Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sorting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Firma Comex wprowadziła na rynek nowy typ separatora CXR, który pozwala na jednoczesne określenie wielu parametrów separowanego materiału. W rezultacie możliwa jest separacja materiałów w oparciu analizę koloru, geometrii cząstek, struktury powierzchni, wewnętrznej struktury cząstek oraz gęstości materiału w tym samym urządzeniu. Jest to pierwszy na rynku separator wykorzystujący tak szeroką gamę jednocześnie analizowanych parametrów, przy użyciu wielu czujników. Nowe separatory mogą znaleźć szerokie zastosowanie głównie w przemyśle mineralnym, jak również w recyklingu.
PL
Przedstawiono wyniki analizy zawartości białka i składników mineralnych (P, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Zn i Mn) w ziarnie pszenicy różnych frakcji rozmiarowych. Klasyfikacja ziarna pszenicy z zastosowaniem sit pozwoliła na wyodrębnienie strumieni ziarnowych o różnej zawartości Mn, Zn, P, Fe i białka w obrębie jednej odmiany przy dużej rozpiętości rozmiarów ziarna (>3,25 i 2,2–2,5 mm). Sortowanie ziarna nieznacznie wpłynęło na zmianę zawartości Ca i P i nie miało wpływu na zawartość K i Mg we frakcjonowanym ziarnie pszenicy. Największą zawartość białka wykazywało ziarno zatrzymywane na sicie 3,25 mm. Najmniejsze ziarniaki pszenicy Bamberka (frakcja 2,2–2,5 mm) były najbardziej zasobne w Cu, Fe i Zn.
EN
Wheat grain variety Bamberka and SHM 200 line differing in the content of microelements (Cu, Fe, Zn, Mn) and macroelements (P, K, Mg, Ca) were divided into 5 and 4 size fractions, resp. The largest grain showed the highest protein content. The classification of wheat grain by sieving allowed to distinguish grain streams with different contents of Mn, Zn, P, Fe and protein within one variety for a large grain size range above 3.25 and 2.2–2.5 mm.
PL
W artykule przedstawiono projekt zrobotyzowanego stanowiska typu pick and place z robotem typu SCARA serii RH-3FHR-Q z wykorzystaniem funkcji śledzenia transportera. Integracja wszystkich urządzeń na stanowisku została zrealizowana z zastosowaniem platformy iQ firmy Mitsubishi. Autorzy skupili się na opracowaniu programu dla systemu wizyjnego oraz aplikacji umożliwiającej pobieranie nieuporządkowanych detali z podajnika bez jego zatrzymywania oraz odkładanie ich zgodnie z przyjętym wzorem.
EN
The article presents the project of a robotic pick and place cell with the SCARA robot series RH-3FHR-Q using the transporter tracking function. The integration of all devices in the station was carried out based on the Mitsubishi iQ platform. The authors focused on developing a program for the vision system and an application enabling the retrieval of unstructured details from the feeder without stopping it, and laying them down in accordance with the accepted pattern.
PL
W artykule przedstawiono projekt zrobotyzowanego stanowiska do pakowania konwerterów LM2596 za pomocą robota IRB 360. W pierwszym etapie pracy opracowano wirtualne stanowisko w środowisku RobotStudio. Zaproponowane stanowisko zostało przetestowane pod względem wydajności i jakości. Przetestowana w środowisku wirtualnym aplikacja została zaimplementowana na rzeczywistej stacji, gdzie potwierdzono przyjęte założenia.
EN
The article presents the project of robotic cell for packaging step-down LM2596 converters with the use of IRB 360 robot. In the first stage of work was to develope a virtual cell in the RobotStudio environment. The proposed cell has been tested in terms of performance and quality. The application tested in a virtual environment was implemented in a real position where the assumptions were confirmed.
EN
A Travelling Salesman Problem (TSP) is an NP-hard combinatorial problem that is very important for many real-world applications. In this paper, it is shown, that proposed approach solves multi-objective TSP (mTSP) more effectively than other investigated methods, i.e. Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II). The proposed methods use rank and crowding distance (well-known from NSGA-II), combining those mechanisms in a novel, unique way: competing and co-evolving in the evolution process. The proposed modifications are investigated and verified by the benchmark mTSP instances, and results are compared to other methods.
6
Content available remote A Specialized evolutionary approach to the bi-objective travelling thief problem
EN
In the recent years, it has been shown that real world-problems are often comprised of two, interdependent subproblems. Often, solving them independently does not lead to the solution to the entire problem. In this article, a Travelling Thief Problem is considered, which combines a Travelling Salesman Problem with a Knapsack Problem. A Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II) is investigated, along with its recent modification - a Non-Dominated Tournament Genetic Algorithm (NTGA). Each method is investigated in two configurations. One, with generic representation, and genetic operators. The other, specialized to the given problem, to show how the specialization of genetic operators leads to better results. The impact of the modifications introduced by NTGA is verified. A set of Quality Measures is used to verify the convergence, and diversity of the resulting PF approximations, and efficiency of the method. A set of experiments is carried out. It is shown that both methods work almost the same when generic representation is used. However, NTGA outperforms classical NSGA-II in the specialized results.
PL
Przedstawiono algorytm tworzenia aplikacji sortowania i pakowania z wykorzystaniem aplikacji PickMaster 3 dla robotów firmy ABB. Artykuł jest dopełnieniem materiałów firmowych firmy ABB. Tworzenie aplikacji zostało podzielone na trzy etapy (tworzenie linii, przygotowanie robota oraz tworzenie projektu).
EN
Presented is the algorithm for creating sorting and packaging applications using the PickMaster 3 application for ABB robots. The article complements ABB company materials. The creation of the application has been divided into three parts (creating lines, preparing the robot and creating the project).
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania współczynnika tarcia pomiędzy materiałem zgarnianego obiektu i materiałem zastawy, bezpośrednio na przenośniku taśmowym, który następnie wprowadza się jako parametr w programie MES (LSDyna) dla symulacji procesu zgarniania w sortowni zautomatyzowanej. Pomija się w ten sposób konieczność stosowania dodatkowego stanowiska laboratoryjnego do wyznaczania współczynnika tarcia. Ze względu na występującą równowagę sił tarcia, model zjawiska można traktować jako statyczny, w związku z czym pomiar jest bardzo prosty i nie zależny od czasu.
EN
In this paper presents friction coefficient determination method between scraped object's material and fence material, determined directly on the conveyor belt, which then is introduced in the FEM program (LSDyna) for simulation of the scraping process in the automated sorting plant. In this case, the necessity of using an additional laboratory stand to determine the coefficient of friction is omitted. Due to the existing balance of friction forces, the model of the phenomenon can be treated as static, therefore the measurement is very simple and does not depend on time.
EN
Implementation of modern handling facilities contributes to the quality performance of each business subject. Nowadays, mechanization and automation of processes associated with the handling of shipments finds an important place especially under the conditions of the postal and logistics sector, which is growing due to ecommerce. The method of allocating large mechanization and automation, the performance and other characteristics significantly influence the realization of processing shipments in relation to the quality of service but also labour intensity and human performance. The paper deals with the issue of the appropriate location of the conveyor within the space available depot, as well as calculation of performance and technical parameters and multi-criteria evaluation for an appropriate choice of the conveyor. Such factors as energy performance, noise, safety at work, location and so on, were considered.
PL
W artykule zaprezentowano analizę cech strukturalnych i geometrycznych podczas sortowania wytrzymałościowego tarcicy konstrukcyjnej metodą wizualną. Skoncentrowano się na zagadnieniach dotyczących zasad klasyfikacji tarcicy konstrukcyjnej iglastej. Ponadto omówiono wymagania wilgotnościowe, wymiarowe, jakościowe tarcicy i sposoby jej oznakowania. Znacząco przytoczono metody badania niektórych wad strukturalnych i wad obróbki drewna.
EN
The article presents the analysis of structural and geometrical features while visual sorting of structural sawn timber. Significant emphasis was placed on classification rules for coniferous timber. In addition, moisture, dimension, quality and marking requirements were discussed. Defect testing methods were also thoroughly described in this article.
12
Content available remote Wykorzystanie robotów przemysłowych w przemyśle spożywczym
PL
Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania robotów przemysłowych w przemyśle spożywczym. Omówiono możliwości środowisk do programowania robotów offline wspierających projektowanie komór produkcyjnych. Ich wykorzystanie upraszcza tworzenie systemu oraz umożliwia wstępną optymalizację. Do pełnej optymalizacji procesu konieczne jest uruchomienie projektu na stanowisku rzeczywistym.
EN
The article presents the possibilities of using industrial robots in the food industry. Discussed the possibility of using offline programming environments as a support in development of production chambers. Their use simplifies the creation of the system, and allows pre-optimization. To fully optimize the process, it is necessary to launch a project on the real station.
13
Content available remote Wybrane algorytmy grafowe w analizie czasowej przedsięwzięć budowlanych
PL
W artykule przedstawiono istotę i sposób wykorzystania opracowanego modelu realizacji przedsięwzięcia budowlanego oraz algorytmu przeszukiwania w głąb i algorytmu sortowania topologicznego w analizie czasowej przedsięwzięć budowlanych. Prezentowane algorytmy zapisano w pseudokodzie oraz zilustrowano przykładem obliczeniowym w Microsoft Excel i VBA.
EN
The paper presents the essence and the use of elaborated model of construction projects, depth first search algorithm and topological sorting algorithm in the time analysis of constructions projects realization. Presented algorithms written in pseudo-code and illustrated with examples in Microsoft Excel and VBA.
PL
W pracy przedstawiono zasady konstrukcji i działania sortowników oraz omówiono postęp, jaki dokonał się w tej dziedzinie w ostatnich latach. Wykorzystując próbki rudy z O/ZWR rejon Lubin, przeprowadzono wstępne badania i symulacje nad możliwością sortowania rudy lubińskiej. Uzyskano zachęcające wyniki: sortując wybrane klasy ziarnowe rudy miedzi (12,5-35 mm), stwierdzono możliwość wydzielenia odpadów końcowych, z wychodem 20 lub 30% i ze stratami Cu odpowiednio 2,8% lub 4,7%. Na podstawie dostępnych danych oszacowano celowość implementacji układu sortowania do ZWR Lubin. Po uwzględnieniu rzeczywistych wychodów klas ziarnowych nadających się do wstępnego wzbogacania, sumaryczny wychód odpadów końcowych w operacji sortowania oszacowano jako nieprzekraczający 8%. Jednocześnie stwierdzono, że wychód odpadów sortowania na II ciągu technologicznym jest około 3-krotnie mniejszy niż na ciągu I. Z uwagi na uwarunkowania ZG Lubin, możliwość wstępnego odrzucenia odpadów, przy minimalnych stratach Cu, może być wykorzystana jedynie do zmniejszenia kosztów operacyjnych zakładów wzbogacania, dzięki produkcji tej samej ilości koncentratu, przy mniejszej ilości mielonej i flotowanej rudy. Podano zakres badań, jakie powinny zostać wykonane dla uzyskania danych, niezbędnych do opracowania wariantowych koncepcji projektowych układów sortowania i przeprowadzenia analizy efektywności inwestycji.
EN
Sorter construction and operations rules have been presented, as well as, the sorter development which took place during the last years in this area has been discussed in the paper. Using ore samples from Lubin concentrator, the preliminary tests and simulations have been carried in order to determine possibilities for Lubin ore sorting. The promising results have been achieved: sorting the selected particle fractions (12.5 mm to 35 mm), the possibility for production of final tailings with yield of 20 or 30% and with copper losses amounting 2.8 or 4.7%, respectively, have been found. Using available data, usefulness of implementation of a sorting system to Lubin concentrator has been evaluated. Considering the real particle fraction yields, appropriate to preliminary concentration, the total final tailing yield in sorting operation has been evaluated as a not bigger than 8 %. Simultaneously, one has concluded that the sorting tailing yield on the IInd technological line is approx 3 times lower than on the Ist line. Because of Lubin mine conditions, the possibility of preliminary tailing rejection with minimal copper losses can be utilized only to diminishing concentrator operation costs, thanks to production of the same mass of concentrate, however, with less mass of ore directed to milling and flotation. Additionally, range of research, which should be carried out for achieving data, necessary for elaboration of variant designing concepts of sorting system implementation and for carrying out a prefeasibility study, has been given.
EN
Some recent works have established the importance of handling abundant reference information in multi-criteria sorting problems. More valid information allows a better characterization of the agent’s assignment policy, which can lead to an improved decision support. However, sometimes information for enhancing the reference set may be not available, or may be too expensive. This paper explores an automatic mode of enhancing the reference set in the framework of the THESEUS multi-criteria sorting method. Some performance measures are defined in order to test results of the enhancement. Several theoretical arguments and practical experiments are provided here, supporting a basic advantage of the automatic enhancement: a reduction of the vagueness measure that improves the THESEUS accuracy, without additional efforts from the decision agent. The experiments suggest that the errors coming from inadequate automatic assignments can be kept at a manageable level.
16
Content available String sieve: design concept and parameters
EN
This paper presents the design concept and the parameters of a new device for cleaning and-or sorting seeds and grain produced in a conventional farm. The discussed device is a string sieve where the groove between adjacent strings is minimal at the beginning of the screen and increases towards the end of the screen. The proposed sieve poses an alternative to a screen separator comprising a set of differently-sized mesh screens with longitudinal openings. In view of the average size of farm-produced seeds, the width of the separating groove should be set at 1mm at the beginning of the screen and 11 mm at the end of the screen. In sieves not designed for grading large seeds or vetch seeds, the width of the separating groove can be set at 1 mm and 5 mm, respectively.
EN
Landfill in Wola Suchożebrska accepts waste from the area of Siedlce and few neighbouring municipalities. A strict monitoring has been carried out on the landfill since 2007. The objective of the research was to analyse the amount and the morphological composition of municipal waste in the landfill in Wola Suchożebrska and on this basis to assess the efficiency of actions related to limitation of waste. Segregation of waste in the landfill caused that despite the increase of the total weight of waste a storage weight has not increased and even it decreased. Efficiency of undertaken activities was often limited due to the reasons not depending on the persons who manage the landfill. Changes in the structure of waste do not allow careful planning of future use, however, an increasing participation of plant waste makes a composting process more popular.
PL
Składowisko odpadów w Woli Suchożebrskiej przyjmuje odpady z terenu miasta Siedlce oraz kilku gmin ościennych. Od roku 2007 prowadzony jest na składowisku ścisły monitoring. Celem prezentowanych badań była analiza ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych na składowisku w Woli Suchożebrskiej oraz na tej podstawie ocena skuteczności działań związanych z ich ograniczeniem. Segregacja odpadów na składowisku sprawiła, że pomimo wzrostu ogólnej masy odpadów przywożonych nie wzrosła a nawet zmalała masa składowana. Skuteczność podejmowanych działań była często ograniczana ze względów niezależnych od prowadzących składowisko Zmiany w strukturze odpadów nie pozwalają na dokładne zaplanowanie przyszłego wykorzystania jednak wzrastający udział odpadów pochodzenia roślinnego stwarza możliwość powszechniejszego procesu kompostowania.
EN
The results of this research on the technological process of potato-digging are based on plots of land where the crop has been dug up and sorted using a ploughshare-rotor potato digger. The ideal parameters for the working components of the machine have been determined.
EN
A theoretical, three-layer model of non-uniform sediment transport has been applied in our analysis of the sedimentation of navigable waterways tested under laboratory conditions. This model distinguishes three layers of moving sediment and, additionally, includes an assumption that sediment is not sorted out in the bedload layer but vertical grading occurs only when grains are lifted up in the contact layer. Above that layer, in the outer flow region, the grain size distribution of sediment remains unchanged. Moreover, it has been assumed that during the wave crest phase, sediment is transported in the bedload and contact layers as well as in the outer flow layer under the influence of a resultant current directed, as described in the present article, in the same direction as the propagating surface wave. During the wave trough phase, sediment transport occurs in the bedload and contact layers. The mathematical description of changes in the bed level (bathymetry), contained in this paper, divides sediment transport into the one in the positive direction, during the wave crest phase, in the wave propagation direction, and the one in the negative direction, during the wave trough phase, reverse to the wave propagation direction. The results obtained from modelling changes in bathymetry compared with the results from a laboratory experiment conducted in a wave flume under the wave and current conditions yielded satisfactory coincidence. The effect of including changes in the grain size distribution into the calculations proved to be highly significant. The calculations demonstrated that the applied model could be a useful tool for both predicting changes in the bathymetry in approach waterways to harbours and determining grain size distribution of sediment which fills up a waterway or the rate of sedimentation of a waterway.
PL
Do analizy zapiaszczania torów wodnych w warunkach laboratoryjnych wykorzystano trójwarstwowy model teoretyczny transportu osadów niejednorodnych granulometrycznie. Model ten wyszczególnia trzy warstwy ruchu rumowiska, przy czym założono, że w warstwie wleczenia osady nie są sortowane, a pionowe sortowanie odbywa się tylko w procesie podrywania ziaren w warstwie kontaktowej. Ponad tą warstwą - w zewnętrznym obszarze, rozkład granulometryczny osadu pozostaje niezmienny. Ponadto założono, że w fazie grzbietu fali osady są transportowane w warstwach wleczenia i kontaktowej oraz zewnętrznej - pod wpływem wypadkowego prądu, skierowanego w tę samą stronę, co propagująca fala powierzchniowa. W fazie doliny fali transport rumowiska odbywa się tylko w warstwach wleczenia i kontaktowej. W opisie matematycznym zmian poziomu dna (batymetrii) podzielono transport osadów na transport w kierunku dodatnim, odbywający się w czasie trwania grzbietu fali, w kierunku propagacji fali i kierunku ujemnym, odbywający się w kierunku przeciwnym w czasie trwania doliny fali. Wyniki modelowania zmian batymetrii w porównaniu z wynikami pochodzącymi z eksperymentu laboratoryjnego przeprowadzonego w kanale falowym w warunkach falowo-prądowych dały zadowalającą zgodność. Wpływ uwzględniania w obliczeniach zmian rozkładów uziarnienia osadów okazał się niezwykle istotny. Przeprowadzone obliczenia pokazały, że zastosowany model obliczeniowy może być użytecznym narzędziem służącym do prognozowania zarówno zmian batymetrii w obrębie torów podejściowych do portów, jak i w określaniu rozkładów granulometrycznych osadów wypełniających tor wodny, a także tempa zapiaszczania torów wodnych.
EN
Critical transport velocity, the thickness, width, length and the angle of sliding friction of Scots pine seeds harvested from three seed banks (conservation seed stand, commercial seed stand and seed plantation) were determined. The investigated attributes were compared by single classification analysis of variance, correlation, single-variable and multivariate regression analysis. The analyzed seed traits differed significantly between the specimens from the examined seed banks. The equations describing the correlations between the studied attributes were characterized by relatively low percentages of explained variation, which renders them unfit for designing seed and separation models.
PL
Wyznaczono prędkość krytyczną unoszenia, grubość, szerokość, długość i kąt tarcia ślizgowego nasion sosny zwyczajnej, zebranych z trzech odmiennych baz nasiennych (wyłączony drzewostan nasienny, gospodarczy drzewostan nasienny i plantacja nasienna). Porównywano te cechy, wykorzystując analizę wariancji z klasyfikacją pojedynczą, korelację oraz regresję jednej zmiennej i wielu zmiennych. Stwierdzono, że w większości przypadków analizowane cechy nasion z odmiennych baz nasiennych różnią się statystycznie. Równania współzależności między określanymi cechami charakteryzują się stosunkowo niskim procentem wyjaśnionej zmienności, co właściwie wyklucza ich zastosowanie do budowania modeli nasion i procesów rozdzielczych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.