Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  accommodation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article presents a problem that, on a daily basis, seems to be imperceptible to unfamiliar people. It outlines the issue of accommodation for soldiers of the Armed Forces of the Republic of Poland and describes how the issue was dealt with in the past. Having a place to live is one of the most important factors for a person. The fulfillment of this condition significantly influences the sense of his / her security - the second most important need of every individual.
EN
This study investigates the geographical dimension of tourist accommodation in Slovenia, Croatia, and Bosnia and Herzegovina and attempts to synthesize its spatial structure. The countries were chosen for the study due to their undoubted tourism qualities, their proximity in terms of location and, at the same time, the fundamental diversity of country size, population and access to the sea. The basis of this research was the use of point of interest (POIs), an open-source data, to analyse the spatial heterogeneity of the different types of accommodation. Kernel Density Estimation and Empirical Bayesian Kriging were used in the research.
EN
The COVID-19 pandemic and the measures taken to subdue it have led to the collapse of both domestic and foreign tourism. The article attempts to provide answers to the following questions: what was the occupancy rate of tourist accommodation facilities by domestic and foreign tourists in the European Union and in selected European countries? Does domestic toursim regenerate faster than foreign tourism? Which country has the greatest disproportions in the regeneration of domestic and foreign tourism? In order to answer the questions, it was decided to use the Excel program together with the R software, in which the analysis of the time series of the occupancy of tourist accommodation facilities throughout the European Union was performed. Based on the results of the research, it was found that, although in the initial phase of the pandemic, the decline in the occupancy of accommodation facilities was similar for both domestic and foreign tourists, in the following months the role of the former in the occupancy of accommodation facilities increased significantly. These differences were visible in all analyzed countries, which confirms the thesis that domestic tourism regenerates faster than foreign tourism. The largest disproportions among selected countries in the regeneration of domestic and foreign tourism were noticed in Malta.
EN
This article presents a problem that, on a daily basis, seems to be imperceptible to unfamiliar people. It outlines the issue of accommodation for soldiers of the Armed Forces of the Republic of Poland and describes how the issue was dealt with in the past. Having a place to live is one of the most important factors for a person. The fulfillment of this condition significantly influences the sense of his / her security - the second most important need of every individual.
EN
Purpose: of this study is to address the issue of maintenance work in the accommodation sector. The development of the means of transport, the increase in income level and the increase in comfort level create a desire for people to travel more. In the travels to different cities, accommodation facilities such as hotels, holiday villages and apartments are used. Customer satisfaction is very important for the accommodation facilities. In order to ensure customer satisfaction, the services provided should not be interrupted and all machinery and equipment must be in working condition. To ensure this, it is very important to carry out maintenance work on the plants and devices. Therefore, the establishment of a maintenance management system in accommodation facilities is very important and it is necessary to carry out maintenance work. In this context, different maintenance methods are applied in accommodation facilities. In this study, maintenance of accommodation facilities is discussed. Design/methodology/approach: Within the scope of the study, maintenance and maintenance management in accommodation facilities are discussed. The maintenance principles of accommodation facilities are discussed in detail. The places where maintenance services are conducted in accommodation facilities and maintenance methods are discussed. Findings: This study shows that that the implementation of maintenance management system will increase customer satisfaction. It has been evaluated that maintenance can be successful not only by maintenance personnel but also with the participation of all plant employees. Research limitations/implications: In order to see the importance of maintenance in accommodation facilities, it will be appropriate to compare the hotels with the maintenance management system applied and the hotels that are not implemented in terms of customer satisfaction and maintenance expenses. For the future studies, the maintenance management system in hotels can be examined in detail. Practical implications: Expanding the maintenance management practices in accommodation facilities will increase the capacity utilization rate of the hotels and increase customer satisfaction. Originality/value: In the field of maintenance, detailed studies have been carried out in the manufacturing sector for a long time and have been examined in detail. However, work in this area is quite limited, especially in accommodation facilities and hotels. In this study, the subject of accommodation facilities and maintenance of hotels was discussed in detail.
PL
Praca przedstawia przykłady czterech historycznych ruin zamku. Zabytki te pozostają dobrze zachowane. Podjęto jednak działania rewitalizacyjne mające na celu ich rozwój, a także dostosowanie do funkcji turystycznej. Obiekty te są chętnie odwiedzane. Dowodzi to, że "trwałe ruiny" mogą być atrakcją bez (koniecznej) odbudowy i pełnej rekonstrukcji. Podstawowymi elementami programów adaptacji omawianych ruin do nowej funkcji są: - konserwacja zabytku - warunek niezbędny, - możliwe "lekkie" przekształcenia, tj. kształt budynku, - ogaraniczanie szlaków turystycznych, w tym wprowadzania schodów, ganków (tarasów), w szczególności tarasów widokowych na wieżach itp., - wykorzystanie istniejących przestrzeni (wnętrz budynku) do celów wystawowych, - tworzenie infrastruktury towarzyszącej (kasy fiskalne, urządzenia sanitarne). Możliwym jest wkorzystanie powyższych elementów jako scenerii masowych imprez łączących zabawę i edukację: inscenizacje historyczne, pokazy, turnieje itp. Ten sposób popularyzacji przeszłości i dziedzictwa kulturowego jest jednocześnie promocją zabytku. Wykorzystanie historycznych ruin w celach turystycznych jest doskonałą okazją dla zabytków, jednak wiąże się z pewnym ryzykiem. Niebezpieczeństwo to "przeciążenie" dodatkowymi - komercyjnymi atrakcjami i sprawienie, że pomnik wydawać się może kiczowaty.
EN
There have been presented examples of four historic castle ruins. These monuments have been thoroughly preserved lately. At the same time, measures have been taken to conduct their revitalization - development and adaptation to the tourist function. These objects are now eagerly visited. This proves that "permanent ruins" can be a great attraction without (necessary) restoration and full reconstruction. The basic elements of the program of adaptation of those ruins to the new function include: - conservation of the monument - an indispensable condition - possible "slight" addition, i.e. the shape of the building - delimiting tourist routes, including the introduction of stairs, porches (platforms), especially viewing platforms on towers, etc. - use of existing volumes (building interiors) for exhibition purposes, - accompanying infrastructure (cash registers, sanitary facilities). A great opportunity for these excesses is their use as a scenery of mass events combining fun and education: historical staging, shows and tournaments, etc. Such popularization of the past and cultural heritage is simultaneously a promotion of the monument. The use of historical ruins for tourism purposes is a great occasion for these monuments, however it also carries some risks. The danger here is "overloading" with additional - commercial attractions and making the monument seem rather kitschy.
PL
Realizacja zadań mandatowych poza granicami kraju powoduje konieczność zapewnienia odpowiednich warunków żołnierzom do tego zadania wyznaczonym. Należy zatem zapewnić warunki bezpiecznego szeroko rozumianego bytowania niemal na wzór tych, które obowiązują w stałych obiektach koszarowych. Taki sposób rozumowania skutkuje tym, że konieczne jest zapewnienie właściwych warunków zakwaterowania z całym otoczeniem socjalno – bytowym. Dodatkowo należy zadbać o bezpieczeństwo i samowystarczalność bazy w warunkach oddziaływania przeciwnika. Potrzeby z tym związane można zaspokoić czerpiąc odpłatnie z możliwości sojuszników lub też podjąć działania zmierzające do tego aby być samodzielnym zwłaszcza w sytuacji prowadzenia działań poza granicami kraju samodzielnie, bez możliwości korzystania z zewnętrznego wsparcia w zakresie infrastruktury.
EN
Implementation of the mandated tasks outside of the country makes it necessary to ensure appropriate conditions for the soldiers to the task set. You must therefore ensure that safe conditions the wider living almost on the model of those that apply to regular infrastructure objects. Such a rationale means that it is necessary to ensure appropriate conditions of accommodation with the whole social environment. In addition, you must ensure that the safety and self-sufficiency in terms of the impact of the enemy. Needs associated with it, you can meet the drawing for a consideration of the possibilities of allies or take action for this to be an independent, especially activities outside the country alone, without the use of external support in terms of infrastructure.
EN
Aim of the study was to investigate the detailed stratigraphic architecture of the alluvial Volkovce Formation, which was deposited in the northern Danube Basin during the interval between 10 and 6 Ma. Two type locality exposures were subject to facies analysis and interpretation of depositional processes and >500 boreholes served for correlation of spatial variability in the character of the formation. The study was focused on the northern Blatné and western Rišňovce depressions, which are partly separated by the Považský Inovec Mountains horst. It was revealed, that a mostly gravelly fluvial distributary system of the Piešťany Member was deposited in the northern Blatné depression, partly confined by the exposed horst and by incised palaeotopography. The sequence is composed of amalgamated braided river channel bodies with no overbank strata, in response to high sediment supply and low accommodation. The palaeo-stream then crossed the horst in its southern part towards the Rišňovce depression, where there was four times more accommodation. The submerged horst acted as a boundary, where the depositional processes changed to a meandering river and significant overbank deposits started to be preserved. Only small streams were present in the northern Rišňovce depression, which led to very low sediment supply compared to the high accommodation there. The depositional system was affected mainly by the incised palaeotopography, by the location of sediment input together with spatial differences in accommodation rate caused by the activity of the Ripňany Fault on the southeastern side of the Považský Inovec Mts.
9
Content available Wpływ akomodacji oka na sygnał pulsu rogówki
PL
Oko jest wysoce wyspecjalizowanym narządem o znacznej dynamice. Jednym z przejawów tej dynamiki jest zjawisko pulsu rogówki, będące wynikiem pulsacyjnego przepływu krwi w oku i fluktuacji ciśnienia wewnątrzgałkowego. Dotychczasowe badania wykazały związek parametrów pulsu rogówki z wiekiem i rozwojem chorób. Poniższa praca jako pierwsza ma na celu ocenę wpływu poziomu akomodacji na charakterystykę pulsu rogówki. W pracy przedstawiono wyniki nieinwazyjnego pomiaru sygnału pulsu rogówki rejestrowanego synchronicznie z sygnałami niosącymi informację o aktywności sercowo naczyniowej w grupie 8 zdrowych, młodych ochotników dla trzech wartości akomodacji: 0,2 D, 3 D i 6 D. Analiza objęła wartość średniokwadratową sygnału pulsu rogówki, parametry częstotliwościowe jego wybranych składowych harmonicznych oraz koherencję tych składowych z odpowiadającymi im harmonicznymi sygnałów pulsu krwi i EKG. Analiza statystyczna pokazała, że na poziomie akomodacji 3 D występują istotne różnice w parametrach składowej niskoczęstotliwościowej (poniżej 0,5 Hz) oraz w wartości średniokwadratowej sygnału pulsu rogówki, co sugeruje wpływ poziomu akomodacji na charakterystykę pulsu rogówki.
EN
The eye is a highly-specialized organ that exhibits a wide range of dynamic behavior. One example of the eye’s dynamic behavior is corneal pulsation, a phenomenon related to pulsatile blood flow in the eye and fluctuations of intraocular pressure. Studies showed that morphology of corneal pulse signal changes with age and eye diseases. This work aims, for the first time, to assess the influence of eye accommodation on corneal pulse characteristic. Results of noninvasive measurement of corneal pulse recorded synchronically with cardiovascular signals in a group of 8 young, healthy volunteers at three accommodation levels, are presented. Analysis included the signal’s root mean square value, spectral characteristics of selected harmonic components of the signal, and coherence between corneal pulse components and those of blood pulse and ECG signals. Statistical analysis showed significant differences between parameters of the low-frequency component (below 0.5 Hz) and the root mean square value at 3 D accommodation level, which suggests that accommodation influences corneal pulsation.
PL
Podregion ełcki położony jest we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i swoim zasięgiem obejmuje 6 powiatów: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, pisk i węgorzewski. Baza agroturystyczna w podregionie ełckim w 2013 roku liczyła 265 gospodarstw, które dysponowały 1135 pokojami gościnnymi, w których było 3190 miejsc noclegowych. Najwięcej gospodarstw było zlokalizowanych w powiecie giżyckim i piskim, łącznie 159, co stanowiło 60% ogólnej liczby gospodarstw. Gospodarstwa posiadające wyłącznie pokoje z łazienką stanowiły 57%. Usługi żywieniowe świadczone były w 124 gospodarstwach (47%). Rowery, znajdowały się w 170 gospodarstwach (64%). Prawie jedna trzecia usługodawców posiadała także sprzęt wodny (31% gospodarstw), a jedna czwarta konie do rekreacji. Badminton oraz stół do tenisa posiadało ponad 50 gospodarstw, jednakże w pole golfowe i kort tenisowy były wyposażone tylko pojedyncze gospodarstwa. Miejsce na ognisk/grill oraz salon kominkowy znajdowały się w prawie we wszystkich gospodarstwach, a placem zabaw dla dzieci dysponowało 70% usługodawców. Nauka jazdy konnej, była możliwa w 4 gospodarstwach. Natomiast nauka żeglowania i nordic walking świadczyły tylko pojedyncze gospodarstwa. Środki unijne w ramach PROW 2007-2013, przeznaczone na realizację przedsięwzięć związanych z agroturystyk, a zostały wykorzystane w 27 gospodarstwach (10,2%). Były to głównie gospodarstwa położone w powiecie giżyckim i ełckim. Koszt kwalifikowany projektu wynosił średnio dla gospodarstwa 197831 zł (78% całkowitego kosztu projektu), a średnia kwota przyznana ze środków unijnych na jego realizację wynosiła 81365 zł (41% kosztów kwalifikowanych).
EN
The Ełk subregion is located in the eastern part of the Warmia and Mazury province and includes six counties: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, pisk and węgorzewski. The agrotouristic base in this subregion in 2013 consists of 265 farms with the total number of 3190 beds within 1135 rooms. Majority of these farms were located in the giżycki and piski county - together 159 farms - what gives 60% of total farms number. The farms with only rooms combined with bathrooms accounted for 57%. The food services were provided in 124 farms (47%). Bikes were in the 170 farms (64%).Close to one-third of agrotouristic providers had also water sports equipment (31% of all farms), and one fourth horses for recreation purposes. Basketball, badminton and table tennis had more than 50 farms, however, the golf course and tennis court have only a few farms. The selected place for fire / grill and fireplace room were in almost all farms, and a children's playground were found in 70% of the agrotouristic service providers. Horse riding lesions were possible only in 4 farms. While the course of sailing and nordic walking was possible only in several farms. The EU subventions, within PROW 2007-2013 program, dedicated to the agrotouristic projects were implemented in 27 farms (10,2%). This applied mainly to the farms in the giżyckim i ełckim. The qualified project cost for the farm on average amounted to 197831 zł (78% of the total project cost) and the average amount awarded by the EU for its implementation amounted to 81365 zł (41% of the qualified costs).
PL
Zagospodarowanie turystyczne jest ważnym elementem zagospodarowania przestrzennego, odzwierciedlającym znaczenie funkcji turystycznej na danym obszarze. Można je podzielić na dwie zasadnicze grupy: urządzenia turystyczne sensu stricte (obejmujące obiekty powstające z myślą o turystach, którzy są ich głównymi użytkownikami) oraz urządzenia paraturystyczne (ich głównymi użytkownikami są inne grupy klientów, przede wszystkim mieszkańcy danego obszaru, a turyści są z założenia drugoplanową grupą ich użytkowników [Kowalczyk, Derek 2010] – np. poczty, banki, sklepy, infrastruktura drogowa, wodno-ściekowa itd.). Opracowanie to dotyczyć będzie tylko infrastruktury turystycznej. Dzieli się ją na kilka zasadniczych kategorii: 1) infrastrukturę noclegową (obejmuje wszelkie obiekty zakwaterowania turystycznego); 2) infrastrukturę gastronomiczną (baza żywieniowa – bary, restauracje itd.); 3) infrastrukturę transportową (szlaki turystyczne, wyciągi narciarskie, przystanie jachtowe, itd.); 4) infrastrukturę towarzyszącą (inaczej zwaną uzupełniającą, która często jest także traktowana jako atrakcja turystyczna) w zakresie sportu i rekreacji (np. pola golfowe, kąpieliska), kultury, edukacji i rozrywki (np. muzea, sale wystawowe, amfi teatry, parki rozrywki), lecznictwa i kosmetologii (np. urządzenia sanatoryjne, ośrodki tzw. wellness) i pozostałe.
EN
The paper presents possibility of obtaining data on spatial tourist development and tourist traffic in the detailed spatial scale. Then these are the basic indicators specifically related to spatial organization, accommodation, catering, and tourist infrastructure. The analysis has been subjected to particularly base of the Central Statistical Office, the Ministry of Sport and Tourism and the Tourism Institute, as well as the possibility of obtaining data from teledetection methods and cadastral registry. In conclusion, the statistics for the purpose of tourism planning must improve the accuracy and completeness of the data acquisition and the optimal institution for its collection shall be the Central Statistical Office.
PL
Bardzo często u młodych pacjentów występuje skurcz akomodacji, który, będąc adaptacją do stałej kompensacji refrakcyjnej, utrudnia wykrycie pełnej wady wzroku i wprowadzenie odpowiedniej korekcji. Celem wykonanych badań było wykazanie różnic pomiędzy wynikami pomiaru refrakcji przed porażeniem akomodacji i po jej porażeniu wśród dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Badaniu poddano 127 pacjentów, w tym 65 płci żeńskiej i 62 płci męskiej, w wieku od 4 do 32 lat. W 254 oczach przeprowadzono pomiar refrakcji przy pomocy autorefraktometru przed porażeniem akomodacji i po jej porażeniu. Uzyskane wyniki oraz ich analiza pokazały, jak dużym problemem podczas pomiarów refrakcji jest skurcz akomodacji nie tylko wśród małych dzieci, lecz również u nieco starszych pacjentów (starsze dzieci i młodzi dorośli), u których akomodacja często zmienia całkowicie wyniki badania refrakcji, a jedynym słusznym postępowaniem wśród tej grupy pacjentów wydaje się porażenie farmakologiczne akomodacji.
EN
Often young patients show a spasm of accommodation which appears as an adaptation to a constant refractive compensation and hinders a detection of full visual impairment, and thus its proper correction. Differences in the results of refractive measurements before and after cycloplegia in children, adolescents and young adults were demonstrated. The study was performed on 127 subjects, including 65 females and 62 males, between 4 and 32 years of age, so the total number of eyes studied was 254. Measurements were made before and after cycloplegia with the use of an autorefractometer. The results illustrated the significance of the problems in refraction measurements related to the spasm of accommodation, not only in small children but also in adolescents and young adults. Not to get falsified results the most recommended procedure is the application of pharmacologically induced cycloplegia.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie procesu projektowania sterownika akomodacyjnego sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowania Rondo Starołęka w Poznaniu. Prace polegały na sprawdzeniu istniejącego rozwiązania sterowania ruchem na skrzyżowaniu, a następnie stworzeniu autorskiej sygnalizacji akomodacyjnej w tym: odpowiednich faz oraz algorytmu sterowania sygnalizacją. Zaproponowane rozwiązanie porównano z istniejącym za pomocą mikrosymulacji ruchu drogowego wykorzystując system VISSIM. Po wykonaniu wirtualnego modelu skrzyżowania, przeprowadzeniu symulacji i analizie wyników, stwierdzono, że nowo zaprojektowana akomodacyjna sygnalizacja świetlna wpłynęła na polepszenie się warunków ruchu na skrzyżowaniu oraz znacząco skróciło kolejkę pojazdów na jednym z wlotów.
EN
The aim of this paper is to present the process of designing an actuated traffic lights controller for Rondo Starołęka roundabout in Poznan. The first task was to analyze the existing solution to the traffic light control and then to design the actuated traffic lights, including phases and a control strategy. The proposed solution was compared to the existing one by means of VISSIM, a microscopic traffic flow simulation system. After creating a virtual model of the roundabout, carrying out simulations and analyzing the results, the new actuated traffic lights were found to improve traffic conditions at the intersection and to significantly reduce a queue of vehicles at one of the inlets.
PL
Program prognozujący optymalne rozmieszczenie nowych łączników sterowanych radiowo w sieciach SN, ma w zamierzeniu przynieść wymierne korzyści materialne. Pomoże dobrze wykorzystać nakłady inwestycyjne. Powinien pomóc poprawić szybkość usuwania awarii. Problemy tego typu rozwiązywane są przez grupę ekspertów opierających się na swojej wiedzy i intuicji. Zaimplementowanie tego procesu w komputerze prowadzi do skorzystania z systemu eksperckiego ,algorytmu genetycznego oraz sieci neuronowych, czyli rozwiązania hybrydowego.
EN
Program in networks forecasting optimal accommodation new adaptor steered broadcasting SN, has to bring measurable material benefit in intention. It will help to take advantage investment edition well, should help correct speed of deletion of failure. Software uses with hesitant data, really, problem solves group of expert on knowledge basing and intuition, that leads in software of expert system uses, genetic algorithm and neuron networks, or hybrid solutions.
15
EN
We report the results of 3 surveys of visual display terminal (VDT) users who took a minibreak during which they viewed a stereoscopic image of a repeating parallel pattern showing planets. The single image stereogram method employed is called Stretch Eye™, and we evaluated the effects of Stretch Eye™ on asthenopia. An accommodative relaxation of about 1 D was observed in participants while they were gazing at the image. The employees of 2 information technology companies were evaluated according to a visual analogue scale (VAS) for subjective symptoms of asthenopia and eyesight. The results showed that Stretch Eye™ was effective in easing visual fatigue due to VDT work and it improved eyesight under working conditions.
EN
Manufacturing system supervision must allow achieving higher productivity and must ensure the 'total' quality of finished part. The numerical control does not ensure the quality of part in the cases of flexion and of tool wear. The active accommodation to faculty behavior is an important problem that work focuses. This paper proposes a supervision strategy, which integrates detection and accommodation to some faulty behaviors of a cutting process. Active accommodation depends on actions resulting of the detection-decision additional loop. The fault detection and isolation approach allows the characterization of fault parameters produced by 'cusum' algorithms. A milling process is a complex phenomenon, which depends on the material on the cutting operation on the machine and on the cutting tool. In this approach, indicators are derived from the cutting forces and feedrate. An efficient controlled system must monitor the material-tool set. The modelization of the milling process allows to monitor the cutting process and also to characterize the faults. The fault detection is based on z sequential test applied to an indicator built from information provided by existing sensors. The active accommodation strategy allows reconfiguration between position and force control laws and gives an answer to the problem of accomodation according to some faulty behavior of the milling process. For slow defects or quick faults with a little magnitude the design of passive accommodation lies on a robust control method. The simulation results show the effectiveness of the active accommodation strategy.
PL
Nadzorowanie systemu wytwórczego musi umożliwiać uzyskanie wysokiej wydajności i zapewniać 'totalną' jakość gotowej części. Sterowanie numeryczne nie zapewnia jakości części w przypadku wyginania i zużywania się noża. Referat dotyczy ważnego problemu aktywnego dostosowywania się do zakłóceń procesu skrawania. Aktywne dostosowywanie się zależy od działań wynikających z dodatkowej pętli detekcyjno-decyzyjnej. Podejście polegające na wykrywaniu i wyodrębnianiu zakłóceń pozwala scharakteryzować parametry zakłócenia generowane przez algorytmy 'sum kumulacyjnych'. Proces frezowania jest złożonym zjawiskiem zależnym od materiału, operacji skrawania, maszyn i noża. W omawianym podejściu siły skrawania i szybkość posuwu służy do wprowadzenia wskaźników. Aby system sterowania był efektywny musi on monitorować zespół materiał-nóż. Modelowanie procesu frezowania pozwala monitorować proces skrawania, a także scharakteryzować występujące zakłócenia. Wykrywanie zakłóceń polega na testowaniu sekwencyjnym wskaźnika złożonego z informacji dostarczanych przez czujniki. Strategia aktywnego dostosowania się umożliwia rekonfigurację zasad ustalenia położenia i regulacji siły i pozwala rozwiązać problem zakłóceń procesu frezowania. Do powolnych usterek lub szybkich zakłóceń o małej wielkości stosuje się koncepcja biernego dostosowywania się polegająca na ścisłej kontroli. Wyniki symulacji wykazują skuteczność strategii aktywnego dostosowywania się.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.