Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 907

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  construction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
PL
Inwestycje budowlane obejmujące zakresem renowacje obiektów zabytkowych podlegają ścisłym wytycznym ochrony konserwatorskiej, z drugiej strony powinny odpowiadać obecnym standardom zrównoważonego rozwoju. W obu przypadkach występują zupełnie odmienne ograniczenia, ale występuje wspólne podejście ochrony dziedzictwa kulturowego i zrównoważonego rozwoju dotyczące długotrwałego cyklu życia budynku.
EN
Construction projects involving the renovation of heritage buildings are subject to strict conservation guidelines; on the other hand, they should conform to current sustainability standards. In both cases there are completely different constraints, but there is a common approach of heritage protection and sustainable development regarding the long-term life cycle of a building.
PL
Czwarty i ostatni z serii czterech artykułów na temat skaningu laserowego przedstawia wykorzystanie chmur punktów oraz skaningu na przykładach z rzeczywistej budowy. Przedstawiono studia przypadku – sposób kontroli bieżącego stanu robót oraz sprawdzania jakości wykonania posadzek betonowych w trakcie realizacji oraz analizę ugięcia konstrukcji stalowej. Artykuł prezentuje także zbiorcze podsumowanie całej serii. Autorzy przedstawili także projekty ERASMUS+, służące rozwojowi nowoczesnej dydaktyki inżynierów i menedżerów budowlanych: 3M site oraz CLOEMC VI.
EN
The fourth and last in a series of four articles on laser scanning presents the use of point clouds and scanning on real-world examples. Case studies were presented – the method of controlling the current state of works and checking the quality of concrete floors during implementation, as well as the analysis of deflection of the steel structure. The article also presents a summary of the entire series. The authors also presented Erasmus+ projects that contribute to the development of modern didactics for construction engineers and construction managers: 3M site and CLOEMC VI.
PL
Obowiązkiem pracodawców jest zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. W praktyce oznacza to zorganizowanie pracy i stanowisk roboczych w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz redukcją uciążliwości pracy, w tym nadmiernym oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia. Środki ochrony indywidualnej, często ograniczające swobodę ruchów i komfort pracy, powinny być stosowane dopiero wówczas, gdy nie istnieją rozwiązania organizacyjne i techniczne oraz metody pracy ograniczające wpływ zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Ze względu na wysokie koszty pracy ludzkiej oraz problem z dostępem do wykwalifikowanej kadry roboczej przedsiębiorcy budowlani są zainteresowani wdrażaniem technologii zmechanizowanych, zapewniających większą wydajność pracy, poprawę jakości i redukcję kosztów. Coraz częściej, również na polskich budowach, są stosowane urządzenia zautomatyzowane i roboty. Praktyka potwierdza ich pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy, jednak interakcja człowiek – robot może być źródłem nowych zagrożeń w środowisku pracy. W artykule zaprezentowano przykłady wdrożeń technologii zautomatyzowanych i robotyzacji w budownictwie, analizując ich wpływ na warunki BHP.
EN
Employers are obliged to assure safe and healthy working environment. In practice, this means arranging workpace and organizing activities in a way that eliminates hazards (minimizes exposure to harmful factors) and reduces the effort. Personal protective equipment used in construction frequently restricts the workers’ movements and negatively affects comfort at work. It should be used only if no other organizational and technical solutions can be applied. Rising labor cost and scarcity of skilled construction workforce make construction entrepreneurs search for technical solutions to reduce manual work, improve productivity, quality, and costs efficiency. Automated equipment and robots are more and more frequently used worldwide, also in Polish construction sites. There is evidence on improved work safety is automatized/robotized construction sites, but human-robot interaction is a potential source of new risks in the work environment. The paper presents examples of the implementation of automated technologies and robotization in the construction industry, analyzing their impact on the occupational health and safety.
EN
The purpose of this study is to solve the efficiency and reliability problems of upstream water  intake structures for energy and irrigation systems in the region of the Republic of Azerbaijan.  Among the methods used in the study, experimental, analytical, and modelling methods sho uld be distinguished. During the study, analyses and field investigations of main structures, and  energy and irrigation systems in the foothills were conducted to identify the reasons for the low  efficiency and reliability of existing old water intake structures and reduce their negative impact  on the environment. The results of the study showed that many water intake structures built on  small rivers are not only in poor working condition but also do not meet modern environmental  requirements. Many of these structures were built more than thirty years ago and have not been  modernized or reconstructed in accordance with new technologies and requirements. As a result  of the study, recommendations were prepared for the design of new water intake structures that  meet all modern environmental requirements and guarantee the more efficient use of water re sources. These new facilities will also help to reduce water losses during the overflow process,  which will make the use of water more cost-effective. Additionally, one of the main outcomes is  the developed useful model, which pertains to the field of hydroengineering construction for water intake from mountain and foothill rivers, serving as an additional barrier to reduce the influx  of large sediment into the reservoir.
PL
Celem niniejszego artykułu jest rozwiązanie problemów związanych z wydajnością i niezawodnością  struktur poboru wody dla systemów energetycznych i irygacyjnych w regionie Azerbejdżanu. Wśród metod  wykorzystanych w badaniu należy wyróżnić metody eksperymentalne, analityczne i modelowania. Podczas  badania przeprowadzono analizy i badania terenowe głównych struktur oraz systemów energetycznych  i nawadniających na pogórzu w celu zidentyfikowania przyczyn małej wydajności istniejących starych  struktur poboru wody oraz zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko. Wyniki badań wykazały,  że wiele budowli hydrotechnicznych wybudowanych na małych rzekach jest nie tylko w złym stanie tech nicznym, ale również nie spełnia współczesnych wymogów środowiskowych. wymogów środowiskowych.  Wiele z tych obiektów zostało wybudowanych ponad trzydzieści lat temu i nie zostało zmodernizowanych  lub przebudowanych zgodnie z nowymi technologiami i wymogami. W wyniku przeprowadzonych badań  opracowano zalecenia dotyczące projektowania nowych ujęć wody, które spełniają wszystkie współczesne  wymogi środowiskowe i gwarantują bardziej efektywne wykorzystanie zasobów wodnych. Nowe obiekty  przyczynią się również do zmniejszenia strat wody podczas procesu przelewania, co sprawi, że korzysta nie z wody będzie bardziej opłacalne. Ponadto jednym z głównych rezultatów jest opracowany użyteczny  model, który odnosi się do dziedziny budownictwa hydrotechnicznego dla poboru wody z rzek górskich  i podgórskich, służąc jako dodatkowa bariera ograniczająca napływ dużych osadów do zbiornika.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące projektowania i funkcjonowania zbrojarni w zakładach produkcji prefabrykatów budowlanych. Prawidłowe zaprojektowanie i zorganizowanie procesu przygotowania zbrojenia jest kluczowe dla funkcjonowania wytwórni prefabrykatów budowlanych (żelbetowych i sprężonych). Artykuł opisuje m.in. procesy przygotowania stali zbrojeniowej, w tym asortymenty stali zbrojeniowej oraz jej rodzaje. Dodatkowo opisano czynności związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, wydawaniem i składowaniem stali zbrojeniowej. Autor opisał także etapy technologicznego przygotowania zbrojeń. Ogólne zasady dotyczące projektowania zbrojarni przedstawiono w podziale na cztery etapy, obejmujące odpowiednio: założenia wstępne, dane wyjściowe do projektowania, przebieg projektowania oraz projektowanie operacji i stanowisk produkcyjnych. W artykule zamieszczono przykładową kartę technologiczną stanowiska gięcia prętów zbrojeniowych.
EN
The article presents selected issues regarding the design and operation of reinforcement plants in precast concrete elements manufacturing plants. The correct design and organization of the reinforcement preparation process is crucial for the operation of precast reinforced and prestressed concrete elements manufacturing plants. The article describes, among others, the processes of preparing reinforcing steel, including the assortments of reinforcing steel and its types. Additionally, operations related to receiving, warehousing, delivering and storing of reinforcing steel are presented. The author also described the stages of technological preparation of reinforcements. The general rules for designing a reinforcement plant are divided into four stages, including initial assumptions, design input data, design process and design of operations and production stations. The article includes an example of the technological card of a reinforcing bar bending station.
6
Content available remote Fundamenty i izolacje budynków – problemy projektowo-budowlane
PL
W artykule na konkretnych przykładach pokazano problemy, które mogą się pojawić przy budowie lub renowacji budynków. Zwrócono uwagę na kwestię budowy i izolacji fundamentów, a także odwadniania terenów, na którym stoi lub ma stanąć budynek.
EN
The article shows specific examples of problems that may arise during the construction or renovation of buildings. Attention was paid to the issue of construction and insulation of foundations, as well as drainage of the areas where the building is located or is to be erected.
PL
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. Information and Communication Technologies - ICT) napędzają rozwój gospodarki, co istotne z uwagi na Industry 5.0, zachęcającej do transformacji technologicznej. W sektorze AEC ICT ma główne zastosowanie w BIM i Digital Twin. Analiza naukometryczna wykazała niską wartość procentową polskich publikacji na temat ICT w AEC, co może wynikać ze słabej znajomości pojęcia w branży budowlanej. Więcej artykułów dotyczy BIM w AEC. Wyniki badań wśród polskich przedsiębiorstw wskazują na bardzo niski poziom intensywności cyfrowej w budownictwie, ale jednocześnie najwyższy, wraz z Holandią, wśród krajów Unii Europejskiej w stosowaniu rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej AR/VR. Polskie prawo dopuszcza wymaganie BIM w zamówieniach publicznych, ale nie w sposób obligatoryjny. Trwają prace nad strategią wdrażania BIM. Wśród praktyków zauważono zwiększającą się świadomość BIM. W 2019 roku 20% ankietowanych korzystało z BIM, w 2021 roku 48% wdrożyło BIM lub planuje w ciągu najbliższych 3 lat. W infografice zestawiono syntetycznie dane obrazujące implementację ICT/BIM w polskim przemyśle budowlanym.
EN
Information and Communication Technologies ICT drive the development of the economy, which is important due to Industry 5.0 about encourages technological transformation. In the AEC sector, ICT has main applications in BIM and Digital Twin. Scientometric analysis showed a low percentage of Polish publications on ICT in the AEC, which may be due to the definition being poorly known in the construction industry. More articles cover BIM in AEC. Research results among Polish enterprises indicate a very low level of digital intensity in construction, but at the same time the highest, along with the Netherlands, among European Union countries in the use of augmented and virtual reality ARlVR. Polish law allows BIM to be required in public procurement, but not mandatory. Work on the BIM implementation strategy is ongoing. Increasing awareness of BIM has been noticed among practitioners. In 2019, 20% of respondents used BIM, in 2021 48% implemented BIM or plan to in the next 3 years. The infographic summarizes data illustrating the implementation of ICT/BIM in the Polish construction industry.
8
EN
Building construction organizational structures is aimed at creating appropriate conditions for the cooperation of construction staff in order to complete a specific construction object. It should be associated with the process of organizing and allocating work, decision-making rights and resources to individual construction participants, along with providing appropriate resources so that they can perform their tasks correctly and safely. Construction organizational charts are helpful. The article presents an example procedure for designing an organizational structure that may be useful in construction management.
9
Content available remote Prawa i obowiązki projektanta w procesie budowlanym
10
Content available remote Kontrola trzeźwości na budowie
PL
W poprzednim numerze czasopisma „Energia i Recykling” (12/2023) przybliżyliśmy aspekty prawne budowy ładowarek pojazdów elektrycznych – zarówno tych przydomowych, jak i komercyjnych, dostępnych publicznie. Odrębną kategorię ładowarek stanowią te przeznaczone do ładowania pojazdów transportu publicznego. Ich dostępność i przeznaczenie są inne, podobnie jak prawo z nimi związane.
EN
With its position as the capital, Hanoi is the political center as well as the second largest economic center of the country. Therefore, the city is always allocated a large budget in construction investment to create material facilities for political tasks and economic and social development. During the implementation of construction projects, a number of difficulties and limitations have appeared. In which, projects are delayed in construction and disbursement, reducing investment efficiency and not meeting the expectations of the government and people. From this fact, the authors have conducted a study to evaluate the causes affecting the time schedule of construction projects in Hanoi. The method F-APH (Fuzzy Analytic Hierarchy Process) was used to analyze data objectively and accurately about the causes affecting the time schedule. From there, these causes are classified into groups of subjective causes (from within the project) and groups of objective causes (from outside the project). The results show that subjective causes, originating from project participants, have a stronger influence than objective causes. A number of specific proposals to the actors involved in construction projects are made to eliminate or limit the impact of the causes of construction progress.
EN
The aim of the article is to present the educational activities undertaken by the scientific community at the Faculty of Civil Engineering, Czestochowa University of Technology related to architectural design and spatial and sustainable development. The community contributed to the education of not only students, but also members of the public. The article covers projects conducted by researchers on topics related to construction, architectural design and shaping public spaces. The participants of the classes organized as part of the projects were school students and activities were adapted to different age groups as well as for the residents of Czestochowa and the surrounding area. The age of the participants determined the selection of topics and the use of creative didactic methods. Attractive forms of communication were used to stimulate development from an early age and instil among the whole society an ethos appreciating the quality of architecture and public spaces, the value of the cultural environment and understanding and undertaking activities in the field of architectural and landscape design.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie podejmowanych przez środowisko naukowe Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej działań w postaci różnorodnych form edukacyjnych w zakresie projektowania architektonicznego, przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, przyczyniających się do edukacji nie tylko studentów, ale i całego społeczeństwa. Artykuł zawiera omówienie zrealizowanych przez pracowników naukowych projektów o tematyce związanej z budownictwem, projektowaniem architektonicznym oraz kształtowaniem przestrzeni publicznych. Uczestnikami zajęć organizowanych w ramach projektów są dostosowani do różnych grup wiekowych uczniowie szkół, mieszkańcy Częstochowy i okolic. Wiek uczestników decyduje o doborze odpowiedniej tematyki i zastosowaniu kreatywnych metod dydaktycznych. Atrakcyjne formy przekazu mają na celu wypracowanie już od najmłodszych lat wśród całego społeczeństwa etosu doceniającego jakość architektury i przestrzeni publicznych, wartości środowiska kulturowego oraz rozumienia i podejmowania działań w zakresie projektowania architektoniczno-krajobrazowego.
EN
Electrodynamic shakers are being used for years in dynamic tests of machines and devices. One of the main components of electrodynamic shakers is the armature suspension. Suspension is one of the factors responsible for the dynamic characteristics of the shaker. Various types of suspensions are used in shakers [1, 2]. Their role is to ensure the correct stroke of the armature and to keep the coil concentrically in the magnetic gap. As part of the research, the influence of the shape of the suspension springs of the electrodynamic shaker on its dynamic characteristics was evaluated. During the research, self-designed electrodynamic shaker was used, in which a suspension consisting of two-disc springs made of glass fiber with a thickness of 0.5 mm was used. Eight different spring types were prepared for the study. The tests were carried out in laboratory conditions on a previously prepared test bench. For each of the springs tested, dynamic frequency characteristics were determined for three frequency ranges: 10 - 100 Hz with a step of 10 Hz, 100 Hz - 1000 Hz and 1000 Hz - 10000 Hz with a step of 100 Hz. Studies show a significant influence of the shape of the springs used on the dynamic characteristics of the modal shaker. For the preselected springs, tests were carried out without and with a load. The characteristics determined during the research were analyzed, which allowed to indicate the optimal shape of the spring, due to the values of the generated force and the linearity of the dynamic characteristics [3, 4].
15
Content available remote Concrete around us. Building and climate change
EN
Concrete is a valuable material that is widely used by the modern construction industry. It has many valuable advantages and unique properties, hence its widespread use, and not only for the construction of objects. The scale of its use has been the subject of many discussions with regard to the environmental impact and significant CO2 emissions that accompany its production and subsequent application. The article starts by presenting the scale of production of this material, its advantages and importance for the construction industry. This is followed by an attempt to determine how to optimize its use. Finally, the article raises issues related to the possibility of using alternative solutions to concrete structures and products based on a concrete mix, after which final conclusions are presented.
PL
Beton jest materiałem budowlanym szeroko stosowanym we współczesnym budownictwie. Ma wiele cennych zalet i wyjątkowych właściwości, stąd jego powszechne wykorzystanie i to nie tylko do wykonywania konstrukcji obiektów. Skala jego wykorzystania staje się przedmiotem co raz szerszych dyskusji w aspekcie wpływu na środowisko naturalne i znacznej emisją CO2, która towarzyszy jego produkcji oraz późniejszemu zastosowaniu. W artykule przedstawione skalę produkcji tego materiału, jego zalety i znaczenie w budownictwie. W dalszej części podjęto próbę, określenia optymalnego sposobu jego wykorzystania. Poruszono kwestie dotyczące możliwości zastosowania alternatywnych rozwiązań w stosunku do konstrukcji betonowych oraz produktów opartych o mieszankę betonową W podsumowaniu części przedstawiono wnioski końcowe.
EN
The economic situation in Poland at the beginning of 2020 was marked by the expected and forecast economic slowdown. In the conditions of uncertainty in the functioning of the organization in the first half of 2020, factors that allowed for increasing the stability and security of production processes and minimizing risk, especially in relation to supply chains, played an important role. The aim of the article is to identify and analyze problems related to the safe functioning of construction industry organizations in conditions of market uncertainty. The following research problem was posed in the work: what econometric determinants can influence demand and inflation processes in market conditions? While conducting the research, the following hypothesis was formulated and verified: construction is an indicator of mechanisms and factors stimulating the development and restrictions on the market in the last few years, which may teach the need to select appropriate macroeconomic and management tools on a global scale to manage one’s own organization. The research used statistical methods, comparative analysis, index analysis, ECM model, direct observation of production processes and company activities. The proposed model has been verified and empirically tested in market conditions. The presented material is the result of empirical research in the construction industry operating on the global market as a capital group, including in Poland. The issues examined included, among others: elements such as: analysis of the investment market, unemployment rates, factors influencing the economic situation, analysis of GDP determinants in Poland, inflation processes affecting the stability of the construction industry, including its logistics processes. Without the ability to research market trends, analyze development directions, factors determining development or stagnation, it is not possible to achieve success in the construction industry.
PL
W warunkach niepewności funkcjonowania organizacji, która nastąpiła w I połowie 2020 roku, istotną rolę odgrywały czynniki pozwalające na zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa procesów wytwórczych oraz minimalizacja ryzyka. Celem artykułu jest identyfikacja i analiza problemów związanych z bezpiecznym funkcjonowaniem organizacji branży budowlanej w warunkach niepewności rynkowej. W pracy postawiono następujący problem badawczy: jakie determinanty ekonometryczne mogą wpływać na popyt oraz na procesy inflacyjne w warunkach rynkowych? Prowadząc badania postawiono i zweryfikowano następującą hipotezę: budownictwo jest wyznacznikiem mechanizmów i czynników stymulujących rozwój i ograniczenia na rynku w ostatnich kilku latach, które mogą uczyć konieczności dobierania odpowiednich narzędzi makroekonomicznych w skali globalnej i zarządczej do kierowania własną organizacją. W badaniach zastosowano metody statystyczne, analizę porównawczą, analizę indeksową, model ECM, bezpośrednią obserwację procesów produkcyjnych i działalności przedsiębiorstwa. Zaproponowany model został zweryfikowany i przetestowany empirycznie w warunkach rynkowych. Przedstawiony materiał jest wynikiem badań empirycznych w branży budowlanej prowadzącej swoją działalność na rynku globalnym jako grupa kapitałowa, w tym na terenie Polski. Nisza badawcza objęła zagadnienia takie elementy jak: analiza rynku inwestycyjnego, stopy bezrobocia, czynniki wpływające na koniunkturę gospodarczą, analiza determinantów PKB w Polsce, procesy inflacyjne uderzające w stabilność branży budowlanej. Bez możliwości badania trendów na rynku, analizy kierunków rozwoju, czynników determinujących rozwój lub stagnację, nie jest możliwe odnoszenie sukcesów w branży budowlanej.
17
Content available Granitowe otoczaki w architekturze Podtatrza
EN
In the second half of the 20th century in the Podtatrze region, which includes four ethnographic regions: the Podhale, Orava, Spisz and Pieniny, a fashion developed for the use of granite pebbles in regional construction. In this paper, the authors describe the origins of these pebbles, characterize them as a building material and present their use in local construction.
PL
W artykule poruszono problematykę zmienności warunków realizacji przedsięwzięcia budowlanego. W związku z tym, że zmiana warunków jest czymś naturalnym i permanentnym, warto zastanowić się nad jej prognozą. Przy czym interesuje nas nie tyle sama prognoza, co negatywne skutki występowania zmian. Aby im zapobiec, należy próbować je przewidywać i być przygotowanym do ich minimalizacji, a nawet całkowitej neutralizacji. Temu właśnie służą procedury i metody przedstawione przez autorów artykułu. Autorzy w swoich analizach opierali się na gruncie prawnym, przedstawionym w normie i ustawie oraz na badaniach własnych, których efektem było opracowanie autorskiej metody analizy ryzyka.
EN
The article raises the variability of the conditions for the implementation of the construction project. Due to the fact that changing the conditions is something natural and permanent, it is worth considering its forecast. At the same time, we are interested not so much by the forecast itself but the negative effects of changes. To prevent them, they should be predicted and be prepared to minimize them and even complete neutralization. And this is what the procedures methods presented by the authors of the article is for. In their analyses, the authors based their analyzes on the legal grounds presented in the standard and the Act, as well as on their own research, which resulted in the development of a proprietary risk analysis method.
PL
Trzeci z serii czterech artykułów [15, 16] przedstawia wykorzystanie skaningu laserowego oraz pracę z chmurą punktów na budowie. Przedstawiono przygotowanie do skanowania oraz proces skanowania - od przygotowania skanera poprzez różne procesy, takie jak pomiary w terenie, rejestracja i eksport danych. Autorzy przedstawili także szereg problemów, na jakie może natknąć się skanujący i praktyczne sposoby ich rozwiązywania. Pokazano także możliwości wykorzystania skanera oraz chmury punktów do przedmiarowania oraz wykonywania obmiarów - na podstawie rzeczywistego projektu - przy pracach wyburzeniowych wentylatorni, remontowanego szpitala. Autorzy przedstawiają także założenia i wstępne rezultaty projektu ID4EX związanego z wykorzystywaniem immersive design w budownictwie.
EN
The third in a series of four articles [15, 16] presents the use of laser scanning and work with a point cloud on a construction site. The preparation for scanning and the scanning process are presented - from scanner preparation through various processes such as field measurements, data registration and export. The authors also presented a number of problems that the scanner may encounter and practical ways of solving them. It also shows the possibilities of using a scanner and a cloud of points for take-off and taking measurements - based on a real project - for the demolition works of the ventilation room, the renovated hospital. The authors also present the assumptions and preliminary results of the ID4EX project related to the use of immersive design in construction.
PL
Bardzo istotnym elementem wpływającym na poziom bezpieczeństwa pracy w budownictwie jest stosowanie właściwych narzędzi wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem pracy podczas prowadzenia prac budowlanych. W ostatnich latach coraz częściej wykorzystuje się w tym celu nowe technologie, do których należy zaliczyć bezzałogowe statki powietrzne. Celem artykułu jest analiza możliwości wykorzystania dronów w procesie zarządzania bezpieczeństwem pracy w budownictwie, z uwzględnieniem korzyści i ograniczeń płynących z zastosowania tej technologii w praktyce. Dodatkowo autorzy artykułu zwrócili również uwagę na nowe, niewystępujące dotychczas, źródła zagrożeń dla bezpieczeństwa pracy jakie generuje wykorzystanie dronów w procesie budowlanym.
EN
A very important element affecting the level of occupational safety in construction is the use of appropriate tools to assist in the management of safety during construction work. In recent years, new technologies, which include unmanned aerial vehicles, have been increasingly used for this purpose. This article aims to analyse the possibility of using drones in the construction safety management process, taking into account the benefits and limitations of using this technology in practice. In addition, the authors of the article also highlighted new sources of occupational safety risks generated by the use of drones in the construction process, which have not occurred before.
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.