Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ kogeneracyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano rezultaty analizy porównawczej dwóch układów, tj. układu kogeneracyjnego złożonego z reaktora zgazowania biomasy, układu chłodzenia i oczyszczania gazu oraz gazowego silnika tłokowego (wariant I) oraz układu stanowiącego rozszerzenie wariantu I o silnik Stirlinga, który zasilany jest ciepłem pozyskanym na drodze chłodzenia gazu procesowego (wariant II). Podstawowym wskaźnikiem oceny był wskaźnik NPVR. W ramach prowadzonych analiz uzmienniano poziom wychłodzenia gazu (100, 350 i 600 K) realizowany w ramach silnika Stirlinga, jednostkową cenę zakupu oraz zabudowy silnika Stirlinga, cenę biomasy oraz cenę sprzedaży wytworzonego ciepła i energii elektrycznej.
EN
In the paper the results of comparative analysis of two systems, ie. cogeneration system consists of biomass gasification reactor, gas cooling and cleaning installation and gas piston engine (variant I), and cogeneration system representing the extension option of variant I, in which the Stirling engine is installed. The Stirling engine uses the high-temperature potential of the raw process gas (variant II). The main evaluate indicator was NPVR index. In the analysis the degree of cooling of the raw gas (100, 350 and 600 K) realized in the Stirling engine, unit investment costs for the purchase and installation of the Stirling engine, biomass price, useful heat price and electricity price have been changed.
PL
W poprzednim wydaniu Polskiego Instalatora (PI 6/2016) przedstawiłem ogólne informacje o unikatowej inwestycji w Centrum Jana Pawła II w Krakowie, w której zastosowano pompy ciepła i układ kogeneracyjny wraz z opcją trójgeneracji. Warto bliżej przyjrzeć się pracy pomp ciepła, które stanowią źródło ciepła i chłodu na potrzeby tego obiektu oraz są sercem jego systemu energetycznego.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem generatorów synchronicznych pracujących w układach kogeneracyjnych w nadążnym układzie kompensacji mocy biernej. Przeprowadzono analizę wpływu podłączenia generatorów synchronicznych na opłaty za energię elektryczną oraz pokazano możliwość regulacji mocy biernej generatora. Omówiono również system nadążnej kompensacji mocy biernej ProgressCUK®.
EN
The article presents the aspects of using synchronous generators operating in a CHP system in a reactive power compensation follow-up system. An analysis of connecting the synchronous generators to a supply system and their impact on electrical energy charges is shown as well as the possibility of adjusting the reactive power of the generator. The author also discusses the ProgressCUK® follow-up control system for reactive power compensation.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono badania temperatury spalin silnika spalinowego z zapłonem iskrowym. Termopary umieszczono przy bloku silnika oraz za. Badania wykonano dla wzrastających prędkości obrotowych od 750 obr/min do 3750 obr/min na biegu jałowym silnika spalinowego. Wyniki badań odniesiono do układów kogeneracyjnych z silnikiem Stirlinga oraz ogniwami termoelektrycznymi TEG. Wskazano możliwości zastosowania układów kogeneracyjnych z silnikiem Stirlinga oraz termogeneratorów TEG w celu zwiększenia sprawności silnika spalinowego wykorzystując odpadowe ciepło gazów spalinowych z układu wylotowego. Przedstawiono także wartości mocy elektrycznej kogenerowanej przez silnik Stirlinga przy temperaturze T > 500°C przy ciśnieniu 7 bar dla azotu. Zaprezentowano także wartości osiąganych mocy dla termogeneratorów elektrycznych umieszczonych w układzie wydechowym silnika ZI.
EN
The paper presents research ICE exhaust temperature. Thermocouples were provided at the engine block and exhaust manifold. Research performed for increasing speed of 750 rpm to 3750 rpm during idling ICE. The results are referenced to cogeneration systems with Stirling engine and TEG (thermoelectric generator). The paper presents the possibility of the use of cogeneration systems with a Stirling engine and TEG in order to increase the efficiency of internal combustion engine by using the waste heat of the exhaust gases from the exhaust system. The article presents the values of electric power cogenerated from Stirling engine for temperature heat source higher than 500°C at the pressure of 7 bar. The results was showed for Nitrogen which was working gas. Also presented electric power for TEG which was placed in the exhaust system.
PL
W pracy przedstawiono model ładowania baterii elektrochemicznej dla zadanego prądu obciążenia silnika elektrycznego. W symulacji wykonanej w programie Matlab Simulink narzucono warunki niedopuszczenia do przeładowania baterii oraz nadmiernego jej wyładowania. Przedstawiono zmianę stopnia naładowania baterii, napięcia na zaciskach oraz sprawność magazynowania energii w ogniwie. Wyniki symulacji prezentują możliwości magazynowania energii w ogniwie, które współpracuje z układem kogeneracyjnym. W pracy ponadto przedstawiono zależności teoretyczne pomiędzy pojemnością użyteczną, stopniem naładowania baterii (State of charge) oraz napięciem na zaciskach. Z przedstawionych symulacji wynika, że użycie baterii elektrochemicznej odpowiednio dobranej do układu kogeneracyjnego niezbędne jest wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba magazynowania energii.
EN
The paper presents a model of electrochemical charging the battery for a given load current of the electric motor. For simulations made in Matlab Simulink imposed conditions to prevent overcharging and excessive discharge of the battery. Also presented to change the state of charge, the voltage at the terminals and the efficiency of energy storage in the cell. Simulation results present the possibility of storing energy in the cell, which could be operating together with the CHP unit. The paper presents a theoretical relationship between a useful capacity, state of charge of the battery and the voltage at the battery terminals. The simulation shows that the battery should be matched to the cogeneration system if the need for temporary storage of cogeneration system.
7
Content available remote Analiza rozpływu mocy w układzie kogeneracyjnym z silnikiem Stirlinga
PL
W pracy przedstawiono analizę rozpływu mocy w układzie kogeneracyjnym z silnikiem Stirlinga jednostronnego działania. Zobrazowane zostały straty występujące w układzie kogeneracyjnym. Na modelu bryłowym stanowiska przedstawione zostały straty wejściowe (strumienia ciepła, straty w wyniku konwekcji oraz straty ogrzewania powietrza), straty na wymiennikach ciepła, na przekładni pasowej, przesyłu, magazynowania energii w akumulatorze elektrochemicznym. Autorzy przeanalizowali również możliwość odbioru energii elektrycznej z układu kogeneracyjnego. Niniejsza analiza jest wstępnym etapem, który poprzedza modelowanie procesu kogeneracji energii w układach z silnikiem Stirlinga. Zwrócono także uwagę na wymagania stawiane doborowi akumulatora elektrochemicznego współpracującego z układem kogeneracyjnym. Akumulator jest wtórnym źródłem mocy, które cechuje praca odwracalna (magazynuje energię elektryczną).
EN
The paper presents analysis of power flow in a cogeneration system with a single-acting Stirling engine. The paper shown losses occurring in the cogeneration system. At solid model is presented input loss (heat flux losses, losses due to convection air heating), loss on heat exchangers for the transmission belt, losses on electric motor and storage losses of energy in an electrochemical battery. The authors also analyzed the possibility of receiving electricity from the cogeneration system. This analysis is initial stage which precedes the modelling process of cogeneration systems with the Stirling engine. Attention was also drawn to the requirements of the electrochemical battery selection cooperating with cogeneration system. The battery is a secondary source of power, which is characterized by reversible work (stores electrical energy).
8
Content available remote Analiza budowy silnika Stirlinga przy użyciu inżynierii odwrotnej
PL
W niniejszym artykule autorzy przedstawili budowę silnika Stirlinga typu Alfa w zastosowaniu do układu kogeneracyjnego. W tym celu stworzony został model bryłowy (zweryfikowany na maszynie pomiarowej) silnika Stirlinga pracującego w konfiguracji Alfa oraz model stanowiska do kogeneracji energii (odzysku ciepła traconego). Opisano zasadę działania silnika Stirlinga typu Alfa. Zwrócono uwagę na rolę regeneratora, nagrzewnicy oraz wymiennika ciepła a także chłodnicy. Zobrazowano modele bryłowe wymiennika ciepła nagrzewnicy oraz regeneratora. Przedstawiono widoki rozstrzelone całego silnika Stirlinga oraz układu tłokowo korbowego. Dodatkowo przeanalizowano zmiany postaci energii od źródła (wejście) aż do elementu magazynującego energię (np: akumulator elektrochemiczny). Przedstawiono podstawową budowę układu kogeneracyjnego (który składa się z: silnika Stirlinga, prądnicy (odpowiednio sterowanej) sterownika kontrolującego oraz akumulatora elektrochemicznego).
EN
The present article shows the construction of the Stirling engine of the Alpha type used in a cogeneration system. In order to do this a solid model (verified on a measuring machine) was made of a Stirling engine working in Alpha configuration and a model of a system to cogenerate energy (wasted heat recovery). The principle of action of a type Alpha Stirling engine is described. Attention was drawn to the role of the regenerator, heater and the heat exchanger as well as the cooler. Solid models of the heater's heat exchanger and regenerator are shown. Exploded views of the whole Stirling engine as well as the piston/crankshaft system are shown. Additionally there is an analysis of the change of form of energy from the source (point of entry) to the energy storage element (for instance the electrochemical battery). The basic construction of the cogeneration system is shown (which consists of a Stirling engine, an appropriately controlled alternator, controller and electrochemical battery).
PL
W artykule przedstawiono przykładowe konfiguracje rozbudowanych układów kogeneracyjnych. Zastosowane w nich rozwiązania umożliwiają optymalizację ich pracy i podniesienie sprawności ogólnej układu.
EN
The article presents the examples of configurations of extended cogeneration systems. The applied solutions enable the work optimization and the improvement of general system efficiency.
PL
Eksploatatorzy oczyszczalni ścieków często zastanawiają się nad zastosowaniem lub modernizacją układów kogeneracyjnych wykorzystujących jako paliwo biogaz z fermentacji osadu ściekowego. Warto pamiętać, że inwestycja w taki układ może być kosztowna, a jej bilans ekonomiczny może być zakłócany nieprzewidywalnością wartości giełdowej świadectw pochodzenia energii. Decyzja inwestycyjna wymaga zatem dużej rozwagi i szczegółowej analizy wybieranych rozwiązań.
EN
Paper presents an estimation of influence of selected technical and financial parameters on the cost-effectiveness of the small scale cogeneration systems in Poland. The influence of electrical efficiency of the combined heat and power (CHP) module and power-to-heat ratio on the exploitation costs and incomes of the whole cogeneration system has been analysed. Analysis has been carried out on the example of small scale CHP with the reciprocating internal combustion (IC) gas engine or gas turbine fired by natural gas or coal bed methane.
PL
Przeprowadzono ocenę wpływu wybranych parametrów technicznych, eksploatacyjnych i cenowych na wskaźniki opłacalności budowy gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy w Polsce. Określono wpływ sprawności elektrycznej modułu kogeneracyjnego (CHP - combined heat and power) i eksploatacyjnego wskaźnika skojarzenia na podstawowe składniki kosztów i przychodów z eksploatacji układu. Przeprowadzono analizę obliczeniową układu kogeneracyjnego z gazowym silnikiem tłokowym lub turbiną gazową zasilanych gazem ziemnym systemowym lub gazem z odmetanowania kopalni
14
PL
Przedmiotem opracowanie jest analiza możliwości i opłacalności wykorzystania układu kogeneracyjnego na potrzeby energetycznych szklarni typu VENLO. Ocenę opłacalności tego układu przedstawiono, opierając się na podstawowych wskaźnikach ekonomicznych: prostym czasie zwrotu, zdyskontowanym czasie zwrotu.
EN
The subject of this study is analysis of possibility of use and economic aspect of using the combined heat and power systems for energy needs of Venlo greenhouse. Presented economic analysis is based on introductory project, using basic economic indexes SPB (Simple Pay-Back) and DPB (Discounted Pay-Back).
15
PL
Przedstawiono analizy ekonomiczności zastosowania kogeneracji dla małych osiedli (wsi) w porównaniu z zastosowaniem kotłów gazowych do ogrzewania oraz sieć energetyczną do zasilania w energię elektryczną budynków.
EN
The lecture presents an analysis of the economics of cogeneration for small settlements (villages) in comparison with the use of conventional energy sources. For conventional energy sources was adopted use of gas boilers for heating building and a network of energy to the power supply in buildings.
PL
Olej roślinny lub posmażalniczy olej roślinny może być wykorzystany jako paliwo dla silnika spalinowego Diesla będącego napędem prądnicy w układzie kogeneracyjnym. Wytworzona energia elektryczna może wówczas być traktowana jako energia pochodząca ze źródła odnawialnego i po uzyskaniu odpowiednich certyfikatów sprzedawana jako "zielona energia". W artykule dokonano analizy kosztów i korzyści instalacji układu kogeneracyjnego z wykorzystaniem silnika Diesla o mocy maksymalnej 51 kW. Rozpatrzono dwa możliwe warianty pracy układu: pracę na sieć elektroenergetyczną oraz samodzielną pracę na potrzeby własne zakładu.
EN
Vegetable oil or used vegetable oil can be use as fuel for Diesel engine which is a drive for generator in cogeneration. In this case, the generated electricity can be regarded as energy derived from renewable sources and thus after the obtainment of the relevant certificates could be sold as "green energy". This article presents the analysis of cost and profitability of the instalation of cogeneration systems with the use of Diesel engines with the maximum power 51 kW. Two types of work for cogeneration systems: work of electricity systems and work for a company's needs were taken into consideration.
EN
This article presents an analysis of the profitability of the installation of cogeneration systems with the use of Diesel engines. Considered are two types of work for cogeneration systems: work for electricity systems and work for a company's needs. For both cases, a balance of profits and losses has been developed. Using the energy balance approach compares the amount of fuel used by the engine for various types of fuels. In accordance with the definition of biomass, where the fuel for diesel engines is either vegetable oil or used vegetable oil, generated electricity can be regarded as energy derived from renewable sources and thus the relevant certificates could be sold as "green energy".
PL
W 2008 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi koło Szczecina zainstalowano układ kogeneracyjny o mocy elektrycznej 29 kW i mocy cieplnej 58 kW oparty na mikroturbinie gazowej Capstone C30. Układ ten może pełnić wiele funkcji, w tym: stanowiska badawczego, podstawowego lub awaryjnego źródła energii elektrycznej i cieplnej dla ośrodka, stanowiska dydaktycznego oraz obiektu pokazowego. W komunikacie opisano działanie stanowiska oraz przedstawiono możliwości prowadzenia badań, we współpracy z innymi zainteresowanymi ośrodkami.
EN
In 2008, the researchers installed at Training and Research Centre for Renewable Energy in Ostoja near Szczecin a cogeneration system characterised by electric power 29 kW and thermal power 58 kW, based on the Capstone C30 gas microturbine. This system may have multiple functions, including: test stand, basic or emergency electric and thermal energy source for the Centre, teaching post and a demonstration object. The announcement contains description of the stand and presents possibilities to carry out the research in cooperation with other centres interested in the matter.
EN
Problems connected with the constuction of a co-generative system are presented. The system is supplied with a natural gas as its own source of the electric energy and heat for an industrial company. The power selection for the system has been made simultaneously with a selection of operating technologies on the part of the energy receivers. The schedule of the company has also been taken into account. It is shown that in the case of a favourable situation as far as the acceptance technologies are concerned, the system installation is highly cost-effective.
20
Content available Kogeneracja w dużej i małej skali
PL
W pracy przedstawiono schematy ideowe oraz opisano zalety podstawowych urządzeń energetycznych stosowanych i przeznaczonych do stosowania w układach kogeneracyjnych. W pierwszej kolejności rozważano podstawowe układy kogeneracyjne stosowane w energetyce zawodowej. Następnie przedstawiono zalety energetyki rozproszonej oraz omówiono wybrane układy kogeneracyjne przeznaczone dla jednostek wytwórczych energetyki rozproszonej.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.