting the capacity utilization of the technical means of production in working faces on the cost of manufacture per unit and sales of coal. A calculation model as well as two different research scenarios which differ in the assumed level of production capacity, each determined with the fixed cost per unit, including the cost distribution on standing and floating costs were developed. The calculation results were tabelarized and presented on the graph.
PL
Celem pracy było określenie poziomu zużycia najczęściej występującego sprzętu technicznego w gospodarstwach rolniczych. Dokonano analizy porównawczej zużycia fizycznego oraz funkcjonalnego wybranych składników parku ciągnikowo-maszynowego w gospodarstwach rolniczych. Zakresem pracy objęto środki techniczne stanowiące wyposażenie ponad 200 gospodarstw rolniczych Polski południowej. Gospodarstwa te były zróżnicowane pod względem powierzchni, jak również charakteru prowadzonej produkcji. Maszyny i narzędzia zostały podzielone na grupy zgodnie z ogólnie przyjętą systematyką, a wyniki badań przedstawiono w poszczególnych grupach. Stwierdzono m. in. duży średni wiek większości składników parku ciągnikowo-maszynowego, a także znaczny stopień zużycia fizycznego w porównaniu z niższym zużyciem funkcjonalnym.
EN
The purpose of the work was to determine the level of wear of the most frequently occurring technical equipment in agricultural farms. Comparative analysis of physical and functional wear of the selected elements of the tractor and machinery park in agricultural farms was carried out. The scope of the work covered technical means which constitute equipment of over 200 farms of the Southern Poland. These farms were varied in relation to the area as well as the character of production. Machines and devices were divided into groups according to generally accepted classification and the research results were presented in particular groups. Average age of the majority of elements of the tractor and the machinery park was reported inter alia as well as a considerable degree of physical wear in comparison to the lower functional wear.
PL
Celem niniejszej pracy była analiza stopnia zużycia (technicznego, funkcjonalnego i środowiskowego) oraz wartości technicznych środków produkcji w wybranych gospodarstwach ogrodniczych w porównaniu z gospodarstwami prowadzącymi produkcję typowo rolniczą. Przeprowadzone w 180-ciu gospodarstwach: warzywniczych, sadowniczych oraz wielokierunkowych badania terenowe, pozwoliły na zebranie szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia gospodarstw zarówno w sprzęt techniczny jak również obiekty budowlane o charakterze produkcyjnym. Zakresem badań objęto ponad 5000 obiektów mechanicznych oraz prawie 900 obiektów budowlanych. Przedmiotem pracy były: - obiekty mechaniczne (mechaniczna siła pociągowa, narzędzia, maszyny, środki transportowe, itp.) - obiekty budowlane (budynki inwentarskie, magazynowe, garaże, itp.). W przypadku pierwszej grupy określony został wpływ na zużycie takich parametrów jak: wiek środków, skala (powierzchnia UR), towarowość produkcji (warzywniczej i sadowniczej), sposób przechowywania, jakość obsługi serwisowej (samodzielna czy w specjalistycznych zakładach, wykonywanie zalecanych przeglądów technicznych). W przypadku obiektów budowlanych określony został wpływ na zużycie takich czynników jak: wiek obiektów, skala (powierzchnia UR), towarowość produkcji (warzywniczej i sadowniczej), przeprowadzane remonty, stan środowiska eksploatacji obiektu. Analizy wyników dokonano w grupach gospodarstw podzielonych wg dwóch kryteriów, a mianowicie: powierzchni użytków rolnych oraz wielkości produkcji towarowej. Szczegółowej analizy dokonano także w grupach poszczególnych obiektów mechanicznych oraz obiektów budowlanych. Zebrany materiał badawczy pozwolił na określenie czynników decydujących o kształtowaniu się poziomu, struktury oraz tempa zużycia technicznych środków trwałych w postaci obiektów mechanicznych oraz obiektów budowlanych w gospodarstwach warzywniczych, sadowniczych oraz wielokierunkowych. W przypadku wybranych obiektów mechanicznych stworzono model matematyczny procesu zużycia fizycznego.
EN
The purpose of this work was to analyse the degree of wear (technical, functional and environmental) and the value of technical means of production in selected fruit-growing farms, compared to farms involved in typically agricultural production. Field research completed for 180 farms (vegetable-growing, fruit-growing and diversified) allowed to acquire detailed information concerning their possession of both technical equipment and building structures serving production purposes. The scope of the research covered more than 5000 mechanical facilities and almost 900 building structures. The subject of the work included: - mechanical facilities (mechanical tractive force, tools, machines, means of transport, etc.); - building structures (livestock and storage buildings, garages, etc.). In case of the first group, the researchers determined the impact on wear degree of the following parameters: age of the means, scale (arable land area), commodity character of production (vegetable / fruit), storage methods, service quality (independent or provided at specialist plants, carrying out recommended technical surveys). In case of building structures, the researchers determined the impact on wear of such factors as: age of structures, scale (arable land area), commodity character of production (vegetable / fruit), carried out overhauls / repairs, condition of a structure service environment. Obtained results were analysed within farm groups divided according to two criteria, that is: arable land area and commodity production volume. Detailed analysis was carried out also for the groups of individual mechanical facilities and building structures. Acquired research material allowed to determine factors deciding about wear degree, structure and rate for technical fixed assets in form of mechanical facilities and building structures in vegetable-growing, fruit-growing and diversified farms. A mathematical model representing physical wear process was developed for selected mechanical facilities.
EN
On an example of 100 organic farms the paper presents their technical means of production resources. The following were identified among the technical means of production: tractors, cultivation aggregates, machinery for organic fertilization, plant tending, sowing, planting and harvesting, and for livestock production. Tractor resources were on the level of 1.53 pcs*farm-1, whereas in the group of largest farms (more than 20 ha AL) - 2.40 pcs*farm-1. Studied farms were best equipped with cultivation machinery and tools but poorly in cereal and root crops harvesters.
PL
W pracy przedstawiono na przykładzie 100 gospodarstw ekologicznych wyposażenie w techniczne środki produkcji. Wśród technicznych środków produkcji wyszczególniono ciągniki rolnicze, maszyny uprawowe, maszyny do nawożenia organicznego, pielęgnacji, siewu, sadzenia, zbioru, a także do produkcji zwierzęcej. Wyposażenie w ciągniki rolnicze kształtowało się na poziomie 1,53 szt*gosp.-1, a w grupie gospodarstw największych (ponad 20 ha UR) - 2,40 szt*gosp.-1. Badane gospodarstwa były najlepiej wyposażone w maszyny i narzędzia uprawowe, natomiast słabo w maszyny do zbioru zbóż i roślin okopowych..
PL
Przedstawiono najważniejsze uwarunkowania związane z logistyką produkcji i dystrybucji ciągników i maszyn rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem pługów. Różnice w strukturze gospodarstw rolnych wymagają odmiennego podejścia logistycznego od dystrybutorów, ponieważ w województwach południowych i północnych jest całkowicie odmienne zapotrzebowanie na techniczne środki produkcji.
EN
The most important factors related to the logistics of production and distribution of agricultural tractors and machinery with particular emphasis on ploughs were presented. Differences in the structure of farms require different logistical approaches from distributors, because in the southern and northern provinces is a totally different need for technical means of production.
PL
Dokonano analizy wyposażenia gospodarstw zajmujących się produkcją warzywniczą w wybrane techniczne środki produkcji. Zakresem pracy objęto najczęściej występujący sprzęt rolniczy, a więc: ciągniki rolnicze, pługi, rozsiewacze nawozów oraz opryskiwacze ciągnikowe. Zaprezentowano: poziom wyposażenia, wiek oraz wykorzystanie roczne w/w środków technicznych w grupach gospodarstw podzielonych w zależności od udziału upraw warzywniczych w powierzchni użytków rolnych gospodarstwa.
EN
The paper contains analysis of equipping vegetable growing farms with selected technical means of production. The scope of work covered most frequently used farm machinery, including: farm tractors, ploughs, fertiliser distributors and tractor spraying machines. The following parameters are shown: equipping level, age and annual use of the above mentioned technical means in groups of farms divided depending on the share of area used for vegetable growing in total area of arable land managed by a farm.
PL
W pracy przedstawiono przykład adaptacji metody analizy statystycznej rynku, stosowanej głównie w wycenie nieruchomości, do szacowania wartości rynkowej technicznych środków produkcji. Przedmiotem wyceny był ciągnik rolniczy Zetor 9540, dla którego oszacowano wartość rynkową, odzwierciedlającą stan rynku w dniu wyceny i odpowiadającą cenie jaką można byłoby uzyskać przy zawarciu umowy sprzedaży.
EN
The paper presents the example of application for a market statistical analysis method, used mainly for appraisal of the real estate property and for market value evaluation of the technical means of production. The subject of evaluation was Zetor 9540 agricultural tractor for which a market value was assessed to reflect prevailing market trend on the day of assessment and to relate to the price one could get for the binding purchase agreement.
PL
Przedstawiono poziom wyposażenia gospodarstw sadowniczych w techniczne środki produkcji oraz strukturę posiadanego parku maszynowego. Określono stopień obciążenia pracą wybranych technicznych środków produkcji, a także koszty utrzymania parku maszynowego w gospodarstwach sadowniczych.
EN
The level of availability of technical means of production and stock of machines owned by fruit farms has been demonstrated. The occupancy degree of selected technical means of production has been established, together with the cost of maintaining stock of machines in fruit farms.
10
Content available remote Formy użytkowania maszyn w gospodarstwach warzywniczych
PL
Przedstawiono stan i strukturę wyposażenia w techniczne środki produkcji gospodarstw specjalizujących się w produkcji warzyw. Omówiono także różne formy użytkowania sprzętu rolniczego w gospodarstwach. Analizy dokonano w gospodarstwach podzielonych wg powierzchni użytków rolnych oraz udziału warzyw w powierzchni UR. Stwierdzono m. in., że pomimo dobrego wyposażenia w techniczne środki produkcji zdecydowana większość spośród objętych badaniami gospodarstw korzystała z usług mechanizacyjnych, ewentualnie użytkowała maszyny wypożyczone od sąsiadów.
EN
The paper presents a condition and structure of technical production facilities of the farmsteads specializing in vegetable production. Different forms of using the farm equipment on farms were also discussed. The analysis was performed on farmsteads divided by cropland area and share of vegetables in the cropland area. It was indicated among others that in spite of having good technical means of production absolute majority of the analyzed farmsteads enjoyed the mechanization services, or used the machines borrowed from their neighbors.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.