Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A study of the colour parameters, gloss retention, illuminance under glass plate and surface hardness of clear waterborne acrylic coating films containing inorganic nanoparticles during a UV+IR ageing test was carried out. Two different coating mixtures with CeO2 and ZnO nanoparticles (5%) were prepared and applied on clear glass plates. Intensive UV+IR irradiation of samples of film coatings was divided into 6 cycles and performed for 30 hours in total. It was found that inorganic nanoparticles had a significant impact on the overall colour stability of the coating films as well as on the coating gloss retention. Inorganic nanoparticles influenced the transparency properties and the coating film surface hardness.
PL
W artykule dokonano przeglądu najważniejszych kierunków prac prowadzonych w świecie mających na celu zagospodarowanie odpadowego ditlenku węgla. Jedną z możliwości jest wykorzystanie CO2 jako substratu do produkcji syntetycznego metanu lub paliw płynnych (metanol, eter dimetylowy DME). W pracy przeprowadzono analizę techniczną wytwarzania gazu syntezowego (H2+CO) metodą współelektrolizy pary wodnej i ditlenku węgla w stałotlenkowym elektrolizerze parowym. W tym urządzeniu proces elektrolizy (H2O i CO2) zachodzi w wysokich temperaturach, tj. w zakresie od 750 C do 900 C. Jest to proces mniej energochłonny niż produkcja wodoru w niskotemperaturowych elektrolizerach polimerowych, alkalicznych, a więc koszt wytwarzania paliwa jest niższy. Inne potencjalne zalety to możliwość bezpośredniego podłączenia reaktora metanu do stałotlenkowego elektrolizera parowego, wykorzystanie ciepła odpadowego z reaktora syntezy metanu do wytwarzania pary wodnej, a także możliwość zbudowania kompaktowego urządzenia do produkcji paliw syntetycznych. Podstawowymi komponentami stosowanymi do budowy stałotlenkowych elektrolizerów parowych są materiały ceramiczne. Scharakteryzowano właściwości fizykochemiczne obecnie stosowanych elektrolitów ceramicznych oraz materiałów elektrodowych. Przeanalizowano możliwości modyfikacji ich właściwości fizykochemicznych w celu zwiększenia trwałości chemicznej w atmosferach gazowych zawierających związki siarki, a także podwyższenia elektrochemicznej aktywności do redukcji CO2 i H2O. Na podstawie wyników prac uzyskanych w projekcie KIC Innoenergy „Minerve” zaproponowano możliwości podwyższenia odporności korozyjnej materiałów elektrodowych, zawierających ceremet niklowo-cyrkonowy.
EN
This article reviews the most important directions in research aimed at the utilisation of waste carbon dioxide, being carried out globally. One direction involves the use of CO2 as a substrate for the production of synthetic methane or liquid fuels (methanol and dimethyl ether, or DME). This paper features an analysis of the technical potential for the production of synthetic gas (CO + H2) using the method of co-electrolysis of water vapour and carbon dioxide in a solid oxide steam electrolyser. In this device, electrolysis (H2O and CO2) takes place at high temperatures, i.e. in the range of 750 C to 900 C. This process is less energy-consuming than the production of hydrogen in low-temperature electrolysers (PEMFC, alkaline), and therefore the cost of manufacturing the fuel is lower. Other potential benefits include the ability to connect a methane reactor directly to a solid oxide steam electrolyser, the usage of waste heat from an SNG reactor for steam production, and developing a compact unit for the production of synthetic fuels. The basic components used to construct a solid oxide steam electrolyser are ceramic materials. The physicochemical properties of the ceramic electrolytes and electrode materials have been characterised in the article. The potential for modifying the physicochemical properties of electrode materials in order to improve their chemical stability in gas atmospheres containing sulphur compounds, as well as for enhancing electrochemical activity for the reduction of CO2 and H2O on modified cathode surfaces, is also considered. Certain modifications of the surface of a Ni-YSZ cathode and results achieved in the KIC InnoEnergy MINERVE project are presented, along with an increase in the corrosion resistance of electrode materials containing nickel-zirconia cermet resulting from the applied modifications.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań elektrochemicznych procesu redukcji tlenu w układach O2│LSM│20GDC, O2│LSCF│20GDC i O2│LSM│8YSZ, O2│LSCF│8YSZ, gdzie 8YSZ - 8% mol. Y2O3 w ZrO2, 20GDC - Ce0,8Gd0,2O1,9, LSM - (La0,80Sr0,20)0,95MnO3-δ, LSCF - (La0,60Sr0,40)0,95Co0,20Fe0,80O3-δ. W badaniach chronoamperometrycznych oraz przeprowadzonych metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej użyto elektrod wykonanych w kształcie piramidy z katod LSM, LSCF. Pomiary wykonano w temperaturze 700 °C w powietrzu. Na podstawie zarejestrowanych zależności prąd(I)-czas(t) podczas katodowej polaryzacji nadnapięciem \DeltaE = -0,5 V dla wszystkich badanych układów stwierdzono wzrost wielkości prądu pod wpływem polaryzacji katodowej. Obserwacje obszaru bezpośredniego kontaktu stożkowej elektrody LSCF lub LSM z powierzchnią elektrolitu 20GDC wskazują na pojawiające się trwałej zmiany struktury powierzchni elektrolitu ceramicznego, powstające wyłącznie podczas pracy układu pod obciążeniem. Jakościowe porównanie widm impedancyjnych układów O2│LSM│20GDC, O2│LSCF│20GDC i O2│LSM│8YSZ, O2│LSCF│8YSZ, otrzymanych dla katod niespolaryzowanych (\DeltaE = 0 V) oraz spolaryzowanych (\DeltaE = -0,5 V) wskazuje na zmniejszanie się oporności omowej Rs oraz polaryzacyjnej Rp w wyniku pracy układu pod obciążeniem. Na podstawie badań elektrochemicznych wykonanych dla układu O2│LSCF│20GDC z użyciem stożkowych czy porowatych katod LSCF w analogicznych warunkach pomiarowych, stwierdzono w obu przypadkach wzrost natężenia prądu w czasie. Otrzymane wyniki wskazują na potencjalne możliwości wykorzystania opracowywanej metodyki badań z ceramicznymi elektrodami punktowymi jako uzupełniającej do klasycznej metody z elektrodami porowatymi. Analiza zjawisk, zachodzących na granicy faz O2│katoda│ceramiczny elektrolit tlenkowy, jest łatwiejsza niż w przypadku elektrod porowatych, ze względu na zredukowany obszar zachodzenia reakcji elektrochemicznej.
EN
The paper presents the results of electrochemical studies on oxygen reduction in the O2│LSM│20GDC, O2│LSCF│20GDC, and O2│LSM│8YSZ, O2│LSCF│8YSZ systems, where 8YSZ- 8 mol% Y2O3 w ZrO2, 20GDC - Ce0.8Gd0.2O1.9, LSM - (La0.80Sr0.20)0.95MnO3-δ, LSCF - (La0.60Sr0.40)0.95Co0.20Fe0.80O3-δ. In electromechanical impedance spectroscopy, electrodes made of LSM, LSCF cathodes were used in chronoamperometric and electrochemical impedance spectroscopy. Measurements were made at 700 °C in air. On the basis of the registered current (I)–time (t) dependencies, during the cathode polarisation with \DeltaE = -0.5 V overvoltage, an increase of the cathodic polarisation current was observed for all tested systems. Observations of the area of "the direct contact of the conical LSCF or LSM electrode" with the surface of the 20GDC electrolyte indicate permanent changes in the structure of the electrolyte ceramic surface arising only during the operation of the system under load. A qualitative comparison of impedance spectra O2│LSM│20GDC, O2│LSCF│20GDC, and O2│LSM│8YSZ, O2│LSCF│8YSZ obtained for non-polarised cathodes (\DeltaE = 0 V) and polarized ones (\DeltaE = -0.5 V) indicates a decrease of the Ohmic resistance Rs and polarisation resistance Rp as a result of the operation of the system under load. Based on the electrochemical tests performed for O2│LSCF│20GDC system using conical or porous LSCF cathodes under analogous measurement conditions, an increase in current over time was found in both cases. The results show the potential for using the developed research methodology with ceramic point electrodes as a supplement to the classical porous electrode method. Analysis of phenomena occurring at the O2│cathode│ceramic oxide electrolyte phase boundary is easier than in the case of porous electrodes because of the reduced area of the electrochemical reaction.
4
Content available remote Koncepcja hybrydowego układu zasilania napędu elektrycznego motoszybowca
PL
Motoszybowce są rozwiązaniem pozwalającym częściowo uniezależnić się od typowych problemów występujących podczas lotów szybowcem. Jednak najważniejszą zaletą motoszybowca jest możliwość samodzielnego startu. Takiej możliwości nie posiadają klasyczne szybowce. Zastosowanie silnika elektrycznego napędzającego śmigło daje taką możliwość. Jednak typowym problemem z którym należy się zmierzyć jest dobór pojemności baterii akumulatorów. Autorzy proponują koncepcję zasilania hybrydowego napędu elektrycznego. W koncepcji zasilania hybrydowego przewidziano zastosowanie stosu ogniw paliwowych jako podstawowego źródła zasilania pozwalającego na utrzymanie motoszybowca na pułapie przelotowym przez określony czas. Bateria akumulatorów pełni rolę bufora który ma dostarczać dodatkową energię podczas startu motoszybowca. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań stosów ogniw paliwowych przewidzianych do zastosowania w hybrydowym układzie zasilania motoszybowca.
EN
The motor gliders are a solution which allow partially eliminating typical problems which occur during flights of classic gliders. Nevertheless, the ability of self-launching is the biggest advantage of the motor gliders and classic gliders don not have such ability. An electric motor which drives a propeller gives such possibility. However, a selection of accumulators capacity is a typical problem which should be tackled. Authors propose the concept of supply method of hybrid electric drive where a fuel cell is used as a primary source of energy which allows maintaining the motor glider on a specified altitude during specified time period. Accumulators are an additional source of energy to deliver missing energy during a motor glider launch. In the paper, chosen results of tests of fuel cells for hybrid supply system of motor glider were presented.
EN
Electrochemical measurements were performed with applied potential of –0.05 to ‒0.7 V at 700°C. An increase in absolute current was observed in chronoamperometric curves during long-term negative polarisation from ‒0.3 to ‒0.7 V for an Ag quasi-point electrode in Ag|E, E = Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3; Ce0.8Gd0.2O1.9, or Zr0.84Y0.16O1.9 systems. Decreases in ohmic resistance Rs and polarisation resistance Rp for Ag|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3, Ce0.8Gd0.2O1.9, and Zr0.84Y0.16O1.9 systems were determined by means of electrochemical impedance spectroscopy in analogous conditions. Confocal or scanning electron microscopy observation confirmed the migration of silver particles onto ceramic electrolytes under long-term negative polarisation. A silver deposit was found near the site of direct contact of the Ag electrode with the surface of the Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 electrolyte. An expansion of the reaction zone in the Ag|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 system is the main reason for the increase in absolute current values. A similar electrochemical response was found in the case of zirconia or ceria-based solid electrolytes with Ag quasi-point electrodes. The effect of the chemical composition and physicochemical properties of ceramic electrolytes and applied negative potential on electrochemical response in Au|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3, Au|Ce0.8Gd0.2O1.9, and Au|Zr0.84Y0.16O1.9 systems was recorded. In the case of Au|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 system, during negative polarisation with an applied potential in the range from ‒0.05 to ‒0.3 V, a small increase in absolute current values was observed on the chronoamperometric curves. In the case of Au|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 system, decreases in ohmic resistance Rs and polarisation resistance Rp were noticed vs applied potential.
PL
Celem pracy była analiza możliwych zmian zachodzących pod wpływem długotrwałej polaryzacji katodowej na granicy faz Me|Ba0,95Ca0,05Ce0,9Y0,1O3, Me|Ce0,8Gd0,2O1,9, i Me|Zr0,84Y0,16O1,9, Me = Ag, Au.
PL
W pracy scharakteryzowano właściwości i stan rozwoju technologii wodorowo-tlenowych niskotemperaturowych ogniw paliwowych (ang. polymer membrane fuel cell, PEMFC). Zbudowano laboratoryjny generator energii elektrycznej zawierający komercyjny stos ogniw paliwowych PEMFC FC-42 (Shunk, Niemcy) o mocy 360W chłodzony za pomocą medium ciekłego. Zbadano właściwości tego generatora w różnych warunkach eksploatacyjnych. Zaproponowano metodykę działań zmierzających do uproszczenia konstrukcji i masy tego generatora.
EN
In this paper the properties and current state of development of low-temperature hydrogen-oxygen fuel cells (polymer membrane fuel cells, or PEMFCs) are characterised. A 360W laboratory electric power generator was constructed, incorporating a commercial FC-42 PEMFC fuel stack (Shunk, Germany) and cooled with a liquid medium. The properties of this generator were studied in different operating conditions. A method of operation was proposed, aimed at simplification of the construction and weight of this generator.
7
Content available remote Wybrane problemy badawcze reakcji redukcji tlenu na granicy faz Pt|8YSZ
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań procesu redukcji tlenu w układzie O2|Pt|8YSZ (elektrolit tlenkowy 8% mol. Y2O3 w ZrO2) w warunkach pracy ogniwa SOFC z wykorzystaniem pseudopunktowych elektrod platynowych litych i porowatych. Na podstawie pomiarów chronoamperometrycznych wykonanych dla układu O2|Pt|8YSZ po spolaryzowaniu elektrody platynowej nadnapięciem ujemnym E = -0,5 V w temperaturze 700 °C, stwierdzono wzrost wielkości prądu w przypadku obu typów elektrod w czasie długotrwałej polaryzacji. Zastosowanie metody elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej pozwoliło na stwierdzenie zmniejszenia się oporności omowej Rs, której wielkość nie powinna zależeć od przyłożonego nadpotencjału. Znacznemu obniżeniu uległa również wielkość oporności polaryzacyjnej (aktywacyjnej) Rp, co związane jest głównie z kinetyką reakcji elektrodowej redukcji tlenu. Przyczyną obserwowanych zmian oporności Rp oraz Rs po spolaryzowaniu nadnapięciem ujemnym może być poszerzenie strefy reakcji redukcji tlenu. Fakt ten potwierdziły obserwacje wykonane metodą mikroskopii skaningowej powierzchni kontaktu elektrody Pt z elektrolitem 8YSZ dla „zamrożonych” próbek po badaniach elektrochemicznych. Platynowa elektroda spolaryzowana ujemnym nadnapięciem jest źródłem migrującego metalu, który rozprzestrzenia się wokół elektrody w formie dendrytu. Tak więc rozbudowa metalicznej struktury dendrytowej w strefie przyelektrodowej zwiększa pole kontaktu trzech faz, na którym zachodzi reakcja redukcji tlenu. Czynniki te prowadzą do wzrostu wielkości prądu płynącego przez półogniwo: O2|Pt|8YSZ. Dodatkowo w wyniku pomiarów wykonanych metodą XPS/ESCA zidentyfikowano zmiany struktury powierzchniowej warstwy elektrolitu 8YSZ w obszarze kontaktu z elektrodą Pt, zachodzące pod wpływem długotrwałej polaryzacji.
EN
This paper presents the investigations of the oxygen reduction process in the O2|Pt| 8YSZ (8 mol.% Y2O3 in ZrO2) system using the quasi metallic point and porous platinum electrodes. The chronoamperometric and electrochemical impedance spectroscopy measurements were performed for the O2|Pt|8YSZ system at 700 °C after polarization of the platinum electrode with a negative overpotential of E = -0.5. The increase in absolute values of current, which flowed in the O2|Pt|8YSZ half-cell, was noticed for both types of platinum electrodes during the long-term polarization. Electrochemical impedance spectroscopy investigations revealed a decrease of ohmic resistance Rs which should not be dependent on the applied voltage. The decrease in polarization resistance Rp was also noticed, being mainly related to the electrode reaction kinetics of oxygen reduction. The main reason for the observed changes in the Rp and Rs resistances during the long time polarization at the overpotential of -0.5 V could be related to variations of the Pt electrode geometry. These facts were confirmed by the SEM/EDX analysis. The platinum electrode polarized with the negative overpotential is a source of dendrite-like particles deposited on the 8YSZ surface. Thus, expansion of the metallic dendrite structure in the place of direct contact with the quasi point electrode caused a increase of the three phase boundary area. As a consequence of this, a continuous increase in current for the O2|Pt|8YSZ system was observed. These observations agree with the XPS/ESCA investigations which identified changes in the surface structure of the 8YSZ ceramic electrolyte that occurred during the long-time polarization.
EN
In this paper, the impact of partial substitution of calcium for barium in (Ba1-xCax)(M0.9Y0.1)O3, M = Ce, Zr on physicochemical properties of the powders and sintered samples was investigated. The powders, with various contents of calcium (x = 0, 0.02, 0.05, 0.1), were prepared by means of thermal decomposition of organometallic precursors containing EDTA. All of the BaCeO3-based powders synthesised at 1100 degrees C were monophasic with a rhombohedral structure, however, completely cubic BaZrO3-based solid solutions were obtained at 1200 degrees C. A study of the sinterability of BaZr0.9Y0.1O3 and BaCe0.9Y 0.1O3-based pellets was performed under non-isothermal conditions within a temperature range of 25 to 1200 degrees C. The partial substitution of barium for calcium in the (Ba1-xCax)(M0.9Y0.1)O-3, M = Ce, Zr solid solution improved the sinterability of the samples in comparison to the initial BaCe0.9Y 0.1O3 or BaZr0.9Y 0.1 O3. The relative density of calcium-modified BaCe0.9Y 0.1O3-based samples reached approximately 95 to 97 % after sintering at 1500 degrees C for 2 h in air. The same level of relative density was achieved after sintering calcium-modified BaZr0.9Y 0.1O3-at 1600 degrees C for 2 h. Analysis of the electrical conductivity from both series of investigated materials showed that the highest ionic conductivity, in air and wet 5 % H2 in Ar, was attained for the compositions of x = 0.02 to 0.05 (Ba1-xCax)(M0.9Y0.1)O3, M = Zr, Ce. The oxygen reduction reaction on the interface Pt vertical bar BaM0.9Y 0.1O3, M = Ce, Zr was investigated using Pt microelectrodes. Selected samples of (Ba1-xCax)(M0.9Y0.1)O3, M = Zr, Ce were tested as ceramic electrolytes in hydrogen-oxygen solid oxide fuel cells operating at temperatures of 700 to 850 degrees C.
EN
The aim of this work was to investigate the formation of gloss and adhesion in accelerated thermal aging test selected lacquer systems formed on pine wood. Window elements were finished with lacquer systems, including impregnate, primer, and inter- and top lacquer layers in two colour versions white and cypress respectively. The range of investigations included gloss measurement and adhesion (pull-off method) of coatings to a substrate. Based on the contact angle, the values of surface free energy (γS), work of adhesion (Wa) and surface tension at the interface (γSL) were calculated, together with their dispersion and polar shares. On the basis of the experimental results it was stated among others, that tested finishing’s were characterized by a semi-gloss effect, which was stable under thermal aging cycles. The lacquer coatings showed good adhesion to the substrate. The values of the Wa parameter remained at a high level as well. In turn the γS parameter indicated the occurrence of strong adhesion interactions in the substrate and particular layers of the coating systems. Aging processes had no significant effect on the manner of the obtained relations.
PL
Czas przebywania obiektu latającego w powietrzu zależy zarówno od rodzaju zastosowanego napędu oraz rodzaju źródła zasilania. Klasyczne akumulatory elektrochemiczne pomimo zwiększenia ich energii właściwej w ostatnich latach nie zapewniają podstawowego wymogu jakim jest długi czas przebywania w powietrzu. Alternatywą są ogniwa paliwowe. Omówiono podstawowe właściwości analizowanych źródeł zasilania. Zamieszczono charakterystyki obciążeniowe wybranych klasycznych źródeł zasilania jak również ogniwa paliwowego. W warunkach laboratoryjnych wyznaczono charakterystyki mechaniczne oraz sprawności silnika zasilanego z różnych źródeł. Dokonano analizy wpływu rodzaju źródła zasilającego na właściwości bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi.
EN
The residence time of the flying object in the air depends both on the type of propulsion and the type of the power source. Classical electrochemical batteries, in spite of the increase of specific energy, have not provided in recent years the basic requirement such as a long residence time in the air. The fuel cells are an alternative. In the paper the basic properties of the analyzed sources of power were analyzed. The load characteristics of the selected traditional power sources as well as the fuel cell were featured. In the laboratory conditions the mechanical characteristics were determined as well as the efficiency of the motor supplied from a variety of sources. An analysis of the impact of the type of power source on the characteristics of the brushless permanent magnet DC motor was done.
PL
Zbadano możliwość otrzymywania jednofazowych proszków BaCe0.9Y0.1O3 (BCY), Ba0.95Sr0.05Ce0.9Y0.1O3 (BS5CY) oraz Ba0,95Ca0,05Ce0,9Y0,1O3 (BC5CY) metodami zol- żel. Jako czynniki kompleksujące zastosowano kwas cytrynowy, kwas cytrynowy z dodatkiem glikolu etylenowego oraz kwas etylenodiami- notetraoctowy (EDTA). Zastosowanie metod analizy termicznej (DTA/DSC-TG) pozwoliło na zbadanie efektów cieplnych oraz określenie strat masy występujących podczas ogrzewania w temp. 25-1000°C w powietrzu bezpostaciowych prekursorów tych proszków. Na podstawie analizy składu fazowego proszków BCY, BS5CY i BC5CY syntezowanych w temp. 600-1200°C stwierdzono, że w najniższej temp. 1000°C jednofazowe proszki BCY, BS5CY i BC5CY można otrzymać, stosując metodę zol-żel z wykorzystaniem kwasu EDTA jako czynnika kompleksującego. Na podstawie obserwacji preparatów proszkowych pod transmisyjnym mikroskopem elektronowym zauważono, że otrzymane proszki charakteryzują się izometrycznym pokrojem cząstek, których rozmiary wynoszą 50-100 nm. Analiza zmian przewodności elektrycznej gazoszczelnych spieków BaCe0.9Y0.1O3 i and Ba0.95 M0.05Ce0.9Y0.1O3 (M = Ca2+, Sr2+) wskazuje, że częściowe pod- stawienie kationów Ba2+ kationami Ca2+ lub Sr2+ prowadzi do wzrostu przewodności elektrycznej spieku BaCe0.9Y0.1O3 w atmosferze gazowej zawierającej wodór. Na podstawie wyznaczonych wielkości przewodności elektrycznej oraz odporności na kruche pękanie KIC stwierdzono, że otrzymany materiał BaCe0.9Y0.1O3 jest bardziej predysponowanym elektrolitem niż BaCe09Y01O3 dla zastosowań w urządzeniach elektrochemicznych.
EN
BaCe0.90.1O3 and Ba0.95 M0.05Ce0.9Y0.1O3 (M = Sr or Ca) oxides were synthesized by sol-gel methods in presence of citric acid (optionally with HO(CH2)2OH or ethyienedi- aminetetraacetic acid) at 600-1200°C. The oxides showed isometric particles (50-100 nm). The partial replacing Ba with Ca or Sr resulted in an increase in elec. cond. in H2- contg. atm. The Ca-contg. oxide was recommended as an electrolyte in electrochem. devices.
12
PL
Jednym z priorytetów polityki energetycznej Unii Europejskiej jest ograniczenie emisji CO2, pochodzącej z sektora energetycznego. Aby sprostać temu wyzwaniu w Polsce, której energetyka opiera się głównie na elektrowniach spalających węgiel kamienny i brunatny, należy już dzisiaj podjąć odpowiednie przeciwdziałania. Do takich przeciwdziałań należy –między innymi – zwiększenie efektywności wytwarzania energii elektrycznej z paliw kopalnych i wykorzystanie możliwości sekwestracji CO2. W ostatnich latach obserwuje się szybki rozwój ogniw paliwowych z bezpośrednim utlenianiem węgla – są one efektywnymi generatorami elektryczności, a strumień wytwarzanych w nich gazów wylotowych zawiera, niewymagający wzbogacania, stężony CO2. W artykule przedstawiono zasadę działania węglowych ogniw paliwowych, ich zalety i wady w stosunku do ogniw paliwowych wodorowo- tlenowych, a także osiągnięty przez nie poziom technologiczny. Przedstawiono również dokonania dwóch ośrodków w Polsce zaangażowanych w rozwój tej technologii: Akademii Górniczo-Hutniczej i Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera w Krakowie.
EN
EU energy policy has given high priority to the reduction of CO2 emissions, first and foremost the emissions from the power industry. To meet this challenge, especially in Poland where the power industry is based on hard and brown coal power plants, adequate countermeasures should be undertaken as soon as possible. One possible approach is to increase the efficiency of electricity production from fossil fuels, together with the employment of CO2 sequestration. Recently, there has been vigorous development in the area of direct carbon fuel cells, effective generators of electricity whose single byproduct of operation is concentrated CO2. This paper describes the fundamentals of operation of direct carbon fuel cells, their advantages and disadvantages in comparison to hydrogen-oxygen fuel cells, as well as their technological status. The analysis also reviews the achievements of two research centres in Krakow, Poland which are involved in the development of this technology, the AGH – University of Science and Technology and the Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry of the Polish Academy of Sciences.
PL
Ogniwa paliwowe są nowoczesnym źródłem zasilania. W ostatnim czasie prowadzone są intensywne prace związane z zastosowaniem ogniw paliwowych w różnic aplikacjach. Jedną z tych aplikacji jest napęd małego bezzałogowego aparatu latającego Charakterystyka wyjściowa ogniwa paliwowego charakteryzuje się stosunkowo dużą zmiennością napięcia wyjściowego. Wymaga to dopasowania napięcia zasilającego silnik do możliwości ogniwa paliwowego oraz jego wydajności prądowej. W ramach niniejszej pracy przeprowadzono badania silników elektrycznych przewidzianych do napędu małego bezzałogowego aparatu latającego. Badania przeprowadzono przy zasilaniu ze źródła stabilizowanego oraz z ogniwa paliwowego dedykowanego do zasilania silnika elektrycznego.
EN
Fuel cells are a modern source of supply. An intensive works connected with application fuel cells in various application were recently conducted. One of this application is a drive of a small unmanned aerial vehicle. The output characteristic of fuel cell has relatively large variation of the output voltage. It cause the necessity to fit the supply voltage to possibilities of fuel cell and its current efficiency. Studies of electric motors intended to drive of small unmanned aerial vehicle were performed. Studies were performed by supply from stabilized source and from fuel cell intended to supply the electric motor.
14
PL
W pracy przedstawiono wyniki wybranych badań właściwości elektrolitycznych spieków roztworu stałego Ce0,8Gd0,2O2 (20GDC) stosowanego jako elektrolit w ogniwie paliwowym typu IT-SOFC. Zaprezentowano też wybrane wyniki prac przeprowadzonych w celu wyjaśnienia mechanizmu redukcji tlenu na elektrolicie 20GDC z zastosowaniem metalicznych elektrod punktowych Au, Ag i Pt. Jednofazowe proszki roztworu stałego 20GDC otrzymano metodami współstrącania-prażenia (A) oraz hydrotermalną (B). Próbki 20GDC sporządzone z proszków (A) i (B) spiekano odpowiednio przez 4 h w temperaturze 1270°C oraz w temperaturze 1600°C przez 2 h w powietrzu. Otrzymane w ten sposób gazoszczelne spieki 20GDC przebadano pod kątem długotrwałego działania czynników takich jak: temperatura, skład atmosfery gazowej, a także obciążenia prądowego w ogniwie. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że długotrwała praca spieków 20GDC pod obciążeniem prądowym w atmosferach utleniających nie prowadzi do zauważalnych zmian strukturalnych oraz mikrostrukturalnych elektrolitu. Z kolei, na podstawie wykonanych badań elektrochemicznej redukcji tlenu na granicy faz metal 20GDC z zastosowaniem elektrod punktowych można stwierdzić, że mechanizm elektrody tlenowej jest bardzo skomplikowany, i że wpływają na niego nie tylko właściwości katalityczne materiału elektrody, ale także zależy on od sposobu transportu tlenu do miejsca zachodzenia reakcji.
EN
The paper presents the results of selected studies of electrolytic properties of the sintered Ce0.8Gd0.2O2 (20GDC) solid solution used as electrolyte in IT-SOFC. It also presents the selected results of research carried out to clarify the mechanism of oxygen reduction in the 20GDC electrolyte when metallic Au, Ag and Pt point electrodes were used. Single-phase 20GDC solid solution powders were obtained by coprecipitation-calcination (A) and hydrothermal (B) methods. The 20GDC samples produced from the (A) and (B) powders were sintered respectively for 4 hrs at 1270°C and at 1600°C for 2 hrs in air. The sintered gas-tight 20GDCs were tested for long-term exposure to such factors as temperature, composition of a gaseous reactive atmosphere and current load of the cell. As a result of the research, it has been found that the long-term operation of 20GDC sinters under current load in oxidizing atmospheres did not lead to any noticeable structural or microstructural changes of the electrolyte. On the other hand, on the basis of the studies on electrochemical reduction of oxygen at the metal-20GDC interface, using a point electrode, it can be concluded that the mechanism of the oxygen electrode is very complicated, and it is affected not only by the catalytic properties of the electrode material, but also it depends upon the type of transport of oxygen to the place where the reaction occurs.
PL
W artykule na podstawie danych literaturowych, w tym także rezultatów badań własnych oraz doświadczeń wynikających z praktyki przemysłowej, przedstawiono stan wiedzy w dziedzinie klejów przeznaczonych do produkcji wielkowymiarowych elementów konstrukcyjnych z drewna dla budownictwa. Zaakcentowano problemy natury ogólnej z zakresu budownictwa z drewna, prezentując następnie wybrane zagadnienia dotyczące zastosowań klejów rezorcynowych i alkilorezorcynowych, melaminowych oraz poliuretanowych w technologiach produkcji warstwowo klejonych elementów konstrukcyjnych z drewna, w szczególności o charakterze nośnym. Zwrócono uwagę na wybrane kwestie technologiczne wynikające ze specyfiki poszczególnych klejów z uwzględnieniem wytrzymałości uzyskiwanych spoin oraz ich odporności na wybrane czynniki.
EN
Basing on literature data and industrial experience the problems concerning the production of large-scale construction elements of glued beam wood were presented with the particular focus on adhesives offered for that purpose. The general characteristics of adhesives covered with the stress on contemporary trends and solutions, presenting successively RPF, ARF, MUF and PUR adhesives.
PL
Przedstawiono wyniki badań porównawczych wyrobów lakierowych nitrocelulozowych odzyskiwanych z recyklingu przy zastosowaniu biofiltru z wyrobami tradycyjnymi. Lakiery nanoszono na powierzchnie drewna buka, dębu oraz sosny. Układy drewno - lakier NC analizowano wg adsorbcyjnej teorii adhezji, obliczając swobodną energię powierzchniową, pracę adhezji oraz napięcie na granicy faz. Stwierdzono, że uwzględnione w badaniach układy charakteryzowały się wysokimi wartościami swobodnej energii powierzchniowej oraz pracy adhezji. Lakiery na poszczególnych podłożach nie spełniły kryterium minimalizacji energii na powierzchniach granicznych.
EN
Results of the investigations on the adhesion PVAC adhesives to pine wood preservated with selected salt agents with trade names Boramon and Ogniochron in function of conditioning time. For the experiments there were used 3 PVAC adhesives including 2 two component catalysed with AlCl3 and isocyanate. It was stated, that tested adhesives were characterised high value of work of adhesion in the range 117-129 mJ/m2.
18
Content available remote Promienniki podczerwieni
19
Content available remote Solving differential equations with nonlinear perceptron
EN
The work concerns training neural networks for approximate mappings being solutions to differential equations, especially partial-differential equations. The presented approaches falI into two categories. In the first one, backpropagation training is combined with an arbitrary numerical method used for obtaining tabulated solutions to the equations for training sequences. In the other, the neural network is forced to suggest a solution to the equation and to keep on improving that mapping during the backpropagation process. The other approach implies certain modifications in the structures of the neural network, neuron and neural signals.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.