Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 425

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena ryzyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
EN
Air transportation is one of the safest means of transport, but carrying out activities in the area of aviation incident analysis still remains necessary. Proper assessment and analyses of incidents must be based on identification of hazards in the area. Safety hazards can occur in the airspace, on the airport premises, and in the area of aircraft ground handling. The development of unmanned aircraft is also associated with the emergence of further safety hazards. Therefore, it is of great importance that available methods and tools be used to assess risks in each area. To this end, there are a lot of available quantitative and qualitative methods for analysing air transport incidents. An important aspect is the analysis of aviation incidents, which can contribute to proactive measures aimed at improving air transport safety. The paper presents selected aviation incident analysis methods and risk assessment tools.
PL
Transport lotniczy należy do najbardziej bezpiecznych środków transportu, ale w dalszym ciągu konieczne jest prowadzenie działań w obszarze analizy zdarzeń lotniczych. Prawidłowa ocena i analiza zdarzeń musi opierać na identyfikacji zagrożeń w danym obszarze. Zagrożenia bezpieczeństwa mogą pojawić się zarówno w przestrzeni powietrznej, na terenie lotniska, ale także w obszarze obsługi naziemnej statków powietrznych. Rozwój bezzałogowych statków powietrznych również związany jest z pojawianiem się zagrożeń bezpieczeństwa. Dlatego ważne jest zastosowanie dostępnych metod i narzędzi oceniających ryzyko w każdym obszarze. W tym celu występuje dużo metod ilościowych i jakościowych analizy zdarzeń w transporcie lotniczym. Ważnym aspektem jest analiza incydentów lotniczych, które mogą przyczynić się do proaktywnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa transportu lotniczego. W artykule przedstawiono wybrane metody analizy zdarzeń lotniczych oraz narzędzia służące do oceny ryzyka.
PL
W artykule przedstawiono praktyczne aspekty implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD) do polskiego prawa. Omówiono znaczenie oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem w systemie zaopatrzenia w wodę. Wskazano znaczenie planów bezpieczeństwa wody jako narzędzia zarządzania ryzykiem oraz zasady ich tworzenia. Podkreślono rolę projektantów i wykonawców wewnętrznych systemów wodociągowych w zapewnieniu właściwej jakości wody i spełnieniu wymagań DWD.
EN
The paper focuses on practical aspects of implementing Directive (EU) 2020/2184 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption (DWD) to Polish law. The significance of risk assessment and risk management in the supply system is discussed. The importance of water safety plans as a risk management tool and the principles of their formation are indicated. The role of designers and contractors of domestic distribution systems to ensure proper water quality and to meet DWD requirements is emphasized.
EN
The article discusses the construction and functionality of a modular line for the production of low-emission composite fuel, which was developed as part of a project cofinanced by European Funds, the aim of which was to develop an ecological, composite solid fuel intended for low and medium power boilers. The designed and built innovative production line has been tested in terms of safety requirements in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC. Based on the harmonized standards, the risk estimation algorithm was selected. The assessment covered, inter alia, mechanical, electrical and thermal hazards, hazards related to noise and processed material, and those related to control systems that perform safety functions. In order to eliminate non-conformities, technical and organizational measures increasing the safety of service were proposed.
PL
W artykule omówiono budowę i funkcjonalność modułowej linii do wytwarzania niskoemisyjnego paliwa kompozytowego, która została opracowana w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich, którego celem było opracowanie ekologicznego, kompozytowego paliwa stałego przeznaczonego do kotłów małej i średniej mocy. Zaprojektowana i zbudowana innowacyjna linia produkcyjna została sprawdzona pod kątem wymagań bezpieczeństwa według Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. Na podstawie norm zharmonizowanych dokonano wyboru algorytmu szacowania ryzyka. Ocenie podlegały m.in. zagrożenia mechaniczne, elektryczne, termiczne, zagrożenia związane z hałasem i przetwarzanym materiałem oraz dotyczące systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa. W celu eliminacji niezgodności zaproponowane zostały techniczne i organizacyjne środki podnoszące bezpieczeństwo obsługi.
PL
W artykule przedstawiono nowe wymagania jakie zostały określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w związku z zagrożeniami zdrowotnymi ze strony bakterii z rodzaju Legionella, wiązanymi z wewnętrznymi systemami wodociągowymi. Omówiono znaczenie i zakres istotnych zmian dotyczących wdrożenia opartego na ryzyku podejścia do bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym nowych obowiązków dla właścicieli i zarządzających instalacjami wodnymi wewnątrz budynków.
EN
This article presents the new requirements that have been set out in the European Parliament and Council Directive on the quality of water intended for human consumption in relation to health risks from bacteria of the genus Legionella associated with domestic distribution systems. It discusses the relevance and scope of the significant changes regarding the implementation of a risk-based approach to the safety of water intended for human consumption including new responsibilities of owners and managers of domestic distribution systems in buildings.
6
Content available remote Bezpieczna praca w laboratorium mikrobiologicznym
PL
Prace laboratoryjne, podczas których dochodzi do kontaktu ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, stanowią potencjalne zagrożenie dla pracowników i środowiska. Bezpieczna praca w laboratorium mikrobiologicznym opiera się na połączeniu takich elementów, jak: prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego, odpowiednio zaplanowane pomieszczenia (wyposażone w prawidłowo funkcjonujące aparaturę i sprzęt), adekwatne kwalifikacje personelu, właściwie dobrane i użytkowane środki ochrony indywidualnej oraz przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy z mikroorganizmami, będącymi potencjalnym źródłem zakażenia.
EN
Laboratory work involving contact with harmful biological agents is a potential threat to both workers and the environment. Safe work in a microbiological laboratory is based on a combination of such elements as: properly conducted occupational risk assessment, correctly designed lab spaces (equipped with functioning apparatus and equipment), appropriate personnel qualifications, well selected personal protective equipment, and compliance with the principles of safe work with microorganisms that are a potential source of infection.
7
Content available Risk assessment in railway rolling stock planning
EN
Rolling stock planning is one of the steps in the traffic planning process considered from the railway undertaking's point of view. It is directly related to the efficiency of rolling stock utilisation, which should be ensured at the highest possible level in the case of rail transport. The planning work stage is subject to certain risks (threats and opportunities), which, if they materialise, will impact it. It, therefore, makes sense to carry out analyses that can anticipate specific events in good time and introduce appropriate countermeasures in advance. This article aims to conduct a risk assessment process concerning rolling stock planning. It was assumed that the considerations were carried out based on the M_o_R (Management of Risk) methodology. Based on this methodology, risk identification and risk analysis (estimation of risk impact) were carried out. Risk assessment was carried out using the Monte Carlo simulation method. The work identified sixteen risks that represent threats. The principle of risk description was used to identify risks. It requires indicating for each risk the reason for its occurrence and the effect it may have. As a part of risk estimation, variables were selected to assess each risk's impact on the objectives of the stage. Publicly available statistical data were used to define the variables. The variables were expressed in monetary units. The work identified five variables describing impact, which were assigned to the individual risks. As a triangular probability distribution was used for the variability of impact description, the variable's minimum, most likely, and maximum value was identified. A risk assessment was carried out for only two impact description variables (for those variables used to describe the impact of the most significant number of risks). For each variable, statistical parameters were indicated and analysed. The resulting value of the variable describing the impact was then read out for each percentile, and the expected value of the risk was calculated. A detailed risk assessment was made for the lower, middle and upper quartiles. A histogram of the incidence of each variable value was presented, and an assessment was made.
EN
The implementation of processes comprising the overall project management consists in the use of various tools, methods and techniques depending on the type of the project. The knowledge of the industry and the characteristics of construction projects make it possible to select those which, on the one hand, will not cause difficulties for the contractors and on the other, will, in fact, constitute a necessary complement to the technical skills of the project manager. Construction companies face situations that have a profound impact on the failure of projects. Such occurrences include a large number of simultaneously implemented projects, the appointment of a person who knows the project mainly from the implementation side as the project manager, a failure to perform risk analysis and procedures that become irrelevant when deadlines are approaching. After reviewing the available construction projects, analysing the literature, consulting experts and making observations, the authors determined that the majority of difficulties and failures result from omissions or errors that take place during the project planning and implementation stages. The following paper outlines the selected elements of project management, whose application in construction projects may significantly affect their final success and the results obtained. It also includes an example of the use of modern management methods, which certainly include risk management methods. A utilitarian tool addressing the effects of risk analysis is a contingency plan. Contingency may be translated as eventuality, possibility and sometimes also as coincidence.
PL
W realizacji procesów składających się na całościowe zarządzanie projektem możemy zidentyfikować różne narzędzia, metody i techniki uzależnione od rodzaju prowadzonego projektu. Znajomość branży oraz charakterystyki przedsięwzięć budowlanych pozwala na wybranie tych, które z jednej strony nie przysporzą trudności realizatorom a z drugiej strony będą wręcz niezbędnym uzupełnieniem do technicznych umiejętności kierownika projektu. W przedsiębiorstwach budowlanych możemy zidentyfikować sytuacje, które mają ogromny wpływ na finalne niepowodzenie projektów. Wśród takich zdarzeń obserwujemy dużą liczbę realizowanych jednocześnie projektów, wybór na kierownika projektu osoby, które zna projekt głównie od strony realizacji, brak analizy ryzyka czy procedury, które przy nadchodzących deadlinach schodzą na drugi plan. Po zweryfikowaniu dostępnych projektów budowlanych, analizie literatury, przeprowadzeniu konsultacji z ekspertami oraz obserwacji, zespół autorski określił, iż większość trudności i niepowodzeń jest efektem zaniechań lub błędów na etapie planowania i realizacji projektów. W pracy przedstawiono wybrane elementy zarządzania projektami, których zastosowanie w projektach budowlanych może wpłynąć w znacznym stopniu na finalne powodzenie projektu i osiągane wyniki. Podano także przykład wykorzystania nowoczesnych metod zarządzania. Do nowoczesnych metod zarządzania możemy z pewnością zaliczyć metody służące do zarządzania ryzykiem. Utylitarnym narzędziem odnoszącym się do efektów analizy ryzyka są plany kontyngencji. Kontyngencje możemy tłumaczyć jako: ewentualność, możliwość, a czasami także jako przypadek.
EN
Applying a large amount of fly ash to foam concrete can greatly reduce the engineering cost, but the proportion of fly ash is limited due to insufficient pozzolanic activity and heavy metal pollution. Therefore, this study used fly ash, portland cement, fly ash ceramsite, foaming agent, etc. as raw materials to design the mix ratio of large-volume fly ash foam concrete. The micro-interface enhancement mechanism was deeply analyzed, and a multi-method pollution assessment system was finally established for the risk assessment of heavy metals. The dry bulk density of the fly ash foam concrete prepared in this study was 894.5 kg/m3, the compressive strength was 4.22 MPa, and the thermal conductivity is 0.2213 W/(m K). These parameters all met the requirements of the Chinese standard “Foam Concrete” (JG/T 266-2011). The microscopic analysis results showed that, compared with the fly ash content of 60%, the foam concrete with 40% fly ash content had more rodlike ettringite at the interface of the pore wall, and its hydration products were distributed more uniformly. Similarly, the interface between the ceramsite mixed with 40% fly ash and the cement stone was more closely combined, the distribution of hydration products between the interfaces was more uniform, and the interface quality was higher. After adding thickener, the pore distribution of fly ash foam concrete was tight, and there were a lot of small pores between the pores, and the pore structure had better connectivity than when no thickener was added. The evaluation results of foamed concrete with 40% fly ash content with the aid of the multi-method pollution assessment system showed that the harmful heavy metals in fly ash were stably solidified in the silicate structure, resulting in low leaching efficiency. Finally, the performance of the high-volume fly ash foamed concrete slab produced according to the mix ratio designed in this study met the requirements of “Light weight panels for partition wall used in buildings” (GB/T 23,451-2009). Therefore, it is a safe and environmentally friendly high-performance building product.
EN
As one of the objectives of the CASCADE project is to carry out a cost-benefit analysis to enhance resilience, in order to develop the CCRA (Climate Change Risk Assessment) methodology, the guidelines include a capacity analysis. The ability to adapt to change or to respond in the event of a disaster, as well as the ability to recover from damage within a specified timeframe, are key elements of resilience. Because changes are inevitable, the investment in these three elements is necessary. This is due to the fact that disaster scenarios are uncertain and the question arises as to how to invest in risk reduction to reach a satisfactory goal. The proposal comprised by the CCRA guidelines is to use the game theory. Actually, this proposal is a part of game theory, namely Game with Nature where Nature is not interested in benefit and probability of Nature State in future is unknown. As there are many possibilities of Nature State a probability that a correct investment decision would be made is low. To a much greater extent the decision will be wrong or almost wrong in the case of an optimised decision. The only thing the decision maker can do is randomly select investments or apply the game theory to minimise his sense of loss.
PL
Ze względu na fakt, że jednym z celów projektu CASCADE jest przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści w celu wzmocnienia odporności, w celu opracowania metodologii CCRA (Climate Change Risk Assessment) w wytycznych uwzględniono analizę zdolności. Zdolność do przysto sowania się do zmian lub do reagowania w przypadku wystąpienia katastrofy, a także zdolność do odbudowy zniszczeń w określonym czasie stanowią główny element odporności. Ponieważ zmiany są nieuniknione, konieczne jest inwestowanie w te trzy elementy. Wynika to z faktu, że scenariusze katastrof są niepewne i pojawia się pytanie, jak inwestować w zmniejszenie ryzyka, aby osiągnąć zadowalający cel. Propozycja zawarta w wytycznych CCRA polega na wykorzystaniu teorii gier. W rzeczywistości propozycja ta jest częścią teorii gier, a mianowicie Gry z Naturą, w której Natura nie jest zainteresowana korzyściami, a prawdopodobieństwo wystąpienia Stanu Natury w przyszłości jest nieznane. Ponieważ istnieje wiele możliwości wystąpienia Stanu Natury, prawdopodobieństwo podjęcia prawidłowej decyzji inwestycyjnej jest niewielkie. W znacznie większym stopniu decyzja będzie nietrafiona lub prawie nietrafiona w przypadku decyzji zoptymalizowanej. Jedyne, co może zrobić decydent, to losowy wybór inwestycji lub zastosowanie teorii gier w celu zminimalizowania swojego poczucia straty.
EN
Purpose: reasons for writing the paper is to present, the optimal procedure to manage of risk and Risk Assessment procedures in shipping companies and on-board sea going vessels. Design/methodology/approach: an analysis of various shipping companies approaches to management of risk and requirements and methodology to perform Risk Assessment. Findings: found that approach to Risk Management and requirements to perform Risk Assessment are varied between shipping companies. Research limitations/implications: management of risk based on Risk Assessment to be simplify and unified. Practical implications: suggestion is given to unify procedures for Risk Assessment. Social implications: reduction of risk to happen undesired events and mitigations of hazards associated with day to day operation of sea-going vessels. Originality/value: recommendation to shipping companies for modification of Risk Assessments procedures where is necessary to improve safety on board.
EN
Purpose: The aim of this paper is to present a new model for risk assessment of unfavorable interorganizational relationships, among other things, in ventures classified as corporate social responsibility (CSR) projects. Design/methodology/approach: Scenario analysis, brainstorm sessions, literature study and own observations of interorganizational projects were used to develop a list of unwanted events and factors determining their occurrence. In the proposed risk assessment model, fault tree analysis and fuzzy logic were applied for qualitative and quantitative risk analysis. Thanks to applying the elements of fuzzy sets theory, it was possible to decrease the uncertainty and lack of precision in obtaining crisp values of the basic events’ probability. Findings: In this work 13 basic events and 41 risk factors determining occurrence of unfavorable interorganizational relationships in ventures were identified and described. The proposed model enabled to carry out qualitative and quantitative risk assessment of unfavorable interorganizational relationships projects. Its practical application was shown in an example of interorganizational CSR project concerning the organization of a mass event, considering its logistics aspects. Research limitations/implications: It is necessary to involve experts in risk assessment. This could be overcome by applying machine learning in future research. Practical implications: The application of the proposed model allows to effectively identify the critical risks, which should be of particular attention during the risk treatment stage. It aims to give a helping hand to all managers and practitioners who want to deliver attainable and successful interorganizational projects, supporting meeting the expectation of the engaged stakeholders. Social implications: Socially responsible activities contribute to solving and counteracting social problems. Originality/value: A novel risk assessment model of unfavorable interorganizational relationships in which 13 basic events and 41 risk determinants were considered. The model was presented at ventures classified as Corporate Social Responsibility projects.
EN
Purpose: reasons for writing the paper is to present, the optimal procedure to manage of risk and Risk Assessment procedures on board sea-going vessels. Design/methodology/approach: an analysis of implemented Risk Assessment procedures on board sea-going vessels various shipping companies. Findings: found that approach to risk management and requirements to perform Risk Assessment are varied between shipping companies and sometime varied between vessels in the same shipping company. Research limitations/implications: management of risk based on Risk Assessment to be simplify and unified. Practical implications: suggestion is given to unify procedures for Risk Assessment. Social implications: reduction of risk to happen undesired events and mitigations of hazards associated with day to day operation of sea-going vessels. Originality/value: recommendation to shipping companies for modification of Risk Assessments procedures where is necessary to improve safety on board.
PL
Bezzałogowe statki powietrzne, potocznie nazywane dronami, są szeroko stosowane w wielu sektorach gospodarki, w tym w budownictwie. Należy być świadomym, że bezzałogowe statki powietrzne stwarzają nowe, dotychczas niewystępujące zagrożenia w budownictwie. Nowe zagrożenia wynikają m.in. z rozwoju nowych technologii, a także ciągłej automatyzacji i robotyzacji branży budowlanej. W tym celu opracowano procedurę (protokół) postępowania dla poprawnego, bezpiecznego przygotowania i zaplanowania lotu bezzałogowym statkiem powietrznym na potrzeby operacji przeprowadzanej w budownictwie.
EN
Unmanned aerial vehicles, commonly known as drones, are widely used in many sectors of the economy, including construction. It is important to be aware that unmanned aerial vehicles pose new risks in the construction industry that have not existed before. The new risks are due, among other things, to the development of new technologies, as well as the continued automation and robotisation of the construction industry. For this purpose, a procedure (protocol) has been developed for the correct, safe preparation and planning of an unmanned aircraft flight for a construction operation.
15
Content available remote Risk assessment in railway traffic planning - assumptions for the method
EN
Every activity, including within the railway system, is subject to risk, i.e., the possibility of uncertain phenomena that may affect it (both positively and negatively). One of the operational subsystems of the Union Railway System is railway traffic. It consists of four processes - the second is traffic planning. This process is also subject to risk. As it directly relates to traffic safety, conducting research and analyzing the risks involved makes sense. This article aims to develop the assumptions for a risk assessment method in railway traffic planning. This method, once created, will be used to carry out a risk assessment of the indicated process from two points of view: the railway undertaking and the infrastructure manager. As a result of the considerations, it was assumed that risk identification would be performed using the risk description principle from the M_o_R methodology. The risk estimation will be adapted to use a probabilistic risk assessment model. This assessment will be performed using the Monte Carlo simulation method, which is strongly recommended for use by the Office of Railway Transport (the national railway safety body).
PL
Każda działalność, także w obrębie systemu kolejowego, obarczona jest ryzykiem, czyli możliwością wystąpienia niepewnych zjawisk, które mogą mieć na nią wpływ (zarówno pozytywny jak i negatywny). Jednym z podsystemów eksploatacyjnych systemu kolei Unii jest ruch kolejowy. Składa się on z czterech procesów – drugi to planowanie ruchu. Proces ten także jest obarczony ryzykiem. Ze względu na to, że ma on bezpośredni związek z bezpieczeństwem ruchu, to zasadnym jest prowadzenie badań i analiz nad ryzykiem z nim związanym. Celem artykułu jest opracowanie założeń do metody oceny ryzyka w planowaniu ruchu kolejowego. Metoda ta, po jej opracowaniu, zostanie wykorzystana do przeprowadzenia oceny ryzyka wskazanego procesu z dwóch punktów widzenia: przewoźnika kolejowego oraz zarządcy infrastruktury. W wyniku przeprowadzonych rozważań przyjęto, że identyfikacja ryzyka zostanie dokonana z wykorzystaniem zasady opisu ryzyka z metodyki M_o_R. Szacowanie ryzyka zostanie dostosowane do wykorzystania probabilistycznego modelu oceny ryzyka. Ocena ta zostanie wykonana przy pomocy metody symulacyjnej Monte Carlo, która jest jedną ze zdecydowanie zalecanych do wykorzystania przez Urząd Transportu Kolejowego (krajowy organ bezpieczeństwa ruchu kolejowego).
EN
The introduction of increasingly strict rules related to the processing and storage of animal waste, the growing demand for energy and the creation of sustainable animal husbandry have led to an increased interest in the production of clean energy from animal waste. The production of biogas and its subsequent burning on the farm is among the most promising technologies. One of the possibilities for the utilization of biogas is through the use of small aggregates for the combined production of electricity and heat energy based on an internal combustion engine. Analysis of such facilities that have been put into operation show that alternative technologies using biogas as fuel are better than conventional options, both from an economic and an environmental point of view. In this sense, however, the introduction of such a technology into operation is always associated with a number of risks, since investments in new technologies are influenced by technical and economic uncertainty. When planning and preparing the plan for the construction of such a biogas facility, the investment costs, technical support and profitability of the project are essential. Introducing critical economic and technical parameters to inform the farmer of all possible investments, operational and unforeseen risks will allow him to accept the challenges and choose the best solution for his farm. In this publication, an analysis and assessment of the risk has been carried out based on the characteristics of the technology – the possible consequences of the risk are also presented. A risk matrix related to the specifics of the object and the technology is proposed, with the help of which, the type of risk is identified. Based on an analysis of the obtained results, a motivated proposal for reducing the risk is made.
PL
Wprowadzenie coraz ostrzejszych zasad związanych z przetwarzaniem i składowaniem odchodów zwierzęcych, rosnące zapotrzebowanie na energię oraz tworzenie zrównoważonej hodowli zwierząt spowodowały wzrost zainteresowania produkcją czystej energii z odchodów zwierzęcych. Produkcja biogazu i jego późniejsze spalanie w gospodarstwie należy do najbardziej obiecujących technologii. Jedną z możliwości wykorzystania biogazu jest wykorzystanie małych agregatów do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o silnik spalinowy. Analiza takich obiektów oddanych do użytku pokazuje, że alternatywne technologie wykorzystujące biogaz jako paliwo są lepsze od konwencjonalnych, zarówno z ekonomicznego, jak i środowiskowego punktu widzenia. Jednakże wprowadzenie takich technologii do eksploatacji zawsze wiąże się z szeregiem zagrożeń, ponieważ na inwestycje w nowe technologie wpływa niepewność techniczna i ekonomiczna. Przy planowaniu i przygotowaniu planu budowy takich biogazowni istotne są koszty inwestycji, wsparcie techniczne i opłacalność projektu. Przedstawienie rolnikowi krytycznych parametrów ekonomicznych i technicznych informujących go o wszelkich możliwych zagrożeniach inwestycyjnych, operacyjnych i nieprzewidywalnym ryzyku pozwoli mu podjąć wyzwania i wybrać najlepsze rozwiązanie dla swojego gospodarstwa. W publikacji dokonano analizy i oceny ryzyka w oparciu o charakterystykę technologii oraz przedstawiono możliwe konsekwencje tego ryzyka. Proponowana jest macierz ryzyka związana ze specyfiką obiektu i technologią, za pomocą której identyfikowany jest rodzaj ryzyka. Na podstawie analizy uzyskanych wyników formułowana jest umotywowana propozycja ograniczenia ryzyka.
EN
Introduction/background: The research problem undertaken in the publication was the selection of appropriate risk assessment methods and tools that can be applied in the planning of investment projects in a company that is the largest producer of secondary aluminium casting alloys in Central Europe. Due to the identified need, it was assumed that the results of the application of these methods and tools should support rational decision-making on the implementation of strategic investment projects. Aim of the paper: The research presented in the publication was aimed at developing a risk-sensitive investment project planning procedure geared towards rational strategic decision-making, tailored to the specific characteristics of the company in question. Materials and methods: The research involved free-form interviews, a literature study, a case study and a review of company records. Results and conclusions: The result of the research was to accurately identify the needs of the company, the competences of its employees and the essence of risk assessment methods and tools, and to select and incorporate them appropriately in the investment project planning procedure developed.
EN
Introduction/background: Despite the existence of many standards, guidelines and methods for risk management in manufacturing companies, it is still an issue that is often overlooked in management practice. This is due to the natural reluctance of managers to deal with risks related to ongoing projects and processes, which additionally require additional organisational effort and the use of various inputs. This paper presents the problem of risk management in projects implemented in a selected automotive company. Aim of the paper: The main aim of the paper was to develop and implement a risk management model for the project management process, which includes stages such as: identification of risk factors in ongoing projects, risk analysis and evaluation, and development of risk response methods. Materials and methods: In the research part, heuristic and statistical methods (group, ocean of experts) were used to identify key project risks. In addition, a qualitative method such as a risk matrix was used to analyse and evaluate risks. An element of the risk management model of options in response to risk was also identified. Results and conclusions: This paper presents how to determine the key risk factors in projects and how to use them in a risk management model for projects in the selected company. The model can be used for risk management in projects in other companies.
19
Content available remote Ocena ryzyka robót dodatkowych w budowie infrastruktury kolejowej
PL
Artykuł prezentuje autorskie podejście do oceny ryzyka robót dodatkowych w przedsięwzięciach kolejowych. Opracowana baza danych posłużyła do budowy i kalibracji modelu w postaci sieci bayesowskiej. Zdefiniowano kluczowe zdarzenia dotyczące robót dodatkowych. W przypadku każdego z nich określono warianty w węzłach sieci i prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Zaproponowano 3 poziomy ryzyka. Przekroczenie przyjętego poziomu referencyjnego oznacza ryzyko nieakceptowalne i wymaga podjęcia działań zapobiegawczych.
EN
This article presents a proprietary approach to the risk assessment of additional works in the railway construction projects. The developed database was used to build and calibrate the model as a Bayesian network. The key events causing additional works were defined. Variants in nodes of network and probability of occurrence were determined for each of them. Three levels of risk were proposed. Exceeding the defined reference level means an unacceptable risk and requires taking preventive actions.
PL
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi m.in. ich planowaniem, budżetowaniem oraz przydzielaniem zasobów, rozwinęło się dynamicznie na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. W budżetowaniu kluczowe znaczenie ma tzw. krzywa S, której kształt odzwierciedla postęp robót budowlanych określonych w harmonogramie rzeczowym. Krzywa S stanowi bazę przy tworzeniu m.in. krzywych skumulowanych obrazujących narastanie zużycia danego zasobu wg najwcześniejszych i najpóźniejszych terminów zwanych esogramami. Powierzchnia zawarta pomiędzy krzywymi esogramu zawiera zbiór krzywych reprezentujących możliwy przebieg realizacji robót budowlanych. Wprowadzenie losowości w inżynierii przedsięwzięć budowlanych przyczyniło się do rozwoju różnych koncepcji i metod analizy zmienności czasu oraz kosztu jako efektu wpływu czynników losowych. Takie podejście doprowadziło do rozwinięcia koncepcji kontyngencji kosztu rozumianej jako kwota (rezerwa, budżet awaryjny) przeznaczona na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z wystąpieniem czynników losowych oraz kontyngencji czasu traktowanej analogicznie jako rezerwa czasowa. W artykule zaprezentowano istotę kontyngencji i jej przydatność w praktyce budowlanej.
EN
The management of construction projects, mainly in the field of planning, budgeting and resource allocation, developed dynamically at the turn of the 1970s and 1980s. In budgeting, the so-called "S-curve", the shape of which reflects the progress of construction works based on the work schedule. S-curves are the basis for creating, among others cumulative curves illustrating the increase in consumption of a given resource according to the earliest and the latest dates, called “esograms”. The area between the curves of the esogram contains the entire set of curves, each of which represents the possible course of construction works. The introduction of randomness in the engineering of construction projects contributed to the development of various concepts and methods of analyzing the variability of time and cost as an effect of the influence of random factors. This approach led to the development of the cost contingency concept understood as an amount (reserve, emergency budget) intended to cover additional expenses related to the occurrence of random factors and time contingency, treated analogously as a time reserve. The article presents the essence of contingency and its usefulness in construction practice.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.