Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jonity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents results of research on removal of Cu2+ ions from aqueous solutions by ion exchange method in concentration range of 10–1000 mg/L. For this purpose, following Purolite synthetic ion exchange resins were used: S 910, S 930, S 940, S 950 and C 160. The obtained results were interpreted based on the degree of solution purification and microstructural investigations. The regeneration possibility of used ion exchangers with a 10% hydrochloric acid solution was also investigated. Based on obtained results, it was determined that studied ion exchangers efficiently removed copper(II) ions from aqueous solutions, especially in low concentrations. Microstructural investigation made for tested materials after the sorption process clearly indicate that Cu2+ ions removal process was in accordance with ion exchange mechanism, which was confirmed by recorded SEM images. All ion exchangers except S 910, purified solutions from Cu2+ ions with an efficiency greater than 90% up to a concentration of 100 mg/L. In case of S 930 and S 940 ion exchangers, their efficiency was close to 100%. For higher concentrations, efficiency of studied ion exchangers decreased significantly. The lowest decrease in degree of copper(II) S 910 chelating resin with amidoxime groups was the least efficient. All studied ion exchangers can be regenerated with a 10% hydrochloric acid solution. The efficiency of this process varies from 53.1% to 80.5% depending on the used resins.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące usuwania jonów Cu2+ z roztworów wodnych metodą wymiany jonowej w zakresie stężeń 10–1000 mg/L. W tym celu zastosowano żywice jonowymienne firmy Purolite: S 910, S 930, S 940, S 950 i C 160. Otrzymane wyniki zinterpretowano w oparciu o stopień oczyszczenia roztworu i badania mikrostrukturalne. Zbadano również możliwość rege¬neracji użytych jonitów za pomocą 10% roztworu kwasu solnego. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że badane jonity skutecznie usuwały jony miedzi(II) z roztworów wodnych, szcze¬gólnie w niskich stężeniach. Badania mikrostrukturalne wykonane dla badanych materiałów po procesie sorpcji wyraźnie wskazują, że proces usuwania jonów Cu2+ zachodził zgodnie z mechanizmem wymiany jonowej, co potwierdzają zarejestrowane obrazy SEM. Na powierzchni badanych jonitów nie zaobserwowano mikrostrąceń. Wszystkie wymieniacze jonowe z wyjątkiem S 910 oczyszczały roztwory z jonów Cu2+ z wydajnością większą niż 90% do stężenia 100 mg/L. W przypadku jonitów S 930 i S 940 ich skuteczność było bliska 100%. W przypadku większych stężeń wydajność badanych jonitów znacząco malała. Najmniejszy spadek stopnia wydzielenia jonów miedzi(II) zaobserwowano dla kationitu C 160 zawierają¬cego grupy sulfonowe. Najmniej skuteczny okazał się jonit chelatujący S 910 z grupami amidoksymowymi. Wszystkie badane jonity można regenerować za pomocą 10% roztworu kwasu solnego. Wydajność tego procesu waha się od 53,1% do 80,5% w zależności od użytej żywicy jonowymiennej.
2
Content available remote Usuwanie jonów Ni²⁺ z roztworów wodnych przy użyciu żywic jonowymiennych
PL
Przedstawiono wyniki badań usuwania jonów Ni²⁺ z roztworów wodnych za pomocą jonitów firmy Purolite. W doświadczeniach stężenie niklu odpowiadało zawartościom tego pierwiastka w ściekach z przemysłu galwanicznego. Spośród badanych jonitów najskuteczniejszy okazał się kationit C 160, dla którego stężenie Ni²⁺ w roztworze obniżyło się z ok. 30 g/dm³ do ok. 6 g/dm³ po 50 min procesu. Umożliwia on również odzysk usuniętych jonów z dużą wydajnością, ok. 84%. Jonity chelatujące zmniejszają stężenie jonów Ni²⁺ o 15-30%. Zbadano również wpływ sposobu wprowadzania roztworu wyjściowego do kolumny na wydajność procesu wymiany. Wykazano, że korzystniejsze wyniki sorpcji osiąga się, wlewając jednorazowo całą objętość badanego roztworu.
EN
Ni²⁺ ions were removed from aq. solns. (vol. 100 mL, concn. about 30 g/L) by using a cation-exchange and chelating ion-exchange resins, each with mass of 40 g. The solns. were introduced into ion exchange resins-packed columns by (i) dropping with a speed of 2 mL/min or by (ii) pouring the total vol. of tested soln. The content of Ni²⁺ ions in eluates were detd. at 10 min intervals. Use of the cation exchanger and (ii) method of introducing solns. into the column was the most effective and resulted in a decrease of the Ni content to only about 6 g/L after 50 min of the process. More than double values of the final content of Ni²⁺ ions were obtained for the same cation exchanger and method (I) as well as for all types of chelating ion exchange resins irresp. of the method used for the soln. introduction.
PL
Zbadano sorpcję kompleksów metali ciężkich Cu(II), Zn(II), Cd(II) i Pb(II) z GLDA oraz opracowano efektywną metodę ich usuwania z wykorzystaniem wymieniaczy jonowych o N-metylo-D-glukaminowych grupach funkcyjnych.
EN
The title complexes of Cu(II), Zn(II), Cd(II) and Pb(II) were successively removed from their aq. solns. by using N-methyl-D-glucamine ion exchange resins. The sorption mechanism was explained.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości i efektywności wykorzystania polimerycznych jonitów i sorbentów do selektywnej adsorpcji substancji aktywnych z soku kapusty. Do adsorpcji z powodzeniem zastosowano niejonowy sorbent polimerowy Amberlite XAD16N. Badania pojemności adsorpcyjnej wykazały, że efektywność sorpcji jest zależna od pH i związanego z tym stopnia klarowności roztworu dozowanego na kolumny. Najlepszy efekt adsorpcji substancji aktywnych obserwowano przy pH 4,5-5,0, co osiągano przez dodatek 1,25 mL 20-proc. kwasu mlekowego na 1 L roztworu wyjściowego. Po przepuszczeniu przez układ dwóch wypełnionych kolumn ok. 200 objętości soku w przeliczeniu na objętość złoża w jednej kolumnie zaobserwowano przebicie suchej masy i obecność izotiocyjanianów.
EN
Cabbage juice was clarified with lactic acid to pH 4.5-5 and then treated with a com. polymeric sorbent to sep. the org. isothiocyanates and indole derivates of biocidic properties. The nonionic XAD-16N sorbent was the most efficient.
6
Content available remote Anionity polimerowe do odzyskiwania metali szlachetnych
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczący recyklingu metali szlachetnych: Au, Pt i Pd, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania syntetycznych anionitów polimerowych jako alternatywnej metody odzyskiwania metali z roztworów o śladowej ich zawartości. Przedyskutowano korzyści płynące z zastosowania anionitów w procesie recyklingu w świetle globalnego zapotrzebowania na metale szlachetne. Opisano handlowe oferowane przez światowe koncerny żywice jonowymienne do odzyskiwania Pt, Pd, Au i zestawiono wyniki badań własnych nad otrzymaniem anionitów na bazie kopolimerów chlorku winylobenzylu do sorpcji metali szlachetnych.
EN
The paper is a literature review concerning the recycling of precious metals: Au, Pt and Pd with particular focus on the possibility of using synthetic polymeric anion exchangers as an alternative method of recovery of metal traces from the solutions. The advantages resulting from the use of anion exchangers in the recycling process in terms of global demand for precious metals have been discussed. Commercial anion exchange resins offered by worldwide companies for the recovery of Pt, Pd and Au were described. The results of authors' studies on the preparation of anion exchange resins based on vinylbenzyl chloride copolymers for the sorption of precious metals have been presented.
7
PL
W pracy podano wyniki badań usuwania jonów Pb2+ z modelowych roztworów wodnych z wykorzystaniem procesu wymiany jonowej na jonicie C 160 firmy Purolite. Porównano trzy sposoby wykonywania procesu wymiany jonowej: metodę przepływową w biurecie, metodę dynamiczną z wykorzystaniem mieszadła mechanicznego oraz metodę dynamiczną z zastosowaniem wytrząsarki. Zakres badanych stężeń wyjściowych jonów ołowiu wynosił od 6 do 110 mg/dm3.
EN
Results of Pb2+ ions removal from model aqueous solutions are presented in the paper. Ion exchange resins C 160 made by Purolite were used in research. Three different methods of ion exchange process, i.e. flow method in the burette, dynamic method using a mechanical stirrer and dynamic method using a shaker are compared. Scope of initial concentrations of lead ions was 6-M10 mg/L.
PL
W pracy przeprowadzono badania nad sorpcją kompleksów jonów Ni(II) z tetrasodową solą kwasu poliasparaginowego (Baypure DS 100) jako czynnikiem kompleksującym na jonitach Lewatit MonoPlus M 800 oraz Lewatit MK-51. Proces sorpcji prowadzono metodą statyczną w zależności od czasu kontaktu faz, pH, temperatury i stężenia jonów Ni(II) i DS w roztworze. Stwierdzono, że maksymalny procent usunięcia kompleksów Ni(II)-DS = 1:1 uzyskuje się dla w/w jonitów przy pH >7,0. Wzrost temperatury wpływa nieznacznie na efektywność sorpcji na wszystkich jonitach. Usuwanie jonów niklu(II) w obecności czynnika kompleksującego zachodzi z wyższą wydajnością na jonicie Lewatit MK-51.
EN
The paper presents the studies of sorption of the Ni(II) ions complexes with tetrasodium salt of polyaspartic acid (Baypure DS 100) as a complexing agent on the ion exchangers Lewatit MonoPlus M800 and Lewatit MK-51. The sorption process was carried out by the static method depending on the phase contact time, pH, temperature and concentration of Ni(II) ions and DS in the solution. The maximal percentage of Ni(II)-DS=1:1 complexes is obtained for the above mentioned ions at pH>7.0. The temperature increase causes insignificant decrease in sorption effectiveness on all ion exchangers. Removal of nickel(II) ions in the presence of the ion exchanger Lewatit MK-51.
EN
The paper presents an impact of the metallurgical wastes dumping site on the following parts of the environment: air, soil and surface waters. Some of the methods used to prevent wastes interactions were showed. The results of the metallurgical wastes leachate samples research, in which toxic metal ions have been found, are presented results of examinations performed on water extracts derived from two types of metallurgical wastes were given. The chemical analysis of water extracts indicate exceeded concentration of toxic metals, such as: lead, arsenic, barium and others. Preliminary results of some metals elimination from the water extracts with PUROLITE ion-exchangers were also presented. The utilised acidous cationit with Na+ groups exchanges the Ba2+ ions in almost 90%, similar to S 930 ionit with chelating groups (Table 5 and 7). Whereas the anionit with hydroxyl groups removes the arsenic ions(V) from the solution with the 60% efficacy (Table 7).
PL
W pracy omówiono wpływ składowiska odpadów metalurgicznych na sfery środowiska: powietrze atmosferyczne, glebę i wody powierzchniowe. Przedstawiono niektóre sposoby zapobiegania oddziaływania tych odpadów. Podano wyniki badań wyciągów wodnych próbek odpadów metalurgicznych, w których stwierdzono obecność jonów metali toksycznych dla środowiska. Analizy chemiczne wodnych wyciągów wskazują na przekroczenia zawartości metali toksycznych, m.in. takich jak: ołów, arsen, bar i in. Przedstawiono również wstępne wyniki eliminacji zawartości niektórych metali z wyciągów wodnych za pomocą jonitów Firmy PUROLITE. Zastosowany silnie kwaśny kationit z grupami Na+ wykazuje zdolność wymiany jonów Ba2+ prawie w 90%, podobnie jak jonit z grupami chelatującymi S 930 (tab. 5 i 7). Natomiast anionit z grupami hydroksylowymi usuwa z roztworów jony arsenu(V) z wydajnością około 60% (tab. 7).
PL
Przedstawiono wyniki badań przemysłowych współkoksowania zużytych żywic jonowymiennych z węglem kamiennym w baterii koksowniczej pracującej w systemie wsadu ubijanego. Testy przemysłowe przeprowadzono w skali 150 kg wsadu (tzw. testy skrzynkowe) z udziałem odpadów we wsadzie 1 i 3%. Badano wpływ wielkości dodatku zużytych jonitów na jakość otrzymanego koksu i jego strukturę. W badaniach zastosowano mieszanki węglowe przeznaczone dla produkcji koksu przemysłowego. Zaobserwowano wzrost wytrzymałości mechanicznej koksu przy udziale żywic jonowymiennych we wsadzie do 3%. Wyniki badań wskazują, że termiczny odzysk zużytych jonitów jest możliwy przy akceptowalnym udziale we wsadzie do 3%.
EN
Results of research of waste ion-exchange resins with coal co-coking industrial tests in a coke battery operating in stamp charge system have been presented. Tests were carried out in industrial scale 150kg/charge (so-called “box tests”) with the addition of waste in charge from 1 to 3%. The influence of additive volume ion-exchange resins on the quality parameters of obtained coke has been investigated. Tests have been carried out for coking blend designed for “industrial coke” type production. The improvement in coke strength parameters in terms of indices M80 and M40 when the share of the ion resin up to the 3% has been observed. The results indicate that thermal recycling of waste resins are possible and an acceptable ion-exchange resins concentration in the charge should not exceed 3%.
EN
The aim of this study was the removal of Cu2+, Zn2+ by ion-exchange resin Amberjet 1200H in flow condition. The adsorption characteristics of each metal onto the resin were accurately described by Freundlich isotherms. Ion exchange capacities of the heavy metals on the ion exchange resin were studied in a single metal solution. The capacities of sorption were 2.13 eq. Zn/l, and 2.74 eq. Cu/l respectively, and the ion exchange on resin follows pseudo-first-order kinetics.
PL
Celem badań była ocena skuteczności usuwania z roztworu wodnego miedzi i cynku przez wymianę jonową na kolumnie wypełnionej żywicą Amberjet 1200H. Charakterystykę usuwania każdego z metali można było opisać izotermą Freundlicha. Pojemności jonowymienne żywicy, ustalone dla każdego metalu oddzielnie wynosiły 2,13 val Zn/l i 2,74 val Cu/l. Kinetyka wymiany daje się opisać równaniem pierwszego rzędu.
PL
Przedstawiono procesy, których intensywny rozwój wynika z wykorzystania reaktywnych polimerów. Dotyczą one produkcji wody dla przemysłu i do celów spożywczych, prowadzenia reakcji w przemysłowej syntezie organicznej, biotechnologii i biochemii, przemysłowych procesów oczyszczania, produkcji żywności i leków oraz ochrony środowiska.
EN
A review with 15 refs. covering R-H ion-exchange resins applied in the treatment of industrial-grade and potable water, polymeric catalysts, and resins for food purification, environmental protection, and pharmaceutical and medical diagnosis applns.
17
Content available remote Zastosowanie jonitów modyfikowanych w procesie odzysku jonów Pd(II)
PL
Przedstawiono szeroką gamę jonitów modyfikowanych, selektywnych w stosunku do jonów metali szlachetnych, a zwłaszcza jonów Pd(II). Zwrócono uwagę na duże wartości pojemności jonowymiennych, dzięki którym mogą one znaleźć zastosowanie w procesach wydzielania śladowych ilości platynowców ze złóż, ścieków i wód odpływowych, szlamów anodowych oraz zużytych katalizatorów spalin samochodowych i katalizatorów przemysłowych.
EN
A review with 39 refs. covering selective removal of mg amts. of Pd(II) ions on (ascending affinity) Spheron Salicyl < Spheron Oxine < Spheron Thiol ion-exchange resins and on triisobutylphosphine sulfide- or 1,2,3,4-tetrazine- or thiosemicarbazide- or like-modified styrene-divinylbenzene copolymer, from used-up vehicle exhaust gas converters, com. catalysts, wastewaters, anode slimes etc., selectivity of polyacrylnitryl-thiosemicarbazide resin toward Rh(III), Ru(III), Pd(II), and Ir(IV), and appln. of an epoxy-imidazole resin to sorb 20 ng/cm3 Au(III), Pd(IV), and Ru(III) from solns. contg. Cu(II), Mn(II), Zn(II), Ni(II), Pb(II), Cd(II), Hg(II), Ga(III), Bi(III), and Al(III) ions.
PL
W artykule omówiono proces wymiany jonowej stosowany do oczyszczania ścieków z przemysłu metali nieżelaznych. Scharakteryzowano jonity Firmy PUROLITE, a następnie przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania tych jonitów do usuwania ze ścieków jonów baru.
EN
The paper presents the process of ion exchange uses to wastewater treatment in non-ferrous metals industry. The ionites made by PUROLITE are described. The results of research in using of these ionites to remove barium ions from wastewater are presented.
19
Content available remote Wyznaczanie termodynamicznej stałej równowagi wymiany jonowej
EN
Binary and ternary ion exchange equilibria have been studied between heavy metal solution (Pb2+, Cu2+) and Na-form of clinoptilolite. The value of the ion-exchange equilibrium constant was estimated for thermodynamic isotherm models. Calculations were done taking into account: (i) the concentration of ions in both phases, (ii) activity of ions in liquid phase and concentration in solid phase, (iii) activity of ions in both phases. The activity coefficients of ions in liquid phase were determined using Bromley's model; activity coefficients in the solid phase were estimated with Wilson's model. It was found that exchange capacity for given M2+ is not the constant value and may differ in one- or two-component systems. The results show that the equilibrium model which considers nonideal behavior of both phases, allows to achieve the best approach to the real multi-component equilibrium data in all studied systems.
20
Content available remote Vihdnovlennja robochoji zdatnostih katihonihtovoji smoli
EN
In this article the results of research which was held for determination of possibility restoration of serviceability of cationic exchanger. This material is of poor quality and notables soften nature waters. That's why it's recommended to replace it by the new one.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.