Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
PL
Dobór środków transportu (wybór rodzaju/gałęzi transportu, wielkości i liczby środków transportu) pozwala ograniczać zleceniodawcom koszty realizacji operacji transportowych, które stanowią znaczny udział w cenie oferowanych produktów. Pozwala on także racjonalnie dostosować czas oraz częstość dostaw zgodnie z oczekiwaniami zleceniodawców. Doboru technologii przewozu (środków transportu) dokonywano w aspekcie komodalności transportu w wybranym łańcuchu logistycznym uwzględniającym istniejące połączenia między punktami nadania i odbioru ładunku oraz istniejące punkty przeładunkowe (centra logistyczne) i wieloszczeblową dystrybucję. W artykule przedstawiono metodę doboru technologii przewozu (dobór różnych rodzajów środków transportu zewnętrznego wykorzystywanych w różnych gałęziach transportu oraz różnych rodzajów środków transportu wewnętrznego) do realizacji zadanego zadania przewozowego w wybranym łańcuchu logistycznym. Metoda pozwala na wyznaczenie takiego planu (określenie kolejności wykonywania operacji transportowych przy zastosowaniu właściwie dobranych środków transportu), dla którego całkowity koszt/czas realizacji przewozu jest minimalny.
EN
The choice of means of transport (selection of the type / branch of transport, size and number of means of transport) allows to limit the costs of transport operations to principals, which constitute a significant share of the price of the offered products. It also allows rationally adjusting the time and frequency of deliveries according to the expectations of the clients. The choice of transport technology (means of transport) was made in the aspect of transport commodality in the selected logistics chain, taking into account the existing connections between the points of cargo dispatch and collection, and existing transhipment points (logistics centers) and multi-level distribution. The article presents a method of selecting transport technology (selection of different types of external transport used in various transport modes and various types of internal transport) to carry out a given transport task in a selected logistics chain. The method allows to determine such a plan (determining the order of transport operations using properly selected means of transport), for which the total cost / time of transport is minimal.
PL
Gospodarka rynkowa wymusza właściwy dobór środków technicznych i środków transportu ograniczający koszty realizacji planowanych inwestycji. Kryterium wyboru optymalnego wariantu realizacji badanego przedsięwzięcia w niniejszym artykule jest koszt i czas realizacji przedsięwzięcia. Istnieje zatem potrzeba wykazania współzależności między kosztem i czasem realizacji przedsięwzięcia uzasadniającej optymalny dobór środków technicznych i środków transportu. Na podstawie wyznaczonych kosztów realizacji inwestycji zależnych od czasu jej realizacji obliczono współczynnik korelacji Pearsona oraz przedstawiono korelacyjny wykres rozrzutu, który pokazuje korelację krzywoliniową. Z uzyskanych wyników wynika, że korelacja między kosztem i czasem realizacji inwestycji jest bardzo wysoka. Uświadomienie potencjalnych inwestorów o tej współzależności może niejednokrotnie prowadzić do znacznego obniżenia kosztów realizacji inwestycji, przy tylko nieznacznym wydłużeniu czasu jej realizacji. Inwestor dysponując takim narzędziem analitycznym ma możliwość wyboru korzystniejszego rozwiązania planowania inwestycji, dokonując wyboru między minimalizacją kosztu a czasem jej realizacji.
EN
The market economy requires the appropriate selection of technical means and means of transport, limiting the cost of the planned investments. The criterion for choosing the optimal variant of the implemented project presented in this article is the cost and the time of implementation of the project. There is a need to demonstrate the correlation between the cost and the implementation time of the project justifying the optimum selection of technical means and means of transport. Based on the projected time-to-invest cost the Pearson’s correlation coefficient has been calculated. A correlated scatter plot has been computed afterwards. All these shows the curvilinear correlation presence. The results show that the correlation between cost and time of investment implementation is significant. Potential investors should be aware that this correlation may often lead to a significant reduction of the cost of the investment, however a slight increase in the duration of its implementation must be considered. Having the analytical tool described above a potential investor will be able to decide on more favourable investment planning solution, choosing between cost minimization and execution time.
PL
Artykuł dotyczy problematyki przydziału zestawów środków technicznych oraz środków transportu do realizacji operacji (wykonawczych i/oraz transportowych) procesów technologicznych inwestycji infrastruktury transportu. Biorąc pod uwagę dużą odpowiedzialność i trudności w wyborze najlepszego doboru zestawów środków technicznych i/oraz środków transportu, na które wpływ ma nie tylko inwestor, ale i inne uczestniczące w realizacji inwestycji strony (przewoźnicy, producenci lub dostawcy, wykonawcy, odbiorcy, itp.) uzasadniona jest konieczność zastosowania metod badań operacyjnych. Zaproponowano metodę przydziału środków technicznych i środków transportu do realizacji procesów technologicznych występujących w inwestycjach infrastruktury transportu. Przeprowadzone rozważania wykazały, że wyznaczenie optymalnego planu realizacji inwestycji infrastruktury transportu można dokonać wykorzystując aparat nieliniowego programowania matematycznego. Sformułowanie zadań optymalizacyjnych wymaga konieczności określenia: parametrów zadania, ograniczeń wyboru rozwiązania optymalnego, funkcji kryterium. Istotą zaproponowanej metody jest możliwość analizy różnych wariantów projektów wstępnych planów budowy różnych obiektów infrastruktury transportu. Dzięki temu można dokonać analizy wpływu różnych parametrów charakteryzujących proces budowy obiektu na wskaźniki inwestycji, takie jak koszt lub czas realizacji inwestycji. Weryfikację metody doboru środków transportu do realizacji inwestycji infrastruktury transportu przeprowadzono na rzeczywistym projekcie budowy budynku magazynowo-produkcyjnego. Zaproponowane w pracy podejście do metody przydziału środków technicznych i środków transportu do realizacji inwestycji infrastruktury transportu jest podejściem uniwersalnym.
EN
Implementation of technological processes is a complex issue and imposes certain requirements. Made properly plan (schedule) technological processes of investment transport infrastructure (later in the trial known in short as an investment) must take into account the proper use of technical means and means of transport and their material resources as well as economic issues (financial expenditure) and the duration of the investment (at the time of completion of the individual stages). The article concerns the issue of allocation of sets of technical measures and means of transport to carry out operations (regulations and / or transport) processes of transport infrastructure investment. However, given the great responsibility and the difficulty in choosing the best selection of sets of technical means and / or means of transport, which affected not only the investor, but others involved in the investment side (carriers, manufacturers or suppliers, contractors, customers, etc.) is justified by the need of using methods of operations research. Proposed a method of allocation of technical and transport means to implement the processes occurring in the transport infrastructure investments. The observations showed that the determination of the optimal implementation plan for transport infrastructure investment can be made using the camera nonlinear mathematical programming. The formulation of optimization tasks requires determination of indicators like: job parameters, limitations in choosing the optimal solution, functions criterion. The essence of the proposed method is the possibility of analysis of different variants of pre-project plans the construction of various objects of transport infrastructure. This creates a possibility of analyzing effects of various parameters characterizing the process of construction of the facility for investment indicators, such as cost or the time of the investment. The verification of the method of selecting means of transportation to the investment transport infrastructure was carried out on a real project to build a warehouse and production building. Proposed work approach to the method of allocation of technical means and means of transport for the investment of transport infrastructure is a universal approach.
PL
W artykule przedstawiono analizę zmian obciążenia podstacji trakcyjnych na nowo wybudowanej linii metra w Warszawie. Obliczenia zostały oparte na danych dotyczących profilu trasy w budowie, lokalizacji przystanków i podstacji trakcyjnych, właściwości trakcyjnych pojazdów oraz parametrów ruchu oraz sposobu zasilania (zasilenie dwustronne, praca równoległa).
EN
The paper presents the analysis of load changes of traction substations for the newly constructed metro line in Warsaw. The calculations are based on data concerning: profile of routes in construction, location of stops and traction substations and traction characteristics provided for the use of vehicles. On the basis of the assumed traffic density per time unit, maximum speed, idle time at the stations, etc., the waveforms of currents consumed by these vehicles were specified (by simulation), in partition to individual substations. Depending on the configuration of adopted electrical connections between substations, the calculations were performed for two cases: parallel (simultaneous) operation of all substations, and double-sided supply of each section. The period of the greatest planned density of traffic was subjected to analysis. On the basis of results obtained, there were calculated characteristic sizes (values) of the currents and the corresponding coefficients, which became the basis for further analysis and evaluation of applied load, in accordance to the problem of selection of overload classes for power rectifier units allocated to supply the said line. The obtained results were also analyzed by statistical methods and referenced to physically measured values for the case of the railway substation.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
1535--1542, CD2
PL
Przedstawiono problematykę doboru środków transportu do realizacji operacji transportowych opartą na przykładzie budowy obiektu magazynowego. Opracowana metoda pozwala na wyznaczenie takiego planu doboru środków transportu (określenia kolejności i chwil rozpoczęcia wykonywania operacji transportowych odpowiednimi środkami transportu), dla którego funkcja kryterium (liczba środków transportu) jest optymalna. Przeprowadzone badania symulacyjne wykazały, że zastosowanie tej metody umożliwia jednoznaczny dobór środków transportu do realizacji poszczególnych operacji transportowych.
EN
The Project discusses the issue of determining a schedule based on the example of building the warehouse object. The developed method allows to determine the construction schedule (define the order of technological operations) with the optimal function criterion (number of means of transport). The simulations have shown that this method allows an unambiguous selection of the means of transport (vehicles) to implement the particular technological operations.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z zastosowaniem opakowań w łańcuchu logistycznym towarów oraz zadaniami stawianymi przed Instytutem Badawczym Opakowań. Opracowanie przedstawia wybrane zagadnienia z obszaru funkcjonowania instytutu w całym łańcuchu logistycznym towarów. Omówiono złożoność łańcucha logistycznego, jego infrastrukturę oraz funkcjonujące w nim opakowania. Przedstawiono sposoby klasyfikacji opakowań oraz czynniki wpływające na kształtowanie rodzajów opakowań, ze względu na przeznaczenie, przybliżono wybrane funkcje i wymagania stawiane opakowaniom.. Zaprezentowane w pracy rozważania stanowią pogłębioną analizę studiów literaturowych, uzupełnione o własne przemyślenia i obserwacje.
EN
The aim of the article is to present the issues related to the application of packaging in the logistics chain of goods and the tasks posed before the Packaging Research Institute. The paper presents selected aspects in the area of operation of the institute throughout the logistic chain of goods. The study discusses the complexity of the logistics chain, its infrastructure and package functioning in the chain. The paper explains how the classification of packaging and the factors influencing the types of packaging for the intended use, brought closer to the selected features and packaging requirements. The considerations presented in the paper are indepth analysis of the literature studies, supplemented by author’s own thoughts and observations.
PL
Przedstawiono problematykę doboru środków transportu do realizacji operacji transportowych na przykładzie zadania transportowego w łańcuchu dostaw. Opracowana metoda pozwala na wyznaczenie takiego planu realizacji operacji transportowych (wyznaczenie kolejności wykonywanych operacji transportowych określonymi środkami transportu), dla którego funkcja kryterium (koszt/czas) jest optymalna. Przeprowadzone badania symulacyjne wykazały, że zastosowanie tej metody umożliwia jednoznaczny dobór środków transportu do realizacji poszczególnych operacji transportowych przy minimalizowanym koszcie uwzględniającym założone ograniczenia.
EN
The article discusses the issue of selection of the means of transportation to implement transport operations based on an example of transport task in supply chain. This method allows to determinate the plan of transport operations. (definition of the order of performed operations), with the optimal function criteria (time / cost). The results of simulation research have proven that this method allows an unambiguous selection of the means of transportation in order to implement the particular transport operations at a given cost and considering the limitations.
EN
The article discusses the issue of selection of the technical measures and the means of transport to carry out the executive and transport operations transport infrastructure investment: the chains of suppliers on the example of transport task, in production - for example the building transport infrastructure investment and in the storage warehouse. The developed method allows to determine the construction schedule (determination of the order of operations performed optimal technical measures and optimal means of transport) with the optimal function criterion (cost / time). The simulations have shown that this method allows an unambiguous selection of the technical measures and means of transport (vehicles) to implement the particular technological operations at a given time/cost, taking into account the established constraints.
PL
Przedstawiono problematykę wyznaczenia harmonogramu opartą na przykładzie budowy punktowego obiektu magazynowoprodukcyjnego. Opracowana metoda pozwala na wyznaczenie takiego harmonogramu realizacji obiektu (określenia kolejności wykonywania operacji technologicznych) , dla którego funkcja kryterium (czas/koszt) jest optymalna. Przeprowadzone badania symulacyjne wykazały, że zastosowanie tej metody umożliwia jednoznaczny dobór zestawów transportowych (pojazdy) oraz zestawów środków technicznych (maszyny i zasoby ludzkie) do realizacji poszczególnych operacji technologicznych przy zadanym czasie/koszcie uwzględniającym założone ograniczenia.
EN
The Project discusses the issue of determining a schedule based on the example of building the warehouse and the production object. The developed method allows to determine the construction schedule (define the order of technological operations) with the optimal function criterion (time / cost). The simulations have shown that this method allows an unambiguous selection of the means of transport (vehicles) and sets of technical resources (machinery and human resources) to implement the particular technological operations at a given time/cost, taking into account the established constraints.
PL
Przedstawiono problematykę wyznaczenia harmonogramu opartą na przykładzie budowy punktowego obiektu magazynowoprodukcyjnego. Opracowana metoda pozwala na wyznaczenie takiego harmonogramu realizacji obiektu (określenia kolejności wykonywania operacji technologicznych), dla którego funkcja kryterium (czas/koszt) jest optymalna. Przeprowadzone badania symulacyjne wykazały, że zastosowanie tej metody umożliwia jednoznaczny dobór zestawów transportowych (pojazdy) oraz zestawów środków technicznych (maszyny i zasoby ludzkie) do realizacji poszczególnych operacji technologicznych przy zadanym czasie/koszcie uwzględniającym założone ograniczenia.
EN
The Project discusses the issue of determining a schedule based on the example of building the warehouse and the production object. The developed method allows to determine the construction schedule (define the order of technological operations) with the optimal function criterion (time / cost). The simulations have shown that this method allows an unambiguous selection of the means of transport (vehicles) and sets of technical resources (machinery and human resources) to implement the particular technological operations at a given time/cost, taking into account the established constraints.
11
Content available remote Istota procesu decyzyjnego w zarządzaniu logistycznym w instytucie badawczym
PL
Opracowanie przedstawia wybrane zagadnienia procesu podejmowania decyzji w zarządzaniu logistycznym, decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu instytutów badawczych, w tym szereg czynników, które istotnie wpływają na proces podejmowania decyzji oraz ich powodzenie, z którymi zmagają się kierownicy tych jednostek. Omówiono złożoność procesu decyzyjnego, który wymaga umiejętności podejmowania trafnych decyzji we właściwym czasie oraz uwzględnienia złożoności otoczenia, w jakim funkcjonują instytuty badawcze. Zaprezentowane w pracy rozważania stanowią pogłębioną analizę studiów literaturowych, uzupełnione o własne przemyślenia i obserwacje.
EN
The paper presents selected aspects of decision-making in the logistics management, determining the proper functioning of research institutes, including the number of factors that significantly affect the decision-making process and their success faced by managers of these bodies. The study discusses the complexity of the decision-making process, which requires the skills to make the right decisions at the right time and taking into account the complexity of the surroundings in which research institutes are functioning. The considerations presented in the paper are in-depth analysis of the literature studies, supplemented by author’s own thoughts and observations.
PL
Dobór zespołów prostownikowych jest złożonym i jednym z najważniejszych zagadnień przy projektowaniu podstacji trakcyjnych i innych urządzeń dla obiektów wymagających zasilania prądem stałym [2]. Istotnym zadaniem jest określenie właściwej klasy znamionowania dla wymienionych zespołów prostownikowych. Z uwagi na specyficzną zmienność obciążeń trakcyjnych dobór klasy przeciążalności jest zadaniem wymagającym przeprowadzenia dodatkowych analiz. W dostępnej literaturze brak jest poszerzonych informacji odnośnie metod, które w sposób jednoznaczny i prosty pozwalałyby dobrać właściwą klasę przeciążalności prostowników. Z problemem tym na pewno zetknięto się również przy projektowaniu podstacji trakcyjnych dla drugiej linii Metra Warszawskiego.
13
Content available remote Optycznie stymulowana luminescencja detektorów hybrydowych
PL
Optycznie stymulowana luminescencja (OSL) jest wykorzystywana do wyznaczania dawki promieniowania jonizującego absorbowanego przez próbkę w trakcie ekscytacji. Najbardziej popularnymi detektorami OSL są kryształy Al2O3:C i BeO. Do pewnych zastosowań ważne jest użycie detektora w postaci dużej, elastycznej folii (np. w medycynie). Opracowano nowe detektory OSL umieszczając mikrokrystality Al2O3:C w organicznej matrycy polimerowej. W artykule prezentujemy wyniki badań nowo syntetyzowanych detektorów hybrydowych.
EN
Optically stimulated luminescence (OSL) may be used for estimating dose of absorbed radiation. The most popular OSL detectors are made of Al2O3:C as well as BeO crystals. For some applications (e.g. in medicine) it would be desirable to construct detectors in the form of higharea flexible foils. New OSL detectors were developed by incorporating Al2O3:C microcrystallites into organic (polymer) matrix. The article presents studies of newly synthesised hybrid detectors.
EN
This paper presents the viewpoint and thought of its Author about the issues of integration of management from the outlook of quality strategy. Author discusses most common types of strategy integration, integrated management with special emphasis on standardized management systems using the example of triad - quality, environment and occupational health and safety - also looking at the problem globally. It is indicated that the main factor stimulating the development of those activities is the process of continuous improvement of realised integration processes.
PL
Chitozan jest naturalnym polimerem wykorzystywanym w wielu dziedzinach. Jest materiałem biodegradowalnym, biokompatybilnym oraz posiada właściwości bakteriobójcze. Wytworzono warstwy na bazie octanu chitozanu domieszkowanego kompleksem Eu⁺³ ((Eu(TTA)₃ DAPM, TTA - enol pochodny 2-tienoilotrifluoroacetonu, DAPM - [anti-(dipyrylo)]n-propylometan). W celu poznania właściwości nowo syntetyzowanego materiału przeprowadzono badania absorpcyjne, luminescencyjne oraz elektryczne. Zbadano jak zmienia się wydajność kwantowa luminescencji oraz przewodnictwo elektryczne tego polimeru wraz ze zmianą temperatury. Wyniki wskazują na możliwość skonstruowania przyjaznego środowisku bioczujnika temperatury.
EN
Chitosan is a natural polymer used in various application areas. It is biodegradable, biocompatible material having antibacterial properties. Chitosan films prepared were doped with Eu⁺³ complex ((Eu(TTA)₃ DAPM, TTA - thenoyltrifluoroacetone, DAPM - diantipyrylpropylmethane). Various optical, luminescence and electrical properties of this material were measured. The dependence of luminescence quantum efficiency and electrical conductivity of the polymer on temperature was studied. Obtained results indicate the possibility of constructing environmentally friendly temperature biosensor.
17
EN
Purpose: The main task of this work was to define the optimum heat treatment parameters so as to received the alloys resistant for stress corrosion cracking, within the limits of the corrosion factor, i.e. artificial sea water. Design/methodology/approach: The mechanical properties were evaluated by tensile tests. The corrosion tests (in corrosion environment and inert-glycerol) were carried out on the device, making possibility extension of the samples with constant speed until break. Another investigations: SEM, light microscopy and TEM. Findings: The researches included structural analyse, mechanical and corrosion investigations, which allow to define the optimum parameters (quenching at 560 degrees centigrade temperature, in water, artificial ageing at temperature 160 degrees centigrade/12 h) so as to received the alloys resistant for stress corrosion cracking. Research/limitations/implications: Conducted investigations layout the areas of later researches, a specially in the direction of the possible, next optimization tests of their structure, e.g. in the range of raising resistance on corrosion cracking in chosen media. Practical implications: The range of possible uses the regard also increases from this, as materials on working constructions in the investigated aggressive environment. Originality/value: Contributes to research on corrosion protection for aluminium and its alloys.
PL
Opracowane modele, dotyczące zarządzania procesami wytwórczymi możliwe do implementacji zarówno w przemyśle, jak i usługach.
EN
The article presents the major trends in quality engineering in its widest possible sense. The author focused on the models for testing and evaluation of quality management systems, quality cost and value analysis. It should be noted that all of them are fit for implementation both in production and services.
19
Content available remote Wpływ oznakowania CE na jakość wyrobów w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa
PL
W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z nowym podejściem do harmonizacji technicznej i normalizacji a także globalnym podejsciem do procedur oceny zgodności. Opisano również poszczególne moduły stosowane w dyrektywach nowego podejścia wraz z odnoszącymi się do nich normami jakości serii EN ISO 9000 oraz relacje jakie pomiędzy nimi zachodzą.
EN
In this elaboration issues connected with the new approach to normalization and technical harmonization and a global approach to the procedures of compatibility valuation have been presented. There have also been described module used in the directives of the new approach together with quality norms of the EN ISO 9000 series related to them and the relations with occur between them.
20
Content available remote Kierunki rozwoju w inżynierii jakości
PL
W pracy przedstawiono kierunki rozwoju w obszarze szeroko rozumianej dyscypliny naukowej - jaką jest inżynieria jakości. Występujące kierunki przedstawiono na przykładzie możliwych do implementacji w praktyce modeli, dotyczących zarządzania procesami wytwórczymi, a także w odniesieniu do krajowych jednostek administracji publicznej.
EN
The Study reviews development trends of the broadly understood scientific discipline called Quality Engineering. The observed tendencies are described, based on the practical models of managing manufacturing processes, including local public administration focal points.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.