Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 497

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  non-destructive testing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule przedstawiono studium przypadku dotyczące badań zrealizowanych w celu oceny parametrów technicznych istniejącej nawierzchni gruntowo-kruszywowej na terenie jednego z zakładów przemysłowych w województwie śląskim. Oceny tej dokonano w celu sprawdzenia przydatności istniejącej nawierzchni jako elementu tworzącego dolne warstwy konstrukcji nowej nawierzchni drogowej.
EN
This article presents a case study concerning the research carried out to assess the technical parameters of the existing ground-aggregate surface on the premises of one of the industrial plants in the Silesian Voivodeship. This assessment was conducted in order to check the suitability of the existing surface as an element forming the lower layers of the new road surface structure.
2
Content available remote Badania murów zamku w Będzinie z użyciem tomografii ultradźwiękowej
PL
Mury zamku w Będzinie wzniesiono techniką „opus emplectum”. W wyniku oddziaływania zewnętrznych czynników atmosferycznych, a zwłaszcza wody opadowej i gruntowej wnikającej w szczeliny muru przez pęknięcia i spoiny, doszło do wielu awarii murów obronnych i murów samego zamku. Przeprowadzono nieniszczące badania ultradźwiękowe w celu stwierdzenia występowania pustek wewnętrznych w murach.
EN
The walls of the castle in Będzin were erected using the "opus emplectum" technique. As a result of the influence of external atmospheric factors, especially rainwater and groundwater penetrating into the cracks of the wall through cracks and joints, there were many failures of the defensive walls and the walls of the castle itself. Non-destructive ultrasonic tests were carried out to find the presence of internal voids in the walls.
EN
The last two decades have brought stable and impressive development accompanied by the industry acceptance of the use of high energy techniques based on energy obtained from explosive detonation energy. Such manufacturing processes are not only commercially viable, but also allow complex product shapes and unique combinations of metal sheets in terms of materials to be obtained; they enable the creation of composites which cannot be obtained by other conventional methods. Plated sheets are composed of a base material and a thinner plating material layer. An essential aspect in the validation of explosive welding is the quality control of joints made using this technology. The basic control methods are destructive tests – mainly metallographic, which reveal the microstructure at the connection boundary. Non-destructive tests, used in industrial practice, are classical, normalised ultrasonic tests of welding joints, conducted in accordance with ISO 17640:2017 and ISO 11666:2018 standards. Due to the relatively low thickness of the explosion-tested layers (2 mm and 3 mm single layers), which is the object of this study, assessing them using widely available ultrasonic techniques is limited. According to current scientific studies, the application of the scanning acoustic microscopy (SAM) is a prospective non-destructive method allowing for the qualitative and quantitative assessment of the continuity of the metallic connection on the contact surface of two materials. This paper presents the results of research on the quality of clads, welded explosively using a non-destructive research technique, namely SAM, verified with metallographic tests.
4
Content available remote Method of increasing reliability of large dimensional bridge-type structures
EN
The paper presents a method of testing the girder of a bridge crane using a specialized measuring type robot. The girder of the bridge crane is an example of a large-size structure. The bridge structure of the crane is a critical subsystem of the transport device due to its operational safety. The purpose of the overhead crane girder tests is to increase the reliability of the structure and operational safety. The proposed solutions indeed comply with the standards in force. Also, they increase their frequency and effectiveness of concluding in terms of predicting possible causes of threats to the safety and reliability of the structure.
PL
W artykule przedstawiono metodę badania dźwigara mostu suwnicy pomostowej z użyciem specjalistycznego robota pomiarowego. Dźwigar mostu suwnicy pomostowej jest przykładem konstrukcji typu wielkogabarytowego. Konstrukcja nośna suwnicy jest krytycznym podsystemem środka transportu z uwagi na jego bezpieczeństwo eksploatacyjne. Celem badań dźwigara suwnicy pomostowej jest zwiększenie niezawodności konstrukcji i bezpieczeństwa eksploatacyjnego. Proponowane rozwiązania istotnie wpisują się w obowiązujące przepisami standardy, natomiast umożliwiają zwiększenie ich częstości i skuteczności wnioskowania w zakresie przewidywania możliwych przyczyn zagrożenia bezpieczeństwa i niezawodności konstrukcji.
PL
Artykuł dotyczy stanu technicznego dwóch najwyższych kominów w Polsce, zlokalizowanych w Jaworznie oraz w Warszawie. Oba kominy mają konstrukcję żelbetową. Na obu obiektach przeprowadzono liczne prace diagnostyczne. Wykonywano nieniszczące i niszczące badania betonu i zbrojenia. Przeprowadzono szczegółowe oględziny z wykorzystaniem technik alpinistycznych. Określano ponadto stopień karbonatyzacji betonu. Wykonano obliczenia sprawdzające. Na podstawie uzyskanych wyników badań oraz analiz podano wytyczne dotyczące dalszej eksploatacji.
EN
The article concerns the technical condition of the two highest chimneys in Poland, located in Jaworzno and Warsaw. Both chimneys have a reinforced concrete structure. Numerous diagnostic works were carried out on both sites. Non-destructive and destructive tests of concrete and reinforcement were performed. A detailed inspection was carried out with the use of mountaineering techniques. Moreover, the degree of concrete carbonation was determined. Verification calculations were made. Based on the obtained test results and analyzes, guidelines for the further operation were given.
PL
W obiektach energetycznych, analogicznie jak w innych konstrukcjach żelbetowych, często występują sytuacje wymagające znajomości wytrzymałości betonu na ściskanie. Wytrzymałości te mogą być szacowane metodami bezpośrednimi lub pośrednimi, z wykorzystaniem metod nieniszczących. W artykule opisano proponowane nowe zasady oceny wytrzymałości betonów na podstawie badań metodami nieniszczącymi. Zasady te, określone w normie PN-EN 13791, są odmienne od dotychczas stosowanych wg PN-B. Niemniej jednak możliwe jest dalsze stosowanie krzywych korelacji wykorzystywanych w dotychczasowej praktyce budowlanej.
EN
In energy structures, as in other reinforced concrete structures, there are often situations requiring the knowledge of the compressive strength of concrete. Strength can be estimated by direct or indirect methods, using non-destructive methods. This article describes the proposed new rules for assessing the strength of concrete based on non-destructive testing. These rules, set out in the PN-EN 13791 standard, are different from those previously used according to PN-B. Nevertheless, it is possible to continue to apply the correlation curves used in the current construction practice.
PL
Dążenie do neutralności klimatycznej, a co za tym idzie do ograniczenia emisji CO2 jest przyczyną znacznego wzrostu kosztów produkcji stali. Wskutek ograniczonych nakładów finansowych na naprawy i modernizacje następuje istotne zużycie infrastruktury przemysłu hutniczego w Polsce. W następstwie powyższego, utrzymanie w zadowalającym stanie technicznych niektórych obiektów technicznych związanych z produkcją stali rodzi szereg problemów eksploatacyjnych. W niniejszej publikacji przedstawiono kompleksowy program badań diagnostycznych, którym podda no torowisko jazdy mostów przeładunkowych w systemie zasilania Wielkiego Pieca zastosowany w jednej z polskich hut. W pracy omówiono wyniki przeprowadzonych kontroli i badań nieniszczących torowisk, belek, oraz podpór wraz z geodezyjnymi pomiarami geometrii torowiska. Uzyskane wyniki badań, w połączeniu z wynikami pomiarów trwałych deformacji torowiska, stanowiły podstawę do zaprojektowania odpowiednich wzmocnień, oraz przeprowadzenia rekonstrukcji rozważanego torowiska jazdy mostów przeładunkowych.
EN
Striving for climate neutrality, and thus for reducing CO2 emissions, is the reason for a significant increase in the cost of steel production. As a result of limited financial outlays on repairs and modernisation, there is a significant wear and tear on the infrastructure of the metallurgical industry in Poland. As a consequence of the above, the maintenance in a satisfactory technical condition of certain technical facilities related to the production of steel raises a number of operational problems. This publication presents a comprehensive program of diagnostic tests, which was subjected to the track of transshipment bridges in the Blast Furnace power supply system used in one of the Polish steelworks. The paper discusses the results of inspections and non-destructive tests of tracks, beams, and supports along with geodetic measurements of track geometry. The obtained test results, combined with the results of measurements of permanent deformation of the track, were the basis for designing appropriate reinforcements and reconstructing the considered track of transshipment bridges.
PL
Techniki badań nieniszczących (NDT) są na dzień dzisiejszy podstawowym narzędziem stosowanym w inżynierii lądowej. Na podstawie szczegółowego przeglądu literatury przedstawiono w artykule kompleksową ocenę stanu technicznego budynku z zastosowaniem szeregu metod NDT. Ponadto przedstawiono odniesienia do publikacji zawierających opisy, zastosowania i studia przypadków każdej z metod NDT.
EN
Non-destructive Testing (NDT) techniques are, as of today, a fundamental tool in civil engineering. Based on a thorough literature review, the scope of this article comprises a comprehensive assessment of the state-of-the-art of a series of NDT methods utilized specifically for concrete diagnosis, grouped into seven categories according to their main aim. Moreover, a summary of references to publications containing descriptions, applications, and case studies of each one is also presented.
EN
Casting is the most economical way of producing parts for many industries ranging from automotive, aerospace to construction towards small appliances in many shares. One of the challenges is the achievement of defect-free cast parts. There are many ways to do this which starts with calculation and design of proper runner system with correct size and number of feeders. The first rule suggests starting with clean melt. Yet, rejected parts can still be found. Although depending on the requirement from the parts, some defects can be tolerated, but in critical applications, it is crucial that no defect should exist that would deteriorate the performance of the part. Several methods exist on the foundry floor to detect these defects. Functional safety criteria, for example, are a must for today's automotive industry. These are not compromised under any circumstances. In this study, based on the D-FMEA (Design Failure Mode and Effect Analysis) study of a functional safety criterion against fuel leakage, one 1.4308 cast steel function block, which brazed-on fuel rail port in fuel injection unit, was investigated. Porosity, buckling, inclusion and detection for leak were carried out by non-destructive test (NDT) methods. It was found that the best practice was the CT-Scan (Computed Tomography) for such applications.
EN
Deterioration and defects in building components are key aspects to consider when assessing buildings’ conditions, as they may influence the building’s functionality. The typical defects include cracking, moisture, dampness, and architectural defects. This paper aims to evaluate the defects in a building using a non-destructive testing (NDT), which is the Infrared Thermography (IRT) method. A visual inspection method is then conducted to verify the results of the IRT method. The combination of IRT and visual inspection methods can identify the type of defect and level of severity more accurately. In both methods, ratings or scores are given to the collected defect data to determine the consistency between them. Two (2) buildings were selected as case studies; AA1 and BB2 are multistorey buildings. From those, 51 and 67 spots were taken from the IRT method and further verification process, respectively. Among the defects that were found were moisture, dampness, cracking, staining, chipping, and flaking paint. From all the findings, IRT was found to be comparable with the visual inspection results for serious defects such as cracking and flaking paint. However, IRT was believed to underestimate the architectural defects of staining and chipping. Even so, serious defects such as dampness were also underestimated in IRT due to the fact that the temperature difference between different ratings will not differ much. In conclusion, the IRT method has the potential to be used as a tool for building condition rating. However, it should be assisted with a visual inspection, and more research needs to be conducted for its practicality.
EN
One of the common defects of flexible road pavement is the loss of bonding between two layers of asphalt concrete: the base course and the binder course. The occurrence of this phenomenon has a major impact on the observed state of deflection and deformation of the pavement. This effect affects the results of non-destructive tests which are used to calculate material parameters and then are used in the diagnostics of the pavement condition or design of structural strengthening. This paper discusses the influence of the various level of bonding on the result of backcalculation and the obtained elastic moduli. For the obtained values of moduli, calculations of key deformations and pavement durability were performed. Improper assumptions about the interaction between the layers affects the observed results. Additionally paper discusses the effect of pavement displacement discontinuity on the observed deflection basin and compares the results with those for a model with continuity. Numerical calculations were carried out using Simulia Abaqus software, the computational model was verified using analytical solution.
PL
Jednym z częstych uszkodzeń nawierzchni drogowych podatnych jest utrata sczepności pomiędzy dwoma warstwami betonu asfaltowego: warstwa podbudowy i warstwa wiążącą. Wystąpienie tego zjawiska ma istotny wpływ na obserwowany stan ugięcia i odkształcenia nawierzchni. Wpływ ten jest niezwykle istotny, gdy badania nieniszczące są wykorzystywane do obliczania parametrów materiałowych, które następnie mają być wykorzystane w diagnostyce stanu nawierzchni lub projektowaniu wzmocnień konstrukcji. W artykule omówiono wpływ sczepności międzywarstwowej na wynik obliczeń półodwrotnych i uzyskane moduły sprężystości. Dla uzyskanych wartości modułów przeprowadzono obliczenia kluczowych odkształceń i trwałości nawierzchni. Niewłaściwe założenia dotyczące interakcji pomiędzy warstwami znacząco wpływają na obserwowane wyniki. Dodatkowo w artykule omówiono wpływ nieciągłości przemieszczeń nawierzchni na obserwowane wartości przemieszczeń nawierzchni drogowych i porównano to z wynikami dla modelu ciągłego. Obliczenia numeryczne przeprowadzono przy użyciu programu Simulia Abaqus, a model obliczeniowy zweryfikowano przy pomocy rozwiązania analitycznego.
EN
The article presents an assessment of the possibility of using the existing reinforced concrete foundations as foundations for a new battery of steel silos for storing rape and soybean in the factory of fats. Visual tests of the reinforced concrete mantle were performed, as well as destructive and non-destructive tests of concrete strength, tests of the location of reinforcement, concrete carbonation and the degree of steel corrosion. On the basis of the conducted analyzes, final conclusions and recommendations concerning the conditions of further operation were formulated.
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania istniejących fundamentów żelbetowych jako fundamentów pod nową baterię silosów stalowych do magazynowania rzepaku i soi w zakładach tłuszczowych. Wykonano badania wizualne płaszcza żelbetowego, niszczące i nieniszczące badania wytrzymałości betonu, badania lokalizacji zbrojenia, karbonatyzacji betonu i stopnia korozji stali. Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano wnioski końcowe oraz zalecenia dotyczące warunków dalszej eksploatacji.
PL
W artykule przedstawiono procedurę pomiaru przewodności cieplnej metodą termografii aktywnej z zastosowaniem impulsowego nagrzewania próbki za pomocą lasera. Do wykonania badań eksperymentalnych użyto oryginalnego stanowiska pomiarowego własnej konstrukcji, które umożliwiało precyzyjne nagrzewanie wybranego fragmentu powierzchni próbki. Na podstawie analizy zarejestrowanej sekwencji obrazów termograficznych wyznaczono wartość współczynnika przewodności cieplnej badanego materiału.
EN
The article presents the procedure for measuring thermal conductivity using active thermography combined with the laser pulse heating of a sample. The tests were carried out under unsteady-state heat flow conditions, using an original self-designed test stand, which enabled the precise heating of a selected area located on the sample surface. The thermal conductivity value of the tested material was determined based on the analysis of recorded temperature fields.
14
Content available remote Nieinwazyjne badanie jednorodności struktury kompozytów miękkich magnetycznie
PL
Nieniszczące badania magnetyczne są bardzo przydatne w ocenie jakości kompozytów metal-polimer. W celu szybkiego określenia jednorodności, występowania wtrąceń, pęknięć i innych defektów zaproponowano metodę inspekcji z wykorzystaniem kamery pola magnetycznego. Do weryfikacji metody przygotowano próbki zawierające różne rodzaje wtrąceń (polimer i stal) oraz próbki referencyjne. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem magnesu neodymowego jako źródła zewnętrznego pola magnetycznego. Gęstość strumienia pola została zmapowana tuż nad powierzchnią próbki za pomocą matrycy 16k mikro czujników Halla. Uzyskane magnetogramy pozwoliły zlokalizować i zidentyfikować rodzaj wtrąceń. Potwierdziło to skuteczność opracowanej metody.
EN
Magnetic non-destructive testing are very useful in assessing the quality of metal-polymer composites. In order to quickly determine homogeneity, occurrence of inclusions, cracks and other defects, the inspection method using a magnetic field camera was proposed. For the verification of the method, samples containing various types of inclusions (polymer and steel) and reference samples were prepared. The tests were carried out using a neodymium magnet as the source of an external magnetic field. The flux density of the field was mapped just above the sample surface using a 3D camera. The obtained magnetograms allowed to locate and identify the type of inclusions. This confirmed the effectiveness of the developed method.
PL
Artykuł przedstawia zyskujące w ostatnim czasie na popularności i znaczeniu elektromagnetyczne metody nieniszczące badań (skanowania konstrukcji), indukcję elektromagnetyczną zwaną też metodą prądów wirowych (Eddy Current) i metodę georadarową (GPR). Przybliżono ich zasadę działania, możliwości i ograniczenia, a przede wszystkim porównano uzyskane nimi wyniki na podstawie przeprowadzonych przez autora skanowań.
EN
Article presents the recently gaining popularity and importance electromagnetic nondestructive concrete scanning methods, electromagnetic induction (also known as eddy current or Foucault’s currents) and ground penetrating radar (GPR). It discusses their principle of operation, possibilities and limitations, and above all compares the obtained results based on the scans performed by the author.
16
Content available Method of improve the level of product quality
EN
Meeting customers’ requirements and achieved the right level of product quality is key action of enterprises. It is being done by controlling the product, using for example non-destructive testing (NDT). But the NDT not indicating what is the root of incompatibility. Additionally, previous research does not include the decision methods, which would be related the identify the causes of the problem as part of improving the product quality. Therefore, the aim is supporting the process of improving the product quality level in the context of precisely identify the incompatibility and the root of their occurrence with including the solve decision problem. In this aim, it was assumed that using after the NDT research in connection way: brainstorming, cause and effect diagram, AHP method (Fuzzy Analytic Hierarchy Process) and the 5Why method, will be allowed on effective identify the root of the problem. The method test was carried out for the porosity on a welded mechanical seal made of steel 410, which was identified by the fluorescence method (FPI) in Podkarpacie enterprise. The analysis has shown the effectiveness of using after NDT the combined methods as part of identifying the incompatibility and precisely identifying the root of its occurrence in context of solving the decision problem. The proposed method can be used to improving the quality of other products, for example from the aviation and automotive industry, as part of meeting customer requirements. Originality is the combined NDT research with quality management techniques and supported the process of improving the quality level of the product by implementing in this sequence the fuzzy multicriteria decision method.
EN
The paper presents selected results of non-destructive testing of composite helmets with deliberately introduced defects. Ultrasound pulsed infrared thermography was used for the tests. In order to determine the initial possibilities of this method, artificial defects made of Teflon featuring different area sizes and designed to simulate delamination were placed between layers of the aramid composite from which the helmet was made. The obtained results confirmed the effectiveness of the NDT method used in these tests.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań nieniszczących hełmów kompozytowych z celowo wprowadzonymi defektami. Do badań wykorzystano impulsową termografię w podczerwieni z ultradźwiękowym źródłem wzbudzenia cieplnego. W celu określenia wstępnych możliwości tej metody, pomiędzy warstwami kompozytu aramidowego, z którego wykonano hełm, umieszczono na różnych głębokościach pod powierzchnią sztuczne defekty wykonane z teflonu o różnej wielkości powierzchni. Te sztuczne defekty symulowały rozwarstwienia. Uzyskane wyniki potwierdziły skuteczność użytej metody NDT w tych badaniach.
PL
Systemy monitoringu technicznego [1-6] oraz badania nieniszczące [7-10] stanowią podstawę nowoczesnej diagnostyki konstrukcji, umożliwiając ocenę aktualnego stanu obiektów budowlanych, a także wykrycie zagrożeń mających wpływ na zachowanie stanu granicznego nośności oraz użytkowalności głównych elementów konstrukcyjnych.
EN
Technical monitoring systems and nondestructive testing are the basis of modern structure diagnostics, enabling the assessment of the current condition of buildings as well as the detection of threats affecting the maintenance and serviceability limit state of the main structural elements. The possibility of conducting in situ measurements, often supported by advanced numerical analyses, introduces a new quality in the processes of maintenance and repair of engineering structures.
19
Content available remote Diagnostyka posadzek przemysłowych
PL
Posadzki przemysłowe to jeden z najczęściej uszkadzających się elementów budowlanych. Ich prawidłowa naprawa wymaga poznania przyczyn uszkodzeń. W tym celu prowadzi się różne prace diagnostyczne. W artykule opisano metody badań najczęściej stosowanych w diagnostyce posadzek przemysłowych.
EN
Industrial floors are one of the most frequently damaged elements in construction. Correct repair of floors requires knowledge of the cause of the damage. To determine this cause, various diagnostic works are carried out. The article describes the methods of tests most often used in the diagnosis of industrial floors.
PL
Praca dotyczy zastosowania techniki amplitudowo-częstotliwościowej prądów wirowych do oceny zawartości austenitu szczątkowego w stali narzędziowej X45NiCrMo4 po różnych obróbkach cieplnych. Aparaturę pomiarową stanowił Wirotest M2 z zestawem głowic o różnych częstotliwościach pracy: 91, 283 i 432 kHz oraz 1,15 i 2,41 MHz. Przeprowadzone badania wskazują, że największą korelację wyników dla metody prądów wirowych i dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) uzyskano dla głowicy 432 kHz. Pozwala ona na pośrednie oszacowanie procentowej zawartości austenitu szczątkowego zarówno za pomocą analizy amplitudowej, jak i częstotliwościowej . Wraz ze wzrostem zawartości austenitu szczątkowego rośnie wartość amplitudy napięcia oraz częstotliwości sygnału prądowirowego . Pomiar amplitudowo-częstotliwościowy może być alternatywą lub uzupełnieniem dla drogiej i czasochłonnej metody XRD.
EN
The work concerns the application of the amplitude-frequency eddy current technique to assess the content of residual austenite in the X45NiCrMo4 tool steel after various heat treatments. The measuring equipment was Wirotest M2 with a set of heads with different frequencies: 91 , 283, 432 kHz and 1.15, 2.41 MHz. The conducted research shows that the greatest correlation of the results for the eddy current and X-ray diffraction (XRD) method was obtained for the 432 kHz head. It allows an indirect estimation of the percentage of the residual austenite content by both amplitude and frequency analysis. With the increase of the residual austenite content, the value of the voltage amplitude and the frequency of the eddy current signal increases. Amplitude-frequency measurement can be an alternative or supplement to the expensive and time consuming XRD method.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.