Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1304

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  structure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last
1
Content available Thermoplastic hardened Cu-Ni-Si-Ag alloy
EN
The paper aims to investigate the influence of silver addition on the microstructure of CuNi2Si1 alloys. The investigated copper alloy was cast and then supersaturated, plastically deformed on the Gleeble 3800 simulator and finally aged. Structural changes were examined using optical microscopy, scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). Orientation mapping was completed with FEI Quanta 3D field emission gun scanning electron microscope (SEM) equipped with TSL electron backscattered diffraction (EBSD) system. The effect of structural and microstructural changes on hardness and conductivity was also investigated. Based on the mechanical tests it was found that the mechanical properties and conductivity are improved due to heat and plastic treatment. It was also found that the precipitation hardening raises the hardness to the level of 40% whilst an increase in conductivity by 20% is observed.
EN
On the battlefield, modern vehicles perform a variety of roles. Transportation is one of the most fundamental. Operating in different terrains, including urban areas, means exposing the crew to different hazards. To increase crew protection, passive and active protection systems are used. On the other hand, in addition to protection, support of the infantry in offensive operations is an equally important activity. The most common solution for medium wheeled vehicles is a manned turret. The weapon is a 30 mm cannon. Nowadays, there is a trend towards installing systems that allow such weapons to be operated remotely. This minimises the exposure of highly trained personnel. This paper presents the results of a numerical study of the dynamic loads on the roof-plate structure of a wheeled armoured personnel carrier resulting from the firing of the vehicle's main armament. It includes the values of the strains and stresses in the upper plate structure and the forces transmitted by the brackets connecting the roof plate to the bottom plate, and an assessment of the risk of using such a system on the safety of the vehicle structure and its crew.
PL
Wiele jest czynników wymagających uwzględnienia w procesie projektowania układu warstw zapewniających właściwe warunki do uprawy roślin na utwardzonych powierzchniach architektonicznych. Jakie uwarunkowania dotyczą tego rodzaju struktur?
PL
Dworzec kolejowy w Rzeszowie przechodził liczne przekształcenia. Pierwotnie nawiązywał do florenckiej, wczesnorenesansowej architektury pałacowej, a później zyskał modernistyczny charakter. Lokalizacja obiektu przy granicy miasta z Ruską Wsią spowodowała gwałtowny rozrost osady i centrum Rzeszowa w kierunku północnym. Budowa, oprócz utworzenia nowego środka lokomocji, wpłynęła na układ komunikacyjny miasta oraz proces kształtującej się sieci dróg. Problematyka powstawania linii kolejowych z dworcami w kontekście wpływu na urbanizację Rzeszowa nie została przebadana w sposób całościowy. Poruszana jest najczęściej przy analizach rozwoju przestrzennego miasta w poszczególnych okresach historycznych. Celem artykułu jest przedstawienie roli, jaką odegrała kolej dla Rzeszowa: począwszy od utworzenia węzła kolejowego po przemiany stacji i otaczającej jej zabudowy pochodzącej z drugiej połowy XX wieku. W pracy zobrazowano etapy powstawania węzła na tle współcześnie zabudowanego obszaru miasta.
EN
The railway station in Rzeszów went through numerous changes. Originally, it referenced Florentine, Early Renaissance palace architecture, and was later given a Modernist character. The building’s siting near the Rzeszów–Ruska Wieś border led to the rapid northward development of the settlement and Rzeszów’s center. The project, apart from creating a new means of transport, affected the city’s circulation layout and the development of the emerging road network. The development of railway lines and stations, in the context of impacting Rzeszów’s urbanization, was not holistically investigated previously. It was typically discussed in analyses of the city’s spatial development across history. This paper is to present the role that the railway played in Rzeszów, ranging from the construction of the railway junction to the transformation of the station and its surrounding development from the late twentieth century. The paper depicts the stages of the junction’s construction against the background of the contemporary urban built-up area.
EN
Since welding technology is currently used to assemble the frame of driver’s seats, it is important to develop laser welding technology for steel and aluminium. For this reason, the purpose of the present work was to examine the structure and selected properties of aluminium-steel joints using the example of an EN AW-6060 aluminium alloy and DC04 low-alloy steel welded in laser technology. Overlapping joints were made, weld type -following the hole laser welding method -laser beam (LB) using a high power disk laser (TRUMPF TruDisk3302), in which the active medium is a yttrium-aluminium crystal (YAG). Metallographic microstructure investigations were carried out using a light microscope from Carl Zeiss - Observer Z1m, and the weld microstructures were investigated using an SEM Supra 35 microscope, also from Carl Zeiss. The chemical composition analysis in micro-areas was carried out using an X-ray energy dispersion spectrometer from EDAX, which was a part of the SEM Supra 35. The hardness of the substrate material and the welded area was measured following the Vickers method using an FM-ARS 9000 micro hardness tester from Tokyo, Japan. It was found that there is a potential for commercial use of laser welding to make a low-carbon steel-aluminium alloy joint. During the formation of the weld in its microstructure, intermetallic compounds of the FexAly type were created, which significantly reduced the mechanical and plastic properties of the joint. The hardness of the weld created wasabout seven times higher than that of DC04 carbon steel. The choice of laser welding parameters (primarily, laser power and beam speed) significantly impacted the weld structure and properties.
PL
Wieżowce choć istnieją od niedawna, stały się dominującymi elementami w strukturze miejskiej. Jest to grupa budynków, które wywołują najwięcej kontrowersji pod względem ich wpływu na kształtowanie miast. Jednak jest to również dziedzina w architekturze oraz w budownictwie, którą cechują najbardziej przełomowe odkrycia w dziedzinie nowych materiałów i technologii, a także rekordowe pod względem wysokości rozwiązania konstrukcyjne.
EN
The skyscrapers prevail for a brief period, but they immediately became the elements that clearly dominates the city structure. This group of buildings are the most controversial due to their significant impact on creating cities novadays. However, this particular sort of architecture and construction is specified by the most groundbreaking discoveries in terms of using new materials, technologies, as well as record-breaking construction solutions, especially, according to their height and innovate shape and system.
EN
The structural economic problems of Turkey have led to the significant challenges for the development of the country, especially in the postcoronavirus economy. One of such challenges is the achievement of the sustainable development imperatives in combination with the preservation of the competitive advantages of the Turkish economy. The loss of the major drivers of the economy of the country, including tourism and logistics, in complex with the economic deterioration of the monetary system of the country are the major components of the current crisis. This controversy is analyzed in the paper along with the search for the best options of the energy sphere development in Turkey. This search covers economic aspects of the current situation in the country. The authors put forward and prove a hypothesis that Turkey energy system can be more influential on its economic development. This proof is based on the energy mix analysis and on the thorough review of the potential of the country for the green energy development and its economic effectiveness for the country. The key findings of the article include the proof that the sustainable development and the green energy development in Turkey are quite different processes, which are on intention divided by political measures, the proof that Turkey has serious issues in development of the energy sector due to its low influence on the economic development in its current state, the developed recommendations for the better structuring of the energy sector development.
PL
Strukturalne problemy gospodarcze Turcji doprowadziły do poważnych wyzwań dla rozwoju kraju, zwłaszcza w gospodarce po pandemii koronawirusa. Jednym z takich wyzwań jest osiągnięcie założeń zrównoważonego rozwoju w połączeniu z zachowaniem przewag konkurencyjnych tureckiej gospodarki. Utrata głównych sił napędowych gospodarki kraju, w tym turystyki i logistyki, w połączeniu z pogorszeniem się sytuacji gospodarczej systemu monetarnego kraju to główne elementy obecnego kryzysu. Kontrowersje te są analizowane w artykule wraz z poszukiwaniem najlepszych opcji rozwoju energetyki w Turcji. Poszukiwanie to obejmuje ekonomiczne aspekty aktualnej sytuacji w kraju. Autorzy stawiają i udowadniają hipotezę, że system energetyczny Turcji może mieć większy wpływ na jej rozwój gospodarczy. Dowód ten opiera się na analizie miksu energetycznego oraz na wnikliwym przeglądzie potencjału kraju dla rozwoju zielonej energii i jej efektywności ekonomicznej. Kluczowe wnioski z artykułu są takie, że zrównoważony rozwój i rozwój zielonej energii w Turcji to zupełnie różne procesy, które celowo dzieli się środkami politycznymi, powodując, że Turcja ma poważne problemy z rozwojem energetyki, ponieważ w obecnym stanie ma ona niewielki wpływ na rozwój gospodarczy. Zostały wypracowane rekomendacje, których realizacja pozwoli na lepsze ustrukturyzowanie rozwoju energetyki.
EN
This paper presents a structural analysis of various methods to produce bacterial cellulose (BC) from Nata de Coco (Acetobacter xylinum). BC sheet, BC chem and BC mech powders were successfully prepared using oven drying, chemical and mechanical treatment. The X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, and field emission scanning electron microscopy (FESEM) were used to analyze the structure of prepared BC. The structure of bacterial cellulose was compared with the structure of commercial microcrystalline cellulose (MCC) and cotton fabric. The XRD results showed that the BC sheet sample had the highest degree of crystallinity (81.76%) compared to cotton cellulose (75.73%). The crystallite size of cotton was larger than the BC sheet, with the value of 6.83 ηm and 4.55 ηm, respectively. The peaks in the FTIR spectra of all BC were comparable to the commercial MCC and cotton fabrics. FESEM images showed that the prepared BC sheet, BC mech, and BC chem had an almost similar structure like commercial MCC and cotton fabric. It was concluded that simple preparation of BC could be implemented and used for further BC preparation as reinforcement in polymer composites, especially in food packaging.
PL
Niniejszy artykuł zawiera analizę struktury celulozy bakteryjnej (BC) wytworzonej z Nata de Coco (Acetobacter xylinum) różnymi metodami. Folia BC i proszki BC chem oraz BC mech zo -stały wytworzone poprzez suszenie w piecu, obróbkę chemiczną i mechaniczną. Do oceny struktury celulozy bakteryjnej stosowano dyfrakcję rentgenowską (XRD), spektroskopię Fouriera w podczerwieni (FTIR) i skaningową mikroskopię elektronową z emisją polową (FESEM). Strukturę celulozy bakteryjnej porównano ze strukturą handlowej celulozy mikrokrystalicznej (MCC) i tkaniny bawełnianej. Wyniki XRD wykazały, że najwyższy stopień krystaliczności miała próbka arkusza BC (81,76%) w porównaniu z celulozą bawełnianą (75,73%). Wielkość krystalitów bawełny była większa niż folii BC i wynosiła, odpowiednio, 6,83 ηm oraz 4,55 ηm. Piki widm FTIR wszystkich otrzymanych form celulozy bakteryjnej były porównywalne z komercyjnymi tkaninami bawełnianymi i z celulozy mikrokrystalicznej. Zdjęcia FESEM folii BC oraz proszków BC mech i BC chem również były podobne do komercyjnej MCC i tkaniny bawełnianej. Stwierdzono, że z wykorzystaniem prostych technik można otrzymać BC, która może być stosowana jako wzmocnienie w kompozytach polimerowych, w szczególności w opakowaniach do żywności.
9
Content available Heterogeneous polymers degradation – microplastic
EN
The process of semicrystalline polymers thermo-oxidative degradation was analyzed on the example of isotactic polypropylene (iPP). Oxygen degradation takes place mainly in the amorphous phase into which oxygen diffuses. This leads to oxidation (formation of hydroperoxides) and next the chains scission. The polymer becomes brittle and breaks down into small pieces (e.g. microplastics). The crystalline phase is more difficult to access for oxygen that initiates the thermo-oxidation process. An increase in the crystallinity degree and a decrease in the viscosity of the solutions diluted in p-xylene as a function of the degradation time were observed. The number of iPP chain scission (change in molecular weight) as a function of degradation time was also calculated. These values depend on the polymer initial crystallinity degree and its supermolecular structure.
PL
Na przykładzie izotaktycznego polipropylenu (iPP) przeprowadzono analizę procesu termooksydacyjnej degradacji polimerów semikrystalicznych. Degradacja z udziałem tlenu obydwa się przede wszystkim w fazie amorficznej, do której dyfunduje tlen. Prowadzi to do utleniania (powstawania wodoronadtlenków), a następnie pękania łańcucha polimerowego. Polimer staje się kruchy i rozpada na małe fragmenty (m.in. mikroplastik). Faza krystaliczna jest trudniej dostępna dla tlenu inicjującego proces termoutleniania. Stwierdzono wzrost stopnia krystaliczności i zmniejszenie lepkości roztworów rozcieńczonych w p-ksylenie w funkcji czasu degradacji. Obliczono również liczbę pęknięć łańcucha iPP (zmianę masy cząsteczkowej) w funkcji czasu degradacji. Wielkości te zależą od początkowego stopnia krystaliczności polimeru i jego struktury nadcząsteczkowej.
PL
Pianobeton powstaje przez wprowadzenie piany, wytworzonej przy użyciu środka pianotwórczego, do zaczynu cementowego. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu środka spieniającego na właściwości termiczno-mechaniczne pianobetonów o bardzo małej gęstości. Badane próbki pianobetonu z proteinowym środkiem spieniającym charakteryzuje bardziej jednolita struktura, większa wytrzymałość na ściskanie oraz mniejszy współczynnik przewodzenia ciepła w porównaniu z pianobetonem z syntetycznym środkiem spieniającym.
XX
Foam concrete is made by introducing foam, produced with a foaming agent, into the cement slurry. The article presents the results of research on the effect of the type of foaming agent on the thermo-mechanical properties of ultra-light foam concrete. The examined samples of foam concrete with a protein foaming agent are characterized by a more uniform structure, greater compressive strength and a lower heat conductivity compared to foam concrete based on a synthetic foaming agent.
11
Content available remote Właściwości cieplne elementów murowych z ABK
12
Content available remote Kształt i budowa elementów murowych z ABK
EN
This paper presents an overview of the current knowledge concerning SiMo ductile cast iron begins by describing the standard type of ductile cast iron before proceding to description of its microstructures. The paper then presents its chemical composition and the significant influence of individual elements on technological and mechanical properties. The research section focuses the influence of the addition of Si and Mo to the matrix of gray iron. After casting, stepped samples were carried out on the microstructure along with UTS tensile strength tests. The research presented in the article is a preliminary step towards the goal of obtaining a stable production process for silico-molybdenum cast iron.
EN
Purpose Antifungals compounds have gained significant attention, and in this context, fluconazole as an antifungal is used predominantly, and the use of a nanoformulated form of this is discussed. Design/methodology/approach Fluconazole, an FDA-approved antibiotic, is an effective antimicrobial especially used to treat fungal infections. Its uniqueness lies in the fact that it contains fluoride with triazole functionality. Its efficacy against various types of fungus is demonstrated. Findings Although it is one of the effective antibiotics, its side effects are well documented, and due to this, many techniques are tried to improve its efficacy with lesser side effects. Research limitations/implications In this respect, nanoparticles play a crucial role, and many studies worldwide are carried out on this aspect. Among many nano techniques use of chitosan as well as lipid carriers of fluconazole are being considered. However, systematic studies are warranted to take this aspect into clinical trials. Practical implications Nano-based platforms seem to be an alternating hope to combat resistance and side effect. Originality/value A thorough study is the need of the hour to devise a proper nano-based strategy of fluconazole.
15
Content available remote Jak poprawnie zaprojektować i wykonać dach płaski? Wytyczne Stowarzyszenia DAFA
PL
Podniesienie jakości robót budowlanych poprzez określenie standardów ich wykonania to ważna misja Stowarzyszenia DAFA. Odnosząc się do treści „Wytycznych do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną – wytyczne dachów płaskich”, podkreślamy: „Wykorzystajmy tę ogromną wiedzę i doświadczenia. Zastanówmy się nad sensem często jeszcze słyszanego komentarza: „A po co tak? My zawsze robiliśmy po swojemu”. Poprawmy, poprzez stosowanie się do Wytycznych DAFA, niezmiennie złą opinię o dachach płaskich, tarasach i balkonach”.
PL
Wybudowany na Centralnej Kolei Transandyjskiej w Peru w latach 70. XIX w. most Verrugas jako konstrukcja żelazna wsparta na kratownicowych filarach był jednym z największych obiektów mostowych na świecie. Obok uwarunkowań terenowych i kosztów wykonania, wybór konstrukcji determinowało wiele czynników, do których należały między innymi rozległe doświadczenia w budowie mostów zarówno w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jak i w Europie. Decyzja o wyborze mostu według systemu „amerykańskiego”, czyli lekkich konstrukcji łączonych za pomocą śrub i sworzni zamiast „europejskiego” - cięższych konstrukcji łączonych techniką nitowania - wynikała z chęci maksymalnej redukcji kosztów budowy. Czteroprzęsłowy most o długości 175 m o ustroju nośnym konstrukcji Finka wsparto na trzech filarach wybudowanych ze stali zgrzewnej (najwyższy 76 m wysokości), zamiast jak dotąd w większości tego typu filarów - z żeliwa. Jej zastosowanie było rozwiązaniem nowatorskim, podobnie jak sposób i tempo budowy mostu wzniesionego z przysłanych z USA prefabrykatów w ciągu 88 dni. Most po 26 latach użytkowania w 1889 r. został zniszczony przez lawinę skalną. Jednym z powodów zawalenia konstrukcji było umieszczenie centralnego filara w samym korycie potoku oraz umieszczenie fundamentów poniżej poziomu gruntu, zamiast na murowanym cokole, jak miało to miejsce w wielu innych przypadkach. Most został odbudowany w 1891 r. z zastosowaniem konstrukcji wspornikowej, w której wyeliminowano przęsło nurtowe.
EN
The Verrugas Bridge, an iron structure supported on truss pillars, constructed on the Trans-Andean Central Railway in Peru in the 1870s, was one of the largest bridge structures in the world. Apart from field conditions and construction costs, choosing the structure was determined by many factors such as, for example, extensive experience in terms of constructing bridges in both the United States of America and in Europe. The decision to choose a bridge according to the "American" system, meaning light structures connected with bolts and pins, instead of the "European" one - heavier structures connected using the riveting technique, resulted from the will to reduce the construction costs as much as possible. The 175-meter-long four-span bridge with a truss structure in the Fink type has been supported on thee wrought iron pillars (the highest being 76 m high), instead of cast iron pillars used so far. Using wrought iron constituted an innovative solution, just like the manner and pace of building the bridge within 88 days with the use of prefabricated elements sent from the USA. After 26 years of use, the bridge was destroyed by a rock avalanche in 1889. One of the reasons for completely destroying the construction consisted in locating the central pillar in the stream bed and placing the foundations below the ground level instead of on a masonry plinth as in many other cases. The bridge was rebuilt in 1891 using a cantilever structure, and eliminating the main span.
PL
Projekt badawczy zrealizowany na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Katedrze Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej RAr-2 (2021/22): „Logika lokalności w dobie globalizacji - studium transformacji współczesnej przestrzeni publicznej w kontekście gminy Ożarowice” (kierownik: dr hab. inż. arch. B. Majerska-Pałubicka, prof. PŚ) pozwolił ocenić możliwości kształtowania od podstaw małomiasteczkowego centrum na terenie śląskiej wsi o stosunkowo chaotycznej zabudowie. Opracowanie wariantowego studium możliwości zagospodarowania wybranego terenu jest okazją do pogłębienia refleksji o strategii rozwijania lokalnej kultury przestrzeni w czasie ujednolicenia architektonicznych wzorców.
EN
A research project carried out at the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology in the RAr-2 Department of Residential and Public Architectural Design (2021/22): “The logic of locality in the age of globalization - a study of the transformation of contemporary public space in the context of the Ożarowice commune” (head: dr hab. inż. arch. B. Majerska-Pałubicka, prof. PŚ) allowed to explore the potential possibilities of shaping small-town center in existing Silesian village with relatively chaotic building structure. A variant study of possible arrangement of a selected area became an opportunity to deepen reflection on the development of local culture of space in the era of unification of architectural patterns.
PL
Tekst jest poświęcony opisowi metodyki oraz badań przez projektowanie służących określeniu struktury funkcjonalnej hybrydowego budynku wysokościowego projektowanego w Warszawie przy ul. Emilii Plater. Prace badawcze prowadzono w fazach: przedprojektowej, obejmującej analizy i studia przedprojektowe, analizy kontekstu, zbieranie danych, studia przypadków, oraz fazie projektowej, obejmującej wyodrębnienie wstępnych wariantów koncepcyjnych, rozwiniętych wariantów koncepcyjnych, wyboru ostatecznego wariantu koncepcji struktury funkcjonalnej służącej dalszym krokom inwestycyjnym i projektowym. Badania przez projektowanie wykonywano przez iteracje rozwiązań, krytyczną analizę i optymalizację funkcjonalną. Spośród przedstawionych wariantów jako finalne rozwiązanie przyjęto strukturę funkcjonalną budynku o wysokości 233 metrów, 59 kondygnacji nadziemnych i 5 podziemnych obejmującą złożony program: część biurową, hotelową, handlową, teatr, rozproszone w obrębie struktury trzy części gastronomiczne, doki załadowcze, parking podziemny.
EN
The paper is devoted to the description of the methodology and research by design conducted to determine the functional structure of a hybrid high-rise building designed in Warsaw at Emilii Plater Str. The research was carried out in the following phases: pre-design, including pre-design analyzes and studies, context analysis, data collection, case studies, and the design phase, including defining initial conceptual variants, developing conceptual variants, selecting the final variant of the concept of the functional structure for further investment and design steps. Design research was performed by iterating solutions, critical analysis, and functional optimization. Among the presented variants, the final solution was the functional structure of the building with a height of 233 meters, 59 above-ground floors, and 5 underground floors, including a complex program: office, hotel, retail, theater, three food and beverage parts scattered within the structure, loading docks, underground car park.
PL
Artykuł przedstawia obraz posoborowej architektury sakralnej kościoła Matki Bożej Częstochowskiej wzniesionego jednocześnie z kompleksem sakralnym w Knurowie w latach 1980-1986 według projektu prof. arch. Adama Lisika. Metodyka badawcza prezentowana w artykule oprócz ustawodawstwa kościelnego głównie uwzględnia publikacje autora koncepcji knurowskiego kościoła. Nawiązując do aspektu historycznego i definiując Knurów jako nowe miejsce dla parafii oraz jej kościoła, prezentuje się uwarunkowania strukturalno-krajobrazowe oraz urbanistyczne działki związanej z nowym obiektem. Artykuł ma na względzie uwarunkowania wykonawcze, techniczne i liturgiczne posoborowe. Opisuje architektoniczny język funkcjonalny, a także formalny wzniesionej świątyni. Definiuje ją jako architektoniczną dominantę, której kompozycja plastyczna wyraża ekspresyjnie centralizację kultu eucharystii. Artykuł definiuje obraz uszanowania tradycji, języka symbolicznego i szlachetny formalizm architektury służącej przekazowi treści liturgicznych.
EN
The article presents a picture of the post-conciliar sacred architecture of the Church of Our Lady of Częstochowa erected together with the sacred complex in Knurów in 1980-1986 according to the design of Prof. arch. Adam Lisik. The research methodology presented in the article, apart from church legislation, mainly takes into account the publications of the Author of the concept of the church in Knurów. Referring to the historical aspect and defining Knurów as a new place for the parish and its church, the structural, landscape and urban conditions of the plot related to the new facility will be presented. The article has performance, technical and post-conciliar liturgical conditions. It describes the functional and formal architectural language of the erected temple. He defines it as an architectural dominant whose artistic composition expressively expresses the centralization of the worship of the Eucharist. The article defines the image of respect for tradition, symbolic language and noble formal architecture serving the transmission of liturgical content.
PL
Celem artykułu było przedstawienie etapów rozwoju, działalności naukowo-dydaktycznej i struktury Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej. Niniejsza publikacja to próba podsumowania dotychczasowych osiągnięć Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, a od 2018 r. Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego. Do opracowania artykułu zostały wykorzystane teoretyczne metody badawcze, takie jak analiza i synteza informacji zawartych w literaturze i materiałach źródłowych, abstrahowanie oraz uogólnianie.
EN
The aim of the article was to present the stages of development, research and teaching activities and the structure of the Aviation Safety Faculty of the Polish Air Force University. This publication is an attempt to summarize the achievements of the National Security and Logistics Faculty, and from 2018 renamed as Faculty of Aviation Safety. To develop the article, theoretical research methods were used, such as the analysis and synthesis of information contained in the literature and source materials, abstraction and generalization.
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.