Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  połączenie kołnierzowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono metodę wyznaczania współczynnika efektu dźwigni w śrubowych połączeniach kołnierzowych. Dotychczasowe metody jego wyznaczania są konserwatywne lub czasochłonne. Przedstawione podejście jest oparte na metodzie składnikowej i pozwala na szybkie wyznaczanie wartości tego współczynnika.
EN
The paper presents a method for determining the prying effect factor in bolted flange joints. So far the existing methods of its determination are conservative or time-consuming. The presented approach is based on the component method and allows for a quick determination of the value of this factor.
PL
Śrubowe połączenia kołnierzowe są często stosowane w różnych rodzajach konstrukcji projektowanych z rur okrągłych. Umożliwiają łatwe wykonawstwo, szybki montaż oraz zapewniają stosunkowo atrakcyjny wygląd. Omówiono metody obliczeniowe służące do określania ich charakterystyk strukturalnych. Zestawiono wyniki uzyskane tymi metodami oraz porównano z analizami za pomocą metody elementów skończonych.
EN
Bolted flange joints are frequently met in many engineering structures designed with use of tubular elements. They provide easy execution, fast erection and also give architecturally attractive appearance. There are some different methods for obtainig their structural characteristics. In this article a few currently used methods are described, obtained results are compared with finite elements analyses.
3
Content available remote Technologie połączeń kołnierzowych
PL
Budowa instalacji hydraulicznych za pomocą połączeń kołnierzowych SAE jest obecnie jednym ze sposobów łączenia wysokociśnieniowych hydraulicznych instalacji rurowych. Obecnie dostępne są na rynku dwie podstawowe technologie budowy kołnierzowych instalacji hydraulicznych dla średnic powyżej ∅42 mm. Wyróżniamy tu technologię połączeń spawanych wg standardu SAE (Norma J518C, ISO6162) oraz technologię niespawanych połączeń kołnierzowych, opracowaną przez firmę GS-Hydro®. Oba rozwiązania są ze sobą kompatybilne i można je łączyć.
4
Content available remote Technologie połączeń kołnierzowych
PL
Budowa instalacji hydraulicznych za pomocą połączeń kołnierzowych SAE jest obecnie jednym ze sposobów łączenia wysokociśnieniowych hydraulicznych instalacji rurowych (rys. 1). Obecnie dostępne są na rynku dwie podstawowe technologie budowy kołnierzowych instalacji hydraulicznych dla średnic powyżej ∅42 mm. Wyróżniamy tu technologię połączeń spawanych wg standardu SAE (Norma J518C, ISO6162) oraz technologię niespawanych połączeń kołnierzowych, opracowaną przez firmę GS-Hydro. Oba rozwiązania są ze sobą kompatybilne i można je łączyć.
5
Content available remote Problematyka projektowania i wytwarzania instalacji przemysłowych
PL
W artykule przedstawiono problemy jakie musi rozwiązać konstruktor projektujący instalacje przemysłowe lub ich podzespoły. Dobierając materiał, sposób wykonania i łącze-nia części oraz uszczelnienia elementów projektant powinien mieć na uwadze nie tylko zapewnienie parametrów procesowych założonych przez technologów, ale również spełnie-nie wymogów bezpieczeństwa.
EN
In this paper design problems of industrial pipe systems are presented. The main tasks of the designer as: calculations, choosing of proper materials and choosing of manufactu-ring and connection ways are discussed and illustrated with examples of some design so-lutions. In conclusion it has been underlined that the designer has to take into consideration the both: safety and manufacturing process parameters.
PL
W pracy przedstawiono analizę problemu zapewnienia szczelności połączeń kołnierzowych z wykorzystaniem uszczelnień statycznych. Omówiono zakres zastosowania różnych uszczelek oraz przedstawiono ich wady i zalety. Omówiono przepisy polskie i światowe dotyczące stosowania uszczelnień spoczynkowych. Przedstawiono analizę opłacalności poprawienia obowiązujących przepisów dotyczących szczelności.
EN
The analysis of ensuring leaktightness of flange connections using static seals was considered in the paper. Different gasket types and their properties, advantages and disadvantages were discussed. Polish and Word standards for static seals usage were presented. Cost-effectiveness analysis of actual standards improvement was described.
7
EN
A numerical analysis of the initially clamped bolt joint subject to the working pressure is presented in the paper. Special, hexahedral 21- and 28-node isoparametric finite elements have been employed to model the contact zone. In this model, one takes into account loading due to the working pressure in the gap between the gasket and the flange arising as an effect of the progressing joint opening, what has not been considered in recent papers. Nonlinear stiffness characteristics of the bolt and the flange with the gasket are developed. Working pressure corresponding to the critical bolt force resulting in the joint leakage (complete opening between the gasket and the flange) is determined. FE computational results are compared with the available experimental results. The numerical results are presented using the authors' own graphical postprocessor.
PL
W pracy przedstawiono numeryczną analizę połączenia kołnierzowego z uszczelką obciążonego zaciskiem wstępnym i ciśnieniem roboczym. W strefie kontaktu pomiędzy uszczelką a kołnierzem zastosowano specjalne przestrzenne 21- i 28-węzłowe izoparametryczne elementy skończone. W modelu obliczeniowym uwzględniono również obciążenie od ciśnienia roboczego panującego w szczelinie pomiędzy uszczelką a kołnierzem w wyniku postępującego otwarcia połączenia, co jest pewną nowością w porównaniu do najnowszych prac opublikowanych z tej tematyki. Sporządzono nieliniowe charakterystyki sztywnościowe śruby i kołnierza z uszczelką. Określono wartość ciśnienia roboczego odpowiadającego sile krytycznej w śrubie powodującego przeciek w połączeniu (całkowite otwarcie pomiędzy uszczelką a kołnierzem). Wyniki obliczeniowe MES porównano z dostępnymi wynikami doświadczalnymi. Wyniki numeryczne zilustrowano przy pomocy własnego postprocesora graficznego.
8
PL
Połączenia kołnierzowe są najczęściej stosowanym typem połączeń w konstrukcjach stalowych wykonanych z rur o dużych średnicach. Dotychczas opracowane metody obliczeniowe pozwalają na określenie jedynie nośności tych połączeń. Pomijają one zagadnienia związane z wyznaczaniem ich sztywności. Sztywność połączeń kołnierzowych można wyznaczyć za pomocą modelu mechanicznego, opracowanego przy zastosowaniu metody składnikowej. Są to jednak dość pracochłonne obliczenia, wymagające zastosowania odpowiednich algorytmów i programów komputerowych. W referacie przedstawiono uproszczone metody obliczeń pozwalające na wyznaczenie charakterystyk podatnościowych połączeń kołnierzowych.
EN
Flange bolted joints are the most popular types of connections in steel elements with circular hollow cross section. This kind of joints is used in steel structures such as chimneys, supports of elevated tanks, wind power plants, etc. The design codes and the analytical methods applied nowadays to calculate their bearing capacity do not cover the methods of calculation of their stiffness. Stiffness of flange bolted joints has an influence on the behaviour of structures with such connections (the natural period of the structures, the horizontal displacements of the structures, etc.) This paper presents the mechanical model of flange bolted joint permitting to assessment the initial stiffness and resistance of joints of this type. To create this model a component method was used. Based on the mechanical model of flange bolted joint, the computer software permitting to calculate the initial stiffness and resistance of flange bolted joint was made. The formulas permitting to calculate the initial stiffness and resistance of joints were made based on results of numerical calculations.
9
Content available remote Projektowanie śrubowych połączeń kołnierzowych w świetle normy Eurocode 3
PL
Omówiono zagadnienie projektowania śrubowych połączeń kołnierzowych w oparciu o normę EUROCODE 3, z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Wykorzystanie metod numerycznych do projektowania takich połączeń umożliwia zaprojektowanie optymalnego pod względem wytrzymałościowym śrubowego połączenia kołnierzowego.
EN
Discussed are the problems arising in design work on flanged joints required to meet the Eurocode 3 standard specification with use of the finite elements method. A flanged joint of optimum strength pattern is made possible to be designed with use of numerical methods.
10
Content available remote Badania doświadczalne połączenia kołnierzowego
PL
Doczołowe połączenia kołnierzowe rur dużych średnic są stosowane w konstrukcjach stalowych, takich jak: kominy, siłownie wiatrowe, konstrukcje wsporcze budowli o charakterze wieżowym, rurociągi itp. Dotychczas opracowane metody obliczeniowe i normy przedmiotowe skupiają się głównie na określaniu nośności takich połączeń, pomijają natomiast zagadnienia związane z ich sztywnością. Sztywność połączenia może być wyznaczona według modelu mechanicznego, opracowanego przy wykorzystaniu metody składnikowej. Charakterystyki podatnościowe składników modelu zostały określone na podstawie badań doświadczalnych i symulacji numerycznych. Weryfikacyjne badania doświadczalne przeprowadzono w celu sprawdzenia poprawności opracowanego modelu mechanicznego połączenia kołnierzowego. Badania te polegały na porównaniu zgodności sztywności początkowej i nośności maksymalnej połączenia, obliczonych przy zastosowaniu opracowanego modelu, ze sztywnością początkową i nośnością wyznaczoną na podstawie badań doświadczalnych.
EN
Flange bolted joints are the most popular type of connections of steel elements with large diameter circular hollow cross section. Essential feature of such connections is axisymmetric arrangement of the bolts in flanged plate. They are used very often in structures such as chimneys, supports of elevated tanks, wind power plants, etc. The design codes and the analytical methods applied nowadays to calculate bearing capacity of these joints do not cover the methods of calculation of their stiffness. A general, analytical model, based on component method, has been created to allow calculation of stiffness and resistance of this type of joints. To build such model, characteristics of individual joint components were evaluated by experimental tests and/or numerical simulations. This paper presents the experimental tests of flange bolted joint. The main aim of experimental tests was to verify the analytical model of flange bolted joint.
PL
Przedstawiono model mechaniczny połączenia kołnierzowego, umożliwiający określenie jego sztywności początkowej i nośności. Zastosowano metodę składnikową. Zidentyfikowano składniki stref ściskanej i rozciąganej, które w modelu obliczeniowym były reprezentowane przez sprężyny. Sztywność sprężyn określono na podstawie rozważań teoretycznych i analizy numerycznej oraz zweryfikowano badaniami doświadczalnymi.
EN
This paper presents the mechanical model of flanged joint permitting to calculate stiffness and resistance of connections of this type. To create this model a component method was used. The tension and compression components were identified in this model and were represented by the tension and compression springs. The stiffness of these springs was defined based on the theoretical and numerical analysis and was verified by experimental tests.
PL
W pracy przedstawiono kolnierzowe polaczenie srubowe zmetalowym pierscieniem uszczelniajacym o trapezowym przekroju poprzecznym. W zadaniu wykorzystane zostaly standardowe komierze ze zmodyfikowanym gniazdem pod pierscien uszczelniajacy. Polaczenie obciazone zostato cisnieniem wewn^trznym. Przeprowadzono analiz? naprezen uwzgledniajac dwa przypadki obcia.zenia: stan montazowy oraz eksploatacyjny. Analiza ukierunkowana byla na okreslenie napi^cia montazowego srub przy zachowaniu warunku szczelnosci w stanie eksploatacyjnym. Przyklady obliczeniowe wykonano na podstawie dwoch modeli: analitycznego oraz numerycznego.
EN
This paper presents a bolted flange connection with metal gasket ring of the shaping of a trapezoidal cross section. In the task standard flanges with modified seat for gasket ring were used. The joint was loaded with internal pressure. Analysis of strength was realized for two cases: assembly and operation state. The analysis was oriented in such a way to determine assembly tension of bolts simultaneously keeping tightness condition in operation state. There are different examples in this paper based on both analytical and numerical models.
PL
Śrubowe połączenia kołnierzowe występują najczęściej jako styki montażowe rurociągów dużej średnicy, słupów konstrukcji wsporczych o przekroju rurowym oraz segmentów kominów. Podano analizę teoretyczną zagadnienia, wytyczne kształtowania połączeń oraz przykłady liczbowe obliczeń.
EN
Bolted flange joints are the mostly used as assembly field joints for large diameter pipes, heavy circular columns and chimney segments. The theoretical analysis of the problem, outlines of joint formation and examples of theoretical computation are given.
14
Content available remote Projektowanie szczelnych połączeń kołnierzowych rurociągów i zbiorników
PL
Złącza konstrukcyjne przewodu rurowego z elementami wyposażenia technologicznego rurociągów i zbiorników są wykonywane jako szczelne połączenia kołnierzowe. Praktyka eksploatacyjna rurociągów wykazała, że połączenia te są miejscami w których najczęściej następuje rozszczelnienie konstrukcji i wyciek transportowanego przewodem medium. Natomiast elementami połączeń kołnierzowych, których awaria powodowała rozszczelnienie połączeń, są uszczelki oraz śruby. Analiza przyczyn awarii dowiodła również, że awarie tych elementów wynikają z pulsacji ciśnienia medium wewnątrz przewodu. Poniżej przedstawiono zatem metody uwzględniania wpływu zmienności obciążeń przy doborze uszczelek i śrub. Podano wzory umożliwiające wyznaczenie wartości przyrostu ciśnienia w przewodzie przy tzw. uderzeniu hydraulicznym, a także dobór uszczelek oraz śrub w połączeniach kołnierzowych. W przypadku śrub podano dodatkowe warunki jakie muszą zostać spełnione, tj. uwzględniające spadek siły naciągu wstępnego śrub wskutek pełzania oraz odkształceń trwałych od uderzeń hydraulicznych.
17
Content available remote Podstawy obliczeń połączeń termoplastycznych tworzyw sztucznych.
PL
W oparciu o Wytyczne DVS 2205 przedstawiono zasady ogólne konstruowania i wykonywania połączeń spawanych oraz połączeń kołnierzowych zbiorników, aparatów i rurociągów z termoplastycznych tworzyw sztucznych. Podano przykłady typowych rozwiązań konstrukcyjnych połączeń spawanych den z pobocznicami przy budowie zbiorników. Omówiono zasady obliczeń połączeń kołnierzowych kołowych łączonych śrubami z uszczelkami ciągłymi i pierścieniami samouszczelniającymi (O-Ring) z następujących tworzyw: PE-HD, PP, PVC-U, PVDF.
EN
On the basis of DVS 2205 Guidelines it has been presented general principles of designing and manufacture of welded and flange joints in vessels, pieces of apparatus and pipelines made of thermoplastics. It has been given examples of typical designs of welded joints of bottom to side surfaces in vessels. The principles of calculations for circular flange joints made by means of screws with continuous packing and with O-ring in the following thermoplastics: HD-PE, PP, PVC-U, PVDF, have been discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.