Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  międzynarodowe standardy rachunkowości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Historic cost versus fair value
EN
The value of accounting registering based upon historic cost is a sure and checkable value, written in a document that certifies a property right upon a certain good, a debt right or a debt. Historic costs' evaluation consists in registering goods in-comings into the company's patrimony at their buying cost, namely their historic cost, with no further modification although the real value changes. Fair value is the foundation of IFRS referential which displays basic principles, largely inspired by US GAAP, although they are not mentioned by them. Fair value evaluation is opposed to the principle of prudence, one of the main principles of French accounting law (also taken over by Romanian accounting standards) owing to which only possible losses are registered while potential profits are ignored. The issues that occur refer to the impact of the evaluation according to the fair value upon the accounting data of the company, namely upon the balance sheet and the results account drawn out on the basis of the fair value registrations. At the same time, the evaluation according to the fair value has determined a new foundation in displaying a company's performance. This issue determines the following question: "Which is closer to the truth and more credible? A result calculated according to the fair value or one which is founded upon historic cost?".
PL
Wartość ewidencji księgowej oparta o koszt historyczny jest z pewnością wartością sprawdzalną, zapisaną w dokumencie, który poświadcza prawo własności do określonych dóbr, prawo do długu i dług. Ocena kosztu historycznego polega na ewidencji dóbr wchodzących w skład dziedzictwa przedsiębiorstwa po kosztach zakupu, mianowicie ich koszt historyczny bez dalszych modyfikacji, mimo że wartość rzeczywista zmienia się. Realna wartość rynkowa jest podstawą odniesienia IFRS, który przedstawia podstawowe zasady, szeroko proponowane przez US GAAP, chociaż nie są przez nich wspominane. Realna wartość rynkowa jest w opozycji do zasady przezorności, jednej z głównych zasad francuskiego prawa księgowego (przejętego także przez rumuńskie standard księgowe), zgodnie z którą tylko możliwe straty są ewidencjonowane podczas gdy potencjalne zyski są ignorowane. Podjęte zagadnienie odnosi się do wpływu oceny zgodnie z realną wartością rynkową na podstawie danych księgowych przedsiębiorstwa, mianowicie na podstawie bilansu i wyników księgowych otrzymanych na podstawie ewidencji realnej wartości rynkowej. Jednoczśnie, ocena na podstawie realnej wartości rynkowej określiła nowe podstawy w prezentacji wydajności przedsiębiorstwa. Zagadnienie warunkuje następujące pytanie: Które jest bliżej prawdy i bardziej wiarygodne? Wynik obliczony zgodnie z realną wartością rynkową czy ten oparty na koszcie historycznym?.
PL
W artykule przedstawiono zasady sporządzania przez jednostki śródrocznych sprawozdań finansowych w sytuacji stosowania MSSF po raz pierwszy. Scharakteryzowano polskie uregulowania prawne, a także standardy MSR 34 i MSSF 1. MSR 34 stosowany jest, jeżeli jest to wymagane na mocy krajowych przepisów lub, gdy zarząd zadecyduje o publikacji śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF. Możliwe są również inne podstawy sporządzania raportów śródrocznych. W artykule przedstawiono różne opcje, z których mogą skorzystać jednostki chcące sporządzać sprawozdanie finansowe za okres krótszy niż rok obrachunkowy.
EN
This paper is a presentation of Polish statutory regulations, International Accounting Standard No. 34 Interim Financial Reporting and IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards. IAS 34 applies if an entity is required or chooses to publish an interim financial report in accordance with IFRS1. IAS 34 defines the minimum content of an interim financial report as a condensed balance sheet, condensed income statement, condensed statement showing changes in equity, condensed cash flow statement, and selected explanatory notes. However some matters will be decided by national governments, securities regulators, stock exchanges, and accountancy bodies and the decision is for entities.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe aspekty związane z zawarciem umowy leasingowej przez korzystającego (leasingobiorcę). Ukazano istotę leasingu, jego historię oraz regulacje prawne zawarte w kodeksie cywilnym, ustawie o rachunkowości i w ustawach podatkowych (stan prawny na 31 grudnia 2003 roku). Ponadto omówiono leasing w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Zaprezentowanie różnorodnego podejścia dowodzi, że korzystanie z leasingu w praktyce oraz osiąganie zaplanowanych efektów wymaga bardzo dobrej znajomości zagadnień prawnych.
EN
This article presents the basic aspects connected with concluding a leasing contract. Shows the essence of the leasing, its history and regulations in a polish civil code and law about accountancy and taxes. Moreover the article refers to International Accounting Standards.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.