Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 99

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inwentaryzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie systematycznie wykonuje inwentaryzjację i konsekwentnie wdraża związane z nią sposoby opieki nad miejskim drzewostanem. Pod opieką ZZM na terenach gminnych parków, skwerów, zieleńców, w pasach drogowych oraz na terenach mieszkaniowych jest ich prawie 250 tys., a inwentaryzacja objęła już połowę.
PL
Świadomość potencjału wynikającego z nierzadko wielowiekowej historii czyniącej obiekt zabytkowy niemym świadkiem minionych wydarzeń wygenerowała potrzebę regulacji zasad dotyczących zagadnienia konserwacji. Podstawą zrozumienia aktualnego systemu ochrony zabytków i fundamentów funkcjonowania instytucji z tym związanych jest dorobek przeszłości i wszystkie czynniki mające wpływ na jego rozwój. Artykuł w sposób chronologiczny prezentuje proces kształtowania się konserwatorstwa w Galicji. Działalność pojedynczych osób, a następnie organizacji wywodzących się z tego terenu stała się podstawą wypracowania prawnego systemu opieki nad zabytkami. Głównym celem podjętych badań było przedstawienie oraz analiza złożonego i wielowątkowego zagadnienia dotyczącego zasad i metod konserwatorskich ukształtowanych w południowo-wschodniej Polsce.
EN
Awareness of the potential arising from a structure’s history that is often many centuries long and that makes the structure a silent witness to past events, has generated a need to regulate the principles of conservation. It is the work of the past that forms the basis for understanding the current monument protection system and the foundation of the operation of its associated institutions together with the sum of factors that affected its development. This paper chronologically presents the general process of the evolution of conservation in Galicia together with the associated subject matter. The work of individuals and later organizations active in the region became the seed for formulating a legal system of monument preservation. The main goal of this study was to present and analyze the complex and multi-threaded issue of conservation methods and principles that were shaped in south-eastern Poland.
PL
Artykuł dotyczy przekształceń drewnianego zasobu mieszkaniowego peryferyjnie zlokalizowanej, bogatej w zabytki gminy Narew, leżącej w wielokulturowym regionie Podlasia. Do badania wybrano 321 zabytkowych domów, które poddano inwentaryzacji. Szczególną uwagę zwrócono na ich walory architektoniczne w kontekście zakresu i skali ich przekształceń. Choć kompleksowe zmiany negatywnie wpłynęły na integralność badanego zasobu w niewielkim stopniu, powszechnym zjawiskiem jest wymiana wybranych elementów konstrukcyjnych i detali zdobniczych (wymiana stolarki okiennej, podwyższanie kondygnacji, zmiana deskowania, krycie elewacji sidingiem i papą oraz tynkowanie). Autorki zwróciły uwagę zarówno na pozytywne, jak i negatywne praktyki we wskazanym zakresie. Tego rodzaju informacje mogą posłużyć jako podstawa do kształtowania skutecznej polityki ochrony dziedzictwa kulturowego.
EN
In this paper, issues related to wooden housing resources are tackled. The case study is the peripherally located Narew commune in the Podlasie multicultural region, which abounds in cultural heritage objects. The authors chose 321 historic houses for analysis regarding the results of a field inventory. Particular attention was devoted to their architectural values in the context of the scale and scope of modifications that have affected them. Despite the fact that there were not many complex modifications that negatively affected the integrity of the wooden houses, there were common cases of exchanging particular construction and decorative elements (installation of new windows, increasing the storey’s height, change in wooden panelling pattern and façade cladding − siding panels, roofing felt, plasterwork). The authors paid attention to both positive and negative examples of such alterations. This information could be used as a foundation for establishing effective policy for cultural heritage conservation.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia autorów ze stosowania wybranych technologii BIM w inwentaryzacji oraz projektowaniu konstrukcji budowlanych. Omówiono procedurę inwentaryzacji geometrii konstrukcji na podstawie chmury punktów uzyskanej za pomocą skaningu laserowego. Zaprezentowano możliwości modelowania 3D rzeczywistej geometrii konstrukcji na potrzeby oceny jej nośności, a także ograniczenia związane z BIM.
EN
The article presents the authors' experience in the use of selected BIM technologies in the inventory and design of building structures. The inventory procedure of structure geometry based on a point cloud obtained by means of laser scanning was discussed. The possibilities of 3D modeling of the real geometry of the structure for the purposes of assessing its bearing capacity were presented. The article presents both the possibilities and limitations associated with BIM technology.
EN
The performance of detailed stocktaking of asbestos-containing products including the assessment of their quality is the basic action carried out in the process of cleaning the area from asbestos. The asbestos removal in Poland from the area of individual municipalities is carried out based on the Programme of Country Cleaning from Asbestos for the years 2009–2023. This document determines tasks necessary to perform by 2032 and the basis of actions consists of carrying out detailed stocktaking in field conditions. The results of stocktaking on a current basis are registered in the Asbestos Database kept by the Ministry of Economic Development, Labour and Technology (and before Ministry of Development) (http://www.bazaazbestowa.gov.pl). Values obtained during stocktaking in field conditions in units of area [m2] were converted according to 3 different weight conversion factors, used over the years, i.e. 11, 14, and 15 kg per 1 m2. Potential accumulation and thereby generation of asbestos-containing waste may be estimated also based on the indices of generation by residents. Because of conditions in the urban and rural areas it is necessary to estimate separately waste generation indices for those areas. Moreover, individual voivodeships feature a specific nature and each of them should be considered on an individual basis. At present more than 480 million m2 of asbestos-containing products were registered in the territory of Poland, which makes 7.2 million Mg, Those figures were obtained applying the conversion factor of area to weight equal to 15 kg. The greatest accumulation is observed in the Mazovian and Lublin voivodeships. On the entire country scale the deficit of landfilling capacity is now approx. 2,664,974 m3. The change of asbestos cement panel weight and the related change of conversion factor for the waste quan¬tity from the area to weight does not affect the estimation of demand for additional landfill capacities. It should be clearly emphasised, that the amount of accumulated asbestos-containing waste, and hence the waste generation, should be provided in units of area [m2]. Values given in units of weight depend on the applied conversion factor.
PL
Podstawowym działaniem, realizowanym w procesie oczyszczania obszaru z azbestu, jest przeprowadzenie szczegółowej inwentary¬zacji wyrobów zawierających azbest wraz z oceną ich jakości. Usuwanie azbestu w Polsce, z terenu poszczególnych gmin, realizowane jest na podstawie Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009–2032. Dokument ten określa zadania niezbędne do realiza¬cji do 2032 roku, a podstawą działań jest przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji w warunkach terenowych. Wyniki proce¬su inwentaryzacji są na bieżąco zamieszczane w Bazie Azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (wcześniej Ministerstwo Rozwoju) (http://www.bazaazbestowa.gov.pl). Wartości pozyskane w trakcie inwentaryzacji w warunkach terenowych w jednostkach powierzchni [m2] przeliczono zgodnie z 3 różnymi przelicznikami wagowymi, stosowanymi na przestrzeni lat, czyli 11, 14 oraz 15 kg na 1 m2. Potencjalne nagromadzenie a tym samym wytwarzanie odpadów zawierających azbest może być też szacowane na podstawie wskaźników wytwarzania przez mieszkańców. Ze względu na uwarunkowania obszarów miejskich oraz wiejskich, konieczne jest oddzielne szacowanie wskaźników wytwarzania odpadów dla tych obszarów. Poza tym poszczególne województwa wykazują specyficzny charakter i każde z nich należy traktować indywidualnie. Na chwilę obecną, na terytorium Pol¬ski, zinwentaryzowanych zostało ponad 480 mln m2 wyrobów zawierających azbest, co stanowi 7,2 mln Mg. Wielkości te pozyskano stosując przelicznik powierzchni na masę na poziomie 15 kg. Największe nagromadzenie obserwowane jest w województwie mazo¬wieckim oraz lubelskim. W skali całego kraju istnieje obecnie niedobór miejsca do składowania na poziomie 2 664 974 m3. Zmiana masy płyty azbestowo-cementowej i związana z tym zmiana przelicznika ilości odpadów z powierzchni na masę nie ma wpływu na szacowanie zapotrzebowania na dodatkowe pojemności składowiska. Należy wyraźnie zauważyć, że ilość nagromadzonych wyrobów zawierających azbest a tym samym wytwarzanie odpadów podawane powinno być w jednostkach powierzchni [m2]. Wartości poda¬wane w jednostkach masy są uzależnione od zastosowanego przelicznika.
PL
Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii pozwala na projektowanie urządzeń, które zmieniają dotychczasowe podejście do projektowania i inwentaryzacji budynków. Artykuł dotyczy zastosowania skaningu laserowego 3D w inwentaryzacji budynków zabytkowych. Na wstępie przedstawiono syntetyczny opis technologii skaningu laserowego. Następnie, na przykładzie zabytkowego kompleksu budynków zlokalizowanych na Starym Mieście w Warszawie, opisano i przeanalizowano zasady przeprowadzania inwentaryzacji, obróbki wykonanych skanów oraz zasad przygotowywania dokumentacji płaskiej z wykorzystaniem pozyskanych informacji 3D. W artykule wyjaśniono także, dlaczego wykorzystanie wspomnianej technologii jest szczególnie ważne w przypadku inwentaryzacji budynków zabytkowych. Całość jest zakończona wnioskami wynikającymi z wad i zalet zastosowania skaningu laserowego, a także bibliografią wykorzystanych źródeł.
EN
The dynamic development of modern technologies allows the design of devices that change the current approach to the design and inventory of buildings. The article concerns the use of Terrestrial Laser Scanning 3D in the inventory of historic buildings. At the beginning a synthetic description of TLS 3D is presented. The rest of the article presents an example of an inventory of the historic building complex located in the Old Town in Warsaw, the rules for carrying it out, processing scans made and finally the rules for preparing flat documentation using the obtained 3d information. In the article we will also find out why the use of this technology is particularly important in the case of an inventory of historic buildings. The whole article is concluded with conclusions resulting from the advantages and disadvantages of using laser scanning and a bibliography of sources used.
PL
Różne są definicje architektury krajobrazu, jednak to, co możemy określić jej mianem, to zespół zagadnień związanych z kształtowaniem przestrzeni otaczającej człowieka, takich jak przyroda, roślinność, woda, rzeźba terenu, klimat, ale także architektura, kultura regionu, miejscowe tradycje czy genius loci.
PL
We współczesnym świecie tereny miejskie są najszybciej rozwijającym się i najbardziej przekształcanym fragmentem powierzchni Ziemi. Miasta zajmują coraz większą powierzchnię, zaś w ich granicach wartość terenów dynamicznie wzrasta. Zarządzający miastami w Polsce, na potrzeby statystyk, sporządzają zestawienia wielkości powierzchni różnych kategorii terenów, uwzględniając także obszary zajęte przez parki, lasy miejskie czy zieleńce. W praktyce statystyki te mają za zadanie pokazać, przynajmniej częściowo, m.in. w jakim stopniu miasto jest „naturalne” i „zielone”. Jednak oficjalne dane dotyczące terenów zieleni nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji, gdyż nie uwzględnia się w nich bardzo dobrze rozwiniętej roślinności towarzyszącej terenom spełniającym inne funkcje lub tej nie zarządzanej przez jednostki publiczne. Artykuł przedstawia wyniki analiz mających na celu wyznaczenie rzeczywistej wielkości zasobów roślinności znajdującej się w ścisłym centrum Łodzi, bez względu na ich funkcje czy przeznaczenie. W pracy wykorzystano dane satelitarne oraz chmurę punktów LiDAR, dzięki czemu wyniki przedstawiają wartości niezależne od tych zawartych w oficjalnych bazach danych przestrzennych. W celu przedstawienia nierównomierności zasobów na analizowanym obszarze posłużono się podziałem miasta na kwartały ulic oraz na regularną siatkę kwadratów. Dodatkowo podzielono zieleń ze względu na dostępność, którą rozumiemy jako możliwość swobodnego wejścia na teren pokryty roślinnością i przebywania w nim. Wyróżniliśmy zieleń dostępną dla wszystkich mieszkańców (czyli taką, wśród której można przebywać bez żadnych dodatkowych obostrzeń, należy tu np. zieleń przyuliczna, parki, zieleńce) oraz o dostępie ograniczonym, tj. znajdującą się w podwórkach i innych terenach zamkniętych. Na potrzeby analiz wyliczono powierzchnię terenów pokrytych roślinnością oraz kubaturę roślinności. Wyniki analiz zestawiono na kartogramach. W analizowanym fragmencie miasta roślinność zajmuje 679681,6 m2 , co stanowi 17% powierzchni, a jej kubatura wynosi 5994219 m3 . Na 1 mieszkańca przypada 17,46 m2 powierzchni pokrytej roślinnością oraz 153,99 m3 przestrzeni zajętej przez roślinność. 45% powierzchni oraz 48% objętości roślinności można uznać za ogólnodostępną. Przestrzenne rozmieszczenie roślinności oraz mieszkańców jest bardzo nierównomierne, co powoduje dużą zmienność wartości wskaźników powierzchniowych i objętościowych, wyznaczonych zarówno w kwartałach miasta, jak i w regularnej siatce.
EN
In the modern world, urban areas are the fastest growing and most transformed fragment of the Earth’s surface. Cities occupy a larger and larger area, while within their borders the value of land increases very dynamically. For the needs of statistics, city managers in Poland draw up coverage of areas, including areas occupied by city parks, urban forests and green areas. In practice these statistics are created to show, at least partly, among others, how much is the city “natural” and “green”. Those values turn out to be underestimated, because they do not include very well developed vegetation accompanying other functions or that not managed by public entities. An important problem is also the availability of land covered by greenery for city residents. The article presents the results of analyses consisting in determining the actual amount of greenery located in the very centre of Łódź. The article uses satellite data and LiDAR point cloud, thanks to which the results present values independent of those contained in official spatial databases. In order to present the unevenness of resources in the analysed area, the division into street quarters and also a regular grid of squares was used. In addition, the greenery was divided due to the availability, which we understand as the possibility of free entry to the area covered with vegetation and being in it. Urban vegetation was divided into available to all residents and limited access for immediate residents, i.e. located in courtyards and other enclosed areas. For the purposes of analysis, the area of vegetation covered and its cubature were calculated. The results of the analyses are compiled on cartograms. In the analysed fragment of the city, vegetation covers 679681.6 m2 , which is 17% of the area, and its volume reaches 5994219 m3 . There is 17.46 m2 of vegetation and 153.99 m3 of space occupied by vegetation per capita. 45% of the area and 48% of the vegetation volume can be considered generally available. The spatial distribution of vegetation and inhabitants is very uneven, which causes a large variation in the value of surface and volume indicators in both city quarters and in the regular grid.
PL
W artykule scharakteryzowano stan techniczny urządzeń melioracyjnych w gminie Bystrzyca Kłodzka. Ze względu na zbyt duży obszar gminy, prace inwentaryzacyjne ograniczone zostały do obszaru wsi Gorzanów – obiekt Łomnica. Ocenę stanu technicznego urządzeń melioracyjnych dokonano na podstawie rozpoznania terenowego. W tym celu wykonana została inwentaryzacja obiektu Łomnica wraz z znajdującymi się na tym terenie rowami oraz urządzeniami wodno-melioracyjnymi. Zinwentaryzowano 32 rowy melioracyjne o łącznej długości 12 km 177 m, oraz 13 wylotów drenarskich i 33 przepusty. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż 38,4% obiektów melioracyjnych na badanym obiekcie jest w stanie niedopuszczalnym, natomiast 34,6% w stanie niedostatecznym. W dalszej części pracy, na podstawie zaproponowanej oceny stanu technicznego urządzeń melioracyjnych, ocenione zostały potrzeby konserwacji oraz przedstawiono możliwy zakres prac konserwacyjnych, dzięki którym mogłaby zostać poprawiona ich sprawność eksploatacyjna.
EN
This article characterises technical conditions of irrigation equipment in the Bystrzyca Kłodzka commune.Due to the large spatial extent of the commune, inventory works were limited to the region of the village of Gorzanów object Łomnica. The assessment was based on field diagnosis. To achieve this, an inventory of the Łomnica object as well as technical condition of ditches and water-amelioration facilities located in this area was carried out. A total of 32 drainage ditches, with a total length of 12 km 177 m have been inventoried, as well as 13 drainage outlets and 33 culverts. The examination found that 38.4% of drainage facilities on the tested area, are in an unacceptable state, while 34.6% are in an insufficient condition. The proposed assessment of the technical condition of irrigation devices and their maintenance needs were evaluated. In addition, the potential scope of maintenance works presented to improve their operational efficiency.
11
EN
Current inventory management concepts in both business practices and literature can be divided into two major themes. The first one optimizes transportation and warehousing activities within a single company, while the second one focuses also on collaboration with external partners, such as suppliers, clients, transportation companies and others. In the article, pursuant to literature review, a case study analysis of a company implementing a single entity inventory management model was undertaken. The aim of the article was to analyze benefits and weaknesses of single entity inventory management model together with its implementation. The results of such research, could be potentially valuable and applicable in business practices. The case study analysis showed considerable and quantifiable improvements resulting from aforementioned system implementation. More detailed analysis, revealed however, several weaknesses of a model. These weaknesses pave the way for the company to the further improvements and indicate a direction for potential future research.
EN
Information and communications technology (ICT) in the recent times has become a viable strategic policy option adopted by many businesses in order to compete favourably in a competitive and dynamic ICT driven market. This strategic move by business organizations is being hindered by some challenges which has invariably reduced the benefits accruable from ICT deployment for business operations especially in the inventory management. The paper identified challenges facing the use of ICT for inventory management by firms in the Nigerian Brewery industry. Other objectives of the paper are to x-ray how these challenges had impacted on the inventory management in the Nigerian Brewery industry, the effect of these challenges on customers' satisfaction, relationship between these challenges and inventory costs incurred by firms in the industry, and to suggest appropriate solutions. Primary data formed the methodology of the study. It was established during the field survey that challenges facing the use of ICT had impacted negatively on the performance of inventory management in the Nigerian brewery industry during the period under study. It was also revealed that the cost of software was a major challenge in the industry and that the identified challenges had significant effect on customers' satisfaction of the firms in the Nigerian brewery industry.
PL
Na jakość przestrzeni uzdrowiskowej ma wpływ wiele składowych. Dobrze zagospodarowana zawiera funkcjonalną i interesującą wizualnie małą architekturę oraz zróżnicowaną pod względem botanicznym i estetycznym roślinność. Jest ona wizytówką miejscowości, a jej atrakcyjność wpływa na wzmocnienie procesu leczenia oraz zwiększenie zainteresowania turystycznego. Zdaniem respondentów deptak w Iwoniczu-Zdroju jest odpowiednio wyposażony w elementy małej architektury i ma ciekawą aranżację roślinną. W ich odczuciu aktualne zagospodarowanie przestrzeni jest spójne i stanowi uzupełnienie zabytkowej architektury sanatoryjnej. Potwierdzają to także badania terenowe dotyczące analizy małej architektury. Odwiedzający na tym terenie czuje się bezpiecznie i dobrze odpoczywa. Mankamentami przy dość długiej trasie spacerowej jest brak instalacji sanitarnej oraz niewystarczające zacienienie, co jest szczególnie uciążliwe w pełni sezonu turystycznego.
15
PL
Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych założeń związanych z inwentaryzacją w wojskowych jednostkach budżetowych. Tematyka poruszana w artykule wpisuje się w szeroko rozumiane działaniadoskonalenia obszarów związanych z procesem inwentaryzacji. Dokonano analizy obowiązujących aktów prawnych orazprocesuinwentaryzacji w Siłach zbrojnych RP. Podjęte badania wykazały, że proces inwentaryzacji w wojsku należy zmodyfikować, ponieważ obecne uwarunkowanitak prawne,jak również technologiczne związane z automatyzacją procesów inwentaryzacji odbiegają od zastosowań w innych przedsiębiorstwach, np. w supermarketach. Zastosowanie automatyzacji skraca czas realizacji inwentaryzacji, wyklucza pomyłki oraz pozwala na sprawniejsze rozliczenie inwentaryzacji. Autor w podsumowaniu wskazuje kierunki zmian, które z jego doświadczenia powinny usprawnić proces inwentaryzacji w Siłach Zbrojnych RP.
EN
The article describes projects related to the inventory in military budgetary units.The article analyzes the existing legal acts and analyzes the stocktaking process in the Polish Armed Forces. The analysis had shown that the stocktaking process in the army should be modified, because the current legal and technological conditions related to the automation of stocktaking processes are far from being used in other companies, for example in supermarkets. Usage of automation shortens the time of stocktaking, eliminates mistakes and allows to settle stocktaking efficiently. In the summary, the author indicates the directions of changes that from his his experience should improve the stocktaking process in the Polish Armed Forces.
PL
Artykuł ma na celu prezentację wykorzystania metodyki BIM (z ang. Building Information Modelling), czyli budowania modelu informacyjnego, w procesie inwentaryzacji oraz tworzenia wirtualnej bazy danych dla zabytkowego budynku mieszczącego placówkę Ambasady Norwegii w Moskwie. Autor skupił się na narzędziach oraz metodach służących odtworzeniu precyzyjnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, mogącej służyć jako podstawa ewentualnych prac projektowych oraz w procesie eksploatacji i zarządzania obiektem. Zaprezentowany przykład pokazuje bardzo prostą implementację precyzyjnych metod pomiarowych na bazie narzędzi LIDAR oraz modelowania bazy danych w oparciu o metodykę BIM, przy użyciu oprogramowania Autodesk Revit.
EN
The article aims to present the use of BIM methodology (Building Information Modelling), in the process of inventorying and creating a virtual database for a historical building housing the Embassy of Norway in Moscow. The author has focused on tools and methods serving to reconstruct precise architectural and constructional documentation, which may be useful as a base for possible designing works as well as in the process of exploitation and management of the facility. The presented example shows a very simple implementation of precise measurement methods based on LIDAR tools and database modeling based on BIM methodology, using the Autodesk Revit software.
PL
Przedstawiono problematykę budowania cyfrowych baz danych o zabytkowych obiektach budowlanych, wykorzystując metodykę BIM oraz integrację nowoczesnych nieinwazyjnych metod pomiarowych. Skupiono się na omówieniu podstaw tworzenia wirtualnych baz danych BIM.
EN
The article aims to introduce the concept of creating digital databases of historical buildings, based on BIM methodology and integration of modern, non-invasive remote sensing methods. The author focused on discussing the basics of creating virtual BIM models.
18
Content available Przyczyny techniczne awarii rusztowań. Cz.4
EN
The paper deals with technical aspects which influence the load-bearing capacity and the operation of scaffolds during a construction. The complexity of the problem is presented in the example of failure of a modular scaffold which, after assembly, did not satisfy the conditions for the ultimate limit state and finally it failed due to the wind action. Next the author presented the following technical problems: formation of the main structure of scaffolds, bracing sets, foundation of scaffolds, load-bearing capacity of the anchors, the accuracy of assembly, technical state of the elements, loads acting on scaffolds. The impact of these factors on the possibility of scaffolds failure is illustrated with an example of a facade scaffold. For this scaffold the effort and the natural frequencies were determined in the following situations: the structure with perfect geometry, the structure with imperfections, the scaffold with perfect geometry and taking into account the uneven ground subsidence, and the scaffold with imperfections and uneven subsidence included. The numerical analysis showed that the scaffold does not comply with conditions for the ultimate limit state and that the most important for the capacity of the structure and its proper functioning is the accuracy of the scaffold assembly.
PL
W artykule przedstawiono czynniki niezbędne do realizacji procesu magazynowego w przykładowym przedsiębiorstwie. Przedstawiono strukturę magazynową oraz zaprezentowano proces inwentaryzacji i elementy składowe instrukcji inwentaryzacyjnej. Na koniec podano algorytm ustalenia i kwalifikacji różnic inwentaryzacyjnych.
EN
The article presents the factors necessary for the realized of the warehousing process on the example enterprise. Warehouse structure and process of stocktaking and elements of inventory instruction were presented. Finally, the algorithm for determining and qualifying stocktaking differences was given.
20
PL
Wykonanie prac budowlanych w istniejących obiektach wymaga znajomości układu i rozmieszczenia pomieszczeń, ich wielkości oraz detali wykończeniowych. Budynki współczesne mają zwykle aktualną dokumentację, z której można skorzystać w przypadku remontu czy przebudowy. Inaczej jest z obiektami zabytkowymi. Ich dokumentacja budowlana jest praktycznie niedostępna, a mnogość detali i często rozczłonkowana bryła utrudnia pomiar inwentaryzacyjny takiego obiektu. Wówczas informacje o budynku można zebrać, stosując metodę skaningu laserowego 3D, która pozwala szybko i szczegółowo pomierzyć obiekt. Na podstawie tych danych możliwe jest opracowanie pełnej dokumentacji inwentaryzacyjnej. Przydatność danych z pomiaru uzależniona jest jednak od wielu czynników. W chmurze punktów, powstałej w wyniku pomiaru skanerem, mogą występować zakłócenia, zanieczyszczenia lub braki danych, co utrudnia pracę projektanta. W artykule przedstawiono niektóre problemy występujące podczas pomiarów skanerem laserowym 3D oraz obróbki uzyskanych danych.
EN
Construction works in existing buildings require the knowledge of not only the arrangement of particular rooms, but also their respective sizes or finishing details. When it comes to contemporary buildings, one can usually access their construction documentation to achieve this objective. However, when it comes to historical buildings, the situation is a bit more complicated as their construction documentation is practically unavailable and the multitude of details and often fragmented bodies hamper any survey works. This is when a 3D laser scanner comes into play. It allows for taking quick and detailed measurements based on which a complete survey documentation can be prepared. However, usefulness of such data depends on many factors. A point cloud created as a result of scanning may have certain disturbances, noise or simply miss some data, which makes the designer’s work difficult. The following paper presents some of the problems resulting from laser scanning and the computer processing of data obtained this way.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.