Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power loss
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Blachy elektrotechniczne charakteryzują się anizotropią własności magnetycznych. Właściwe projektowanie rdzeni z uwzględnieniem tego zjawiska może przyczynić się do poprawy parametrów użytkowych i energochłonności urządzeń. Do modelowania własności anizotropowych można wykorzystać funkcję rozkładu orientacji (ODF). W pracy przedstawiono relację pomiędzy parametrami funkcji ODF a anizotropią stratności. Wykazane zależności wskazują na odmienny mechanizm powstawania strat w obszarze "dolnych" i "górnych" wartości indukcji magnetycznych.
EN
Electrical steel is characterized by anisotropy of magnetic properties. Proper core design taking into account the phenomenon of anisotropy can contribute to the improvement of utility parameters and energy consumption of devices. The model of orientation distribution (ODF) can be used to model anisotropic properties. The paper presents the relationship between parameters of the ODF function and loss anisotropy. The relationships show a different mechanism of loss in the area of "lower" and "upper" values of magnetic flux density.
2
Content available remote A new perspective in power loss reduction of ninety two buses integrated D-STATCOM
EN
The electrical energy demand continues to increase along with the rapid development of technology and population growth. Fulfilling the electricity supply is a challenge for the operation of the electric power system since the construction of distribution and transmission infrastructures require large costs and such long time process. The complexity of the power distribution system itself may affect the voltage deviation and power loss parameters. The more complex of the distribution system was configured the more critical impacts on those disturbance parameters encountered entire the power network. The main contribution in this research is exploring on 99 bus context with D-STATCOM injection to increase the voltage profile, reducing the total active power loss and optimal size of D-STATCOM using the Optimal Power Flow (OPF) method for load flow analysis and Particle Swarm Optimization (PSO) in optimizing total loss active power and size of D-STATCOM on a radial distribution network system. This study aims to improve the distribution network performance in terms of the voltage profile, the total active power loss through optimal D-STATCOM placement. Optimization uses the Optimal Power Flow (OPF) method based on Particle Swarm Optimization (PSO). The proposed algorithm is calculated numerically for the North Makassar distribution system with ninety two buses included a network pattern open-loop radial configuration and the total load reaches 4.914 MW. The optimized computation algorithm result a minimum voltage profile of up to 0.73%, an average voltage profile up 0.8% or 4kV and a minimum total active power loss around 10.53%.
PL
Celem artykułu jest poprawa parametrów sieci przez optymalizację położenia układu D-STATCOM oraz zastosowanie metody OPF (optymalny przepływ mocy) z wykorzystaniem algorytmów rojowych PS. Zaproponowany algorytm jest obliczony numerycznie dla regionu North Makasar w Algerii. Uzyskano poprawę jakości napięcia I minimum mocy biernej.
3
PL
Transformatory są znamionowane na moc wydawaną. Moc pobierana z sieci elektroenergetycznej jest większa o straty mocy w rdzeniu transformatora i w uzwojeniach. Sumaryczne straty mocy wynoszą ok. 1% mocy znamionowej. Moc pola magnetycznego w rdzeniu transformatora jest mocą średnią z mocy pobieranej i mocy oddawanej.
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę strat mocy i energii w transformatorach rozdzielczych SN/nn zainstalowanych w krajowej sieci dystrybucyjnej.
EN
The paper presents characteristics of power and energy loss in distribution transformers of medium to low voltage installed in Polish distribution network.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe kryteria, według których należy dobierać transformatory do układów elektroenergetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem straty ich mocy.
EN
The article presents the basic criteria according to which transformers should be selected for power systems, with particular emphasis on their power losses.
PL
W artykule przedstawiono wymagania stawiane stratom mocy występującym w transformatorach elektroenergetycznych. Przedstawiono wartości strat obciążeniowych i jałowych występujących w najczęściej stosowanych transformatorach olejowych oraz suchych żywicznych.
EN
The article presents the requirements for power losses in power transformers. The values of load and no-load losses in the most commonly used oil and dry resin transformers are presented.
PL
Przedstawiono porównanie parametrów dławików kolumnowych i toroidalnych oraz dławików toroidalnych z różnymi uzwojeniami, a także analizę wpływu konstrukcji na parametry częstotliwościowe
EN
In this paper a comparison is presented of the parameters of column-like chokes and toroidal ones as well as a comparison of toroidal chokes featuring different windings. Furthermore, an analysis is provided of the impact of the design of a choke on frequency properties
8
Content available remote Short-circuit and load operation of single-phase transformer at low frequencies
EN
The aim of this paper is to present experimental results on the short-circuit and load test of the single-phase transformer at low frequencies. The paper gives information on PC based measurement setup and presents the results of measurement of primary and secondary voltages and currents and electric power of the transformer. Also, a proper discussion of the results obtained is given in the paper.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty badania zwarcia I obciążenia jednofazowego transformatora niskoczęstotliwościowego. Przedstawiono system komputerowy do badań i rezultaty pomiarów prądów I napięć w obwodzie pierwotnym I wtórnym.
EN
In this paper the AC winding resistance of the litz wire wound planar square coil is derived. The Biot-Savart’s law is used to derive analytical expression for the AC winding resistance. Analytical calculations are done for two planar square coils of different size. Experimental verification and comparison of the calculated and measured winding resistances are performed.
PL
W artykule tym, wyprowadzone zostało równanie narezystancję uzwojenia cewek planarnych w kształcie kwadratu przewodzących prąd przemienny. Rezystancja takich cewek nie jest stała lecz zmienia się wraz ze wzrostem czestotliwości. Przyczyną zmiany tejże rezystancji jest przede wszystkim efekt zbliżeniowy, który powstaje podczas indukowania się prądow wirowych w uzwojeniu. Wpływ efektu zbliżeniowego na rezystancje uzwojenia jest silniejszy wraz ze wzrostem czestotliwości. Analityczne równanie na rezystancję uzwojenia dla prądów przemiennych takiej cewki, wyprowadzono bazując na prawie Biot-Savart’s. Experymentalna weryfikacja i porównanie teoretycznych obliczeń została również dokonana i przedstawiona w tym artykule.
PL
W artykule omówiono kwestie strat mocy w transformatorach rozdzielczych.
EN
The article discusses the problem about power losses in distribution transformers.
11
EN
After a short introduction characterizing the general outline of the issue, this paper describes the test results of oil leakage measurements through CVT actuator seals. The research was done using Jatco company's CVT 7model, the popular gearbox for small passenger cars. Several curves of leakage values are given for both actuators, concerning different conditions such as rotational speed, oil temperature or pressure. In the summary several conclusions are formulated, based on presented test results. The determined maximal value of leakage is about 1 l/min. It emerged that the influence of centrifugal force is negligible. What is more, the observed phenomena are shortly described and projected for more detailed investigation.
PL
W artykule omówiono kwestie strat mocy w transformatorach rozdzielczych i mocy.
EN
The article discusses problems related to power losses in distribution and power transformers.
EN
The issue of ORPD (Optimal Reactive Power Dispatch) for enhancing security and economy of a power system has been given substantial consideration in recent days. The major inspiration behind deploying an ORPD system for enhancing power system efficiency is to reallocate the RP (reactive power) in such a manner that power loss be minimized, and voltage profiles get enhanced. Hence, this paper concerns the major objectives, namely, reduction of power loss and voltage deviation that are related to solving ORPD problem under unbalanced condition. To attain these objectives, an amalgamation of two algorithms, called CS (Cuckoo Search) and GWSO (Glow Worm Swarm), is adopted for optimizing, and hence the proposed model is referred to as CP-GWSO. This algorithm functions with the control parameters, namely load reactance, voltage and transformer tap settings that are tuned to attain the optimum outcome. The entire empirical part of the investigations is performed on two IEEE standard test bus systems, the IEEE 14 and the IEEE 39 bus systems. Finally, the proposed scheme is compared to the conventional methods, and its efficiency is confirmed.
EN
The growth in the system load accompanied by an increase of power loss in the distribution system. Distributed generation (DG) is an important identity in the electric power sector that substantially overcomes power loss and voltage drop problems when it is coordinated with a location and size properly. In this study, the DG integration into the network is optimally distributed by considering the load conditions in different load models used to surmount the impact of load growth. There are five load models tested namely constant, residential, industrial, commercial and mixed loads. The growth of the electrical load is modeled for the base year up to the fifth year as a short-term plan. Minimization of system power loss is taken as the main objective function considering voltage limits. Determination of the location and size of DG is optimally done by using the breeder genetic algorithm (BGA). The proposed studies were applied to the IEEE 30 radial distribution system with single and multiple placement DG scenarios. The results indicated that installing an optimal location and size DG could have a strong potential to reduce power loss and to secure future energy demand of load models. Also, commercial load requires the largest DG active injection power to maintain the voltage value within tolerable limits up to five years.
PL
Przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z mechanizmem przyrostu strat mocy w poszczególnych elementach sieci zasilającej powodowanych przepływem prądów odkształconych oraz metody ich zmniejszenia przez eliminację wyższych harmonicznych.
EN
Basic principles related to the mechanism of the increase in the power loss in individual network elements, caused by the flow of deformed currents and methods of limiting them by filtration of higher harmonics are presented in the article.
PL
Przedstawiono miejsca występowania w urządzeniach elektrycznych strat mocy oraz możliwości ich ograniczenia.
EN
The places of the power loss in electrical appliances and the possibility of limiting them are presented in the article.
PL
Straty w systemie energetycznym wynoszą około 10% całkowitej energii wytworzonej. Natomiast straty energii na izolatorach napowietrznych, związane z prądem upływu, szacuje się na poziomie 1,5%–2,5% wszystkich strat w systemie elektroenergetycznym. Ich udział w stratach całkowitych jest więc niewielki (rzędu 0,2%). Należy jednak podkreślić, że są to tylko szacunki, ich dokładna wielkość nie jest znana. W niniejszym artykule przedstawiono źródła literaturowe tych oszacowań pochodzące z różnych krajów. Wskazano na trudności związane z pomiarami strat w warunkach naturalnych związane z bardzo małymi wartościami prądu upływu przy niskiej wilgotności i nieznacznym stopniu zabrudzenia izolatorów. Wykazano znaczne różnice pomiędzy danymi stosowanymi w Polsce i Rosji, zwłaszcza dla napowietrznych linii SN.
EN
Losses in the whole electric power system are estimated on about 10% of the total generated energy. On the contrary, the energy loss on outdoor insulators are estimated as 1,5%-2,5% of all losses in the power system. That means its share in total energy loss is rather small (in the range of 0,2%). It should be underlined, there is only an estimate, its precise value is unknown. The paper gives the sources of these estimations originated from different countries.. The difficulties related to accurately measurements of leakage power losses under real field conditions were shown. They are caused especially by very small value of leakage currents under low air humidity and light pollution of insulator. The large differences between estimated leakage power losses in Poland and Russia were found.
18
Content available remote Modelowanie strat w jednofazowym przełączalnym silniku reluktancyjnym
PL
W pracy omówiono straty mocy w silniku reluktancyjnym. Szczególnie przedstawiono straty w żelazie. Straty te są zależne od kąta obrotu wirnika względem stojana. Powodują one zależność rezystancji zastępczej silnika od kąta obrotu. Zależność rezystancji i indukcyjności silnika wyznaczono eksperymentalnie zasilając uzwojenia napięciem przemiennym 50Hz. Przyjęto model strat w żelazie jako straty w dodatkowym uzwojeniu. Przeprowadzono analizę relacji między indukcyjnością i rezystancją zastępczą silnika, zmierzoną i określoną dla przyjętego modelu.
EN
Power losses in switched reluctance motor were discussed in the paper. Especially iron losses were analyzed. The losses are depend on the rotation angle of the rotor in relation to stator. Its cause that the equivalent resistance of the motor depends in the rotation angle. The dependence of the resistance and inductance of the motor was carried out experimentally. The winding was powered alternating voltage 50Hz. Iron losses were modeled as losses in resistance, which was connected in additional single turn windings. Analysis of the relationship between the equivalent inductance and resistance of the engine was carried out.
19
Content available remote Control of power flow and voltage in parallel working electrical GRIDS
EN
A method for determining optimal locations joining cross-transformer in the electrical distribution network, which is based on compensation non-uniformity parallel working electrical networks and method for determining optimal values reactive component of the transformation coefficients transformer connections in electrical distribution networks by taking into account cross-corner shifting transformers allowing the use of these factors in the optimal management of power flows to reduce losses of power and electricity distribution network or, depending on the problem in the transmission and distribution electrical grids.
PL
W pracy przedstawiono metodę określania optymalnego miejsca łączenia krzyżowego transformatora sieci dystrybucji elektrycznej. Jest ona oparta na kompensacji niejednorodności równoległej pracy sieci elektrycznych i metodzie określania optymalnych wartości współczynników transformacji dla składowej biernej, przyłączy transformatorowych w sieciach dystrybucyjnych. Uwzględniono transformatory cross-corner shifting, pozwalające na korzystanie z tych czynników w optymalnym zarządzaniu przepływem energii, celem zmniejszenia strat w sieciach dystrybucji energii elektrycznej.
20
Content available remote Modelling the power losses in the ferromagnetic materials
EN
In this paper, the problem of describing power losses in ferromagnetic materials is considered. The limitations of Steinmetz formula are shown and a new analytical description of losses in a considered material is proposed. The correctness of the developed description is demonstrated experimentally by comparing the results of calculation with the catalogue characteristics for different ferromagnetic materials.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.