Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the numerical algorithm of the developed computer code which calculates performance characteristics of ducted axial-flow hydrokinetic turbines. The code makes use of the vortex lattice method (VLM), which has been developed and used in IMP PAN for years, to analyse the operation of various fluid-flow machines. To verify the developed software, a series of model tests have been performed in the cavitation tunnel being part of IMP PAN research equipment.
2
Content available remote Method for Calculating Performance Characteristics of Hydrokinetic Turbines
EN
This paper presents a numerical algorithm and its computer implementation (program) developed to determine the operational characteristics of axial flow hydrokinetic turbines. The program is based on the Vortex-Lattice Method (VLM), which proved useful for predicting hydrodynamic characteristics of screw propellers. In order to validate the software, we carried out a series of experiments on a laboratory test stand at the Institute of Fluid-Flow Machinery at the Polish Academy of Sciences (IMP PAN) in Gdansk. From the practical point of view, the agreement between the calculated and experimental results was satisfactory. Therefore, the developed numerical method can be a useful tool for the analysis of operating conditions and in the design of hydrokinetic turbines.
PL
Sterowanie jakością struktury geometrycznej powierzchni w procesach obróbki wymaga zastosowania odpowiednich środków metrologicznych. Poszukiwane są rozwiązania charakteryzujące się pomiarem bezkontaktowym szybkim i nieniszczącym. Wykorzystanie reflektometrycznych metod do pomiaru niektórych charakterystyk struktury geometrycznej powierzchni obrobionej, wymaga praktycznego rozwiązania odpowiedniego układu metrologicznego oraz określenia oddziaływania czynników zakłócających, które również wpływają na błędy pomiarów. Zastosowanie tych metod wymaga dotrzymania uwarunkowań wynikających z teoretycznej analizy rozproszenia światła przez nierówności powierzchni. W referacie przedstawiono możliwości i ograniczenia praktycznego wykorzystania niektórych rozwiązań układowych opracowanych reflektometrów do kontroli stanu powierzchni elementów obrobionych ściernie. Przedstawiono własne rozwiązania aparaturowe oraz przykładowe wyniki badań.
EN
Statistical control of geometrical structure of surface in manufacturing process demand application of suitable metrological systems. Researches are concentrating on contactless, quick and non-destructive solutions. Reflectometric methods require a practical solution of appropriate metrological system. Application of these methods demands fulfilment of requirements arises from theoretical analysis of scattering light by irregularities of surface. Moreover influence of disturbances factors must be considered. Abilities and limitations of practical application of scat-terometrs for machined surface measurement arte presented, moreover own solutions of designed scatterometers are presented.
4
Content available remote Experimental and Numerical Investigation of Small Axial Turbines
EN
The authors conducted a series of experimental studies using a flow tunnel to determine the hydrodynamic characteristics of small axial turbines. The results obtained were confronted with the results obtained from the authors’ own numerical codes based on vortex methods. This article describes the experiment and the numerical method and also discusses the results obtained.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z wyborem strategii pomiarowej w odniesieniu do kontroli wymiarów geometrycznych spawanych konstrukcji zespołów jezdnych pojazdów szynowych. Konstrukcje te, ze względu na znaczne wymiary można zaliczyć do obiektów wielkogabarytowych. Ich cechą szczególną są wysokie wymagania dokładnościowe wynikające z niewielkich wartości tolerancji niektórych wymiarów geometrycznych. Dokonano analizy wpływu wyboru strategii pomiarowej z wykorzystaniem współrzędnościowego ramienia pomiarowego, którego właściwości metrologiczne, obejmujące statystyczne charakterystyki błędów pomiarów w sposób doraźny rozpoznano z wykorzystaniem typowych procedur badawczych oraz opracowanych wzorców kontrolnych. Wykorzystano procedury kontrolne zalecane przez normę ASME dedykowaną dla WRP.
EN
Articulated Arm Coordinate Measuring Machine (AACMM) belongs to a group of hybrid construction machines. These machines are commonly used for inspections of large elements. Their construction imposes a specific measurement strategy. Choice of a proper strategy might result in significant improvement in measurement results and error minimising. Some problems of the measurement strategy are presented in Paragraph 2. There are also given the results obtained from examinations of two different AACMMs in Fig. 1 and Table 1. The problems dealing with choice of the proper strategy and factors influencing it are presented in Paragraph 3. Railway sets and their measurements are used as an example of large objects. Comparison of two AACMMs is performed. The final conclusions are formulated in Paragraph 4.
PL
W artykule przedstawiono przykłady praktycznej realizacji zróżnicowanych zadań pomiarowych z wykorzystaniem systemów wizyjnych. Zwrócono uwagę na praktyczne wykorzystanie możliwości skalowania typowego wizyjnego systemu pomiarowego. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wraz z ich krytyczną oceną.
EN
The article presents a typical applications of visual systems in a different measurements tasks and gives attention on possibilities of scaling of measurement system. Some hardware solutions developed by authors have been presented and conclusions have been formulated.
7
Content available remote Problemy metrologii elementów konstrukcyjnych pojazdów szynowych
PL
W referacie scharakteryzowano uwarunkowania związane ze specyfiką produkcji pojazdów szynowych. Zwrócono uwagę na istotne znaczenie właściwego doboru środków pomiarowych, dla uzyskania możliwości sterowania jakością procesu produkcji oraz realizacji przyjętych procedur odbiorczych. Zaprezentowano rozwiązania sprzętowe przyrządów pomiarowych z uwzględnieniem specyfiki i zróżnicowanych uwarunkowań procesu produkcji wybranych zespołów i elementów pojazdów szynowych.
EN
Conditions connected with manufacturing of rail-vehicle has been characterized. Attention to, correct selection of measurement devices to get possibilities of process control has been given. Hardware solutions of measurement devices allow to the manufacturing process consideration both set and parts of rail-vehicle has been presented.
PL
W referacie przedstawiono problemy związane z próbą lokalizacji źródeł błędu pomiaru odchyłek złożonych promieniowych w przyrządach do analizy współpracy obustronnej walcowych kół zębatych. Podjęto próbę określenia funkcjonalnej struktury przyrządu pomiarowego, przeznaczonego do wyznaczenia wartości parametrów badanego koła zębatego. Zamieszczono propozycję układu diagramu przyczynowo-skutkowego, obrazującego główne źródła błędu pomiaru z wykorzystaniem przyrządów do analizy współpracy obustronnej.
EN
Problems connected with an attempt on localization of sources of measurement error of radial composite deviations in devices for inspection of mutual cooperation of cylindrical toothed wheels are presented. An attempt on specify of functional structure of measurement device are made. Proposition of Ishikawa diagram is inserted.
PL
W pracy przedstawiono problemy i uwarunkowania związane z zastosowaniem wizyjnych systemów z komputerowym przetwarzaniem obrazu, w zastosowaniu do kontroli wymiarowej elementów maszynowych. Poruszono zagadnienia związane z konfiguracją systemów wizyjnych w aspekcie zapewnienia odpowiedniej rozdzielczości i niepewności pomiaru. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz rozwiązania o charakterze użytkowym.
EN
The article presents problems and conditions connected with application of visual measurement systems to dimensional inspection of machine parts. Matters connected with system configuration in suitable resolution and uncertainty aspect has been risen. Results of experimental studies and functional solutions developed by authors has been presented.
PL
W referacie omówiono możliwości realizacji pomiarów niezbędnych wielkości gemoetrycznych , wchodzących w zakresie badań odbiorczych i kontroli eksploatacyjnej zestawów kołowych wózków pojazdów szynowych. Przedstawiono główne ograniczenia związane z wykorzystaniem różnych dostępnych rozwiązań metrologicznych w tym maszyn pomiarowych. Zaprezentowano własne rozwiązania sprzętowe, które umożliwiają wykorzystanie wspomagania komputerowego pomiarów. Sformułowano wnioski oraz omówiono uzyskane wyniki badań własnych.
EN
Possibilities of measurements indispensable geometrical quantities, witch is included in both receiving and exploiting inspections of wheeled sets has been discussed. Main limitation connected with different accessible metrological solutions has been discussed. Own solutions of hardware making possible a computer aid has been presented. Conclusion has been formulated and an obtained result has been discussed.
PL
W referacie omówiono problemy związane z budową i zastosowaniem systemów pomiarowych wykorzystujących zasadę analizy współpracy obustronnej kół zębatych. Przedstawiono własne rozwiązanie konstrukcyjne komputerowo wspomaganego oprzyrządowania do badania współpracy obustronnej walcowych kół zębatych wykonane w ramach modernizacji posiadanej maszyny pomiarowej. Zamieszczono również niektóre wyniki badań uzyskane z zastosowaniem zbudowanego oprzyrządowania pomiarowego wraz z oceną przydatności do nadzorowania procesu obróbki uzębień walcowych z wykorzystaniem metod SPC.
EN
The paper discusses problems connected with design and application of measurement systems witch the analysis of mutual co-operation are used. Authority design of computer aided device for testing the mutual co-operation of cylindrical toothed wheels is presented. It was perform within limits of modernisation of own machine. Exemplary results obtain with the application of designed measurement system are included. Moreover evaluation of the possibility of the usefulness for the control of the process of machining cylindrical toothed wheels with using methods of SPC.
PL
W referacie przedstawiono możliwości zastosowania kamery CCD, połączonej z frame grabber'em i komputerem klasy PC oraz oprogramowaniem, służącym do oceny wymiarów geometrycznych wyrobów produkowanych seryjnie. Przedstawiono również zbudowany w Laboratorium Metrologii i Nadzorowania Jakości Katedry Wytrzymałości i Technologii Maszyn AGH - pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Tyki, model układu pomiarowego z wizyjnym systemem wspomaganym komputerowo, przeznaczony do kontroli wymiarowej części maszyn produkowanych seryjnie. W podsumowaniu pracy sformułowano wnioski oraz określono niezbędne uwarunkowania, dotyczące możliwości dalszych zastosowań metrologicznych prezentowanego systemu pomiarowego.
EN
The paper discussed possibilities of application of CCD camera connected with PC compute, frame grabber and software for valuation of geometric dimension of serial product article. Moreover structured in Laboratorium Metrologii i Nadzorowania Jakości KWiTM AGH by Andrzej Tyka, Ph.D., model of measurement system with computer aided vision system, appropriate for dimensional inspection machine elements is presented. The suggestions are formulated and specified necessary conditions of possibilities of posterior applications presented measurement system.
PL
W dobiegajacym końca dziesięcioleciu liczne przedsiębiorstwa na całym świecie wyciagają nauki z niepowodzeń w wyszczuplaniu organizacji. Zarówno próby totalizacji kontroli w systemach CIM wdrażanych jeszcze w latach 70., jak i większość późniejszych pionierskich prób wprowadzania TQM czy reengineeringu prowadzona była z myślą o pozostawieniu, a nawet umocnieniu technokratycznych koncepcji zarządzania. Najkrócej mówiąc są to koncepcje zakładające prymat posłuszeństwa nad inicjatywą oddolną i prymat systemów pracy nad pracującym człowiekiem. Być może są one najskuteczniejsze w warunkach słabo zróżnicowanego rynku masowego, lecz dzisiaj prawie nigdzie nie ma już takich rynków.
PL
Polski Ruch Produktywności ma za sobą kilkuletnie doświadczenia. Budzące podziw sukcesy ekonomiczne odniosły dziesiątki przedsiębiorstw realizujących programy produktywności i jakości. Wśród rezultatów społecznych warto odnotować efekty namacalne i bezpośrednie: poprawę bezpieczeństwa socjalnego zatrudnionych i zasłużony wzrost płac realnych.
PL
Skoro wydajność procesu opracowania produktu może decydować o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa, miary owej wydajności muszą zostać powiązane co najmniej z trzema "klasycznymi" czynnikami konkurencyjności: jakością, kosztami oraz szybkością lub elastycznością procesu. Chociaż przewagę konkurencyjną można uzyskać poprzez doskonalenie sposobów sprzedawania, reklamowania czy harmonogramowania dostaw, atrakcyjność produktu wyrażona omawianymi trzema czynnikami pozostaje krytycznym warunkiem sukcesu.
PL
Badania i studia nad tajemniczą naturą konkurencyjności rozpoczęliśmy przed kilku laty od zagadnienia atrakcyjności rynkowej produktu. Dysponowaliśmy wówczas nader skromnym materiałem: danymi ekonomicznymi umożliwiającymi analizę wskażnika wartości dodanej w przedsiębiorstwach szybko podnoszących swą produktywność oraz nielicznymi obserwacjami praktyki gospodarczej w procesie dostosowania do nowych wymagań narzucanych przez rynek.
PL
Pionierzy klasycznej ekonomii Adam Smith i Dawid Ricardo odkryli, że źródłem bogactwa narodów jest praca. Praca jest niezbędna, aby z kapitału (dawniej głównie ziemi) wytworzyć nadwyżkę w postaci renty lub dewidendy, praca umożliwia realny obrót pieniądza, wytwarzający nadwyżkę kompensującą koszt kapitału czyli procent. Następni ekonomiści odkrywali naturę wartości dodatkowej czyli nadwyżki z nakładów ponoszonych na samą pracę. Na przełomie XIX i XX wieku, za sprawą Alfreda Marshalla ustalił się pogląd, że za główne czynniki wzrostu gospodarczego należy uznać pracę, kapitał i ziemię oraz organizację. Czynnik "organizacyjny" określa sposób i intensywność wykorzystania kapitału i pracy, a także produktywność obu tych zasobów, czyli wielkość nadwyżek z jednostkowych nakładów.
PL
W kilku poprzednich numerach "Problemów Jakości" przedstawiałem wyniki studiów i badań nad procesami. Dzisiaj pragnę zapoznać Czytelników z próbą praktycznego zastosowania tych wyników, którą podjąłem przygotowując wykład dla doradców technologii. Wykład ten miał tytuł "Produktywność w organizacji produkcji" i dotyczył kryteriów oceny zarówno nowych technologii (procesów) pod kątem produktywności, jak i oceny przygotowania przedsiębiorstw do wykorzystania ich. Tekst wykładu przytaczam w całości, więc Czytelnicy z pewnością odnajdą w nim fragmenty znane z wcześniejszych publikacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.