Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1214

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  security
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
PL
Procesy dekarbonizacji unijnej gospodarki rozpoczęte w ubiegłym wieku zostały zapoczątkowane w innej rzeczywistości politycznej. Walka z ociepleniem klimatu, nakierunkowana praktycznie była wyłącznie na walkę z węglem. Decyzje dotyczyły w większej mierze ograniczenia zużycia węgla bez równoważenia deficytu energii z innych, ekologicznych źródeł. Napad Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wprowadzone pakiety sankcji spowodowały braki węgla kamiennego zwłaszcza dla odbiorców indywidualnych wykorzystujących go jako źródło ciepła. Polskie embargo na rosyjski węgiel wyprzedzające sankcje unijne stało się źródłem obaw przed zagrożeniem skokowego wzrostu cen dla społeczeństwa. Działania rządu mają na celu złagodzenie i ograniczenie przede wszystkim kosztów, które ponosić zmuszone jest społeczeństwo. Brak koordynacji i należycie przygotowanych przepisów prawa, częste zmiany i nowelizacje powodują niepokoje w społeczeństwie. Jednak nawet najlepsze programy rekompensujące wzrost cen nie zlikwidują podstawowego problemu, jakim jest brak węgla. Import drogiego węgla staje się koniecznością i to wszystko w sytuacji posiadania własnych zasobów. W związku z agresją Rosji podpisana umowa społeczna zakładająca likwidację kopalń powinna zostać wobec tego zmieniona, zważając na dalsze możliwości wykorzystywania tego surowca, przy uwzględnieniu nowoczesnych metod jego użytkowania. Metody „czystego wykorzystania” węgla znane są od dawna i należy je w dalszym ciągu rozwijać. Z tego powodu węgiel kamienny może być i powinien być jak najdłużej gwarancją bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale również Unii Europejskiej.
EN
Processes of decarbonization of European Union economy started last century began in another political reality. Fight against climate warming was directed towards fight against coal. Decisions were made, for the most part, towards limitation of coal consumption without balancing energy deficit with other, ecologic sources. Invasion of the Russian Federation against Ukraine and implemented sanction packages caused deficits of coal especially for individual clients using it as heat source. Polish embargo on Russian coal pre-empting EU sanctions became the source of concern for society fearing jumps in prices. Government actions aim to ease and limit the costs which society has to bear. Lack of coordination and properly prepared regulations, frequent changes and amendments cause distress to society. However, even the best compensation programs for rise in prices of coal will not take away the basic problem which is the lack of coal. Import of important coal is becoming a necessity, and it’s all in position of having local resources. Signed social contract assuming liquidation of coal mines should be changed with regards to further usage of said resource, using modern methods of its application. Methods of “clean usage” of coal have been known for a long time and should still be developed. For this reason coal can be, and should be for as long as possible the guarantee of energetic security not only for Poland, but also the European Union.
PL
Polityka niemiecka wobec Rosji (a wcześniej ZSRR) zdominowała wymiana gospodarcza zapewniająca stronie niemieckiej dostęp do tanich surowców, co pozwalało na utrzymanie konkurencyjności niemieckiej ekonomiki. W obliczu narastającej presji polityki rosyjskiej na sąsiadów niemieccy politycy nie tylko wykazywali się tolerancją wobec tej postawy, co wręcz usprawiedliwiali politykę Kremla. Nawet otwarta agresja Rosji na Ukraine nie zmieniła zasadniczo tej postawy co stawia pod znakiem zapytania sojuszniczą wiarygodność RFN w NATO.
EN
German policy towards Russia (and previously the USSR) was dominated by economic exchanges providing the German side with access to cheap raw materials, which allowed the German economy to remain competitive. In the face of the increasing pressure of Russian policy on its neighbours, German politicians not only showed tolerance towards this attitude, but even justified the Kremlin's policy. Even Russia's open aggression against Ukraine did not fundamentally change this attitude, which calls into question Germany's alliance credibility within NATO.
PL
Współczesne zapewnienie bezpieczeństwa coraz częściej koncentruje się na zwalczaniu nowych wielopłaszczyznowych, powiązanych ze sobą i transnarodowych zagrożeń. Aby chronić takie wartości jak: wolność, sprawiedliwość i bezpieczeństwo konieczna jest skuteczna międzynarodowa reakcja z wykorzystaniem kompleksowego i nowatorskiego zestawu instrumentów o chrakterze prawnym, organizacyjnym i technologicznym. Bezpieczeństwo stanowi bowiem priorytetowe wyzwanie, które można osiągnąć przede wszystkim za pomocą specyficznych metod wymagających coraz bardziej ambitnego, skoordynowanego i holistycznego podejścia. Szczególną rolę w tym obszarze wypełnia Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej - Interpol będąca istotnym wspierciem dla organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w kontekście bezprecedensowych, narastających globalnych zagrożeń.
EN
Contemporary security assurance is more and more common on combating new multi-faceted, interconnected and transnational threats. To protect such values as: control, safety and security is effective in the operation of the reaction using a comprehensive and special set of instruments with detailed, organizational and detailed characteristics. Safety is a standard priority that can be addressed primarily with the help of additional methods that are of an increasingly ambitious, coordinated and holistic standard. In this respect, they are part of the International Criminal Police Organization - Interpol, which is engaged in cooperation with law enforcement and the judiciary in the context of unprecedented, growing global criteria.
EN
Following the ‘hybrid form’ of Russian aggression in Ukraine that emerged in 2014, the period after February 24th, 2022 is referred to as the ‘new reality’. Hence, the question that needs to be addressed is how to deter and prevent Russian aggression of this kind. The national legal framework against the aggressor is a part of the deterrence policy and can be construed as defensive lawfare. Focusing on Latvia, the aim of the paper is to analyse defensive lawfare and deterrence in the context of hybrid warfare. The following research question has been identified: What is Latvia’s approach to establishing defensive lawfare in terms of hybrid warfare? For the empirical analysis, the chronological framework has been set from 2014 to 2022. To complete the empirical analysis of the present paper, both qualitative and quantitative research has been implemented comprising document analysis and semi-structured interviews, as well as content analysis, respectively. The improvement of a regulatory base and the development of deterrence, whilst using regulatory acts, is an element of deterrence and a way to act legally. The law can be used as a weapon. Lawfare, a concept with three definitions, has two forms: defensive a nd offensive. Latvia’s legal base includes a regulation to overcome hybrid threats and to implement a broad-spectrum of defence measures. Latvia’s regulatory framework is designed for defence purposes, whilst also being a way of promoting deterrence. Decision makers must be able to manoeuvre with the powers assigned to them.
EN
The article discusses the meaning of the terms used in the title of the conference, such as: security, state security, anthropogenic facility, state security infrastructure, engineering of anthropogenic facilities and highlights the most important problems of engineering of anthropogenic facilities of state security infrastructure. These problems include the issue of the definition of this concept and the state of quality and protection of this infrastructure on the example of our country.
PL
W artykule przybliżono tematykę potencjalnych nowych zagrożeń, na które mogą być narażone osoby/pracownicy podczas użytkowania, eksploatacji nowych źródeł energii elektrycznej – napędów samochodów elektrycznych, fotowoltaiki, turbin wiatrowych oraz innych. Omówiono różne czynności obsługi i zagrożenia zawodowe występujące podczas użytkowania tych urządzeń. Zwrócono uwagę na konieczność opracowania standardów bhp odnoszących się do tych prac.
PL
Duże, stare drzewa są wzniosłe, majestatyczne, biocenotycznie i biowskaźnikowo cenne. Zasługują na ochronę, ale jednocześnie we wrażliwym otoczeniu kulturowym mogą być niebezpieczne.
PL
Drzewa są ponadczasowym dobrem, o które powinniśmy należycie dbać, tak aby móc je przekazać przyszłym pokoleniom. Wraz z postępującymi zmianami klimatu oraz odczuwalnymi ich skutkami drzewa stają się elementem miasta na wagę złota. 
PL
Stanowcza większość wypadków oraz innych niebezpiecznych zdarzeń związanych z drzewami dotyczy głównie wad budowy korony i rozkładów w niej występujących. Wyłącznie właściwa ocen drzewa przez doświadczoną i posiadającą wymaganą wiedzę osobę oraz wykonanie odpowiednie dobranych zabiegów pielęgnacyjnych pozwolą na zmniejszenie znaczenia wad drzewa oraz zwiększenie bezpieczeństwa wokół niego.
PL
W dobie nasilających się szkodliwych zjawisk, takich jak ocieplenie klimatu, anomalia pogodowe, a przede wszystkim przedłużające się okresy poważnych niedoborów wody, przeplatanych silnymi opadami deszczu, z podtopieniami włącznie, niezbędne jest poszukiwanie i stosowanie metod sprzyjających prawidłowemu retencjonowaniu wody. Do tego rodzaju inwestycji zaliczyć należy dachy zielone.
PL
Listopad jest czasem zadumy i częstszego rozmyślania o bliskich, których już z nami nie ma. Wiele osób jako pełnoprawnych członków rodziny traktuje zwierzęta i czuje potrzebę przejścia przez okres żałoby, gdy nadchodzi nieuchronna ich śmierć. Cmentarze dla zwierząt są powszechnie spotykane w zachodniej Europie, a jeszcze bardziej popularne w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W Polsce wydzielanie specjalnych miejsc do pochówku domowych pupili to temat ciągle marginalny, choć zapotrzebowanie na te usługi rośnie.
PL
Współczesne i przyszłe procesy zmian w edukacji mają charakter wielowymiarowy. Opierają się na kierunkach odnoszących się do podmiotu, celu, metod i technik nauczania. Rozwój edukacji na rzecz bezpieczeństwa wiąże się ściśle z refleksją nad człowiekiem i jego funkcjonowaniem w środowisku. Obecnie największy nacisk kładzie się na rozwijanie osobowości, kompetencji i świadomości ludzi. Kształcenie w zakresie bezpieczeństwa powinno być traktowane priorytetowo, dlatego szczególnie istotna jest motywacja ludzi do podjęcia działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa człowieka. Analizując dotychczasowe rozważania nad istotą edukacji dla bezpieczeństwa oraz opierając się na powszechnie realizowanych działaniach praktycznych, w artykule podjęto próbę ukazania współczesnego wymiaru tego zagadnienia w Polsce. Celem artykułu jest ukazanie istotnych filarów tworzących system edukacji na rzecz bezpieczeństwa, na które składają się między innymi współpraca instytucji oświatowych, organizacji pozarządowych i służb mundurowych. Istotne jest także ukazanie wpływu nowoczesnych technologii na efektywność kształcenia. W artykule przedstawiono systemowe i kompleksowe podejście do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom, kształtowania świadomości społeczeństwa, a także istotę współdziałania edukacji formalnej i pozainstytucjonalnej jako warunku budowy trwałego systemu bezpieczeństwa państwa.
EN
Contemporary and future processes of changes in education are multidimensional. They are based on directions that relate to the subject, purpose, methods, and techniques of teaching. The development of education for security is closely related to reflection on human being and his functioning in the environment. Currently the greatest emphasis is placed on developing people’s personality, competences and awareness. Education in the field of security should be treated as priority, therefore it is particularly important to motivate people to take actions aimed at increasing the level of human security. Analyzing the current considerations on the essence of education for security and basing on commonly implemented practical activities, the article attempts to show the contemporary dimension of this issue in Poland. The aim of the article is to present the essential pillars underlying the safety education system, which comprise among others cooperation between educational institutions, non-governmental organizations and uniformed services. It is also important to show the impact of modern technologies on the effectiveness of education. The article presents a systemic and comprehensive approach to counteracting threats, shaping public awareness, the essence of cooperation between formal and non-institutional education as a condition for building a permanent state security system.
PL
Pandemia COVID-19 jest jednym z istotnych zagrożeń ostatnich lat, zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym. Badanie tego zjawiska jest ważne nie tylko ze względu na konieczność odzwierciedlenia jego pełniejszego obrazu, ale także pozyskane o nim dane mogą wspomagać proces prognozowania przyszłości. Celem artykułu jest ukazanie wyników badań własnych, odnoszących się do oceny wpływu pandemii COVID-19 na bezpieczeństwo zgromadzeń religijnych Zboru Chrześcijańska Społeczność z Ząbkowic Śląskich. Pierwszy problem badawczy dotyczył ustalenia, na jakie dziedziny funkcjonowania wspólnoty i w jakim stopniu wpłynęła pandemia. Drugi, na który poszukiwano odpowiedzi, przyjął postać pytania: Jakie działania prewencyjne podjęto w Zborze Chrześcijańska Społeczność, aby zapewnić jego funkcjonowanie i ograniczyć ryzyko zakażenia wiernych i sympatyków wirusem SARS-CoV-2? Zaproponowana dla dociekań cezura czasowa obejmowała okres od końca marca 2020 r. do końca kwietnia 2021 r. Badania wykazały, że pandemia COVID-19 w zróżnicowanym stopniu wpłynęła na wszystkie dziedziny egzystencji wspólnoty, jak również, że podjęte działania prewencyjne umożliwiły jej funkcjonowanie, ograniczając ryzyko zakażenia wiernych i sympatyków wirusem SARS-CoV-2. Ponadto udało się ustalić, że oprócz determinantów o charakterze biologicznym, zagrożenie dla działania Zboru stanowiły również czynniki psychologiczne, z których część mogła już wcześniej występować, pozostałe zostały wykreowane przez pandemię. To z kolei sprawia, że wyłania się obszar do dalszych, znacznie bardziej pogłębionych dociekań nad przesłankami warunkującymi bezpieczeństwo zgromadzeń religijnych, realizowanych w kontekście racjonalności zachowań ich uczestników, w obliczu zagrożeń o charakterze epidemicznym. Słowa kluczowe: pandemia, bezpieczeństwo, Kościół Zielonoświątkowy w RP The impact of the COVID-19 pandemic on the security of religious assemblies of the ‘Christian Community’ Congregation – a case study.
EN
The COVID-19 pandemic is one of the most significant threats of recent years, both on a global and local scale. The study of this phenomenon is important not only because of the need of portraying it in a more comprehensive way, but also because the data obtained in this respect may support the process of forecasting the future. The aim of the article is to present the results of own research, relating to the assessment of the impact of the COVID-19 pandemic on the safety of religious gatherings of the ‘Christian Community’ (Polish: Chrześcijańska Społeczność) Congregation in Ząbkowice Śląskie (Poland). The first research problem was to find which aspects in the functioning of the community (and to what extent) were affected by the pandemic. The second question for which we strived to find a response was: Which preventive measures have been adopted in the ‘Christian Community’ Congregation to ensure its appropriate functioning and reduce the risk of the COVID-19 infection among the members and sympathizers? The proposed time period adopted for needs of the research covered the period from the end of March 2020 to the end of April 2021. Research has shown that the COVID-19 pandemic affected all areas of the community’s existence to a varying extent. Furthermore, it was also found that preventive measures, taken by the community, enabled it to function, limiting the risk of infection of the members and sympathizers with the SARS-CoV-2 virus. Moreover, it was determined that, apart from biological determinants, also psychological factors posed a threat to the activities of the church, some of which may have already existed, while others arose due to the pandemic. This suggests that an area has been defined for further in-depth research concerning the premises that determine the security of religious gatherings, carried out in the context of the rational behavior of their participants in the event of epidemic threats.
EN
A democratic state requires the existence of a civil society based on active citizens associated in numerous grassroots non-governmental organizations. The changes that took place at the turn of the 20th and 21st century in the field of digital technology, especially the development of the Internet and the high level of computerization, have practically affected all areas of life of people, countries and international organizations. They also did not remain without influence on the functioning of society, in terms of its activity for the common good. The aim of the article is to present the process of transformation of civil society into a network society, together with the characteristics of those factors that have given rise to change in the nature of social activity of citizens. It also outlines the types of threats that can be identified in the network society in the area of security, and presents ways to act for the public interest in cyberspace. The conclusions suggest that the virtual world not only allows social participation, but thanks to the global network of the Internet, contributes to the internationalization of many social issues.
PL
Warunkiem demokratycznego państwa jest istnienie społeczeństwa obywatelskiego, którego fundamentem są aktywni obywatele, zrzeszeni w licznych, oddolnie tworzonych organizacjach pozarządowych. Zamiany, które zaszły na przełomie wieku XX i XXI w obszarze technologii cyfrowej, zwłaszcza rozwój Internetu oraz wysoki poziom komputeryzacji wpłynął na praktycznie wszystkie płaszczyzny życia ludzi, państw i organizacji międzynarodowych. Nie pozostały one również bez wpływu na funkcjonowanie społeczeństwa, w aspekcie jego aktywności na rzecz dobra wspólnego. Celem artykułu jest przedstawienie procesu przekształcenia społeczeństwa obywatelskiego w społeczeństwo sieci, wraz z charakterystyką tych czynników, które miały wpływ na zmianę charakteru aktywności społecznej obywateli. Wskazano również rodzaje zagrożeń, które można zidentyfikować w społeczeństwie sieciowym w obszarze bezpieczeństwa oraz przedstawiono sposoby działań na rzecz interesu publicznego w cyberprzestrzeni. W konkluzjach sformułowano wniosek końcowy, że wirtualny świat nie tylko pozwala na społeczną partycypację, ale dzięki globalnej sieci internetowej, pozwala na umiędzynarodowienie wielu kwestii społecznych.
PL
W artykule przybliżono innowacyjne narzędzie mające na celu przeciwdziałanie i zmniejszenie zagrożeń związanych z ruchem drogowym, w tym z obsługą miejsca zdarzenia przez funkcjonariuszy Policji. Narzędziem tym jest symulator wspomagający szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego, który powstał w ramach realizacji projektu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w konkursie nr 9/2018 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii informatycznych oraz powszechny dostęp do różnorodnych programów komputerowych stwarza możliwość wspomagania różnego rodzaju szkoleń z wykorzystaniem urządzeń symulacji komputerowych, np. jazdy pojazdami w sposób zbliżony do rzeczywistości. W miarę rozwoju technologii informatycznych pojawiły się nowe możliwości. Symulator będący najnowszej generacji rozwiązaniem pozwoli na radykalne zwiększenie efektywności i operatywności szkolonych policjantów. Zastosowana wielowariantowość profili szkoleniowych znacząco rozszerzy kwalifikacje i umiejętności policjantów. Wykorzystanie zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji pozwoli na wyeliminowanie najdrobniejszych błędów, które w dotychczasowym systemie szkolenia były niemal niemożliwe do wykrycia przez instruktorów prowadzących zajęcia praktyczne. W niniejszym artykule podjęte rozważania oparto na studiach literatury, doświadczeniu i pracy własnej w pełnieniu funkcji kierownika operacyjnego projektu oraz na podstawie własnych obserwacji i rozmów z kierownikami projektów realizowanych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w administracji publicznej.
EN
The article presents an innovative tool aimed at counteracting and reducing risks associated with road traffic, including during actions performed by police officers at the scene. This tool is a simulator supporting the training of police officers in the implementation of activities at the site of a road incident, which was established as part of the project of the Police Academy in Szczytno, financed by the National Centre for Research and Development in call for proposals No. 9/2018 for the implementation of projects in the field of scientific research or works development for defence and state security. The dynamic development of modern information technologies and universal access to various computer programs make it possible to support various types of training with the use of computer simulation devices, e.g. driving vehicles in a manner closely resembling reality. As information technology developed, new opportunities have emerged. The simulator, which is a state-of-the-art solution, will dramatically increase the efficiency and operability of police officers undergoing training. The applied multi-variant training profiles will significantly contribute to expanding the qualifications and skills of police officers. The use of advanced artificial intelligence algorithms will make it possible to eliminate the smallest errors, which were almost impossible to detect by the instructors conducting practical classes in the previous training system. The considerations undertaken in this article are based on literature studies, experience and own work in executing the function of an operational project manager and on the basis of own observations and interviews with managers of projects implemented for security and national defence in public administration.
16
Content available Procedury zarządzania kryzysowego
PL
W dniu dzisiejszym w świecie, w którym każdego dnia zalewani jesteśmy informacjami o różnego rodzaju zdarzeniach kryzysowych, tragediach dotykających jednostki albo całe społeczeństwa, zarządzanie kryzysowe nabiera coraz większego znaczenia. Wzrasta również zainteresowanie procedurami zarządzania kryzysowego, tak praktyczne, jak i naukowe. To sprawia, że rośnie zarówno liczba samych procedur, jak i naukowych opracowań na ich temat. Wciąż jednak brakuje jednej, oficjalnej i uznanej definicji procedur zarządzania kryzysowego. Dostrzegając ten brak, autor niniejszego artykułu stawia pytanie: czym są procedury zarządzania kryzysowego i jakie ich rodzaje lub/albo kategorie możemy wyróżnić. W artykule przedstawiono różne rodzaje procedur zarządzania kryzysowego oraz autorską propozycję definicji tego pojęcia.
EN
Today, in a world where every day we are inundated with information concerning all sorts of crisis events, tragedies affecting individuals or entire societies, crisis management is becoming increasingly important. There is also a growing interest in crisis management procedures, both practical and scientific. This has resulted in a growing number of both procedures as such and scientific studies related to them. However, there is still no single, officially recognised definition of crisis management procedures. Recognising this lack, the author of this article poses the question: what are crisis management procedures and what types and/or categories of them can we distinguish. The article presents the different types of crisis management procedures and the author’s proposal for a definition of this concept.
EN
The subject of the research presented in this publication is personal and structural security in terms of social sciences. The article characterizes the evolution of the concepts of personal and structural security in terms of social sciences. The category of security may be found in many fields of science and its individual disciplines. This makes security a polysemantic concept and acquires diverse meanings depending on science, discipline or practice [33]. In social sciences, it is situated within the area of needs and values. Consequently by comparing the above-discussed classifications of security approaches, one may reasonably conclude that the coupling between personal security (which directly concerns individual subjects - the person/individual) and structural security (which indirectly concerns those involved in social relations) has the dimension of a relationship with double connotations. In the case of certain security systems, when the individual’s sense of security (personal security) is affected by a threat, the effective functioning of the system (structural security) depends to a large extent on the ability to act of officers who may be considered as components of individual subsystems [29]. Their ability to act under threat (personal security) determines the effectiveness of the specific security system (structural security), and hence the sense of security of ordinary citizens who expect it to be restored (personal security). The state’s duties with respect to personal security of the citizens include not only their obligation to recognise hazards, prevent them and eliminate their consequences but also a special duty to take action to provide soldiers and officers with adequate equipment for their tasks, training, legal regulations and a system of support in the event of any injury to health [30]. In the latter area, it is imperative to have an effective medical and psychological support system organized, both before and after being assigned to particular tasks. It is also essential to ensure an adequate level of legal safety, indicating precise boundaries of powers and responsibilities to the entities obliged to perform safety tasks. The results of the analysis discussed in the publication allow making a presumption that the link between personal security (relating directly to individual entities - a person / an individual) and structural security (relating indirectly to entities involved in social relations) has the dimension of a relationship with double connotations.
PL
Przedmiotem badań przedstawionych w niniejszej publikacji jest bezpieczeństwo personalne i strukturalne w ujęciu nauk społecznych. W artykule dokonano charakterystyki ewolucji pojęć bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego w ujęciu nauk społecznych. Kategoria bezpieczeństwa występuje w wielu dziedzinach nauki i jej dyscyplinach. Dlatego bezpieczeństwo jest pojęciem polisemantycznym, ma wiele znaczeń zależnych od dziedziny nauki, jej dyscypliny albo praktyki [33]. W dziedzinie nauk społecznych jest ono sytuowane w obszarze potrzeb i wartości. Porównując zatem omówione wyżej klasyfikacje ujęć problematyki bezpieczeństwa, można zasadnie uznać, iż sprzężenie pomiędzy bezpieczeństwem personalnym (dotyczącym bezpośrednio indywidualnych podmiotów – osoby/jednostki ludzkiej) a strukturalnym (dotyczącym pośrednio podmiotów zaangażowanych w relacje społeczne) ma wymiar relacji o podwójnych konotacjach. W przypadku części systemów bezpieczeństwa, gdy indywidualne poczucie bezpieczeństwa (bezpieczeństwo personalne) doznaje uszczerbku wskutek zagrożenia, sprawne funkcjonowanie systemu (bezpieczeństwa strukturalnego) zależy w znacznej mierze od zdolności do działania funkcjonariuszy będących komponentami poszczególnych podsystemów [29]. Od ich zdolności do działania w warunkach zagrożenia (bezpieczeństwo personalne) zależy zatem efektywność działania określonego systemu bezpieczeństwa (bezpieczeństwo strukturalne), a tym samym poczucie bezpieczeństwa zwykłych obywateli oczekujących jego przywrócenia (bezpieczeństwo personalne). Obowiązki państwa w obszarze bezpieczeństwa personalnego obywateli obejmują więc nie tylko zobowiązania do rozpoznawania zagrożeń, zapobiegania im i usuwania ich skutków, ale również szczególny obowiązek podejmowania działań na rzecz zapewnienia żołnierzom i funkcjonariuszom adekwatnego do powierzonych zadań wyposażenia, szkoleń, uregulowań prawnych oraz systemu wsparcia w przypadku powstania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu [30]. W tym ostatnim obszarze szczególne znaczenie ma organizacja efektywnego systemu wsparcia medycznego, psychologicznego zarówno przed skierowaniem do realizacji wyznaczonych zadań, jak i po ich zakończeniu. Istotne znaczenie ma także zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa prawnego, wskazującego podmiotom zobowiązanym do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa jednoznaczne granice uprawnień i obowiązków.
PL
Kryzys ukraiński w 2013 roku, a następnie konflikt hybrydowy z Federacją Rosyjską od 2014 roku miał zasadniczy wpływ na zmianę sytuacji geopolitycznej w Europie Środkowej i postrzegania bezpieczeństwa w Polsce. Jedną z konsekwencji tych wydarzeń było utworzenie piątego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Wojsk Obrony Terytorialnej. Celem artykułu jest dokonanie oceny funkcjonalności tej formacji i określenie jej przydatności w kontekście zagrożeń hybrydowych dla bezpieczeństwa Polski. Szczególnej analizie poddano okres poprzedzający atak wielkomocarstwowej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
EN
The Ukrainian crisis in 2013 and the subsequent hybrid conflict with the Russian Federation since 2014 had a major impact on changing the geopolitical situation in Central Europe and the perception of security in Poland. One of the consequences of these events was the creation of the fifth type of the Armed Forces of the Republic of Poland – the Territorial Defense Forces. The purpose of the article is to assess the functionality of this formation and determine its usefulness in the context of hybrid threats to Poland’s security. A particular analysis is made of the period preceding the attack of the multi-capitalist Russian Federation on Ukraine.
EN
The article was written under the framework of the project entitled “Helicopter Simulator for Police Aviation” DOB-BIO10/07/01/2019 of a value of PLN 50 068 639, funded by the National Centre for Research and Development under the contest 10/2019. The system is being implemented by the consortium involving: the Police Academy in Szczytno (the leader of the project), the War Studies Academy and ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o. Abstract An analysis of training needs for the crews of police multi-purpose Black Hawk S70i helicopters serving in Polish Police Forces has been an impulse to attempt the construction of the simulation system within the research and development project financed by the National Centre for Research and Development entitled “Helicopter Simulator for Police Aviation” consisting of three components, i.e. a training stand for a pilot (cockpit), a stand for a cargo handler, a training stand for the police officers practicing the air drop operations. The simulator is supposed to provide an opportunity to execute drills of various emergency situations, which consequently will allow preparing the crews and technical personnel in the full range to perform the tasks as far as theoretical knowledge and practical skills are concerned. Replacing real exercises by training held in a virtual environment is expected to contribute to a decrease in costs to be incurred by Police and enhanced safety for any persons participating in the actions remaining the subject of the said trainings. The article presents the design assumptions that arise, among other things, from multidisciplinary research performed over the determination of the detailed training needs and equipment requirements with regards to the Full Flight Simulator. The said research was conducted in collaboration with the officers of the Police Aviation Board in the High Command of the Police Headquarters as well as the operators of the counter terrorism sub-units of Polish Police Forces.
PL
Analiza potrzeb szkoleniowych załóg policyjnych śmigłowców wielozadaniowych Black Hawk S70i służących w polskiej Policji stała się impulsem do podjęcia próby budowy systemu symulacyjnego w ramach projektu badawczo-rozwojowego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. „Symulator Śmigłowcowy Lotnictwa Policyjnego”, składającego się z trzech komponentów, tj. stanowiska szkoleniowego dla pilota (kokpit), stanowiska dla ładowacza, stanowiska szkoleniowego dla policjantów ćwiczących operacje zrzutu. Symulator powinien umożliwić przećwiczenie różnych sytuacji awaryjnych, co w rezultacie pozwoli na przygotowanie załóg i personelu technicznego w pełnym zakresie do wykonywania zadań w zakresie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych Zastąpienie ćwiczeń rzeczywistych szkoleniami w środowisku wirtualnym przyczyni się do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez Policję oraz zwiększenia bezpieczeństwa osób uczestniczących w działaniach pozostających w zakresie przedmiotowym tych szkoleń. W artykule przedstawiono założenia projektowe wynikające m.in. z interdyscyplinarnych badań nad określeniem szczegółowych potrzeb szkoleniowych i wymagań sprzętowych w odniesieniu do pełnego symulatora lotu. Badania te zostały przeprowadzone we współpracy z funkcjonariuszami Zarządu Lotnictwa Policji w Komendzie Głównej Policji oraz operatorami pododdziałów antyterrorystycznych polskiej Policji.
20
EN
This article presents a concept for improving security at places of worship based on research carried out as part of the ProSPeReS project, along with a review of the topical literature. It presents the current state of security at such places and selected threats which such ‘soft’ targets may be exposed to. Places of worship are considered particularly vulnerable to attacks due to their accessibility and the fact that limited security measures are usually in place. The research was aimed at enhancing protection of places of worship by proposing potential opportunities for organisational changes in preventing, detecting and responding to terrorist attempts. To this end, a bow-tie analysis of a reference scenario at a hypothetical place of worship was applied, adapting the Vulnerability Assessment Tool methodology for this purpose. The background knowledge to the research constituted the results of a literature review, study visits to places of worship and knowledge of public security experts. The results of research in the form of the proposed method of threat analysis and vulnerability of religious sites and religious gatherings, as well as potential solutions to enhance the protection of these places in the context of the considered reference scenario, which translate into increased readiness for a potential terrorist event.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję poprawy bezpieczeństwa w miejscach kultu religijnego na podstawie przeprowadzonych badań w ramach projektu ProSPeReS oraz przeglądu literatury przedmiotu. Autorzy odnieśli się do aktualnego stanu zabezpieczeń w takich miejscach oraz wskazali na wybrane zagrożenia, na jakie narażone mogą być tego typu ,,miękkie” cele. Miejsca kultu religijnego uważane są za szczególnie podatne na ataki noszące znamiona zdarzeń o charakterze terrorystycznym ze względu na ich dostępność i fakt, że zazwyczaj stosowane są w nich ograniczone środki bezpieczeństwa. Badania miały na celu zwiększenie ochrony miejsc kultu poprzez zaproponowanie potencjalnych możliwości wprowadzenia zmian organizacyjnych w zakresie zapobiegania, wykrywania i reagowania na potencjalne próby zamachów terrorystycznych. W tym celu zastosowano analizę drzew połączonych dla referencyjnego scenariusza w hipotetycznym miejscu kultu religijnego, adaptując na te potrzeby metodykę Vulnarable Assessment Tool. Wkład informacyjny do badań stanowiły wyniki przeglądu literatury, wizyt studyjnych w miejscach kultu oraz wiedza ekspertów do spraw bezpieczeństwa publicznego. Wyniki badań w postaci proponowanej metody analizy zagrożeń oraz podatności obiektów sakralnych i zgromadzeń religijnych, a także zaproponowane rozwiązania służące zwiększeniu ochrony tych miejsc w kontekście rozważanego scenariusza przekładają się na zwiększenie gotowości na potencjalne zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.