Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 687

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modernization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
PL
Specjalistyczne prace fundamentowe stanowią coraz większy udział we współczesnych inwestycjach budowlanych. Szczególnie wymagające jest prowadzenie tych robót w terenach silnie zurbanizowanych. W artykule opisano sposoby zabezpieczenia głębokiego wykopu oraz podchwycenia fundamentów przy zastosowaniu technologii pali wierconych w orurowaniu i kolumn jet-grouting na przykładzie modernizacji zabytkowego Hotelu Grand we Wrocławiu. Zwrócono uwagę na właściwe planowanie i koordynację prac oraz ochronę sąsiedniej zabudowy, które decydują o optymalnym projektowaniu i realizacji.
EN
Special geotechnical works have increasing share in construction projects. It is particulary demanding to execute these works in highly urbanized areas. The paper describes the methods of deep excavations support and underpinning existing foundations using the technology of cased CFA piles and jet-grouting columns on the example of the modernization of the historic Grand Hotel in Wrocław. Attention was paid to the proper planning and coordination of works and protection of adjacent structures which determine the optimal design and execution.
2
Content available remote Rozbudowa budynków wielorodzinnych
PL
W artykule przedstawiono przykład zwiększenia powierzchni użytkowej obiektu przez dobudowę ogrodów zimowych. Z uwagi na prognozowany wzrost zainteresowania poruszaną tematyką, zaproponowano rozwiązanie konstrukcji nośnej dostosowane do warunków klimatycznych panujących w Polsce. Na podstawie rezultatów otrzymanych z analiz statyczno-wytrzymałościowych, za korzystne uznano wykorzystanie samonośnej stalowej konstrukcji szkieletowej, niezależnej od konstrukcji istniejącego obiektu.
EN
The article presents an example of increasing usable area of building by adding winter gardens. Due to the projected increase in interest in the subject, a solution for the load-bearing structure was proposed, adapted to the climatic conditions prevailing in Poland. Based on the results obtained from the static and strength analyses, it was considered beneficial to use a self-supporting steel frame structure, independent of the structure of the existing facility.
3
EN
Modern integrated information and telecommunication systems are upgraded on a continuous basis. Such systems contain both new and old components. The approaches to developing individual components of access control systems are different in the majority of cases. As a rule, modernization of outdated but efficient systems that have been operating without any failures for long periods of time is economically unfeasible. Such an approach requires that different subsystems function based on shared data. This necessitates the coordination of various access control systems in order to ensure proper information security levels. This article examines how joint functioning of various versions of access control systems deployed in IT and telecommunication spheres may be achieved at the stage of their modernization. Potential ways in which information flows may bypass the security policies of one of the access control systems concerned are determined. The authors discuss traditional access control models. For role-based and thematic access control models, specific hypotheses are formulated to comply with security policies when different versions of access control systems work together. The structure of the model assuming that different versions of access control systems operate jointly has been developed. Based on the model, the necessary and sufficient conditions are determined under which unauthorized information flows are prevented. The security theorem for the joint functioning of different versions of access control systems is presented and proved. The results of the study showed that the methodological basis for coordinating access control models applicable to information and telecommunication systems undergoing modernization consists in observing, separately, the equality of information flows between shared objects in each of the versions of the access control systems. The approaches developed in this article can be extended to combined access control systems.
PL
W artykule przedstawiono analizę numeryczną istniejącego basenu. Analiza obejmowała trzy warianty obciążeniowe związane z jego modernizacją. Pierwszy przypadek obciążeń dotyczył rzeczywistej pracy basenu przed modernizacją. Natomiast dwa kolejne przypadki obciążeń obejmowały możliwe oddziaływania na basen po modernizacji. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że modernizacja basenu związana ze zmianą jego obciążenia, nie spowoduje przekroczenia jego stanów granicznych.
EN
The article presents the numerical analysis of the existing swimming pool. The analysis included three load variants related to the pool modernization. The first load case was related to the actual operation of the pool before its modernization. Next, two subsequent load cases included possible impacts on the swimming pool after its modernization. As a result of the conducted analyzes, it was found that the modernization of the swimming pool will not result in exceeding its limit states.
5
Content available remote Pakiet modernizacyjny do 23-milimetrowej armaty przeciwlotniczej ZU-23-2
PL
Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o. z Gdyni działa na rynku od 1989 r., a od kilku lat wchodzi w skład Grupy WB (dalej: AREX) - największej prywatnej grupy kapitałowej polskiego przemysłu obronnego, oferującej zaawansowane rozwiązania dla sił zbrojnych z całego świata. AREX specjalizuje się w projektowaniu i produkcji pakietów modernizacyjnych do 23-milimetrowej armaty ZU-23-2. Celem modernizacji jest przede wszystkim poprawa skuteczności ognia armat poprzez unowocześnienie mechanizmów naprowadzania i przyrządów celowniczych. Jednym z priorytetów AREX jest też realizacja projektów od początku do końca - są to rozwiązania krajowe, z komponentami wytwarzanymi w Polsce, dzięki czemu zapewniona jest pełna kontrola nad nimi. AREX uczestniczy w licznych projektach poświęconych opracowaniu i modernizacji uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP w zakresie systemów sterowania napędami elektrycznymi. Współpracuje przy tym z czołowymi partnerami branżowymi i jest otwarta na udział w innowacyjnych projektach dotyczących opracowania i wdrożenia nowych produktów dla sektora obronnego.
EN
AREX Ltd. the WB Group from Gdynia, has been operating on the market since 1989, and for several years has been a part of the WB Group (hereinafter referred to as AREX Ltd.), which is the largest private capital group of the Polish defense industry, offering advanced solutions for the armed forces from around the world. AREX Ltd. specializes in the design and production of modernization packages for the 23 mm ZU-23-2 cannon. The aim of the modernization is primarily to improve the fire efficiency of the cannons by modernizing the guidance mechanisms and sights. One of the priorities of AREX Ltd. is also the implementation of projects from start to finish. They are domestic solutions, with components manufactured in Poland, thanks to which full control over the solutions created is ensured. AREX Ltd. participates in numerous projects aimed at the development and modernization of weapons for the Polish Armed Forces in the field of electric drive control systems. AREX Ltd. cooperates with leading partners from specialized industry and is open to participation in innovative projects related to the development and implementation of new products for the defense sector.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy techniczne utrzymania budynków wielorodzinnych na przykładzie trzech wysokich budynków pod zarządem jednej z lubelskich spółdzielni mieszkaniowych. Budynki wykonano w systemie wielkoblokowym, a ściany osłonowe ze scalonych dyli z betonu komórkowego. Ze względu na planowaną poprawę stanu technicznego ścian osłonowych przed ociepleniem powstało pytanie: czy naprawa ścian kurtynowych jest najlepszym rozwiązaniem?
EN
The article presents selected technical problems of maintenance of multifamily buildings on the example of three tall buildings under the management of one of Lublin's housing cooperatives. The buildings were erected in the big-block system, and the curtain walls were made of integrated cellular concrete slabs. Due to the planned improvement of the technical condition of the curtain walls before the walls were insulated, the question arose: whether curtain wall repair is the best solution?
PL
W artykule przedstawiono model wspomagający decyzje związane z długoterminowym planowaniem utrzymania budynku mieszkalnego. Zaproponowano sposób kwantyfikacji stanu budynku i algorytm optymalizacji maksymalizujący korzyści działań naprawczych i modernizacyjnych (wyrażone zwiększeniem oceny stanu budynku) przy założeniu minimalizacji kosztu tych działań. Model uwzględnia praktyczne ograniczenia związane z założeniami budżetowymi, kolejnością prac oraz terminami, wspomagając alokację działań w planowanym horyzoncie czasowym. Opracowana metoda została zaimplementowana do postaci komputerowego systemu i może stanowić użyteczne narzędzie wspierania procesu podejmowania decyzji na etapie utrzymania wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
EN
The article presents a model to support decisions related to long-term planning of housing maintenance. A method of quantifying the building condition and an optimization algorithm were proposed, maximizing the benefits of repair and modernization activities (expressed by the increment of the building condition assessment) with the assumption of minimizing the cost of these activities. The model takes into account practical constraints related to budget assumptions, sequence of works and deadlines, supporting the allocation of activities in the planned time horizon. The developed methodology was implemented in the form of a computer system and can be regarded as a usefultool for supporting the decision-making process at the maintenance stage of multifamily residential buildings.
EN
The paper is devoted to an effect the shape of the inlet in the centrifugal compressor under modernization exerts on its performance parameters and an evaluation of the related risk. The state art knowledge experience of the authors concerning centrifugal compressor inlets, and results of the analysis of flow fields upstream of the first stage of the compressor under modernization are presented.
PL
Artykuł analizuje wpływ ukształtowania układu wlotowego modernizowanej sprężarki odśrodkowej na parametry jej pracy oraz na powiązane ryzyka. Omówione są przypadki pochodzące zarówno z literatury, jak i z własnego doświadczenia autorów. W części finalnej przedstawiono wyniki symulacji przepływu przez przykładowy układ dolotowy z zastosowaniem pakietu ANSYS CFX.
PL
Artykuł przedstawia koncept architektoniczny Bistro Food&Coffee stworzony dla sieci sklepów AGATA S.A. W okresie trwania pandemii COVID-19 wszelka działalność gastronomiczna stała się problematyczna, w związku z czym wystąpiła konieczność modyfikacji wcześniej przyjętych strategii ekonomicznych, biznesowych, a także architektonicznych. Spośród zrealizowanych obiektów pozostało kilka, ale nowo projektowane przyjmują swoją postać, rekomponując istniejące elementy wyposażenia w duchu ekologii czyli recyklingu. Dzięki przyjętym na wstępie założeniom koncepcja architektoniczna bistro okazała się elastyczna i podatna na zmieniające się uwarunkowania.
EN
The article presents the architectural concept of Bistro Food&Coffee created for the AGATA S.A. stores. Currently, due to the COVID-19 pandemic, all gastronomic activities have become problematic, and therefore it was necessary to modify the previously adopted economic, business and architectural strategies. From among the completed objects, there are still a few, but the newly designed objects take their form by "re-composing" the existing elements of equipment in the spirit of ecology. Thanks to the assumptions made at the beginning, the architectural concept of the bistro turned out to be flexible and susceptible to changing conditions.
PL
Artykuł omawia modernizację stacji wentylatorów głównych szybu Wilson w KS „Wieliczka” S.A., która objęła: budynek stacji, wentylatory główne, silniki elektryczne o mocy 110 kW do napędu wentylatorów, transformatory 3/0,4 kV, rozdzielnię 3 kV „Wilson”, rozdzielnię główną 0,4 kV oraz systemy komunikacyjne do sterowania stacją.
EN
The article concerns the modernization of the main ventilators station of the „Wilson" shaft at „Wieliczka" Salt Mine. The modernization included: the station building, main ventilators, 110 kW electric motors for the operation of ventilators, 3/0.4 kV transformers, 3 kV „Wilson" switching station, 0.4 kV main switching station and communication systems to control the station. The modernization of the Wilson shaft ventilators station has provided a modern facility that improves the safety of tourist and sanatorium traffic as well as employees staying in the underground workings of the mine. Thanks to the development of modern devices, the mine meets the requirements of restrictive environmental standards in terms of the permissible noise level. As regards the modernization of the main ventilators stations, devices with Iower electricity consumption were used -which translates into limitations in the amount of electricity bills. Another aspect that reduces costs is the use of automated devices, which in the long run will completely eliminate the station of the device service.
PL
Celem artykułu było ukazanie początków zastosowań BSP, przedstawienie ich w dekadach zaraz po II wojnie światowej, jak również prezentacja klasyfikacji obowiązującej współcześnie, co jest istotnie ważne ze względu na czynny rozwój. Autorzy niniejszego opracowania zidentyfikowali początki zastosowań bezzałogowych statków powietrznych, zilustrowali ich użycie w dziesięcioleciach bezpośrednio po II wojnie światowej oraz przedstawili aktualną klasyfikację. Rozwój bezzałogowych statków powietrznych związany z rozwijającą się technologią pokazuje postęp, jakiego dokonały te urządzenia. W niniejszym artykule podjęto próbę podsumowania historycznej ewolucji, jaką przeszły bezzałogowce. Zaprezentowano także inferencję ich podstawowych przeznaczeń, próbując zaprezentować przegląd ich klasyfikacji, tudzież powszechną konfigurację.
EN
The purpose of the article was to show the origins of BSP applications, to present them in the decades immediately after World War II, as well as to present the classification in force today, which is significantly important due to active development. The authors of this study identified the origins of unmanned aircraft applications, illustrated their use in the decades immediately after World War II, and presented the current classification. The development of unmanned aerial vehicles related to evolving technology shows the progress these devices have made. This article attempts to summarize the historical evolution that drones have undergone. An inference of their basic purposes is also presented, attempting to present an overview of their classification, here a common configuration.
EN
The article presents a problem related to uncontrolled and spontaneous transformation of the landscape of single-family house complexes from the period of Polish Socialism. Analyzed transformations are the consequences of the need for house condition improvement, by thermo-modernizing them, building extensions or window frame replacement. These instances of building interference are unavoidable, due to poor house conditions. Currently there are no regulations and criteria describing the correct and effective modernization of single-family buildings in the context of the whole house settlement. Due to uncontrolled renovation of particular houses, chaos enters the unified and transparent layout of house complex. The article presents the current condition of several single-family housing estates from the years 1970–1989. The author intends to find an answer to the following question: is it possible to modernize and extend individual buildings belonging to one coherent housing estate, maintaining its integral character and spatial harmony?
PL
Tematem artykułu jest proces niekontrolowanych i spontanicznych przemian, jakie zachodzą w zespołach domów jednorodzinnych z okresu polskiego socjalizmu. Analizowane przekształcenia są konsekwencją konieczności dostosowania budynków do aktualnych wymogów i poprawy ich standardu poprzez termomodernizację, rozbudowę czy wymianę stolarki okiennej. Te ingerencje budowlane są nieuniknione ze względu na pogarszający się stan techniczny analizowanych budynków. Obecnie brakuje przepisów i kryteriów opisujących prawidłową i efektywną modernizację takich budynków, także w kontekście całego zespołu mieszkaniowego. W wyniku niekontrolowanej renowacji poszczególnych domów, w jednolity i przejrzysty układ zespołu domów wkracza chaos. W artykule przedstawiono aktualny stan zachowania kilku zespołów zabudowy jednorodzinnej z lat 1970–1989 z Wrocławia, Katowic i Szczecina. Celem autorki jest również znalezienie odpowiedzi, czy możliwa jest modernizacja i rozbudowa poszczególnych budynków należących do jednego spójnego osiedla przy zachowaniu jego integralnego charakteru i harmonii przestrzennej.
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia wykorzystania infrastruktury kolejowej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odcinków linii kolejowych objętych inwestycjami modernizacyjnymi. W jego pierwszej części za pomocą wskaźników eksploatacyjnych scharakteryzowano wykorzystanie infrastruktury kolejowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Następnie przedstawiona została metoda oceny rzeczywistego wykorzystania odcinków linii kolejowych, na których w ostatnich latach zostały zrealizowane projekty modernizacyjne w ramach różnych programów finansowanych zarówno ze środków UE, jak i środków krajowych. Metoda opiera się na porównaniu średnich wartości czasów przejazdów i liczby pociągów w okresie 5 lat (2005-2009) poprzedzających inwestycje i 5 lat po ich realizacji (2015-2019). Jest ona aplikowana do oceny wykorzystania wybranych odcinków na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe.
EN
The article concerns the issue of the use of railway infrastructure with particular emphasis on the use of railway line sections covered by modernization investments. In its first part, the use of operational indicators is used to characterize the use of railway infrastructure in the countries of Central and Eastern Europe. Then, a method of assessing the actual use of railway sections was presented, on which modernization projects have been implemented in recent years under various programs financed both from EU and national funds. The metod is based on the comparison of average values of travel times and the number of trains in the period of 5 years (2005-2009) preceding the investment and 5 years after its implementation (2015-2019). It is applied to evaluate the use of selected sections on the PKP Polskie Linie Kolejowe network.
PL
W artykule przedstawiono nową kategorię urządzeń wiertniczych włoskiego producenta Drillmec SPA, opisując zalety, jakie oferuje w/w urządzenie, odbiegające od standardowych, opartych na wieżomasztach. Jest to urządzenie hydrauliczne, wyposażone w maszt teleskopowy. Zaprezentowano również podstawowe parametry urządzenia oraz opisano sposób działania poszczególnych elementów wchodzących w jego skład (podbudowa urządzenia, magazyn przewodu wiertniczego z automatycznym podajnikiem, platforma urządzenia z masztem teleskopowym, górna głowica napędowa TOP DRIVE, osprzęt szybowy, centralna jednostka hydrauliczna HPU, sprężarkownia, zestaw generatorów prądotwórczych wraz z centralną rozdzielnią elektryczną PCR, pompy płuczkowe, zbiornik ON). Ponadto przedstawiono działania, jakie poczyniła firma Exalo Drilling S.A. (inwestor) w celu przygotowania urządzenia do pracy, wprowadzając istotne modernizacje i zmiany, wpływające na całokształt funkcjonowania urządzenia oraz możliwości wykorzystania go, dostosowując do potrzeb rynku krajowego (modernizacja wysokości masztu, zakup elektrycznego TopDrive, wykonanie zbiorników płuczkowych, zminimalizowanie rozmiaru zabudowy pomp płuczkowych, zakup systemu CRT firmy Volant, zakup przewodu wiertniczego w kategorii API-R3). Opisano także zaplecze techniczne oraz nowo zakupione zaplecze socjalno-biurowe.
EN
The article presents the new category of drilling rigs produced by the Italian company Drillmec SPA. It gives an overview of the functionality of the drilling rig including its advantages going beyond the standard rigs based on rig’s derrick. It is a hydraulic drilling rig, equipped with a telescopic mast. The article also presents basic parameters as well as it describes the mode of action of its individual elements such as substructure, drill pipe ramp with automatic pick-up layout design, rig floor with telescopic mast, top drive system, rig floor equipment, hydraulic system HPU, compressor room, set of power generators control room VFD, mud pumps, diesel tank. Moreover, the paper presents all the activities that were performed by an investor, the Exalo Drilling S.A., in order to prepare the drilling rig to utilize by introducing important modernisation and exchange works, which were to influence the functionality of the entire drilling rig as well as its potential use adapted to the regional market’s needs (mast height modernisation, purchase of electric TopDrive, made by Exalo Drilling its own mud pits system, minimizing mud pumps footprint, purchase of CRT from Volant as well as drill pipes API-R3 range). The article also describes maintenance workshop and newly acquired social and office supplies (rig camp).
PL
Ingerencje w obiekt zabytkowy mogą prowadzić do utraty wartości dowodowej zabytku czy jego autentyczności, ale też są szansą dla aktywnego funkcjonowania zabytku, możliwością dodania wartościowych elementów współczesnych. Obok zagadnień przekształceń układu funkcjonalno-przestrzennego ważną grupą problemów adaptacji zabytków architektury są zagadnienia dotyczące elementów i detali architektonicznych oraz rozwiązań branżowych. Dostosowanie obiektu zabytkowego do nowych wymagań technicznych i technologicznych może być realizowane tak, aby stać się spójnym, integralnym elementem przyjętej zasady, wpływającym na odpowiedni dobór wykorzystanych środków. Przykładem takiego działania jest modernizacja sali dawnego kina Capitol we Wrocławiu dla potrzeb teatru muzycznego. W artykule rozważane są przykładowe problemy konserwatorskie w świetle zagadnień akustycznych, jakie autorzy rozwiązywali podczas prac projektowych i realizacyjnych nad obiektem. Autorzy wykazali, że można je ze sobą zestawiać, a poprzez dążenie do optymalizacji rozwiązań kreować nową, dodaną wartość.
EN
Interference in a monument may lead to the loss of its evidential value or its authenticity, but it is also a chance for the active functioning of the monument, an opportunity to add valuable contemporary elements. Apart from the issues of transforming the functional and spatial system, an important group of problems concerning the adaptation of architectural monuments is the issue of elements and architectural details as well as specialist engineering solutions. Adaptation of the historic building to new technical and technological requirements can be carried out in such a way that it becomes a coherent, integral element of the chosen principle, affecting the appropriate choice of the used means. The modernization of the hall of the former Capitol Cinema in Wrocław for the needs of a musical theater is an example of such an approach. This paper discusses exemplary conservation problems in the light of acoustic issues, which the authors solved during design and construction work on the building. The authors demonstrated that the problems can be juxtaposed, and by striving to optimize the solutions, a new, added value can be created.
EN
The working conditions of freight electric locomotives with full-weight and empty-weight trains are analyzed. It is shown that due to the use of scalable traction power control technology (discrete-adaptive control algorithm), there is a possibility for more complete use of electric locomotive capacity and, accordingly, a significant increase in its energy efficiency. The main condition for the realization of this possibility is the presence of an individual per-axle traction control system. Corresponding changes in the construction of electric locomotives of previous years of production can be made during modernization as part of factory repair. The calculation of financial savings from the use of these proposals is presented.
PL
W artykule opisano pilotażowe instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wspomagane przez źródła zasilane energią odnawialną w budynku mieszkalnym w Chorzowie podlegającym ochronie konserwatora zabytków. Dobry wynik osiągnięty po pełnym roku pracy wskazuje, że system centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u. może być wspierany energią odnawialną dostarczaną przez instalację fotowoltaiczną. Układ sprężarkowej powietrznej pompy ciepła wraz z akumulatorami PCM jest w stanie zapewnić energię niezbędną do zaspokojenia zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Tego typu magazyny ciepła zajmują mniej miejsca niż typowe zasobniki c.w.u., co ma znaczenie w przypadku budynków istniejących, zwłaszcza zabytkowych.
EN
This paper describes a pilot installation of central heating and domestic hot water supported by renewable energy sources in a historic residential building in Chorzow, which is under the protection of the city’s conservation officer. The good result achieved after a full year of operation indicates that the central heating and domestic hot water systems can be supported by renewable energy provided by a photovoltaic installation. A compressor air source heat pump system, together with PCM accumulators, is able to provide the necessary energy to meet the domestic hot water demand. These types of heat storages take up less space than typical hot water storage tanks, which is important in existing buildings, especially historic buildings.
EN
This article discusses the modernization of the “Wilson” shaft’s main fan station in KS “Wieliczka” S.A., which included: the station building, main fans, the 110 kW electric motors to drive the fans, 3/0.4 kV transformers, 3 kV “Wilson” switchgear, 0.4 kV main switchgear and the communication systems used to control the station.
PL
Artykuł omawia modernizację stacji wentylatorów głównych szybu „Wilson” w KS „Wieliczka” S.A., która objęła: budynek stacji, wentylatory główne, silniki elektryczne o mocy 110 kW do napędu wentylatorów, transformatory 3/0,4 kV, rozdzielnię 3 kV „Wilson”, rozdzielnię główną 0,4 kV oraz systemy komunikacyjne do sterowania stacją.
PL
Artykuł omawia modernizację stacji wentylatorów głównych szybu „Wilson” w KS „Wieliczka” S.A., która objęła: budynek stacji, wentylatory główne, silniki elektryczne o mocy 110 kW do napędu wentylatorów, transformatory 3/0,4 kV, rozdzielnię 3 kV „Wilson”, rozdzielnię główną 0,4 kV oraz systemy komunikacyjne do sterowania stacją.
EN
This article discusses the modernization of the “Wilson” shaft’s main fan station in KS “Wieliczka” S.A., which included: the station building, main fans, the 110 kW electric motors to drive the fans, 3/0.4 kV transformers, 3 kV “Wilson” switchgear, 0.4 kV main switchgear and the communication systems used to control the station.
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.