Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  General Aviation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The intensive growth in the popularity of recreational aviation as a means of spending free time can cause an increase in the number of unwanted events in general aviation (GA). Thus, it is advisable to examine the safety of aerodromes and their nearest surroundings. The article deals with a risk analysis for a sightseeing flight, starting with and ending at a model aerodrome. A comprehensive analysis showed 67 hazard sources in the analysis area, of which 16 hazards were defined. Three out of sixteen hazards were assigned to the unacceptable category (according to the Risk Score Method). It was a mid-air collision, detachment of the aircraft’s elements in the air and a ground collision. For every hazard other than those acceptable, actions aimed at risk reduction were recommended. Moreover, the risk should be monitored at every stage of the operation.
PL
Intensywny wzrost popularności lotnictwa rekreacyjnego może się stać przyczyną wzrostu liczby zdarzeń niepożądanych w lotnictwie ogólnym – General Aviation (GA). Celowe jest więc badanie bezpieczeństwa na lotniskach aeroklubowych i w ich najbliższym otoczeniu. W artykule przedstawiono analizę ryzyka w przypadku lotu widokowego samolotem lekkim, zaczynającego się i kończącego na lotnisku modelowym. Kompleksowa analiza wykazała 67 źródeł zagrożeń w obszarze analiz, a z nich zdefiniowano aż szesnaście zagrożeń. Trzy z szesnastu zagrożeń przypisano do kategorii nieakceptowanej (według metody Risk Score). Była to kolizja w powietrzu, oderwanie się elementów statku powietrznego w powietrzu i zderzenie z ziemią. W odniesieniu do każdego zagrożenia innego niż akceptowane zalecono działania mające na celu zmniejszenie ryzyka zagrożeń. Poza tym ryzyko powinno być monitorowane na każdym etapie działalności aeroklubu.
2
Content available remote Przegląd stanu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Polsce
PL
Corocznie obserwowany jest wzrost liczby operacji lotniczych w sektorze lotnictwa ogólnego - General Aviation (GA). Spowodowane jest to m.in. większą dostępnością i popularnością tej metody transportu. W pracy przeprowadzono analizę liczby operacji wykonywanych w obszarze lotnictwa ogólnego na terytorium Polski, z podziałem na poszczególne sektory FIS (Flight Information Service - służby informacji powietrznej). Następnie dokonano oceny stanu bezpieczeństwa w Polsce na podstawie danych Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) oraz odniesiono je do danych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Przedstawiono również główne kierunki rozwoju sektora GA w Polsce i Europie. Niniejsze opracowanie ma charakter przeglądowy i jest wstępem do dalszych prac pozwalających na ograniczanie ryzyka występowania zdarzeń niepożądanych w lotnictwie ogólnym.
EN
Every year there is an increase in the number of aircraft operations in the General Aviation (GA). This is, among other things, as a result of the greater availability and popularity of this method of transportation. The paper presents the number of general aviation operations performed on Polish territory (included data for every sector of the Flight Information Service). Then the safety situation in Poland is assessed on the basis of National Commission for Aviation Accidents Investigation (PKBWL) and referenced to the data of the European Aviation Safety Agency (EASA). Article also presents the main directions of development of the GA in Poland and Europe. The summary takes into consideration the future of general aviation in Poland.
EN
The article presents a concept of an automatic directional control system for a General Aviation class aircraft during the taxiing phase. In particular, it shows the concept of the system and the control laws synthesis – mathematical model and simulation of taxiing aircraft. Several reasons have emerged in recent years that make the automation of taxiing an important design challenge including decreased safety, performance and pilot workload. The adapted methodology follows the model based design approach in which the control system and the aircraft are mathematically modelled to allow control laws synthesis using the Adaptive Disturbance Rejection Control method. The computer simulations are carried out to analyze the control system behavior. Chosen methodology and modelling technique, especially tire-ground contact model, resulted in a taxing aircraft model that can be used for directional control law synthesis. Aerodynamic forces and moments were identified in the wind tunnel tests for the full range of the slip angle. The results can be used for the preliminary performance assessment of the ADRC method applied in the taxi directional control system. Such system has not been introduced to General Aviation yet. Therefore, the model of taxiing aircraft including aerodynamic characteristics for the full range of the slip angle and a directional control system have a big value in the process of design and implementation of the future automatic taxi systems.
PL
Thielert Aircraft Engines GmbH certyfikował w maju 2002 roku lotniczy silnik Diesla Centurion 1.7 w Europie przez EASA, a w rok później przez FAA w USA. Liczba użytkowanych silników Diesla zasilanych paliwem lotniczym Jet Al, trakcyjnym paliwem dieslowskim i syntetycznymi biopaliwami lotniczymi wzrasta. Wprowadzono po wielu perturbacjach do roku 2012 około 3500 silników Diesla tej firmy. Właściwości nowoczesnego silnika Diesla w stosunku do klasycznego benzynowego silnika lotniczego Otto oraz jego certyfikacja zmieniły zasadniczo sytuację na rynku napędów w lotnictwie zmierzających do zastosowania jednego paliwa dla lotnictwa komercyjnego, General Aviation oraz bujnie rozwijającego się lotnictwa bezpilotowego (UAV). Autor dokonuje przeglądu dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku napędów i paliw lotniczych.
EN
The Thielert Aircraft Engines GmbH certified in May 2002 Air Centurion 1.7 Diesel engine in Europe by EASA, and a year later in the United States by the FAA. The number of exploited Diesel engines fueled by Jet Al, Diesel fuel and synthetic biofuels is increasing. After many perturbations about 3,500 Diesels were introduced till year 2012.The characteristics of modern Diesel compared to gasoline regular aircraft Otto engine and its certification considerably changed the market situation in aviation propulsion oriented to use one type of fuel for commercial aviation, General Aviation and vigorously developing unmanned aviation (UAV). The author reviews the current rapidly changing situation on the market of aviation propulsion and aviation fuels.
EN
The following article further describes the issues of maintenance and basic terms such as maintenance, fatigue, reliability and others that are closely related to it. The following section follows the chronological development of maintenance and different approaches to it, which are based on social and political events evolved over time to what it is today. Next part of the article will focus on the maintenance of aviation equipment and aviation special equipment, which continuously develops and requires technological, but financial demands. University of Zilina has at disposal such special equipment, which is very difficult to operate and fulfill all requirements. The author describes the various methods used for the maintenance of aeronautical products and the last part will describe performed failure analysis of aircraft in a flight training performed by Flight training and education center of the University of Zilina.
PL
Inwestycje są jednym z czynników wpływających na rozwój usług transportu lotniczego, a zatem wpływają także na rozwój regionu. W regionie pomorskim istnieje kilkadziesiąt obiektów infrastruktury lotniczych, najważniejsze z nich to porty lotnicze w Gdańsku i w Gdyni. Rozwój Pomorza wymusza potrzebę funkcjonowania kilku portów lotniczych. O ile gdański port istnieje już kilkadziesiąt lat, w ostatnich latach została powołana spółka zarządzająca wyodrębnioną częścią cywilną lotniska w Gdyni. Przedstawione w artykule plany rozwoju infrastruktury lotniczej z pewnością będą miały wpływ na rozwój zarówno Aglomeracji Gdańskiej, jak tez i całego Pomorza. Wymuszą one nie tylko procesy konkurencyjne, ale spowodują zwiększoną ofertę podaży usług lotniczych.
EN
Investments are one of the factors influencing the development of air transport, and therefore also affect the development of competition in air transport and cause an increase in competitiveness of the airport region. Impact on the competitiveness of the airport infrastructure regional space Gdansk Agglomeration will be essential. Tricity as a city can become more attractive, more competitive compared to other agglomerations in Poland, if it has two complementary airport and the flexible acquisition and operation of air traffic. Taking into account the characteristics of the object and its location, the optimal role of this object will change and evolve from the military and emergency to the airport operator irregular passenger traffic, principally flights General Aviation, and later to provide services to carriers low-cost and charter flights. In addition to services related to aviation activities strictly, airport Gdynia-Kosakowo will offer services to the non-aviation.
PL
Zasadniczą ideą tego projektu jest spopularyzowanie użytkowania systemu EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) w krajach Centralnej Europy. Główny cel zostanie zrealizowany poprzez zademonstrowanie kluczowych zastosowań EGNOS jako wspomagającego systemu SEAS (Satellite Based Augmentation System) APV I (Approach Procedures with Vertical guidance) - jego główne znaczenie. Jak tylko Urząd Lotnictwa Cywilnego scertyfikuje procedurę, zostanie ona wprowadzona, a EGNOS stanie się w pełni funkcjonalnym i operacyjnym, krajowym, lotniczym systemem. Projekt składa się z 4 głównych etapów: Etap pierwszy - analiza krajowych lotnisk i przewoźników lotniczych względem możliwości instalacyjnych i zastosowania systemu EGNO podczas podejścia i Iądowania; Etap drugi - badania pilotażowe technicznej koncepcji implementacji EGNOS APV, w połączeniu z planowaniem procesu certyfikacyjnego; Etap trzeci - instalacja pokładowego i naziemnego systemu, połączona z tymczasową certyfikacją; Etap czwarty - końcowa prezentacja całkowitych możliwości systemu poprzez testy, certyfikacja systemu i implementacja Safety Case. Występujące w tym projekcie, następujące jednostki: naukowe ośrodki badawcze, agencje rządowe, przewoźnicy lotniczy i lokalne małe lotniska, gwarantują szeroką analizą kręgu odbiorców, czytelnie skonstruowane wymagania użytkownika z poprawnymi technicznymi rozwiązaniami, które są zgodne z polskimi i europejskimi przepisami ruchu lotniczego.
EN
The general idea of this project is to popularize the usage of EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) System in Central European countries. The main goal will be achieved by demonstrating key capabilities of the EGNOS System as SBAS (Satellite Based Augmentation System) APV I Approach Procedures with Vertical guidance) - its main role. After that the National Fly Authority Agency certification procedure will be launched, EGNOS will become fully functional and operational airfield domestic system. Project consists of 4 main phases: Phase one - Analysis of domestic airfields and Aircraft operator(s) against opportunity of EGNOS installation and utilization of capability for landing purposes; Phase two - study of demonstrator's technical conception of EGNOS APV implementation connected with blueprint for certification process; Phase three - on-board and airfield system installation connected with provisional certification; Phase four - Final demonstration of overall system capabilities, followed by on-going tests, system certification and implementation of Safety Case. The following entities participate in this project: scientific research centers, government agencies, aircraft operator and local small airfield, which guarantees general outlook analysis, clearly constructed user requirements with correct technical solutions which are in compliance with Polish and European air traffic regulations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.