Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bench tests
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W celu zapewnienia wymaganej wartości podporności obudowy zmechanizowanej opracowano prototypowy podwójny blok z automatycznym doładowaniem ciśnienia. Dla rozwoju i oceny przydatności proponowanego rozwiązania przeprowadzone zostały badania symulacyjne, stanowiskowe oraz badania w warunkach rzeczywistych. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że prototypowy blok spełnia przyjęte założenia.
EN
In order to ensure the required load-carrying capacity value of the powered roof support, a prototype of a double block with automatic pressure charging was developed. Simulation, bench tests and tests in real conditions were carried out to develop and evaluate the proposed unit’s work. Analysis of the results of research and calculations showed that the prototype block fulfils the adopted assumptions.
PL
W celu zminimalizowania skutków możliwej nieszczelności wewnętrznej w stojaku hydraulicznym zmechanizowanej obudowy ścianowej opracowano prototyp podwójnego bloku z doładowaniem. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia automatyczne doładowanie ciśnienia w przestrzeni podtłokowej stojaka, zapewniając utrzymanie wymaganej wartości podporności. Przeprowadzone wstępne badania stanowiskowe potwierdziły słuszność przyjętej koncepcji.
EN
In order to minimize the effects of possible internal leakage in the hydraulic leg of a powered roof support, a prototype of a double charging block was developed. The proposed solution makes it possible to automatically recharge the pressure in the sub-piston space of the leg, ensuring that the required support value is maintained. Preliminary bench tests conducted confirmed the validity of the concept
PL
Zmechanizowana obudowa ścianowa stanowi podstawowe zabezpieczenie w ścianie wydobywczej. Jej zasadniczym zadaniem jest utrzymanie stropu znajdującego się nad wyrobiskiem ścianowym. Tym samym obudowa musi mieć zdolność do stawiania oporu górotworowi, który stara się zacisnąć wyrobisko górnicze. Siła, z jaką obudowa działa na strop wyrobiska, nazywana jest podpornością. W artykule opisano problematykę podporności zmechanizowanej obudowy ścianowej. Dokonano przeglądu układów doładowania. Jako cel pracy przyjęto zapewnienie uzyskania wymaganej podporności wstępnej i utrzymania podporności roboczej. W tym zakresie przedstawiono uzyskane wyniki badań nad prototypowym podwójnym blokiem z automatycznym doładowaniem ciśnienia. Artykuł uwzględnia wyniki badań stanowiskowych oraz eksploatacyjnych w warunkach rzeczywistych.
EN
The powered roof support is an essential part of the protection of the mining wall. Its main task is to support the roof of the wall excavation and, as such, it must resist the coal mass that has the potential to collapse the mining pit. The force with which the powered roof support acts on the roof of the excavation is called load-carrying capacity. This paper describes the problem of the load-carrying capacity of powered roof support, in particular reviewing their charging systems. The research aims to ensure that the required initial load-carrying capacity is obtained and the working load-carrying capacity is maintained. This paper presents the research results of a double-block prototype equipped with an automatic charging system. We present the results of both bench and operational testing in real conditions.
EN
The powered roof support is an essential part of the protection of the mining wall. Its main task is to support the roof of the wall excavation and, as such, it must resist the coal mass that has the potential to collapse the mining pit. The force with which the powered roof support acts on the roof of the excavation is called load-carrying capacity. This paper describes the problem of the load-carrying capacity of powered roof support, in particular reviewing their charging systems. The research aims to ensure that the required initial load-carrying capacity is obtained and the working load-carrying capacity is maintained. This paper presents the research results of a double-block prototype equipped with an automatic charging system. We present the results of both bench and operational testing in real conditions.
PL
Zmechanizowana obudowa ścianowa stanowi podstawowe zabezpieczenie w ścianie wydobywczej. Jej zasadniczym zadaniem jest utrzymanie stropu znajdującego się nad wyrobiskiem ścianowym. Tym samym obudowa musi mieć zdolność do stawiania oporu górotworowi, który stara się zacisnąć wyrobisko górnicze. Siła, z jaką obudowa działa na strop wyrobiska, nazywana jest podpornością. W artykule opisano problematykę podporności zmechanizowanej obudowy ścianowej. Dokonano przeglądu układów doładowania. Jako cel pracy przyjęto zapewnienie uzyskania wymaganej podporności wstępnej i utrzymania podporności roboczej. W tym zakresie przedstawiono uzyskane wyniki badań nad prototypowym podwójnym blokiem z automatycznym doładowaniem ciśnienia. Artykuł uwzględnia wyniki badań stanowiskowych oraz eksploatacyjnych w warunkach rzeczywistych.
EN
Experimental studies of a pneumatic drive system were carried out with the ap-plied element for the concurrent movement of two pneumatic drives. The main aim of these experiments was to obtain the results of specific measurements of displacements of two piston rods of pneumatic drives in relation to different values of loads in the whole range of the travel length. On the basis of these results, the speed of piston rods of two drives was determined. The results achieved during the experiment, showed the possibility of simultaneous insertion of two pneumatic drives with the use of an ele-ment for concurrent motion. This article is a continuation of the first article which was the study of the stroke speed of pneumatic cylinders with a synchronizing element.
PL
W pracy omówiono przyczyny występowania uszkodzeń motoryzacyjnych i ich rodzaje. Zawarto cechy charakterystyczne przełomów zmęczeniowych w odniesieniu do wskazania przyczyn ich wystąpienia. Zaprezentowano wybrane stanowiska badawcze do testowania podzespołów motoryzacyjnych i ich wersje modułowe - wyposażane w specjalistyczne komory oraz rekonfigurowalne - zawierające gabarytową płytę montażową. Przedstawiono szczegóły testów stanowiskowych komponentów pojazdów specjalnych, jak ramy wychylne oraz stałe, w tym wykonane ze stali wysokowytrzymałej S700MC. Zaprezentowano charakterystyki naprężenie-odkształcenie, parametry mechaniczne oraz krzywe Wöhlera wymienionego rodzaju materiału w stanie dostawy i po spawaniu.
7
Content available remote Electrical power steering – modelling and bench testing
EN
The article presents a dynamic model of an electric device supporting the steering system of a passenger car; the model was verified through a series of bench tests. The research object was an integrated electric power steering system (EPS) mounted on a steering column and cooperating with a steering gear. The results of the theoretical analysis were compared with the results of tests performed on a specially built research bench fully reflecting the work of assistance in the car. A satisfactory level of agreement between the results of the model tests and the bench tests was obtained.
PL
W artykule przedstawiono zweryfikowany testami laboratoryjnymi dynamiczny model elektrycznego urządzenia wspomagającego kierownicę. Przedmiotem badań było zintegrowane elektryczne urządzenie wspomagające kierownicę (EPS) zamontowane na kolumnie kierownicy. Wyniki analizy teoretycznej porównano z wynikami testów przeprowadzonych na specjalnie zbudowanym stanowisku badawczym w pełni odzwierciedlającym pracę urządzenia w samochodzie. Uzyskano zadawalającą zgodność między wynikami badań stanowiskowych a wynikami analiz teoretycznych.
EN
In electric multiple units due to the existence of the wheelsets, the brake discs are mounted on wheels of wheelsets. Although the braking of the vehicle is carried out mainly using an electrodynamic brake, depending on the type of braking implemented, a friction brake is additionally used in some braking phases. In the operation of driving wheelsets, the wear of the friction surface of the disc to the limit dimension occurs faster than the wear of the wheel rim. As a consequence, in the case of replacing full discs, it is necessary to squeeze the wheels from the axles of the wheelset, assemble the discs and press the wheels on the axle again. Squeezing and re-pressing the wheel due to the scratching of the axle surface is not possible to be repeated. For this reason, brake disc manufacturers offer split disks that enable their assembly without extrusion of the wheel from the axis of the wheelset. Thus, there is no need to roll the wheelset out of the trolley frame. The article presents the construction of a new segment brake disk after testing on an inertia brake station for testing railway disc and block brakes based on Polish standards [2, 3]. With regard to the disc’s construction itself, a new technology for its implementation has been proposed. Most brake discs are produced by casting and finishing machining. In the case of the proposed brake disc, the prototype of the disc was made by welding the venting elements with the disc’s friction plate. The proposed brake disc was created during the implementation of the LIDER V project financed from the National Center for Research and Development in Warsaw.
9
Content available remote Testing a final drive for a tracked vehicle
EN
The final stage of the design process of final drives of tracked vehicles comprise bench tests that reflect the actual operating conditions. During the tests the set parameters (torque M and rotational speed n) are similar to the parameters resulting from the conditions of vehicle use. The paper presents research methodology, verification and evaluation of the wear of components, which provide a basis for making the necessary structural changes in final drive (transmission) components. In addition, a schematic diagram of the verification test stand is presented and the obtained test results are discussed.
10
Content available remote Badania przekładni bocznej pojazdu gąsienicowego
PL
Końcowy etap procesu projektowania przekładni bocznych pojazdu gąsienicowego stanowią badania stanowiskowe odwzorowujące rzeczywiste warunki pracy. Podczas badań zadane parametry (moment obrotowy M oraz prędkość obrotowa n) zbliżone są do parametrów wynikających z warunków użytkowania pojazdu. W artykule przedstawiono metodykę prowadzenia badań, weryfikację i ocenę zużycia elementów składowych, co stanowi podstawę do wprowadzenia niezbędnych zmian konstrukcyjnych elementów przekładni. Ponadto pokazano schemat stanowiska badawczego badań weryfikacyjnych i zaprezentowano uzyskane wyniki badań.
EN
The final stage of the design process of final drives of tracked vehicles comprise bench tests that reflect the actual operating conditions. During the tests the set parameters (torque M and rotational speed n) are similar to the parameters resulting from the conditions of vehicle use. The paper presents research methodology, verification and evaluation of the wear of components, which provide a basis for making the necessary structural changes in final drive (transmission) components. In addition, a schematic diagram of the verification test stand is presented and the obtained test results are discussed.
PL
Podziemne wyrobiska korytarzowe w polskim górnictwie węglowym zabezpieczone są przed skutkami ciśnienia górotworu przede wszystkim stalową obudową odrzwiową. Składa się ona z elementów podporowych zwanych odrzwiami, które rozstawione są w określonych odstępach od siebie oraz z elementów współpracujących z tymi odrzwiami (rozpory, opinka, stopy podporowe). Stalowe odrzwia składają się z trzech lub więcej łukowych lub prostych elementów wykonanych z kształtownika stalowego typu V (PN-H-93441-2; PN-H-93441-3), produkowanego głównie dla potrzeb górnictwa. Wymagania i badania przy odbiorze dla wyrobisk korytarzowych obudowanych odrzwiami z kształtowników korytkowych określone zostały w polskiej normie (PN-G-06011:2013-10). Zgodnie z normą końce łuków ociosowych odrzwi otwartych lub zamkniętych posadawia się na stalowych stopach podporowych, betonitach fundamentowych, podkładkach drewnianych lub bezpośrednio na spągu, na podstawie projektu technicznego drążenia wyrobiska. W zależności od wytrzymałości skał spągowych na ściskanie, powierzchnia stóp podporowych zgodnie z normą powinna wynosić co najmniej: – 0,06 m2– przy wytrzymałości na ściskanie skał spągowych do 4 MPa, – 0,04 m2– przy wytrzymałości na ściskanie skał spągowych powyżej 4 MPa. W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie skał spągowych przekracza 30 MPa, norma dopuszcza umieszczanie łuków ociosowych bezpośrednio na spągu. Norma nie określa żadnych kryteriów wytrzymałościowych dla stóp podporowych, których praca związana jest z danym typem kształtownika odrzwi oraz nośnością odrzwi, natomiast wymaga, żeby stopy podporowe przylegały do spągu wyrobiska całą powierzchnią. Stopy podporowe mają na celu zwiększenie powierzchni nacisku kształtownika na spodek wyrobiska, dzięki czemu ogranicza się możliwość wciskania się kształtownika w spodek wyrobiska, co z kolei zabezpiecza obudowę przed niezamierzoną i niekontrolowaną podatnością. W krajowym górnictwie stosuje się głównie stopy podporowe wykonane z blachy o grubości do 12 mm i powierzchni kontaktu ze spodkiem wyrobiska – do 0,06 m2. Stopy podporowe muszą charakteryzować się określoną wytrzymałością na nacisk odrzwi, z którymi współpracują. Nacisk ten wynika z przewidywanej, maksymalnej nośności odrzwi obudowy. W artykule przedstawiono metodykę badania stóp podporowych oraz kryteria oceny uzyskanych wyników. Pokazano również wyniki badań stóp podporowych tłoczonych, które najczęściej stosowane są w polskim górnictwie węgla kamiennego.
EN
Underground gallery workings in Polish coal mining are secured from rock mass pressure influence primarily through the use of the steel frame support. It is composed of support elements known as frames which are spaced from each other at specific distances, and other elements interacting with the frames (sprags, lagging, support bases). The steel frames consist of three or more arched or straight elements constructed from V-type steel sections (PN-H-93441-2; PN-H-93441-3), manufactured primarily for the needs of the mining industry. The requirements and commissioning tests for gallery workings supported by frames constructed from channel sections have been specified in a Polish standard (PN-G-06011:2013-10). According to this standard, the ends of closed or open frame sidewall arches must be set on steel support bases, bentonite foundations, wooden bases or directly on the floor, based on technical drill design. Depending on the floor rock compressive strength, the support base surfach, according to the standard, should be at least: – 0.06 m2– at floor rock compressive strength up to 4 MPa, – 0.04 m2– at floor rock compressive strength above 4 MPa, In the event the floor rock compressive strength exceeds 30 MPa, the standard allows setting the sidewall arches directly on the floor. The standard does not specify any strength criteria for support bases, whose operation is related to a given frame section type and frame bearing capacity, but it does require the support bases to adhere to the working floor with their entire surface. The support bases are meant to increase the pressure surface of the section on the bottom which limits the possibility of forcing the section into the bottom, which, in turn, protects the support from unintended and uncontrolled yielding. In Polish mining industry, the most common support bases are made from 12 mm-thick sheet metal and have a contact surface of up to 0.06 m2 with the bottom. The support bases must be characterised by resistance determined for the pressure of the frame with which they interact. The pressure is a result of the predicted maximum support frame bearing capacity. This paper presents a support base testing methodology as well as criteria of evaluation of the obtained result. It also demonstrates the test results of pressed support bases, which are the most commonly used in Polish hard coal mining industry.
EN
The article presents the concept of a new friction surface of the brake disc with holes made along the Archimedes spiral. In the brake technology we can meet brake discs with a friction surface that is perforated in a different way. It can be a perforation on the friction surface using holes, cuts, holes and combinations thereof. Despite the many advantages of such disks, the modification of the friction surface increases the wear of the friction material. In the newly designed shield, only one cut was made on the disc radius, which was converted into a series of holes arranged in the Archimedes spiral line beginning at the inner radius of the target and ending on the outer radius of the target forming only one scroll. For such a developed concept of friction surface, numerical simulations were carried out referring to a smooth disc without perforation in the scope of determining the temperature rise characteristics as a function of braking time, distribution of reduced stresses and disc deformation. Then, after carrying out a prototype disc with Archimedes spiral drillings there was carried out bench testing of it and of a perforated disk. On this basis, the type of braking at which the drilled disc was characterized by better frictional characteristics against the smooth disc without perforation was determined.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję nowej powierzchni ciernej tarczy hamulcowej z otworami wykonanymi wzdłuż spiralni Archimeresa. W technice hamulcowej spotyka się tarcze hamulcowe z perforowaną w różny sposób powierzchnią cierną. Może być to perforacją na powierzchni ciernej za pomocą otworów, nacięć, nawierceń oraz ich kombinacji. Mimo wielu zalet takich tarcz, modyfikacja powierzchni ciernej wpływa na wzrost zużycia materiału ciernego. W nowo projektowanej tarczy założono tylko jedno nacięcie wykonane na promieniu tarczy, które zostało zamienione na ciąg otworów ułożonych w linii spirali Archimedesa rozpoczynającej się przy promieniu wewnętrznym tarczy i kończącym się na promieniu zewnętrznym tarczy tworząc tylko jeden zwój. Dla tak opracowanej koncepcji powierzchni ciernej przeprowadzono symulacje numeryczne odniesione do tarczy gładkiej bez perforacji w zakresie wyznaczenia charakterystyki przyrostu temperatury w funkcji czasu hamowania, rozkładu naprężeń zredukowanych oraz odkształceń tarczy. Następnie po wykonaniu prototypowej tarczy z nawierceniami po spirali Archimedesa oraz dla tarczy bez perforacji przeprowadzono porównawcze badania stanowiskowe. Na tej podstawie określono typ hamowań przy których tarcza wiercona charakteryzowała się lepszymi charakterystykami cierno-termicznymi względem tarczy gładkiej bez perforacji.
PL
Artykuł przedstawia wstępną koncepcje modernizacji samochodowego silnika o zapłonie iskrowym do zastosowań lotniczych. Zaproponowane zmiany to umieszczenie dodatkowej świecy zapłonowej w komorze spalania, zastąpienie układu zapłonowego o indywidualnej cewce zapłonowej na każdej ze świec (Coil on Plug) układem iskry traconej (Wasted Spark) oraz wykorzystanie programowalnego modułu sterowania pracą silnika. Zmodyfikowany silnik zbadano na stanowisku hamowni obciążeniowej wyznaczając m.in. przebieg momentu obrotowego dla zakresu prędkości obrotowych silnika odpowiadających prędkościom przelotowym. Spadek momentu obrotowego podczas pracy na awaryjnym układzie zapłonowym w zakresie średnich prędkości obrotowych wynosił około 24%. Otrzymane wyniki pozwoliły przypuszczać, że pomimo wymuszonego konstrukcyjnie, niekorzystnego umiejscowienia dodatkowej świecy zapłonowej, przy zachowaniu daleko idącej ostrożności związanej z możliwością wystąpienia zjawisk skrajnie niekorzystnych w postaci spalania stukowego, adaptacja silnika samochodowego do zastosowań lotniczych jest możliwa.
EN
This paper briefly presents introductory concepts of automotive spark-ignition engine modernization process for aeronautical applications. Proposed changes include addition of an extra spark in single combustion chamber for testing purposes, replacement of the original Coil on Spark system with Wasted Spark system and incorporation of a fully programmable Engine Control Module . Torque-speed performance tests were carried out both for standard and emergency ignition system. The torque for expected cruising speed while engine runs on emergency ignition system is about 76% of the torque generated when engine runs on primary ignition system. Obtained results suggest that despite of structurally unfavorable location of additional spark plug, adaptation of automobile engine for aircraft applications is possible.
EN
Stability, which is one of the more important properties of single-track vehicles, defined as its resistance to interference or disturbance and returning the motorbike to ride straight ahead after riding in a turn depends on many factors. The influence of gyroscopic effects of the motorcycle on its stability was analyzed on a specially designed drum bench stand. The role of the gyroscopic effect in motorbike designs is significant. The study included wobble vibrations for different speeds and different angles of the front fork of the motorcycle, with and without the gyroscopic effect. The paper contains a description of the issues of vibration occurring in single-track vehicles, description of the bench test and compilation of the results.
PL
Stateczność, stabilność (ang. stability) motocykla, będąca jedną z ważniejszych właściwości pojazdów, rozumianą jako jego odporność na działanie zakłóceń czy zaburzeń w czasie ruchu prostoliniowego, powrotu do jazdy na wprost po wystąpieniu takiego zaburzenia a także wystąpienia niepożądanych form ruchu, zależy od wielu czynników. Podjęto próbę wykonania badań wpływu efektów żyroskopowych motocykla na jego stabilność na specjalnie skonstruowanym bębnowym stanowisku badawczym. Wpływ efektów żyroskopowych nie może być pomijany w rozważaniach o stabilności. Badaniami objęto drgania typu wobble dla różnych prędkości i różnych kątów pochylenia przedniego widelca motocykla z i bez efektu żyroskopowego. Praca zawiera opis zagadnień drganiowych występujących w pojazdach jednośladowych, opis wykonanego stanowiska badawczego a także metodykę i sposób przeprowadzenia badań oraz opis opracowanych wyników.
PL
Tłokowym silnikom spalinowym stawiane są coraz większe wymagania, których celem jest ograniczenie ich szkodliwego wpływu na środowisko naturalne co jednocześnie stymuluje kierunki rozwoju silników spalinowych. W przypadku silników o zapłonie iskrowym dotyczy to przede wszystkim ograniczenia emisji tlenków azotu oraz tlenków węgla i węglowodorów. Ograniczenie emisji szkodliwych składników spalin przez te silniki uzyskuje się między innymi poprzez zastosowanie skomplikowanych układów oczyszczania splin. W ostatnich latach obserwuje się zainteresowanie także paliwami alternatywnymi a przede wszystkim - gazowymi jak LPG czy CNG. Jest to związane także z malejącymi światowymi zasobami ropy naftowej. W artykule przedstawiono wyniki hamownianych badań silnika o zapłonie wymuszonym Fiat 0.9 TwinAir produkowanego w Bielsku Białej przez Firmę Fiat Powertrain Technologies Poland . Podczas badań silnik zasilano standardową benzyną 95 oktanową oraz gazem LPG. Badania przeprowadzono na stanowisku hamownianym wyposażonym w hamulec elektrowirowy EMX–100/10000 zbudowanym w Laboratorium Silników Cieplnych Politechniki Świętokrzyskiej. Zakres badań obejmował wyznaczenie wskaźników ekonomiczno-energetycznych i ekologicznych silnika takich jak stężenia NOx, HC, CO i CO2 w spalinach przy pracy silnika według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej i przy jego fabrycznych ustawieniach regulacyjnych.
EN
Internal combustion piston engines have to comply with increasingly stricter requirements which are intended to limit their detrimental effect on the natural environment. At the same time, however, those provide a stimulus for the development of internal combustion engines. For positive ignition engines, the requirements primarily concern reduction in the emissions of nitrogen oxides, carbon oxides and hydrocarbons. In those engines, decreased emissions of the harmful components of the exhaust gas are achieved, among others, by complex exhaust aftertreatment systems. In recent years, increased interest in alternative fuels, mainly LPG or CNG, is observed. That is also related to the depletion of crude oil resources. The paper presents the results of the bench tests on Fiat 0.9 TwinAir positive ignition engine produced in Bielsko Biała by Fiat Powertrain Technologies Poland. In the tests, the engine was fuelled by regular 95-octane petrol and by LPG. The tests were performed at the bench equipped with the AMX 100 eddy current brake, constructed at the Heat Engine Laboratory of the Kielce University of Technology. The test range included the determination of economic, energy and environmental parameters of the engine, including NOx, HC, CO i CO2 concentrations in the exhaust gas when the engine operated at full load and had factory settings for control.
EN
Experience shows that stability, which is one of the more important properties of single-track vehicles, defined as its resistance to interference or disturbance and returning the motorbike to ride straight ahead after riding in a turn depends on many factors. Implementation of road tests motorcycle carries a great risks to the rider and used sensors and archive equipment. The existing simple mathematical models do not allow a proper simulation of these forms of movement. An attempt to carry out tests on the bench stand was taken The influence of kinematic parameters of the front unit of the motorcycle on its stability was analyzed on a specially designed drum bench stand. The study included wobble vibrations for different speeds and different angles of the front fork of the motorcycle. The paper contains a description of the issues of vibration occurring in single-track vehicles, description of the bench test and compilation of the results and obtained stability characteristics.
PL
Z doświadczeń wynika, że stateczność, stabilność (ang. stability), będąca jedną z ważniejszych właściwości pojazdów, rozumianą jako jego odporność na działanie zakłóceń czy zaburzeń w czasie ruchu prostoliniowego, powrotu do jazdy na wprost po wystąpieniu takiego zaburzenia a także wystąpienia niepożądanych form ruchu, zależy od wielu czynników. Realizacja badań drogowych motocykla niesie za sobą dużą dozę zagrożenia bezpieczeństwa dla kierującego oraz oprzyrządowania pomiarowego i archiwizującego, a istniejące proste modele matematyczne nie pozwalają na właściwą symulację tych form ruchu, stąd podjęto próbę wykonania badań wpływu niektórych parametrów kinematycznych przedniego zespołu motocykla na jego stabilność na specjalnie skonstruowanym bębnowym stanowisku badawczym. Badaniami objęto drgania typu wobble dla różnych prędkości i różnych kątów pochylenia przedniego widelca motocykla – przez co uzyskano zmianę długości odcinka wyprzedzenia. Praca zawiera opis zagadnień drganiowych występujących w pojazdach jednośladowych, opis wykonanego stanowiska badawczego a także metodykę i sposób przeprowadzenia badań oraz opis opracowanych wyników i opracowanych charakterystyk stabilności uzyskanych na stanowisku.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań warstw ślizgowych z wybranych stopów łożyskowych obciążonych wirującą reakcją łożyskową. Taki sposób obciążenia wywołuje w warstwie ślizgowej stan zmiennych naprężeń o asymetrycznym przebiegu w ramach cyklu. Prezentowane przypadki pęknięć zmęczeniowych panwi łożyskowych uzyskano w testach zmęczeniowych prowadzonych na stanowisku MWO (maszyna z wirującym obciążeniem) skonstruowanym i zbudowanym w laboratorium tribologicznym Politechniki Gdańskiej w ramach grantu KBN. Jest to jedyne tego typu stanowisko badawcze w kraju, spełniające wymagania badawcze określone w normie ISO 7905 w zakresie badań zmęczeniowych cienkościennych panwi ślizgowych łożysk poprzecznych. W referacie wyjaśniono metodykę testów zmęczeniowych i analizy ich wyników oraz przedstawiono rezultaty badań panwi wykonanych na bazie stopów AlSn20Cu1 i CuPb30.
EN
Results of research on fatigue strength of dynamically loaded hydrodynamic journal bearing slide bushes are presented in the paper. Investigations have been made in MWO testing machine with rotary load vector at tribological laboratory of the Gdansk University of Technology. A rotary load of the bearing was adjusted by proper selection of unbalanced masses fixed to the machine shaft. A feature of loading pattern i the MWO machine is that not only the bearing reaction but also the whole generated oil film rotates synchronously with rotation of test journal. In the result the identical variable normal stresses occur at each point of slide layer in given cross-section during the loading cycle. These are pulsating compressive radial stresses and variable tangential stresses that alternate from tension to compression. A constant parameter of fatigue tests was rotational speed n = 4000 rpm. A basis of fatigue test on the MWO rig was assumed as 3.6xl000 000 000 of load cycles. An objective of testing was achievement of fatigue failures on the specimen surface within the specified number of load cycles. In fatigue investigation it has been assumed that tested bearing lining reaches its critical state when any macroscopically visible disarrangement of the surface structure, such as first local fissures, a net of cracks (no matter how long) or lining breakouts, appears. Methodology of fatigue tests and pertinent data handling was based on the two-point strategy. Programme of experimental research has included fatigue investigation of thin-walled multilayer half-bearings made of some selected metallic bearing materials. Bimetallic half-bushes consisted of steel shell and lining made of sintered CuPb30 or AlSn20Cu1 alloy. A three-layer variant of the bearing had additionally an overlay of PbSn10Cu3 soft alloy. All bearings were subjected to standard fatigue test in MWO machine. Bearings were lubricated with typical IC engine oil Selectol SAE 20W/40. Feed oil pressure was about 0.55 MPa. Fatigue ratings expressed in terms of critical tangential stresses in slide layer of AlSn20Cu1 and CuPb30 (and overlay) bearing materials were evaluated. Values of critical stresses in investigated bearings, corresponding to the rotary load leading to fatigue cracks, were calculated with the procedure recommended by ISO 7905/1 standard. Mean stress and alternating stress amplitudes at the same circumferential location of the bearing surface layer have been evaluated. Mean stress is normal negative (compressive) stress. It has been proved that the MWO bearing machine fully meets the requirements as a device for testing the journal bearing resistance to fatigue. It results from the analysis of computation of bearing investigated in the MWO machine that at each point of slide surface (and lining layer) in given cross-section of the bush there is generated an identical asymmetric tensile-compression pattern of tangential stresses fluctuating within the load cycle. Thus the mechanism of fatigue damages initiation and propagation in bushes tested in the MWO machine differs from the one that occurs in the bearing investigated in testing machines with other patterns of load generation where only varying negative stresses (radial, tangential and axial) occur in the zone of fatigue cracks observed during the test.
PL
W referacie omówiono wybrane czynniki wpływające na trudności w jednoznacznej interpretacji wyników badań wytrzymałości zmęczeniowej warstw powierzchniowych w panwiach ślizgowych łożysk poprzecznych. Analiza dotyczyła stanowisk laboratoryjnych i generowanych wzorców obciążenia, procedur badawczych, niezbędnej liczby testów zmęczeniowych, definicji stanu granicznego badanego obiektu, kryterialnych wielkości dynamicznych oraz oddziaływań medium smarującego na właściwości zmęczeniowe warstwy powierzchniowej panwi. Celem analizy jest uzasadnienie konieczności opracowania opisu fenomenologicznego procesu zmęczeniowego w łożysku w takim ujęciu, aby z jednej strony uwzględnić właściwości zmęczeniowe samych materiałów i z drugiej - zespół oddziaływań wynikających ze specyfiki badanego węzła łożyskowego.
EN
In the paper some selected factors affecting the difficulties in unmistakable interpretation of the results of research on fatigue strength of surface layers in journal bearing bushes has been presented. Variety of testing devices and research procedures, necessary number of fatigue tests, definitions of critical state of investigated object, dynamical criteria of bearing fatigue and influence of lubricant on fatigue features of bush surface layers were considered. It results from the analysis that phenomenological description of the fatigue process in bearing slide layer should be elaborated. The phenomenological model should take into account the fatigue peculiarities of the bearing material and specific features of the bearing system.
19
Content available remote Naprężenia graniczne w warstwie ślizgowej panwi łożyskowych
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości zmęczeniowej wielowarstwowych panwi wykonanych z wybranych materiałów łożyskowych. Na podstawie testów zmęczeniowych wyznaczono wartości znamionowego wskaźnika wytrzymałości zmęczeniowej obiektów badanych w charakterystycznych warunkach obciążenia na reakcyjnej maszynie łożyskowej SMOK. Za pomocą procedury obliczeniowej opracowanej w laboratorium tribologicznym Politechniki Gdańskiej oszacowano wartości naprężeń granicznych w warstwie ślizgowej.
EN
Results of research on fatigue strength of dynamically loaded hydrodynamic journal bearing slide layers is presented in the paper. Investigations have been made in SMOK testing machine at tribological laboratory of the Technical University of Gdańsk. Values of fatigue rating expressed in terms of critical tangential stresses in bearing slide layer for selected bearing materials were evaluated.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zużycia materiałów łożyskowych podczas ruchu oscylacyjnego czopa względem panwi. Precyzyjny układ pomiaru momentu tarcia, zastosowany podczas badań, umożliwia dokładne wyznaczenie statycznego i dynamicznego współczynnika tarcia. Badania, przeprowadzone na tulejach wykonanych przez wiodących producentów materiałów ślizgowych, wykazały niedopuszczalnie duże zużycia niektórych z nich już po kilku godzinach pracy w teście z ruchem oscylacyjnym o małej amplitudzie.
EN
Test results of tribological properties of sliding bearing materials, supplied by world leading manufacturers, are presented in the paper. Precise friction torque measurement system, applied in tester, enables to assess static and dynamic friction coefficient. Some results showed unacceptable extensive wear of slide bush material after a few hours of micro-amplitude oscillatory sliding test.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.