Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu tlenku grafenu (GO) i zredukowanego tlenku grafenu (rGO) na wybrane właściwości strukturalne wodorozcieńczalnej żywicy akrylowej. Ocenie poddano również właściwości aplikacyjne lakieru tj. grubość i połysk. Analiza strukturalna powłok otrzymanych z wodorozcieńczalnej żywicy akrylowej z dodatkiem GO lub rGO wykazała równomierny rozkład pochodnych grafenu w warstwie wierzchniej oraz brak spękania i łuszczenia. Badania za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) nie ujawniły pików powstałych w wyniku reakcji chemicznej i procesu sieciowania spoiwa lakieru z GO lub rGO.
EN
This paper presents the results of research concerning the influence of graphene oxide (GO) and reduced graphene oxide (rGO) on selected structural properties of water-borne acrylic resin. The application properties of the lacquer, i.e. the thickness and the specular gloss were also evaluated. Structural analysis of coatings obtained from water-borne acrylic resin with the addition of GO or rGO showed an even distribution of graphene derivatives in a top layer and no cracking or flaking. The FTIR analysis did not reveal any signals resulting from the chemical reaction and the crosslinking process of the lacquer binder with GO or with rGO.
EN
5-aminolevulinic acid (5-ALA) is used as a drug in the photodynamic therapy (PDT) and photodynamic diagnosis (PDD) of cancer. Combined with irradiation at the appropriate wavelength, it is used as a photosensitizer precursor to identify/kill tumour cells. In cells, 5-aminolevulinic acid is converted to protoporphyrin IX (PpIX), which is the precursor of hemin. Internal application of 5-ALA induces the overproduction of the endogenous photosensitizer, PpIX, which can subsequently be activated by light at the appropriate wavelength. 5-ALA can be applied internally to trans-mutated areas or be injected directly into them. Chemical derivatives of 5ALA have the potential to improve bioavailability, enhance stability and lead to better therapeutic outcomes for treated patients. 5-ALA is currently the most commonly used drug in the photodynamic therapy and diagnosis (PDT/PDD) of cancers.
PL
Kwas 5-aminolewulinowy (5-ALA) jest stosowany jako lek w terapii fotodynamicznej (PDT) i diagnostyce fotodynamicznej (PDD) raka. Wraz z promieniowaniem o odpowiedniej długości fali jest używany jako prekursor fotouczulacza w celu identyfikacji lub/i zabicia komórek nowotworowych. W komórkach 5-ALA przekształca się w protoporfirynę IX (PpIX), która jest prekursorem heminy. Miejscowe zastosowanie 5-ALA indukuje nadprodukcję endogennego fotouczulacza PpIX, który może być następnie aktywowany światłem o odpowiedniej długości fali. 5-ALA można podawać zewnętrznie na leczone zmiany lub wstrzykiwać bezpośrednio do nich. Pochodne 5-ALA mogą poprawić biodostępność, zwiększyć stabilność i prowadzić do lepszych wyników terapeutycznych leczonych pacjentów. 5-ALA jest obecnie najczęściej stosowanym preparatem w fotodynamicznej terapii i diagnostyce (PDT/PDD) nowotworów.
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono budowę i wstępne testy modułu fluorescencyjnego klasyfikatora paliw ciekłych. Element ten, w założeniach projektu, umożliwi rozbudowanie możliwości analitycznych opracowanego na Politechnice Warszawskiej wieloparametrycznego klasyfikatora paliw płynnych. W prezentowanym urządzeniu zastosowano wzbudzenie fluorescencji przy pomocy diody 280 i 375 nm. Sygnał - widma emisji - rejestrowany jest przy pomocy dwukanałowego spektrometru CCD. Do pomiaru fluorescencji paliw zastosowano przemysłowe światłowodowe próbniki odbiciowe.
EN
In presented paper the authors show construction and results of tests of fluorescence module of the liquid fuels classifier. The module is a part of multiparametric fuel classifier, developed by Warsaw University of Technology. Excitation of fluorescence is realised with use of two LED sources: 280 nm and 375 nm. Fluorescence signal is registered with use of dual channel CCD spectrometer. Two industry grade fiber optics fluorescence probes are used for direct fuel sampling.
EN
The classification of fungal species that was based on statistical comparison of their infraredspectra is presented. The results obtained in the present study were compared with the classification hierarchy of Kingdom Fungi, according to contemporary phylogenetic studies. IR bands originating from the respective groups of chemicals provided a “spectroscopic fingerprint” of the fungal species analyzed. Statistical analysis of the spectra was made using a Hierarchical Cluster Analysis (HCA). The proper wavelength ranges in IR spectrum, crucial for species classification, were selected. The relations between species were evident in the dendrogram diagrams and they followed the systematic classification of the selected fungal species.
PL
W pracy zaprezentowano próbę klasyfikacji różnych gatunków grzybów w oparciu o statystyczną analizę widm podczerwieni badanych materiałów. Autorzy pracy dokonali porównania uzyskanych wyników z klasyfikacją systematyczną królestwa grzybów według współczesnego systemu klasyfikacji. Spodziewano się, że systematyczne podobieństwa w fizjologii i naturze biologicznej przedstawicieli królestwa grzybów, a także ich wspólne pochodzenie powinny przekładać się na pewne podobieństwa w widmie podczerwieni. Obecność odpowiednich pasm w widmie IR pochodzących od odpowiednich ugrupowań chemicznych jest cechą osobniczą i charakteryzuje biochemiczną strukturę poszczególnych gatunków grzybów. Analizy statystycznej widm grzybów pod kątem ich wzajemnych podobieństw i możliwości różnicowania dokonano przy użyciu metody HCA (Hierarchical Component Analysis). Dla potrzeb klasyfikacji za pomocą analizy HCA przeanalizowano i dokonano selekcji odpowiednich zakresów w widmie IR - region „odcisku palca”, który wnosi ważne informacje dla celów identyfikacji. Uzyskany w toku analizy dendrogram HCA badanych gatunków grzybów w znacznym stopniu pokrywa się z ich klasyfikacją systematyczną.
EN
The introduction of different bioelements into the structure of hydroxyapatite exerts a positive influence on the growth of new bone tissue. One such useful bioelement is silica, which possesses antibacterial properties and also acts as a factor regulating bone mineralization through stimulation of DNA to synthesize osteoblasts. Results of investigations into integration of foam titanium implants (FTI), with rabbit bone are presented. Two groups of implants were investigated: clean titanium implants produced by selective laser melting and FTI coated with a thin film of hydroxyapatite (HA) mixed with 10 wt. % of bioglass (BG) of A2 type (CaO- P2P-SiO2). Analysis of histopathology of implants' integration with bone were performed by staining using the triple chromatographic method of Masson - Goldner, planimetric analysis using the Kruskal - Wallis test, an ANOVA test and microtomography. Application of layers of the type HA+GH showed superior integration with bone than uncoated titanium implants.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie metod fluorymetrycznych do charakterystyki paliw płynnych. Paliwa z okresu zimowego scharakteryzowano metodami fluorescencji stacjonarnej oraz czasowo-rozdzielczej. Dodatek substancji uszlachetniających czy też podnoszących "odporność" paliw na niskie temperatury został zaobserwowany w charakterystykach wzbudzeniowo-emisyjnych tych paliw. Na podstawie charakterystyk wzbudzeniowo-emisyjnych wyodrębniono linię wzbudzenia 375 nm umożliwiającą rozróżnienie benzyn od olejów napędowych i bioestru. Nie udało się wybrać linii wzbudzenia rozróżniającej benzyny z grupy 95 i 98.
EN
In presented paper the authors show implementation of fluorescence methods for liquid fuels analysis. Winter fuels were characterized with the use of steady state fluorescence and time resolved fluorescence. The ad-didtion of refined substances or increasing immunity to low temperatures was registered on excitation-emmision maps (EEMs). Based on EEMs characteristics excitation line at 375 nm was chosen, as the one, that can distinguish diesel from petrol. No excitation line was establised for differen-tation of petrol 95 from 98.
PL
Przeprowadzono pomiary widm absorpcyjnych i emisyjnych szesnastu pyłków roślin i ich analizę metodą składników głównych (PCA). Praca prezentuje wyniki badań metodą fluorescencji wzbudzanej laserowo (LIF) linią 355 nm i map wzbudzeniowo-emisyjnych. Silna absorpcja promieniowania przy długości fali 340 jest charakterystyczna dla pyłków w przeciwieństwie do białek, bakterii, grzybów. Metoda PCA daje silne zróżnicowanie własności spektralnych tych grup i może być wykorzystana do szybkiego wykrywania mikroorganizmów w powietrzu.
EN
Ultra-violet absorption and emission spectra of 16 pollens were recorded and analysed with PCA (Principal Component Analysis) method. Results of Laser Induced Fluorescence (LIF ) at 355 nm and excitation-emission maps are presented. Pollen presents strong absorption around 340 nm, whereas it was not found for proteins, bacteria and fungi. PCA method provides strong differentiation of spectral properties of biological material and can be used for quick classification of microorganisms in the air.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań bioaerozoli za pomocą fluorescencyjnego spektrometru cząstek, UVAPS 3314. Często rozpatrywanym scenariuszem jest atak bioterrorystyczny z użyciem chorobotwórczych mkroorgani-zmów. Uzyskane rezultaty pokazują wyraźne różnice pomiędzy badanymi aerozolami, rozkładem wielkości cząstek i ich fluoresccncją. Stanowi to podstawę do monitoringu powietrza w czasie rzeczywistym. Szybka informacja o pojawieniu się potencjalnego zagrożenia jest bardzo cenna dla ekip szybkiego reagowania, które zależnie od potrzeb mogą podjąć odpowiednie środki zaradcze.
EN
The paper presents results of Ultraviolet Aerodynamic Panicle Sizer's (UVAPS 3314, TSI) testing for detection of bacterial warfare agents potentially used during biotcrroristic attack. Analyzed aerosols differs due to size and fluorescence distribution that allows real time monitoring for presence of harmful biological material in ambient air. Quick information on potentially dangerous bioaerosol is very important for first responders during rescue actions.
PL
W pracy przedstawiono możliwości klasyfikacji paliw płynnych za pomocą spektroskopii ptycznej. Paliwa analizowano za pomocą trzech technik. Spektroskopia FTIR umożliwiła rozróżnianie pomiędzy typami paliw oraz oznaczenie ich składu. Benzyny 95 i 98 pochodzące z rafinerii Orlen wyraźnie różnią się od swoich odpowiedników z innych wytwórni. Mapy wzbudzeniowo-emisyjne wykazały różnice pomiędzy typami paliw lecz nie umożliwiała rozróżniania pomiędzy Pb 95 i 98. Fluorescencja czasowo-rozdzielcza, przy wzbudzeniu promieniowaniem o długości fali 28O nm pozwoliła na wyraźne odróżnienie pomiędzy różnymi typami paliw.
EN
The manuscript presents application of optical spectroscopy for classification of liquid fuels. Three analytical techniques were used for analysis of fuels. FTIR spectroscopy allows determination of chemical composition and discrimination between different kinds of fuels. Biofuels, diesel, petrol 95 and 98 Orlen were grouped separately on the background of other Pb95 and Pb98. Excitation-emission maps of steady-state fluorescence showed differences between spectra. but petrol 95 and 98 were similar. Time-resolved fluorescence, with excitation wavelength at 280 nm allowed sharp discrimination between different kinds of fuels Chosen optical methods may allow identify and classify liquid fuels.
PL
W pracy zaprezentowano i porównano charakterystyki wzbudzeniowo-emisyjne aminokwasów, białek, bakterii, bakteriofaga MS2 oraz pyłków roślin. Pokazane zostały różnice pomiędzy drobnoustrojami hodowanymi i przygotowanymi w różnych warunkach. Rejestrowanie i analiza charakterystyk fluorescencyjnych możliwie licznej grupy związków i czynników biologicznych jest etapem niezbędnym do opracowania aparatury wykrywającej w czasie rzeczywistym chorobotwórcze drobnoustroje obecne w powietrzu.
EN
The paper presents excitation-emmision maps of aminoacids, proteins, bacteria, bacteriophage MS2 and pollens. It shows differences between microorganisms grown and prepared in different conditions. The fluorescence data recorded in the study are necessary for the development of devices based on laser induced fluorescence that will be used for real time identification of airborne pathogenic microorganisms.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.