Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  allergen
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available BBAP amplification profiles of apple varieties
EN
Several types of allergies are currently known and are characterized by an exaggerated response of the immune system to substances from various sources called allergens. One of them is a food allergy, which is becoming more common in the population. For this reason, it is necessary to describe the issue from several aspects including genomic variability of plant allergens. The objective of this study was to analyse intraspecific variability of Bet v 1 of 10 different varieties of apple species (Malus domestica Borkh.). BBAP technique for genomic determination of the presence of Bet v 1 homologs at the DNA level was performed. Degenerate primers that anneal a variable and conserved part of PR-10 protein homologues genes were used in the analyse. Amplicons were generated and formed relatively monomorphic profiles, indicating the stability of the given isoforms of Bet v 1 within the selected apple varieties. To evaluate the potential allergenicity of selected varieties further studies on another molecular level such as a comparison of gene expression of the PR-10 family members and their protein expression levels are needed.
PL
Podłożem wielu współczesnych chorób cywilizacyjnych, w tym alergii, jest obecny styl życia. Stres, ciągły pośpiech, nieustannie rosnący stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego, znaczny udział w codziennej diecie żywności przetworzonej to tylko niektóre z przyczyn rosnącego tempa zachorowań m.in. na alergie i nietolerancje pokarmowe. Objawy alergii pokarmowych to cały szereg reakcji, począwszy od zmian skórnych, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, poprzez trudności w oddychaniu, skończywszy na wstrząsie anafilaktycznym. Dla osób mających zdiagnozowaną alergię pokarmową podstawową metodą „leczenia” jest unikanie żywności zawierającej alergeny. Z kolei po stronie producentów leży obowiązek rzetelnego informowania konsumentów o ich obecności lub braku.
EN
The undertow of many contemporary diseases of affluence, including allergies, is the current lifestyle. Stress, constant rush, constantly increasing level of pollution of the natural environment, significant participation of processed food in the daily diet are just some of the causes of the growing incidence of allergy and food intolerance, among others. The symptoms of food allergies include a whole range of reactions, ranging from skin lesions, gastrointestinal complaints, breathing difficulties to anaphylactic shock. For people who have been diagnosed with food allergy the basic method of „treatment” is to avoid food containing allergens. On the other hand, food producers are obliged to inform consumers about the presence or absence of allergens.
PL
Niezadeklarowane na opakowaniu produktu spożywczego alergenne składniki żywności stanowią zagrożenie dla zdrowia osób uczulonych. Dyrektywa europejska nakłada na producenta wymaganie znakowania głównych alergenów pokarmowych, których obecność i/lub ilość musi być zadeklarowana na opakowaniach produktów spożywczych. Zachodzi więc potrzeba opracowania metod detekcji i oznaczania ilościowego alergenów, które byłyby szybkie i proste w użyciu. W artykule opisano metody wykrywania i oznaczania alergenów w żywności oparte na detekcji białka. Wskazano zalety i wady stosowanych metod. Przedstawiono są także różne parametry metod, takie jak czułość, specyficzność, limit wykrywalności, limit oznaczenia ilościowego i powtarzalność.
EN
Undeclared quantities of allergenic ingredients in food pose a threat to health of sensitized persons. The European Union Food Labelling Directive requires mandatory labelling of food allergens. They have to be declared on food products by the manufacturers. There is a need for reliable methods for detection and quantification of food allergens that can be applied in a fast and easy-to-use manner. This review focuses on methods for detection and quantification of allergens, which are based on protein detection. The paper describes techniques with their advantages and drawbacks. There are presented various parameters of the methods such as sensitivity, specificity, limit of detection, limit of quantification and reproducibility.
4
Content available Metakrylan metylu
PL
Metakrylan metylu (MMA) jest bezbarwną, klarowną cieczą o ostrym, owocowym zapachu. Jest stosowany przy produkcji tworzyw sztucznych termoplastycznych, szkła organicznego, emulsji i żywic akrylowych. Zawodowe narażenie na metakrylan metylu występuje podczas produkcji monomeru metakrylanu metylu, produkcji polimeru, produkcji i obróbce tworzyw sztucznych, tworzyw termoplastycznych, a ponadto w szpitalach i w gabinetach dentystycznych. Narażeni na jego działanie mogą być nie tylko pracownicy laboratoriów chemicznych, lecz także chirurdzy i ich asystenci, pielęgniarki pracujące w salach operacyjnych, technicy dentystyczni, a także osoby zatrudnione w gabinetach kosmetycznych przy obróbce sztucznych paznokci akrylowych. Według danych zebranych przez Instytut Medycyny Pracy w Polsce kilka osób było narażonych w 2000 r. na metakrylan metylu o stężeniach większych od wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS 50 mg/m3). Metakrylan metylu nie jest klasyfikowany jako szkodliwy po podaniu drogą inhalacyjną, po-karmową oraz na skórę. W postaci par działa drażniąco na drogi oddechowe oraz skórę. Jest silnym alergenem, w wyniku narażenia inhalacyjnego może dojść do uszkodzeń górnych dróg oddechowych: zapalenia śluzówki nosa, stanu zapalnego, martwicy, zwyrodnienia, a nawet utraty nabłonka węchowego w małżowinie nosowej. Metakrylan metylu po wchłonięciu przez płuca, przewód pokarmowy lub skórę jest w organizmie metabolizowany do kwasu metakrylowego, który powstaje na skutek szybkiej hydrolizy enzymatycznej w nabłonku węchowym lub w cyklu kwasów trójkarboksylowych do ditlenku węgla. Metakrylan metylu jest klasyfikowany ze względu na działanie rakotwórcze do grupy 3. przez IARC (nieklasyfikowany jako rakotwórczy dla ludzi) i grupy A4 przez ACGIH (nieklasyfikowany jako rakotwórczy dla ludzi). W Polsce obowiązujące normatywy higieniczne metakrylanu metylu wynoszą: wartość NDS równa 50 mg/m3 oraz wartość NDSCh (najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe) równa 400 mg/m3. Za podstawę do wyliczenia wartości NDS przyjęto wyniki badań dwuletniego eksperymentu na szczurach (70 samic i 70 samców) narażanych drogą oddechową na metakrylan metylu o stężeniach: 104; 416 lub 1664 mg/m3, 6 h dziennie przez 5 dni w tygodniu. Narządem krytycznym działania związku jest błona śluzowa nosa. Nie stwierdzono zmian histopatologicznych nabłonka węchowego u zwierząt narażanych na metakrylan metylu o stężeniu 104 mg/m3. Przyjmując stężenie 104 mg/m3 za wartość NOAEL dla zmian histopatologicznych w nabłonku węchowym i odpowiednie współczynniki niepewności, przyjęto stężenie 100 mg/m3 metakrylanu metylu za wartość NDS związku oraz stężenie 300 mg/m3 za wartość NDSCh, wraz z oznaczeniami związku literą „I” – substancja o działaniu drażniącym oraz literą „A” – substancja o działaniu uczulającym.
EN
Methyl methacrylate (MMA) is a colourless, clear liquid with an acrid, fruity odour. It is used in the production of thermoplastics, clear plastics, acrylic emulsion and resins. Occupational expo-sure to methyl methacrylate occurs in the manufacturing of monomers, polymers and plastics and in the manufacturing and processing of thermoplastics. Moreover, it is used in hospitals and dental surgery. Chemical laboratory workers, surgeons and their assistants, operating room nurses, dental technicians and people processing acrylic nails can be exposed. According to NIOM data, in 2000, in Poland, several people were exposed to MMA of greater concentratrion than the Threshold Limit Value (TLV-TWA: 50 mg/m3). Methyl methacrylate is not classified as harmful after inhalation, ingestion or in contact with the skin. MMA vapours are irritating to teh respiratory system and eyes. MMA is a strong allergen; exposure by inhalation can cause upper respiratory tracts damage: nasal mucositis, inflamation, necrosis, degeneration and even loss of olfactory epithelium in the nasal turbinates. Methyl methacrylate can be absorbed by inhalation, ingestion and through the skin and metabolised to methacrylic acid, by rapid enzymatic hydrolisis in olfactory epithelium or via citric acid cycle to carbon dioxide. Methyl methacrylate is classified by IARC to Group 3 (not classifiable as to its carcinogenicity to humans) and to Group A4 (not classifiable as a human carcinogen) by AC-GIH. TLV of methyl methacrylate in Poland has been established as TWA: 50 mg/m3 and STEL: 400 mg/m3. Two-year experimental results in rats (70 male, 70 female) exposed by inhalation to MMA (104, 416 or 1664 mg/m3; 6 h per day, 5 days per week) were used as a basis for reassess-ing TLV. Histopathological changes in nasal mucosa are the critical effect of this compound. There were no effects in animals exposed to 104 mg/m3 of MMA (NOAEL). Based on the NOAEL value and relevant uncertainty factors, a TWA value has been established as 100 mg/m3, the STEL value as 300 mg/m3, with symbols: “I” (irritant) and “A” (allergen).
PL
Najsilniejsze właściwości alergenne wykazują produkty pochodzenia roślinnego, takie jak orzeszki ziemne, soja, orzechy czy pszenica. Spożywanie ich przez osoby o szczególnej wrażliwości może zakończyć się szokiem anafilaktycznym, a w wielu przypadkach nawet śmiercią. Wiele produktów zawiera związki (głównie białkowe) o podobnej budowie chemicznej, co może być przyczyną występowania reakcji krzyżowych pomiędzy alergenami pochodzącymi z różnych źródeł. W artykule przedstawiono charakterystykę głównych alergenów pokarmowych pochodzenia roślinnego.
EN
Food products as peanuts, soy, nuts or wheat have the strongest allergenic properties. They may cause anaphylaxis or even death, when people sensitive to those allergens eat them. Many products contain compounds (like proteins) with very similar chemical structure, what can be the reason to occur cross reactivity among allergens from different sources. In the study short characteristic of major food allergens from plants was presented.
PL
Profilaktyka przeciwroztoczowa uważana jest za bezcenną metodę walki ze schorzeniami alergicznymi. Pościel antyalergiczna należy do najważniejszych i najskuteczniejszych elementów tej profilaktyki. Instytut Włókiennictwa i ZPJ "Ortal" S.A. wspomagane dofinansowaniem Komitetu Badań Naukowych opracowały technologię pościeli antyalergicznej. W artykule przedstawiono badania laboratoryjne, biologiczne i kliniczne opracowanych tkanin i pościeli.
EN
Anti-mite prevention is regarded as an valuable method supporting the allergy treatment. Allergen-proof bedding belongs to the most important and effective preventive measures. Textile Research Institute (IW) and ORTAL S.A. company financially supported by Polish State Committee for Scientific Research developed the technology of producing allergen-proof bedding covers. Paper presents biological and clinical tests of such bedding covers. Positive test results allowed for the industrial implementation of this technology.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.