Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  posadowienie maszyn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper concerns in general the problem of the so-called rigid seatings of heavy machines and devices on foundations, by using foundation chocks traditionally made of steel, and now being more frequently replaced by foundation chocks cast of polymer materials specially developed for this purpose. It is a continuation and development of this problem tackled in Part I. In that part, the technical and scientific aspects of the so-called rigid fastenings of machines to foundations have been discussed, and it has been shown that they are not perfectly rigid. Next, a description of the method and results of experimental studies of deformations carried out for a traditionally used steel chock has been presented. In Part II, described in this paper, the results of similar studies carried out for a chock cast of EPY resin, used nowadays more frequently for this purpose have been presented. Subsequently, a comparative analysis of the test results obtained for the two chocks investigated have been made and an explanation why the foundation chocks cast of polymer plastic fulfil better their tasks in machinery seatings than the traditionally used for this purpose steel chocks has been given.
PL
Praca dotyczy analizy sztywnych posadowień ciężkich maszyn i urządzeń na fundamentach, przy zastosowaniu stalowych podkładek fundamentowych. Obecnie podkładki stalowe są zastępowane często przez podkładki fundamentowe odlewane ze specjalnych materiałów polimerowych. Problematyka podjęta w części I jest kontynuowana i rozwinięta. W części I omówiono techniczne i naukowe aspekty sztywnego mocowania maszyn do fundamentów. Wykazano, że nie są doskonale sztywne. Przedstawiono opis metody i wyniki doświadczalnych badań odkształceń, wykonanych dla tradycyjnej podkładki stalowej. Natomiast w części II przedstawiono wyniki analogicznych badań, wykonanych dla podkładki fundamentowej odlanej z polimerów EPY, stosowanych obecnie. Wykonano analizę wyników badań uzyskanych dla podkładki stalowej i polimerowej. Przedstawiono zalety podkładek fundamentowych odlewanych z materiałów polimerowych. Spełniają w większym stopniu zadania w posadowieniach maszyn w porównaniu z tradycyjnie stosowanymi podkładkami stalowymi.
EN
This paper presents a description and results of experimental studies of normal deformations occurring in foundation chocks made of steel and epoxy resin, used in the so-called rigid seatings (mountings) of heavy machines and devices on foundations. The studies carried out have shown that these kinds of seatings are not perfectly rigid. In both cases there are significant normal deformations which play an important role in the foundation bolted connections of machines and devices. These deformations should not be neglected in strength and dynamic analysis of these objects. Mechanisms and characteristics of the deformations occurring in the examined chocks made of steel and resin are different in terms of quality and quantity. These differences are important because they have a major impact on the technical and functional quality of the seating. The studies show that the foundation chocks cast of resin provide a better technical solution which ensures greater reliability and durability of the mounted objects. The entire elaboration consists of two parts, constituting separate publications. Part I describes first the technical and scientific aspects of the so-called rigid seatings (mountings) of machinery on foundations, and then the method and results of experimental studies carried out for a steel foundation chock, traditionally used for this purpose. Part II contains a description and results of similar studies carried out for a foundation chock cast of resin. Subsequently, a comparative analysis of the test results of two chocks was made and demonstrated why the foundation chocks cast of resin fulfill their tasks better than the traditionally used metal chocks.
PL
W pracy przedstawiono założenia i analizy wyników doświadczalnych badań odkształceń normalnych podkładek fundamentowych, wykonanych ze stali oraz tworzywa epoksydowego, stosowanych w tzw. sztywnych posadowieniach ciężkich maszyn i urządzeń na fundamentach. Przeprowadzone badania w warunkach obciążeń dynamicznych wykazały, że występujące w tych posadowieniach połączenia maszyny z fundamentem nie są doskonale sztywne. W obu wypadkach występują znaczące odkształcania normalne, które odgrywają istotną rolę w fundamentowych złączach śrubowych maszyn i urządzeń. Występujące mechanizmy odkształcania oraz ich charakterystyka w badanych podkładkach ze stali oraz tworzywa różnią się pod względem jakościowym i ilościowym. Różnice te są istotne, ponieważ mają zasadniczy wpływ na techniczną i użytkową jakość posadowienia. Analiza wyników badań wskazuje, że podkładki fundamentowe odlewane z tworzywa stanowią lepsze rozwiązanie techniczne. Zapewniają większą niezawodność i trwałość posadowionym obiektom. W części I omówiono techniczne i naukowe aspekty dotyczące sztywnych posadowień maszyn na fundamentach, także metodę i wyniki doświadczalnych badań wykonanych dla stalowej podkładki fundamentowej, stosowanej tradycyjnie do tego celu. Część II zawiera opis i wyniki tych badań dla podkładki fundamentowej odlanej z tworzywa. Dokonano analizy porównawczej wyników badań obydwóch podkładek i wykazano, dlaczego podkładki fundamentowe odlewane z tworzywa lepiej spełniają swoje zadania od tradycyjnie stosowanych podkładek metalowych.
PL
Przedstawiono wady posadawiania mechanizmów siłowni okrętowej na fundamentach przez sztywne podkładki stalowe i korzyści posadawiania ich przez odlewane na miejscu podkładki polimerowe. Na przykładzie siłowni okrętu projektu 206 przedstawiono projekt zamiany sztywnych podkładek stalowych na podkładki polimerowe przy posadawianiu mechanizmów na fundamentach.
EN
The disadvantages of rigid, steel chocking and the advantages of chocking with on site poured polymer of the marine plant machinery were presented. On example of the 206 ship project power plant the proposal for replacement of the rigid steel on polymer chocks for the machinery foundation were presented.
PL
Modyfikacja postaci konstrukcyjnej elementów elastomerowych pozwala kształtować własności wibroizolatorów puszkowych. Własnościami tymi są postać i wielkość powierzchni pętli histerezy charakterystyki, od których zależy średnia sztywność wibroizolatora w otoczeniu punktu równowagi statycznej charakterystyki oraz wartość współczynnika tłumienia i wielkość rozproszonej energii mechanicznej w jednym cyklu drgań. W pracy pokazano wybrane charakterystyki wibroizolatorów puszkowych i omówiono sposób ich zastosowania do opisu własności mechanicznych wibroizolatora.
EN
Modification of the elastomer elements construction shape enables to model the properties of the can vibration insulators. There are a form and a size of the hysteresis loop on which depends mean stiffness in the neighbourhood of the static equilibrium point, also value of the mechanical energy dissipated in one cycle of the vibration. In the paper some characteristic curves of the can vibration insulators are presented, also the manner of its application to description of the mechanical properties has been shown.
PL
W artykule przedstawiono metodę identyfikacji parametrów sprężysto-tłumiących podkładek z tworzywa sztucznego. Przyjęto uproszczenie, że właściwości sprężysto-tłumiące podkładki można opisać za pomocą modelu Kelvina-Voigta o sześciu stopniach swobody. Przedstawiono koncepcję stanowiska badawczego umożliwiającego badanie podkładek w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy tych elementów. Na podstawie równań ruchu opisujących drgania wymuszone modelu stanowiska badawczego opracowano procedurę identyfkacji parametrów sprężysto-tłumiących podkładek. Działanie procedury sprawdzono z wykorzystaniem symulacji komputerowej drgań modelu rzeczywistego stanowiska badawczego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.