Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 197

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ziemniak
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu stymulacji sadzeniaków (Solanum tuberosum L.) w zmiennym polu magnetycznym na wybrane parametry wegetacji roślin ziemniaka bardzo wczesnej odmiany Red Sonia (typ ogólnoużytkowy). Sadzeniaki ziemniaka stymulowano w zmiennym polu magnetycznym z wykorzystaniem cewki powietrznej bez rdzenia magnetycznego (solenoidu). Stosowano pole magnetyczne o indukcji w zakresie 20-80 mT oraz czas ekspozycji 1-30 s. Zakresem badań objęto wschody roślin oraz liczbę i długość łodyg roślin ziemniaka. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki badań wskazują, że pole magnetyczne zastosowane w odniesieniu do sadzeniaków modyfikuje liczbę pędów rośliny ziemniaka. Nie wykazano statycznie istotnego wpływu pola magnetycznego na tempo wschodów roślin oraz długość łodyg.
EN
The aim of the study was to investigate the effect of stimulation of seed potatoes (Solanum tuberosum L.) in a variable magnetic field on selected vegetation parameters of potato plants of the very early Red Sonia variety (general use type). Potato seed was stimulated in a variable magnetic field using an air coil without a magnetic core (solenoid). A magnetic field with an induction in the range of 20-80 mT and an exposure time of 1-30 s were used. The scope of research included plant emergence and the number and length of potato plant stems. The obtained results were subjected to statistical analysis. The research results indicate that the magnetic field applied to seed potatoes modifies the number of shoots of the potato plant. There was no statistically significant effect of the magnetic field on the rate of plant emergence and stem length.
EN
Despite a long-term reduction trend, the potato production in Poland compared to EU countries is still very high. Therefore, the aim of the paper was to investigate the impact of mechanical damages and light for various genotypes on glycoalkaloids accumulation. Glycoalkaloids are toxic steroid glycosides that naturally occur in the family of Solanaceae. According to many authors, their presence in plants is related to resistance to a physiological stress inflicted by mechanical damages and infections caused by some microorganisms and insects. The TGA content above 200 mg·kg-1 in a fresh mass of potatoes is an upper limit that guarantees health safety of food. Studies were carried out on 28 potato cultivars divided into 4 groups. The studies that were carried out after harvesting and after 5 months of storage in the experimental storage room in the temperature of 8°C showed an impact of damages and exposition to light of potato tubers on the content of glycoalkaloids.
PL
Mimo wieloletniego trendu spadkowego, produkcja ziemniaków w Polsce jest, na tle krajów UE, w dalszym ciągu bardzo wysoka, dlatego celem pracy było zbadanie wpływu uszkodzeń mechanicznych i działania światła dla różnych genotypów na akumulację glikoalkaloidów. Glikoalkaloidy są toksycznymi glikozydami sterydowymi naturalnie występującymi w rodzinie Solanacea. Zdaniem wielu autorów ich obecność w roślinach wiąże się z odpornością na stres fizjologiczny wywołany uszkodzeniami mechanicznymi oraz infekcjami spowodowanymi przez niektóre mikroorganizmy i owady. Zawartość TGA powyżej 200 mg/kg w świeżej masie ziemniaków stanowi górną granicę gwarantującą bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Badania przeprowadzono na 28 odmianach ziemniaka podzielonych na 4 grupy. Badania przeprowadzone po zbiorze i po 5 miesiącach przechowywania w przechowalni doświadczalnej w temperaturze 8ºC wykazały wpływ uszkodzeń i ekspozycji na światło bulw ziemniaka na zawartość glikoalkaloidów.
EN
The purpose of the paper was to determine the impact of UV-C irradiation of seed potatoes on the formation of tuber defects in the progeny crop. The field experiment was carried out in 2016-2018, and the object of research was potato plants of the Vineta, Lord and Owacja varieties. Different heights of the UV-C radiator above the chamber bottom (40-100 cm) and exposure times (1-30 min.) were used. Data was analyzed with the STATISTICA 13.3 program, at the assumed significance level α = 0.05, using a non-parametric test χ2 for multidimensional contingency tables. In the scope of the parameters of the chamber for UV irradiation of plant material adopted in the experiment, no statistically significant UV-C effect on potato tuber defects was demonstrated. In the potato tuber crop of the examined varieties, shape deformations in the form of kidney and spindle disease were identified. The crop of potato obtained from seed potatoes irradiated with UV-C demonstrated a lower percentage of deformed tubers, as compared to the control combination.
PL
Praca miała na celu określenie wpływ naświetlania sadzeniaków ziemniaka UV-C na powstawanie wad bulw w plonie roślin potomnych. Ścisłe doświadczenie polowe realizowano w latach 2016-2018 a obiektem badań były rośliny ziemniaka odmiany Vineta, Lord i Owacja. Stosowano różne wysokości promiennika UV-C nad dnem komory (40, 70 i 100 cm) oraz czasy naświetlania (1, 10 i 30 min.). Analizę danych wykonano w programie STATISTICA 13.3 na założonym poziomie istotności α=0,05 stosując nieparametryczny test χ 2 dla wielowymiarowych tabel kontyngencji. W zakresie przyjętych w doświadczeniu parametrów pracy komory do naświetlania materiału roślinnego ultrafioletem nie wykazano statystycznie istotnego wpływu UV-C na powstawanie wad bulw ziemniaka. Stwierdzono, że w plonie bulw ziemniaka badanych odmian występują deformacje kształtu mające postać nerkowatości i wrzecionowatości. W plonie ziemniaka, uzyskanego z roślin sadzeniaków naświetlanych UV-C, stwierdzono mniejszy odsetek bulw zdeformowanych w odniesieniu do kombinacji kontrolnej.
EN
Assessment of the colour with the use of many parameters is used with reference to evaluation of the quality changes of products resulting from application of specific technological treatments. The paper investigates the effect of relations between parameters of irradiation of potato bulbs with UVC on selected coefficients of assessment of the colour of fries determined with CIE L*a*b* method. It was statistically significantly proved that UV-C radiation affected brightness of fries, change in colour, recognition of the difference in colour and intensity of the colour reception. Statistical analysis of results was carried out at the assumed level of significance α=0.05.
PL
Ocena barwy, z wykorzystaniem jej wielu parametrów, wykorzystywana jest w odniesieniu do oceny zmian jakościowych produktów, wynikających z zastosowania określonych zabiegów technologicznych. W pracy badano efekty relacji pomiędzy parametrami naświetlania bulw ziemniaka ultrafioletem w paśmie C na wybrane współczynniki oceny barwy frytek wyznaczone metodą CIE L*a*b*. Wykazano statystycznie istotny wpływ naświetlania UV-C na jasność frytek, zmianę barwy, rozpoznawalność różnicy barwy oraz intensywność odbioru barwy. Analizę statystyczną wyników wykonano na założonym poziomie istotności ε = 0,05.
EN
The purpose of the following work is to review the methods used in predicting plant yields, with particular emphasis on potato production. The article refers to the histological methods of estimating plant yields and prevailing trends: groundbased remote sensing, which is often associated with regression calculus, multiple regression, artificial intelligence and image analysis. There are also two popular models SUBSTOR and LINTUL-POTATO, which are the foundation for developing more and more accurate tools of potato yield estimation. There are many methods that allow to predict yields before the end of the growing season. The most important element in creating prediction models is choosing the appropriate number of independent variables that actually shape the yielding of potatoes. Timely and accurate prediction of crop yields improve the management of agricultural production as well as limit financial, quantitative and qualitative losses of crops.
PL
Celem niniejszej pracy był przegląd metod wykorzystywanych w prognozowaniu plonów roślin ze szczególnym uwzględnieniem produkcji ziemniaka. W artykule nawiązano do historycznych sposobów szacowania plonów roślin oraz obecnie panujących trendów w predykcji: teledetekcji naziemnej, która często powiązana jest z rachunkiem regresyjnym, regresji wielorakiej, sztucznej inteligencji, analizie obrazów. Wspomniano także o dwóch popularnych modelach SUBSTOR i LINTULPOTATO, które stworzyły podwaliny do opracowywania coraz dokładniejszych narzędzi prognozujących plony ziemniaków. Wiele metod pozwala na predykcję plonów przed zakończeniem sezonu wegetacyjnego. Najistotniejszym elementem tworzenia modeli predykcyjnych jest dobór odpowiedniej liczby zmiennych niezależnych, które rzeczywiście kształtują plonowanie ziemniaków. Terminowe i dokładne prognozy plonów roślin uprawnych usprawniają zarządzanie produkcją rolniczą, pozwalają na ograniczanie strat finansowych, ilościowych i jakościowych plonów.
EN
The aim of the research was to create a model for prediction of tuber dry matter on the basis of underwater weight of tubers (UWW), with the use of neural modelling methods. In order to achieve the aim of the study, data from the years 2011-2017 were collected from the production fields of an individual farm located at the border of Pomeranian and West Pomeranian Voivodeships in Słupski and Sławieński districts. The subject of the research concerned potatoes of the Innovator variety, which were grown for processing purposes - production of French fries. To build a neural model, data from September sampling as well as meteorological and fertilizer data were used. A total of 82 learning cases from the fields covered by the analyses were used, which were divided into two sets. Set 1, for the construction of the neural model consisted of 75 samples. Set 2, which consisted of 7 randomly selected samples, had a validation function and did not participate in the construction of the neural model. For proper model validation, four forecast error measures were used, i.e. relative approximation error (RAE), root mean square error (RMS), mean absolute error (MAE), mean absolute percentage error (MAPE). The model MLP 8:8-12-5-1:1 (BP100,CG31b) was based on eight inputs (meteorological data, fertilization levels) and one output (dry matter of tubers under water). The analysis resulted in a forecast error of 2.81% of MAPE. Moreover, the sensitivity analysis of the neural network showed that the mean air temperature in the period from April to September (T4-9) had the greatest influence on the dry matter of tubers.
PL
Celem pracy było wytworzenie modelu do predykcji suchej masy bulw na podstawie masy bulw pod wodą z wykorzystaniem metod modelowania neuronowego. Dla realizacji celu pracy zebrano dane pochodzące z lat 2011-2017 pochodzące z pól produkcyjnych gospodarstwa indywidualnego, zlokalizowanego przy granicy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego w powiatach słupskim i sławieńskim. Przedmiotem badań były ziemniaki odmiany Innovator, które uprawiano na cele przetwórcze - produkcję frytek. Do budowy modelu neuronowego, wykorzystano dane pochodzące z wrześniowych próbkowań oraz dane meteorologiczne i nawozowe. Łącznie użyto 82 przypadków uczących pochodzących z pól objętych analizami, które zostały podzielone na dwa zbiory. Zbiór 1, do budowy modelu neuronowego składał się z 75 prób. Zbiór 2, który tworzyło 7 losowo wybranych prób, pełnił funkcję walidacyjną i nie uczestniczył w budowie modelu neuronowego. Dla właściwej walidacji modelu zastosowano cztery mierniki błędów prognozy, tj. globalny względny błąd aproksymacji modelu (RAE), błąd średniokwadratowy (RMS), błąd średni bezwzględny (MAE), błąd średni bezwzględny procentowy (MAPE). Wytworzony model MLP 8:8-12-5-1:1 (BP100,CG31b) bazował na ośmiu wejściach (dane meteorologiczne, poziomy nawożenia) i jednym wyjściu (sucha masa bulw pod wodą). W wyniku przeprowadzonych analiz uzyskano wynik błędu prognozy na poziomie 2.81% MAPE. Ponadto analiza wrażliwości sieci neuronowej wykazała, że największy wpływ na suchą masę bulw miała średnia temperatura powietrza w okresie od kwietnia do września (T4-9).
7
Content available Woda w produkcji ziemniaka, problemy i wyzwania
PL
W artykule scharakteryzowano znaczenie wody w produkcji i zagospodarowaniu zbiorów ziemniaka. Ziemniak jest gatunkiem o względnie niskim współczynniku transpiracji, ale wysoki plon biomasy uzyskiwany z jednostki powierzchni w krótkim przedziale czasowym określa wysokie potrzeby wodne określone na 350 do 450 mm opadów w okresie wegetacji. W pracy określono wymagania wodne ziemniaka w poszczególnych fazach rozwoju roślin, a także przeanalizowano wielkość opadów atmosferycznych na obszarze Polski w ostatnich latach. Określono także wpływ nawadniania na plon i zmiany jakości bulw ziemniaka. W nowoczesnej agrotechnice naturalne opady uzupełniane coraz częściej nawadnianiem pozwalają uzyskać bardzo wysokie plony ziemniaka. Do metod poprawiających korzystanie z wody potrzebnej do prowadzenia nawadniania na plantacjach ziemniaka należą: retencjonowanie zasobów wody zimowej w zbiornikach, uprawa na glebach o podwyższonej retencji, przestrzeganie optymalnych terminów agrotechnicznych, uprawa odmian o podwyższonej tolerancji na stres suszy, prowadzenie nawadniania na podstawie monitoringu deficytu polowej pojemności wodnej oraz stosowanie nawadniania kropelkowego. Zapotrzebowanie na wodę nie ogranicza się tylko do uprawy ziemniaka, ale także do przygotowania bulw do współczesnego handlu (mycie) oraz w przetwórstwie spożywczym, krochmalnictwie i gorzelnictwie.
EN
The article characterizes the importance of water in the production and management of potato crops. Potato is a species with a relatively low transpiration coefficient, but the high biomass yield obtained from the surface unit in a short time span determines the high water needs set for 350 to 450 mm of rainfall during the growing season. The work determines the potato water requirements in individual phases of plant development, as well as analyzed the amount of atmospheric precipitation in Poland in recent years. The influence of irrigation on the yield and changes in the quality of potato tubers was also determined. In modern agrotechnics, natural rainfills replenished more and more often with irrigation allow to obtain very high potato yields. Methods improving the use of water needed for irrigation on potato plantations include: retention of winter water resources in reservoirs, cultivation on soils with high retention, compliance with optimal agrotechnical dates, cultivation of varieties with increased tolerance to drought stress, irrigation based on field deficit monitoring water capacity and the use of drip irrigation. The demand for water is not limited only to growing potatoes, but also to prepare tubers for modern trade (washing) as well as in food processing, starch production and distilling alcohol.
PL
Celem niniejszej pracy jest określenie opłacalności uprawy ziemniaka jadalnego w warunkach zróżnicowanej jego pielęgnacji. Wyniki badań oparto na doświadczeniu polowym przeprowadzonym w latach 2007-2009 w zakładzie doświadczalnym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Jadwisinie. Eksperyment założono metodą losowanych podbloków w układzie zależnym, split-plot, w trzech powtórzeniach. Czynnikiem I rzędu były dwie odmiany ziemniaka, zaś czynnik II rzędu stanowiło 8 sposobów regulacji zachwaszczenia. Do oceny ekonomicznej sposobów odchwaszczania wykorzystano metodę opartą na standardowej nadwyżce bezpośredniej (SGM - Standard Gross Margin). Czynnikiem decydującym w dużym stopniu o opłacalności produkcji ziemniaka jadalnego były sposoby jego pielęgnacji. Dobór odmian ziemniaka miał w tym przypadku mniejsze znaczenie. Największą opłacalnością cechowała się pielęgnacja chemiczna z zastosowaniem herbicydu Sencor 70 WG w dawce 0,5 kg·ha-1 przed wschodami ziemniaka, najmniejszą zaś pielęgnacja z aplikacją tego samego preparatu po wschodach ziemniaka.
EN
The purpose of this study is to determine the cost-effectiveness of edible potato in the conditions of different weed control system. The test results were based on a field experiment conducted in 2007-2009 in the experimental station of the Institute of Plant Breeding and Acclimatization - National Research Institute in Jadwisin. Experiment was covered with the method of drawn sub blocks in the dependent arrangement, split-plot, in three repeating. Order factor were cultivars of potato, Cotoneaster and Fianna, factor II row weed control methods. The method based on the standard gross margin (SGM) was used for the economic evaluation of the weed control methods. The results of the study indicate that the decisive factor in a large extent, the profitability of production of edible potato former ways its care. Selection of potato was reduced significantly important. The greatest profitability was characterized by a variant of care with the use of the herbicide Sencor 70 WG at 0.5 kg·ha-1 preemergence potato, the smallest and care with the application of the same preparation after emergence of the potato.
EN
The experiment was carried out in the years 2014-2016 in two sites: Osiny-south-east Poland and Jadwisin- central Poland. In both places potatoes were grown under two crop production systems: organic and integrated. In Osiny the plantation was placed on heavier soil and in Jadwisn on lighter one. Six potato cultivars from different group of maturity were tested. The biggest impact on the tuber yield and its structure had a production system, followed by years and cultivars. A place of growing was the least important. The average yield obtained in an integrated system was higher by above 30% than in the organic system, the fact that much greater differences occurred on the lighter soil. Cultivar differences concerned only the share of large tubers. Site of growing affected only the total yield. The tested factors in the less way affected the commercial tubers quality. The share of tuber disorders was not strictly dependent on the production system and it can not be said that in the organic system tuber quality was worse.
PL
Badania przeprowadzono w latach 2014-2016 w dwóch miejscowościach Jadwisin, woj. mazowieckie i Osiny, woj. lubelskie. W obu miejscowościach uprawiano ziemniaki w dwóch systemach produkcji, tj. ekologicznym i integrowanym. W Osinach uprawa prowadzona była na glebie kompleksu żytniego dobrego, w Jadwisinie na glebie kompleksu żytniego słabego. Badano 6 odmian ziemniaka należących do różnych grup wczesności. Stwierdzono, że największy wpływ na wielkość plonu bulw i jego strukturę miał system produkcji. Najmniejsze znaczenie miało miejsce uprawy. Średni plon uzyskany w systemie integrowanym był o ponad 30% wyższy niż systemie ekologicznym. Większe różnice między systemami uzyskano na glebie lżejszej. Różnice odmianowe dotyczyły tylko udziału w plonie bulw dużych. Miejsce uprawy różnicowało jedynie plon ogólny bulw. Badane czynniki w niewielkim stopniu wpływały na udział wad bulw. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że w systemie ekologicznym jakość handlowa bulw była gorsza niż w systemie integrowanym.
EN
In the years 2014-2015 at the Institute of Plant Breeding and Acclimatization, Branch Jadwisin the investigation concerned the influence of irrigation of organic potato plantation on tuber yield and tuber size distribution was carried out. Eight potato cultivars of different maturity class were assessed. It was stated that irrigation significantly influenced both the total tuber yield and the share of different-size tubers (excluding medium size). Under irrigation the increase in total yield was observed but it was not equal for all cultivars. The increase for cultivar Cyprian was 3 times bigger than for cultivar Ignacy. The highest changes due to irrigation concerned the share of big tubers (>60 mm). Seven among all cultivars reacted by a very high increase in this size tubers (to 80%), but one of them reacted by decrease in this tuber fraction.
PL
W latach 2014-2015 przeprowadzono w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB, Oddział w Jadwisinie badania dotyczące wpływu nawadniania plantacji ekologicznej na wielkość plonu bulw i jego strukturę. Badano 8 odmian ziemniaka o różnej wczesności. Stwierdzono, że nawadnianie wpłynęło w sposób istotny zarówno na wielkość plonu ogólnego, jak i udział w nim poszczególnych frakcji (oprócz udziału bulw średnich). Pod wpływem nawadniania nastąpił wzrost plonu ogólnego ale nie był on jednakowy u wszystkich odmian. Przyrost plonu u odmiany Cyprian był ponad dwukrotnie większy niż u odmiany Jurata. Duże zmiany pod wpływem nawadniania dotyczyły udziału bulw dużych. Siedem spośród badanych odmian zareagowało wzrostem udziału tej frakcji (do20 %), u jednej zaś odnotowano spadek udziału bulw dużych pod wpływem nawadniania.
EN
The quality of the organically produced fruit and vegetables is a frequent subject of research, but very few authors have investigated the differences in the content of biologically active compounds in organic agricultural crops depending on the age of the organic farms. At the same time, many studies have shown that the soil and the whole agroecosystems need time to stabilize after conversion of land to organic production. It suggests that in a mature, stable organic system one could expect higher yields and high quality of the crops. The aim of this study was to verify the following hypotheses: (1) the content of bioactive compounds in agricultural and horticultural crops is higher when they come from the organic production system compared with the conventional crops; (2) the content of bioactive compounds in crops is higher when they come from organic farms applying organic production standards for many years compared to those from the recently converted farms. The research material consisted of potato tubers (Irga variety), carrot roots (Flacoro variety) and apple fruit (varieties Idared and Antonówka) produced in (a) conventional farms, (b) organic farms in the second or third year after conversion, (c) organic farms in the fifth or sixth year after conversion, (d) organic farms over eight years after conversion. The collected fruit and vegetable samples were analyzed for dry matter, vitamin C, polyphenols, phenolic acids, flavonoids, carotenoids and chlorophylls. The results confirm the higher content of bioactive compounds in apples and carrots produced in organic compared to the conventional farms (this applies to most of the tested compounds in apples and total polyphenols & phenolic acids in carrots). At the same time, there was no significant impact of the production system on the content of the tested compounds in potato tubers (with the exception of ferulic acid and rutin, which were found in higher contents in the conventional tubers). In case of potatoes there was also no significant effect of the age of organic farms on the chemical composition of tubers. The exception was again ferulic acid and rutin, which, however, were found in higher contents in tubers from <3-year-old organic farms compared to those converted before 5-6 years. For carrots, the results did not confirm the hypothesis about the effect of time after conversion on the crop quality - the total content of polyphenols was highest in the carrot roots coming from the <3-year-old farms, significantly lower in the 5-6-year-old farms, and the lowest in the oldest (>8-year-old) farms; similar trends were found for phenolic acids and flavonoids (total). For carotenoids, dry matter and vitamin C no statistically significant differences were found between the carrot samples depending on the age of organic farms. In case of apple fruit, only 5-6-year-old and >8-year-old orchards were compared. Similarly to carrots, apple fruit from older (>8-year-old) orchards contained significantly lower contents of many of the tested compounds (flavonoids, carotenoids, chlorophylls) and dry weight compared with fruit from the younger (5-6-year old) orchards. However, the total content of polyphenols in apple fruit did not differ significantly depending on the age of organic farms. In conclusion, the study did not confirm the hypothesis that the content of bioactive compounds in plants is higher when they come from the farms applying organic production standards for many years compared to those just recently converted. In order to assess what other factors (agronomic practices, soil, weather, climate) affected the quality of agricultural products to a greater extent than the period of organic cultivation, the study should be continued on a wider scale.
PL
Jakość produktów rolnictwa ekologicznego jest częstym tematem prac badawczych, jednak bardzo niewiele jest prac pokazujących różnice w zawartości związków biologicznie czynnych w ekologicznych płodach rolnych w zależności od czasu stosowania ekologicznych metod produkcji. Tymczasem wiele badań wskazuje, że gleba i cały system przyrodniczy gospodarstwa ekologicznego potrzebują czasu, aby się ustabilizować. Tylko wtedy można oczekiwać dobrych i trwałych plonów oraz wysokiej jakości otrzymywanych płodów rolnych. Dlatego też celem prezentowanych badań była weryfikacja następujących hipotez badawczych: (1) zawartość związków bioaktywnych w surowcach roślinnych jest wyższa wówczas, gdy pochodzą one z ekologicznego systemu produkcji niż z konwencjonalnego; (2) zawartość związków bioaktywnych w surowcach roślinnych jest wyższa wtedy, gdy pochodzą one z gospodarstw ekologicznych prowadzonych od wielu lat metodami ekologicznymi w porównaniu do surowców z gospodarstw ekologicznych, które od niedawna stosują tę metodę produkcji. Materiał badawczy stanowiły bulwy ziemniaka odmiany Irga, korzenie marchwi odmiany Flacoro oraz owoce jabłoni odmiany Idared i Antonówka pochodzące z gospodarstw (a) konwencjonalnych, (b) ekologicznych w drugim lub trzecim roku od momentu rozpoczęcia produkcji ekologicznej, (c) w piątym lub szóstym roku od momentu rozpoczęcia produkcji ekologiczne, (d) powyżej 8 lat od momentu rozpoczęcia produkcji ekologicznej. W próbkach owoców i warzyw oznaczono zawartość suchej masy, witaminy C, polifenoli ogółem, kwasów fenolowych, flawonoidów, karotenoidów i chlorofili. Wyniki potwierdzają wyższą zawartość związków bioaktywnych w jabłkach oraz marchwi z gospodarstw ekologicznych w porównaniu do tych z produkcji konwencjonalnej (dotyczy to większości badanych związków w jabłkach oraz polifenoli ogółem i kwasów fenolowych w marchwi). Jednocześnie nie stwierdzono wpływu systemu produkcji na zawartość badanych związków w bulwach ziemniaka (z wyjątkiem kwasu ferulowego i rutyny, których było więcej w bulwach z produkcji konwencjonalnej). W przypadku ziemniaków nie stwierdzono również prawie żadnych istotnych zależności w zakresie wpływu czasu prowadzenia gospodarstwa w sposób ekologiczny na skład chemiczny bulw. Wyjątkiem były kwas ferulowy oraz rutyna, których jednak było więcej w bulwach ziemniaka z gospodarstw <3-letnich niż 5-6-letnich. W przypadku marchwi stwierdzono zależności odwrotne do założonych w hipotezie - zawartość polifenoli ogółem była najwyższa w korzeniach marchwi uprawianych w <3letnich gospodarstwach, mniejsza w 5-6-letnich, i najmniejsza w ponad 8-letnich; podobne tendencje stwierdzono dla kwasów fenolowych ogółem i flawonoidów ogółem. Dla karotenoidów, suchej masy i witaminy C nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic pomiędzy próbkami w zależności od czasu prowadzenia gospodarstwa ekologicznego. W przypadku jabłek badano tylko sady 5-6-letnie i ponad 8-letnie, nie badano sadów młodych, <3-letnich. Podobnie jak w przypadku marchwi, stwierdzono istotnie mniejszą zawartość wielu badanych związków (flawonoidów, karotenoidów, chlorofili), a także suchej masy w jabłkach z sadów > 8-letnich w porównaniu z sadami 5-6-letnimi, natomiast poziom polifenoli ogółem w owocach nie różnił się istotnie w zależności od wieku gospodarstw ekologicznych. Podsumowując, w badaniach nie potwierdzono hipotezy mówiącej, że zawartość związków bioaktywnych w surowcach roślinnych jest wyższa wtedy, gdy pochodzą one z gospodarstw ekologicznych prowadzonych od wielu lat metodą ekologiczną w porównaniu do tych od niedawna stosujących tę metodę produkcji. W celu oceny, jakie inne czynniki (agrotechniczne, glebowe, pogodowe, klimatyczne) wpłynęły na jakość płodów rolnych w większym stopniu niż czas stosowania ekologicznych metod produkcji, badania powinny być kontynuowane na szerszym materiale doświadczalnym.
EN
The potato (Solanum tuberosum L.) is one of the four major crops in Poland. In 2013 the area used for potato cultivation in Poland reached 270 thousand hectares. Among the important factors influencing the potato yield and quality are: soil cultivation and protection of plants. One of the most essential factors affecting the potato yield and quality is fertilization. The aim of the field trials carried out in 2014 on experimental potato plots was to determine the effect of dr Green foliar feed nutrients on plant health and on potato quality and yield (Jelly variety). The results of the studies and observations revealed that the application of Dr Green Ziemniak, Dr Green Start and Dr Green Energy foliar feeds favourably affected the quality, yield and structure of Jelly potato tuber crop.
PL
Ziemniak (Solanum tuberosum L.) jest jedną z czterech najpopularniejszych roślin uprawnych w Polsce. Wielkość produkcji ziemniaka w 2013 roku w kraju wynosiła ponad 270 tysięcy hektarów. Istotnymi czynnikami kształtującymi wielkość i jakość plonów ziemniaka są między innymi uprawa roli i ochrona plantacji. Jednakże do najważniejszych czynników mających podstawowe znaczenie w kształtowaniu ilości i jakości uzyskiwanego plonu ziemniaka jest nawożenie. Celem przeprowadzonych w 2014 roku doświadczeń mikropoletkowych było określenie wpływu nawożenia dolistnego technologią Dr Green na zdrowotność roślin oraz na jakość i wielkość plonu ziemniaka odmiany Jelly. Uzyskane wyniki badań i przeprowadzonych obserwacji wykazały, że dolistna aplikacja nawozami Dr Green Ziemniak, Dr Green Start oraz Dr Green Energy korzystnie wpłynęła na jakość, wielkość i strukturę plonu bulw badanej odmiany ziemniaka.
EN
In this study the influence of selected factors, such as duration of water sorption resulting from the process of reducing sugars elution from semi-finished products, temperature of sorbed water, frying temperature and size of the studied objects (thickness of slices), on the total fat content in dry mass of the obtained products was analyzed. The study was conducted on Innovator cultivar. The scope of the study encompassed 5, 10, 15, 20 min water sorption linked to the process of reducing sugars elution. A control study was also conducted on samples without the process of reducing sugars elution. Temperature of sorbed water was 20 and 40ºC; temperature of slice frying was 140 and 180ºC; the size of the studied objects, in the experiment limited by the thickness of slices, was 4 and 9 mm. Determination of the total fat content in the products was conducted using the Soxhlet method. The greatest amount of fat in dry weight was contained in the products from samples in which sugars were not eluted, when the process was conducted for a short period of time (several minutes) or when elution continued for the longest period of time, approx. 20 min. The smallest amount of fat was contained in the products from samples in which the immersion in water was conducted for 10-15 min. Thicker slices absorb smaller amounts of fat. Increase of temperature of sorbed water in the process of extracting sugars from semi-finished products results in the increase of the total fat content in dry weight of products.
PL
Praca niniejsza analizuje wpływ wybranych czynników, takich jak, czas trwania sorpcji wody, która wynika z procesu elucji cukrów redukujących z półproduktów, temperatura wchłoniętej wody, temperatura smażenia oraz rozmiar badanych obiektów (grubość plastrów) na ogólną zawartość tłuszczu w suchej masie otrzymanych produktów. Badania przeprowadzono na odmianie Innovator. Zakres badań dotyczył 5, 10, 15 i 20 minutowej sorpcji wody związanej z procesem elucji cukrów redukujących. Temperatura sorbowanej wody wynosiła 20 i 40ºC; temperatura smażenia plastrów wynosiła 140 i 180ºC; rozmiar badanych obiektów, w doświadczeniu określonych przez ich grubość, wynosił 4 i 9 mm. Ogólna zawartość tłuszczu została określona za pomocą metody Soxhlet. Najwyż- sza zawartość tłuszczu w suchej masie występowała w przypadku próbek, w których cukier nie został wymyty, kiedy proces trwał krótko, lub gdy wymywanie trwało najdłużej, około 20 minut. Najmniejsza ilość tłuszczu wystąpiła w przypadku próbek zanurzonych w wodzie przez 10-15 minut. Grubsze plastry absorbują mniej tłuszczu. Zwiększenie temperatury sorbowanej wody w procesie ekstrakcji cukrów z pół-produktów powoduje wzrost ogólnej zawartości tłuszczu w suchej masie produktu.
EN
The aim of this study was to evaluate changes in the sensory properties of the table potato in relation to the use of natural sprout inhibitors during long-term storage. The material for the study consisted in four varieties of potato of the medium early group. The research was carried out in the Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute Branch in Jadwisin in 2014-2015. After harvest potatoes were stored from the end of October to April at 5°C, at the relative humidity of 90-95%, without application of natural sprout inhibitors (control) and using the natural sprout inhibitors (essential oils). After storage, the potatoes were boiled and sensory evaluation was carried out, which includes qualities such as: overcooking of the surface, texture, mealiness, flesh texture, taste and smell. Study results showed that long-term storage of potatoes treated with natural sprout inhibitors – peppermint, caraway and clove essential oils is significant for the changes in overcooking the surface, structure of potatoes and mealiness of tubers after cooking. The taste and smell of potato tubers depended only on the variety.
PL
Celem podjętych badań była ocena zmian cech sensorycznych ugotowanych bulw ziemniaka jadalnego w zależności po zastosowania naturalnych inhibitorów kiełkowania w czasie przechowywania surowca. Materiałem do badań były cztery odmiany ziemniaka z grupy średnio wczesnych. Badania prowadzono w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB Oddział w Jadwisinie w latach 2014-2015. Ziemniaki po zbiorze umieszczono w doświadczalnej przechowalni i przechowywano od października do końca kwietnia w temperaturze 5ºC, przy wilgotności względnej 90-95% bez stosowania naturalnych inhibitorów kiełkowania (próba kontrolna) oraz z zastosowaniem naturalnych inhibitorów kiełkowania (olejki eteryczne z: mięty pieprzowej, kminku i goździka). Po przechowywaniu, ziemniaki gotowano i wykonywano ocenę sensoryczną, w której uwzględniono takie cechy jak: rozgotowanie powierzchni, konsystencja, mączystość, struktura miąższu, smak i zapach. Oceny dokonywał 5-cio osobowy zespół. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że zaprawianie bulw w czasie przechowywania naturalnymi inhibitorami kiełkowania – olejki eteryczne z mięty pieprzowej, kminku i goździka istotnie wpływa na zmiany rozgotowania powierzchni, struktury miąższu i mączystości bulw. Smak i zapach bulw ziemniaka jest cechą odmianową, niezależną od zastosowania inhibitorów.
EN
The impact of applying Proradix WP (Pseudomonas spp. bacteria) and FZB24 WG (Bacillus subtilis bacteria) - biological treatments - on the infection of potato tubers by the fungus Rhizoctonia solani and the bacterium Streptomyces scabiei has been studied in the years 2011-2013. The experiment was conducted in a randomized split-block method, in 3 repetitions. Infection rate of tubers by Rhizoctonia solani, after applying the Proradix WP seed treatment, was significantly lower than in case of not treated ones. However, after applying the FZB24 WG seed treatment the infection rate was similar in both treated and not treated tubers. The infection rate of tubers by Streptomyces scabiei did not depend on tested biological treatments, the cultivar of the plant, or the weather conditions during the years of research. However, the weather conditions in 2012 had a significant impact on the occurrence of a higher percentage of tubers with symptoms of Rhizoctonia solani infection. Three potato cultivars did not differ in terms of infection by Rhizoctonia solani. In contrast, the percentage of tubers of Finezja cultivar infected by Streptomyces scabiei was significantly lower than in case of the Cyprian cultivar.
PL
W latach 2011-2013 badano wpływ dwóch zapraw biologicznych Proradix WP (szczepy bakterii Pseudomonas spp.) i FZB24 WG (szczepy bakterii Bacillus subtilis) na porażenie bulw trzech odmian ziemniaka przez grzyb Rhizoctonia solani i bakterie Streptomyces scabiei. Doświadczenie przeprowadzono metodą losowanych podbloków, w 3 powtórzeniach. Porażenie bulw przez Rhizoctonia solani po zastosowaniu zaprawy Proradix WP było istotnie niższe niż bulw niezaprawionych. Natomiast po zastosowaniu zaprawy FZB24 WG porażenie bulw przez tego patogena było podobne, jak bulw niezaprawionych. Porażenie bulw przez Streptomyces scabiei nie zależało od zastosowanych zapraw biologicznych, badanych odmian oraz warunków pogodowych w latach 2011-2013. Warunki pogodowe w 2012 roku wpłynęły istotnie na wyższy procent bulw z objawami Rhizoctonia solani. Trzy badane odmiany ziemniaka nie były zróżnicowane pod względem porażenia przez Rhizoctonia solani. Natomiast procent bulw odmiany Finezja porażonych przez Streptomyces scabiei był istotnie niższy niż odmiany Cyprian.
EN
The aim of the study was to investigate the applicability of DMC control algorithm to control the temperature of potatoes in the storage. Principle of regulating the temperature of stored potatoes using the above algorithm, and simulations were performed. The obtained results were compared with the effects of currently used in the storage of potatoes control algorithms: the two-position and the PID (proportional-integral-differential). Preliminary results of the temperature control system simulation of potatoes in storage, exercising control algorithm DMC indicated that this system compared with conventional control systems makes it possible to achieve the desired temperature of potatoes in less time, and also provides more accurate control without overshoot. Thus a better quality of regulation, lower technological losses and the required quality of stored potato tubers are ensured. Moreover, taking into account the weights in the objective function of optimizer allows such a process control that optimizes energy consumption.
PL
Celem pracy było zbadanie możliwości zastosowania algorytmu sterowania DMC do regulacji temperatury ziemniaków w przechowalni. Przedstawiono idee regulacji temperatury magazynowanych ziemniaków z wykorzystaniem powyższego algorytmu, a także przeprowadzono symulacje. Otrzymane efekty sterowania porównano z efektami sterowania uzyskanymi z wykorzystaniem aktualnie stosowanych w przechowalnictwie ziemniaków algorytmów dwupołożeniowego i PID (proporcjonalno-całkująco-różniczkowego). Wstępne wyniki badań symulacyjnych układu regulacji temperatury ziemniaków w przechowalni, realizującego algorytm sterowania DMC wskazały, że układ ten w porównaniu z konwencjonalnymi układami sterowania umożliwia osiągnięcie żądanej temperatury ziemniaków w krótszym czasie, a także zapewnia dokładniejsza regulacje, bez przeregulowań. Tym samym zapewnia lepszą jakość regulacji, a co się z tym wiąże niższe straty technologiczne i wymagana jakość składowanych bulw ziemniaka. Ponadto uwzględnienie wag w funkcji celu optymalizatora pozwala na takie sterowanie procesem, które optymalizuje zużycie energii.
EN
In the years 2005-2013 experiments concerning yielding of potato under organic system in two places of different soil-climatic conditions were conducted. During 9 years in 3-year cycles, 22 cultivars from different group of maturity were tested. It was stated that the yield depended mostly on climatic conditions in years of investigation and cultivars. The place of growing had no statistical influence. An average yield on heavier soil was 211 but on lighter one- 221dt·ha-1 Most of tested cultivars yielded in range 200-300 dt·ha-1 On heavier soil the stability of yielding was grater. It was stated the different reaction of cultivars from different maturity groups. Early and mid-early cultivars achieved higher yields on lighter soil, but late cultivars - on heavier one.
PL
W latach 2005-2013 przeprowadzono badania dotyczące plonowania roślin ziemniaka uprawianych w systemie ekologicznym w dwóch miejscowościach o zróżnicowanych warunkach klimatyczno-glebowych. W ciągu 9 lat, w cyklu 3-letnim, przebadano 22 odmiany z różnych grup wczesności. Stwierdzono, że plony zależały głównie od warunków atmosferycznych panujących w latach badań i od odmiany. Samo miejsce uprawy nie miało istotnego znaczenia. Średni plon uzyskany na glebie mocniejszej wynosił 211, a na glebie lżejszej 221 dt·ha-1. Większość odmian plonowała w zakresie od 200 do 300 dt·ha-1. Stabilność plonowania była większa na glebie mocniejszej. Stwierdzono zróżnicowanie reakcji odmian w poszczególnych grupach wczesności. Odmiany wczesne i średnio wczesne plonowały lepiej w Jadwisinie, natomiast odmiany późniejsze w Osinach.
PL
Celem pracy było określenie wpływu odmiany, temperatury i czasu przechowywania bulw ziemniaka na zmiany cech technologicznych oraz straty masy surowca w procesie smażenia chipsów. Zbadano 5 odmian jadalnych (Hubal, Jurata, Etiuda, Honorata, VR 808) oraz trzy odmiany skrobiowe (Jubilat, Kaszub, Boryna). Stwierdzono, że pozorny przyrost suchej masy po przechowywaniu ziemniaków w wyższej temperaturze (8°C) był prawie dwukrotnie wyższy niż w bulwach przechowywanych w niższej temperaturze (5°C). Wykazano ścisłą współzależność między zawartością suchej masy i skrobi, a stratami masy surowca w wyniku procesu smażenia. Wyższe współczynniki determinacji otrzymano dla bulw przechowywanych w temperaturze 5°C.
EN
The aim of this study was to determine the effect of cultivar, temperature and storage time of potato tubers on changes in technological features and weight losses of raw material during chips frying process. Five edible varieties (Hubal, Jurata, Etiuda, Honorata, VR 808) and three starch varieties (Jubilat, Kaszub, Boryna) were tested. It was stated that the apparent increase of dry matter after storage of potatoes at higher temperature (8°C) was almost twice higher than in tubers stored at lower temperature (5°C). An accurate correlation between the dry matter and starch content and the content of weight losses of raw material on chips frying process was shown. The higher coefficients of determination were obtained for tubers stored at 5°C.
PL
Przeprowadzono badania oparte o trzyletnie doświadczenie, których celem było określenie wpływu uwarunkowań genetycznych oraz terminu oceny na wybrane parametry jakościowe skrobi oraz jakość frytek i chipsów. Parametrami skrobi, które wykazały najmniejszą stabilność były kwasowość i zawartość wody po rozmrożeniu krochmalu. Najlepszej jakości produkty uszlachetnione otrzymano z odmiany Kiebitz. Okres przechowywania wpływał na pogorszenie jakości frytek i chipsów niezależnie od odmiany.
EN
Based on three years of experience, the study was carried out dealing with the determination of effect of genetics and evaluation date on a selected starch parameters and a quality of french fries and chips. The starch parameters which show the smallest stability are acidity and moisture content alter starch thawing. The best quality fried products were prepared from cultivar Kiebilz. A storage period influenced the quality deterioration of french fries and potato chips irrespective of cultivar.
PL
Przeprowadzone badania miały na celu określenie kosztów i opłacalności produkcji ziemniaka jadalnego uzyskanego technologią uprawy: konwencjonalną, integrowaną produkcją i ekologiczną. Analizy dokonano na podstawie danych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Urzędu Statystycznego, Ośrodków Doradztwa Rolniczego w Olsztynieoraz Minikowie. Stwierdzono, że uprawa ekologiczna jest najbardziej opłacalna. Głównymi sposobami ochrony plantacji przed chwastami w uprawie ekologicznej są zabiegi mechaniczne (zwiększone koszty). Drugim pod względem opłacalności produkcji systemem jest konwencjonalny intensywny, a najmniej opłacalnym to Integrowana Produkcja. Mimo wszelkich różnic zarówno w opłacalności produkcji jak i samego sposobu uprawy, każdy z tych systemów przynosi zyski.
EN
The study aimed to determine the costs and production profitability edible potato cultivation technology obtained: conventional, integrated and ecological production. Analyses were based on data from the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Central Statistical Office, Agricultural Advisory Centres in Olsztyn and Minikowo. It was found that ecological cultivation is the most profitable. The main protectlon methods plantations from weeds in ecological farming, mechanical treatments (increased costs). The second in terms of production profitability system is a conventional intense, and the least cost-effective is Integrated Production. Despite all the differences, both in production profitability and the cultivation method, each of these systems is profitable.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.