Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uniwersalny układ odniesienia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wstęp i cele: W artykule wyprowadzona została cała klasa liniowych transformacji czasu i położenia. Transformacje zostały wyprowadzone przy założeniu, że dla obserwatora z każdego inercjalnego układu odniesienia spełnione są wnioski wynikające z eksperymentu Michelsona-Morleya oraz Kennedyego-Thorndikea. Materiał i metody: W pracy zastosowano metodę dedukcji matematycznej. Wyniki: W artykule pokazane zostało, że istnieje nieskończenie wiele kinematyk, w których jednokierunkowa prędkość światła jest zawsze równa c. Kinematyka Szczególnej Teoria Względności (STW) jest tylko jedną z tych nieskończenie wielu kinematyk. Wniosek: W artykule pokazane zostało, że matematykę, na której oparta jest kinematyka STW można inaczej interpretować i prowadzi to do innych wniosków na temat własności tej kinematyki. Wyprowadzone transformacje pozwalają na zbudowanie wielu różnych kinematyk zgodnych z eksperymentami Michelsona-Morleya oraz Kennedyego-Thorndikea.
EN
Introduction and aim: The entire class of linear time and position transformations was derived in the article. The transformations were derived on the assumption that for the observer from each inferential reference system the conclusions of the Michelson-Morley and Kennedy-Thorndike experiment are met. Material and methods: Mathematical deduction method has been used in the paper. Results: The article shows that there are infinitely many kinematics in which the unidirectional speed of light is always equal to c. The Special Theory of Relativity (STW) kinematics is just one of those infinitely many kinematics. Conclusion: The article shows that the mathematics on which STW kinematics is based can be interpreted differently and this leads to other conclusions about the properties of this kinematics. Derived transformations allow to build many different kinematics compatible with Michelson-Morley and Kennedy-Thorndike experiments.
2
Content available Dynamiki w szczególnej teorii eteru
PL
Wstęp i cele: W artykule przedstawione zostało wyprowadzenie trzech dynamik w Szczególnej Teorii Eteru (STE). STE jest teorią kinematyki i dynamiki ciał z uniwersalnym układem odniesienia. W teorii tej można wyprowadzić liczne dynamiki ciał. Rozstrzygnięcie, która z dynamik możliwych w Szczególnej Teorii Eteru jest prawidłowym modelem rzeczywistych procesów pozostaje otwartym zadaniem fizyki. Cały artykuł zawiera tylko oryginalne badania autora publikacji. Celem artykułu jest przedstawienie autorskiej metoda wyprowadzania dynamik w Szczególnej Teorii Eteru. Materiał i metody: W pracy zastosowano metodę dedukcji matematycznej. Wyniki: Wyprowadzenie dynamiki opiera się na czterech wzorach obowiązujących w kinematyce STE. Aby wyprowadzić dynamikę STE konieczne jest przyjęcie do kinematyki dodatkowego założenia, które pozwala wprowadzić do teorii pojęcia: masy, energii kinetycznej oraz pędu. Wniosek: Rozstrzygnięcie, która ze wszystkich możliwych dynamik Szczególnej Teorii Eteru jest prawidłowym modelem rzeczywistych procesów powinno być jednym z ważniejszych zadań przyszłej fizyki.
EN
Introduction and aim: The article presents the derivation of three dynamics in the Special Theory of Ether (STE). STE is a theory of kinematics and dynamics of bodies with a universal reference system. In this theory, many dynamics of bodies can be derived, The decision which of the dynamics possible in the Special Theory of Ether is the correct model of real processes remains an open task of physics. The entire article contains only the original research of the author of the publication. The aim of the article is to present the author’s method of deriving dynamics in the Special Theory of Ether. Material and methods: Mathematical deduction method has been used in the paper. Results: The derivation of dynamics is based on four patterns in STE kinematics. In order to derive the STE dynamics, it is necessary to adopt an assumption to supplementary kinematics, which allows to introduce the theory of mass, kinetic energy and momentum into the theory. Conclusion: The decision which of all possible dynamics of the Special Aetheric Theory is a valid model of real processes should be one of the most important tasks of future physics.
PL
W artykule wyprowadzona została cała klasa transformacji czasu i położenia. Transformacje te zostały wyprowadzone na podstawie analizy eksperymentu Michelsona-Morleya oraz jego udoskonalonej wersji czyli eksperymentu KennedyegoThorndikea. Na podstawie każdej z tych transformacji można wyprowadzić inną kinematykę ciał. W ten sposób wykazaliśmy, że Szczególna Teoria Względności nie jest jedyną teorią wyjaśniającą wyniki eksperymentów ze światłem. Istnieje całe kontinuum teorii kinematyki ciał, które prawidłowo wyjaśniają eksperyment Michelsona-Morleya oraz inne eksperymenty, w których mierzona jest prędkość światła. Na podstawie wyprowadzonych transformacji wyprowadzamy ogólny wzór na prędkość światła w próżni mierzoną w dowolnym inercjalnym układzie odniesienia. Wyjaśniamy dlaczego eksperymenty Michelsona-Morleya oraz Kennedyego-Thorndikea nie mogły wykryć eteru. Przedstawiamy i dyskutujemy trzy przykłady konkretnych transformacji. Na koniec wyjaśniamy zjawisko anizotropii mikrofalowego promieniowania tła przy pomocy przedstawionej teorii. Wyprowadzoną w tej pracy teorię nazwaliśmy Szczególną Teorią Eteru - z dowolnym skróceniem poprzecznym. Cały artykuł zawiera tylko oryginalne badania prowadzone przez jego autorów [13].
EN
In the article, the whole class of time and position transformations was derived. These transformations were derived based on the analysis of the MichelsonMorley experiment and its improved version, that is the Kennedy-Thorndike experiment. It is possible to derive a different kinematics of bodies based on each of these transformations. In this way, we demonstrated that the Special Theory of Relativity is not the only theory explaining the results of experiments with light. There is the whole continuum of the theories of kinematics of bodies which correctly explain the Michelson-Morley experiment and other experiments in which the velocity of light is measured. Based on the derived transformations, we derive the general formula for the velocity of light in vacuum measured in any inertial reference system. We explain why the Michelson-Morley and Kennedy-Thorndike experiments could not detect the ether. We present and discuss three examples of specific transformations. Finally, we explain the phenomenon of anisotropy of the cosmic microwave background radiation by means of the presented theory. The theory derived in this work is called the Special Theory of Ether - with any transverse contraction. The entire article contains only original research conducted by its authors, which in English were published in the article [13].
4
Content available Uogólnienie transformacji Galileusza
PL
Wstęp i cel: W artykule wyprowadzona została uogólniona transformacja Galileusza. W ten sposób wykazane zostało, że nieprawdą jest, że z eksperymentów Michelson’a-Morley’a oraz Kennedy’ego-Thorndike’a wynika, że nie istnieje uniwersalny układ odniesienia oraz, że prędkość światła w próżni jest stała. Rozumowanie przedstawione w artykule opiera się na spostrzeżeniu, że nigdy nie zmierzono dokładnie prędkości światła w jedną stronę. We wszystkich dokładnych eksperymentach laboratoryjnych mierzono jedynie, podobnie jak w eksperymencie Michelson’a-Morley’a, średnią prędkość światła przebywającego drogę po trajektorii zamkniętej. Dlatego założenie o stałej prędkości światła w próżni (prędkości chwilowej) przyjęte w Szczególnej Teorii Względności nie ma ścisłego uzasadnienia eksperymentalnego. Materiał i metody: Matematyczne wyprowadzenie. Wyniki: Uzyskana transformacja jest podstawą wyprowadzenia nowej teorii fizycznej, którą nazwaliśmy Szczególną Teorią Eteru. Uogólnioną transformację Galileusza można wyrazić od prędkości względnych lub od parametru δ(v). Na podstawie wniosków wynikających z eksperymentu Michelson’a-Morley’a oraz Kennedy’ego-Thorndike’a wyznaczony został parametr δ(v). Dzięki temu transformacja przyjmuje szczególną postać, która jest zgodna z eksperymentami, w których mierzono prędkość światła. Na podstawie otrzymanej transformacji wyznaczone zostały wzory na sumowanie prędkości oraz prędkość względną. Cały artykuł zawiera tylko oryginalne badania prowadzone przez jego autorów. Wniosek: Transformację Galileusza można uogólnić. Pozwala to na wyjaśnienie wyników eksperymentów Michelson’a-Morley’a oraz Kennedy’ego-Thorndike’a przy pomocy teorii z uniwersalnym układem odniesienia. Nie jest prawdą, że Szczególna Teoria Względności jest jedyną teorią, która wyjaśnia wyniki eksperymentów ze światłem.
EN
Introduction and aim: In the article generalized transformation of Galileo was derived. In this way, it has been shown that it is untrue that Michelson-Morley and Kennedy-Thorndike's experiments show that there is no universal reference system and that the speed of light in the vacuum is constant. The reasoning presented in this article is based on the perception that the speed of light in one direction has never been precisely measured. In all accurate laboratory experiments, only the average speed of the light traveling the closed trajectory was measured, as in the Michelson-Morley experiment. Therefore, the assumption of the constant velocity of light in vacuum (instantaneous velocity) adopted in the Special Theory of Relativity does not have strict experimental justification. Material and methods: Mathematical derivation. Results: The obtained transformation is the basis for the derivation of a new physical theory, which we have called the Special Theory of Ether. The generalized of Galilean transformation can be expressed by the relative velocities or by the parameter δ(v). Based on the conclusions of the Michelson-Morley and Kennedy-Thorndike experiments, the parameter δ(v) was determined. This allows the transformation to take on a special form, which is consistent with experiments in which the speed of light is measured. On the basis of the resulting transformation, formula for adding speed and formula for relative velocity were also determined. The entire article contains only original research conducted by its authors. Conclusion: The transformation of Galileo can be generalized. This allows us to clarify the results of Michelson-Morley and Kennedy-Thorndike experiments using the theory with of universal frame of reference. It is not true that the Special Theory of Relativity is the only theory that explains the results of experiments with light.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.