Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  natężenie promieniowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule poruszona została problematyka zakażenia mikrobiologicznego powierzchni jaj spożywczych oraz opisano możliwości wykorzystania promieniowania ultrafioletowego z zakresu UVC do eliminacji tychże zakażeń. Przedstawione zostały ogólne mechanizmy związane z działaniem promieniowania ultrafioletowego na mikroorganizmy oraz dostępne urządzenia do dezynfekcji skorup jaj, w tym prototypowe urządzenie opracowane w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Poznaniu. Wykorzystanie promieniowania UVC może stać się główną metodą ograniczania zakażeń jaj.
EN
The article presents the issues of microbiological contamination of the surface of food eggs and the possibility of using ultraviolet radiation from the UVC range to eliminate these contaminations. General mechanisms related to the action of ultraviolet on microorganisms and available devices for disinfection of egg shells were presented. A prototype device developed at the Institute of Technology and Life Sciences in Poznan was also presented. The effect of research conducted at the Institute was confirmation of the high efficiency of UVC disinfection while providing the required dose. The use of UVC radiation can become the main method for reducing the contamination of egg.
EN
Podczas kształtowania warunków mikroklimatu w hali produkcyjnej dużą uwagę przywiązuje się do stosowania wysoce wydajnych, energooszczędnych i ekonomicznych systemów. Zarówno na Ukrainie, jak i na świecie bada się różne aspekty zastosowania systemów grzewczych na podczerwień do ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych. W artykule omówiono eksperymentalne badania dotyczące wyznaczania temperatury napromieniowanych powierzchni i gęstości strumienia energii promieniowania w zależności od trybu pracy, mocy i wysokości zainstalowanego promiennika podczerwieni.
PL
W pracy zaprezentowano wpływ zaćmienia słonecznego z dnia 20.03.2015 na zmiany mocy oraz energii elektrycznej produkowanej przez system fotowoltaiczny w porównaniu do bezchmurnego dnia 17.03.2015 oraz do dnia 20.03.2014. System fotowoltaiczny wykorzystuje moduły z krzemu monokrystalicznego oraz inwerter solarny Soladin 600 podłączony do uczelnianej sieci elektrycznej. Moc szczytowa systemu wynosi 330W. Instalacja pracuje w Rzeszowie (φ=50°02’N λ=22°17’E). Moduły fotowoltaiczne zamontowane są na ramie pod stałym kątem 30° względem horyzontu (poziomu). Układ pomiarowy systemu fotowoltaicznego obejmował pomiar napięcia oraz prądu DC przed inwerterem, napięcia, prądu AC, mocy oraz częstotliwości na wyjściu inwertera. Zaprezentowano również pomiary całkowitego i bezpośredniego natężenia promieniowania słonecznego oraz promieniowanie rozproszone w dniu zaćmienia Słońca 20.03.2015 oraz w dniach 17.03.2015 i 20.03.2014 padające na płaszczyznę poziomą. Wszystkie parametry były mierzone co 10 sekund i uśredniane do 1 minutowych wartości. Dokonano również obserwacji wizualnych tarczy Słońca przy wykorzystaniu aparatu fotograficznego DSLR SONY A-57 oraz teleskopu typu Maksutow-Cassegrain o ogniskowej f=1500mm, oraz aperturze 127mm. Światłosiła teleskopu wynosi F 1:11,8. Zestaw zamontowany był na montażu paralaktycznym HEQ-5 SynScan. Wyniki badań ukazują, że podczas maksimum zaćmienia Słońca w Rzeszowie, które wystąpiło o godzinie 10:56 chwilowa moc systemu fotowoltaicznego zmalała o 60%, natomiast dobowa energia elektryczna zmalała o -13,4% w stosunku do niezachmurzonego dnia.
EN
The paper presents the impact of solar eclipse of 20.03.2015 on power and electricity produced changes by the PV system compared to the cloudless day 03.17.2015 and on 20.03.2014. The system uses photovoltaic monocrystalline silicon modules and solar inverter Soladin 600 connected to the electricity grid. Peak power system is 330W. Installation works in Rzeszow (φ = 50°02'N λ = 22°17'E). PV modules are mounted on the frame at a constant angle of 30° relative to the horizon. The measuring system comprised the measurement of voltage and DC current before an inverter, voltage, AC current, power and frequency at the output of the inverter. Also presented measurements of total and direct solar radiation and the scattered radiation in the day of a solar eclipse 03.20.2015 and on 03.17.2015 and 20.03.2014 falling on a horizontal plane. All parameters were measured every 10 seconds and averaged to 1 minute values. Also made visual observations of the sun using a camera Sony DSLR A-57 and Maksutov-Cassegrain telescope with a focal length f = 1500mm, 127mm aperture. Maximum aperture telescope is F 1: 11.8. Set was mounted on an equatorial mount HEQ-5 SynScan. The results show that the maximum eclipse in Rzeszow, which occurred at 10:56 instantaneous power photovoltaic system decreased by 60%, while the daily electricity decreased by -13.4% compared to cloudless day.
6
Content available remote Model detekcji promieniowania w układzie dioda LED – przetwornik CCD
PL
W niniejszej pracy przedstawiono pomiarowy model detekcji promieniowania emitowanego przez diody elektroluminescencyjne za pomocą kamery CCD. Omówiono w niej założenia i cele modelowania oraz budowę stanowiska pomiarowego. Zaprezentowano również wyniki eksperymentalnej weryfikacji proponowanego modelu oraz ocenę niepewności przeprowadzonych pomiarów.
EN
In this work the measuring model of detection of radiation emitted by electroluminescence diodes with a CCD camera was presented. The modeling assumptions and goals, as well as a structure of measuring stand were described. The results of experimental verification of the proposed model and evaluation of measurement uncertainty were given.
EN
The effective heating systems of high industial premises are systems based on the use of electric infrared heaters. The main advantage of them is that they heat only the areas where heating is required. The purpose of the publication was development of research setting based on the infrared heater for the study of the intensity of radiation surfaces, which was designed the graphics dependence on the results of study. The results of experimental studies were done concerning the determination of the intensity of radiation surface by the infrared heaters depending on the power and height of their installation. The researches of the radiation intensity of the infrared heater in non-rotary work mode have been done. The distribution of intensity of radiation by the infrared heater in its rotary and non-rotary work modes was shown.
PL
Efektywnymi systemami ogrzewania wysokich pomieszczeń w budynkach przemysłowych są systemy oparte na zastosowaniu elektrycznych promienników podczerwieni. Główną ich zaletą jest to, że ogrzewa się tylko te obszary, których ogrzewanie jest wymagane. Celem badań było poszerzenie wiedzy o promiennikach podczerwieni odnośnie natężenia ich promieniowania. Rezultatem badań było opracowanie zależności graficznych. Przedstawiono wpływ wysokości zamontowania oraz mocy promiennika na natężenie jego promieniowania na daną powierzchnię. Badania te przeprowadzono dla promienników stacjonarnych bez możliwości obrotu. Zaprezentowano również rozkład natężenia promieniowania stacjonarnego promiennika podczerwieni oraz promiennika pracującego w trybie obrotowym.
8
Content available remote Warunki pracy paneli fotowoltaicznych wykonanych w systemie ściany wentylowanej
PL
Najnowsze wymagania dotyczące budynków nisko i niemal zero energetycznych wymagają zastosowania odnawialnych źródeł energii w ramach budynku lub jego najbliższego otoczenia. Przedmiotem pracy jest analiza warunków pracy paneli fotowoltaicznych zamontowanych w systemie fasady wentylowanej. Przeanalizowano dwie fasady fotowoltaiczne, wschodnią i zachodnią, które zostały wkomponowane w elewację budynku znajdującego się w środowisku miejskim. Badane fasady stanowią zewnętrzną warstwę ścian eksperymentalnych zaprojektowanych dla budynków zero energetycznych. Obie ściany zostały zbudowane w ramach polskoniemieckiego projektu GPEE na temat efektywności energetycznej budynków. Analiza została przeprowadzona dla danych pomiarowych uzyskanych z mierników prądu stałego, czujników temperatury umieszczonych na panelach i stacji meteorologicznej, w której rejestrowano między innymi temperaturę powietrza, kierunek i prędkość wiatru oraz promieniowanie słoneczne docierające zarówno na powierzchnię poziomą jak i pionową, wschodnią i zachodnią. Badania przeprowadzono dla wybranego tygodnia w maju, który charakteryzował się wysokim natężeniem promieniowania słonecznego i temperaturą powietrza utrzymującą się na poziomie około 20°C. Analizując otrzymane dane zaobserwowano, że działanie promieniowania bezpośredniego przy bezchmurnym nieboskłonie wpływa na wzrost temperatury paneli do ponad 60°C przy temperaturze powietrza nieprzekraczającej 20°C. Przy tak wysokiej temperaturze produktywność fasady fotowoltaicznej znacznie spada. Najwyższą moc chwilową zaobserwowano w pierwszej fazie operowania słońca na daną fasadę, przy wysokim natężeniu promieniowania i umiarkowanej temperaturze paneli fotowoltaicznych.
EN
Recent requirements for low or nearly zero energy buildings requires usage of renewable energy sources integrated with building or in nearly surroundings. The aim of the paper is to analyze operating conditions of photovoltaic panels mounted as the ventilated facades system. Analyzed two facades photovoltaic, east and west, were located on the fourth floor of a building located in an urban environment. Studied facades are outer layer of the experimental walls designed for a zero energy buildings. Both walls were built in the framework of Polish-German project GPEE about energy efficiency of buildings. The analysis was conducted for the measurement data obtained from the DC current measurer, temperature sensors placed on the panels and weather station, which recorded, among others air temperature, wind direction and speed, as well as solar irradiation incident on both horizontal and vertical (eastern and western) surfaces. The study was conducted for the selected week in May, which was characterized by high intensity of solar radiation and air temperature holding at about 20°C. Analyzing the obtained data, it was observed that the effect of direct radiation by clear sky have influence on the increase of panels temperature to over 60°C at an air temperature not exceeding 20°C. Such high temperature significantly decreases photovoltaic facades productivity. The highest instantaneous power was observed in the first phase of operating the sun on a given facade, with high-intensity radiation and temperate photovoltaic panels.
EN
The article presents the experimental study for determining the intensity of radiant energy in the zone irradiated by infrared heaters with their parallel arrangement in relation to the distance between them. The purpose of the study is to analyze the intensity of radiant energy on the surface of infrared heater and its influence on the temperature parameters in the working area.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w celu określenia natężenia energii promieniowania w strefie promieniowania, usytuowanych równolegle promienników podczerwieni w stosunku do odległości między nimi. Celem badania jest analiza natężenia promieniowania na powierzchni promiennika podczerwieni i jego wpływu na parametry temperatury w obszarze roboczym.
PL
W referacie tym, na podstawie zapisów zawartych w aktualnych normach z zakresu promieniowania optycznego, omówiono wymagania dotyczące metody i zakresu badania nielaserowego promieniowania optycznego na stanowiskach pracy oraz stosowanej aparatury pomiarowej. Zakres pomiarów ekspozycji przedstawiono w powiązaniu z aktualnymi wartościami MDE. Omówiono także sposób wyznaczania wymiaru kątowego źródła promieniowania ? oraz metodę obliczania skutecznej luminancji energetycznej źródła na podstawie zmierzonego skutecznego natężenia napromienienia. Na zakończenie referatu przedstawiono wymagania dotyczące częstotliwości wykonywania badań oraz propozycje dotyczące zawartości raportu z badań.
EN
This paper presents the requirements for the method and extent of testing of non coherent optical radiation at work places as well as the meters used for tests. The requirements are based on the current standards in the field of optical radiation. The scope of the exposure measurements are presented in conjunction with the current values of MDE. There is a description of the method of determining the angular dimension of radiation source ? and how to calculate the effective source radiance from the measured effective irradiance. At the end, the paper presents the recommended frequency of testing and suggestions concerning the content of the study.
PL
Niniejszy referat powstał na podstawie wyników badań projektu celowego zamawianego pn. "System kształtowania jakości powietrza w budynkach biurowych (profilaktyka tzw. Zespołu chorego budynku)" realizowanego przez CIOP-PIB w latach 2002...2005. W ramach tego zadania oceniano między innymi narażenie pracowników biurowych na promieniowanie nadfioletowe i podczerwone emitowane przez światło słoneczne. W referacie przedstawiono zestawienie wyników pomiarów natężenia napromienienia promieniowaniem nadfioletowym oraz podczerwonym wykonanych w okresie wiosenno-letnim oraz jesienno-zimowym na wytypowanych stanowiskach pracy, w pięciu budynkach biurowych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że jedynie promieniowanie nadfioletowe emitowane przez światło słoneczne w okresie wiosenno-letnim może stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników biurowych.
EN
The exposure to harmful factors in office rooms may lead to the so-called "sick building syndrome". This paper presents results of research carried out by Central Institute for Labour Protection - National Research Institute in 2002...2005, titled "A system of shaping air quality in office buildings". The influence of ultraviolet and infrared radiation emitted by sunlight on an office staff was estimated within this work. There are also presented the results of irradiance measurement of ultraviolet and infrared radiation, made in spring-summer as well as autumn-winter time on chosen working places in five office buildings. The conclusion based on the research is that only ultraviolet radiation emitted by sunlight during spring-summer time may be dangerous for the health of office staff.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.