Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LoRa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Internet of Things (IoT) – LoRaWAN w praktyce
PL
Internet rzeczy (Internet of Things – IoT) jest koncepcją informatyczną polegającą na połączeniu materialnych przedmiotów ze sobą oraz z Internetem. Zdefiniowanie tego terminu jest skomplikowane. Zdecydowana większość ludzi, słysząc termin „Internet rzeczy” wyobraża sobie smartfony czy komputery, jednak świat IoT jest zdecydowanie szerszy. Po raz pierwszy termin ten został użyty w 1999 roku przez Kevina Ashtona, eksperta w dziedzinie innowacji cyfrowych, jednak dopiero po kilkunastu latach idea ta została potraktowana poważnie. Obecnie niemal każdy z otaczających nas przedmiotów może być wyposażony w chip umożliwiający mu łączność z Internetem. Ideą Internetu rzeczy jest to, że ma on obejmować wszystkie przedmioty mogące zostać podłączone do globalnej sieci. W artykule omówiono zagadnienia związane z niskoenergetyczną rozległą siecią LoRaWAN, która została stworzona na potrzeby komunikacji Internetu rzeczy. Opisano architekturę sieci oraz jej najbardziej charakterystyczne cechy. Zestawiono dostępne kanały transmisyjne dla poszczególnych regionów oraz opisano składowe wyrażenia pozwalającego na dobór odpowiednich parametrów transmisji do wymagań aplikacji. W dalszej części artykułu przedstawiono praktyczną realizację Internetu rzeczy z wykorzystaniem standardu LoRaWAN na przykładzie systemu do archiwizacji odczytu impulsów z liczydła gazomierza miechowego. Opisano budowę urządzenia oraz zasadę jego działania. W treści artykułu zawarto wyniki testu mającego na celu sprawdzenie poprawności transmisji danych z nadajnika impulsów do serwera sieciowego, dowodząc tym samym prawidłowości działania wykonanego systemu. Przedstawiono przykładowe zastosowanie aplikacyjne stworzonego modułu celem optymalizacji zużycia gazu. Dodatkowo zaprezentowano wyniki sprawdzenia maksymalnego zasięgu zbudowanego systemu. Stwierdzono poprawność przesyłania danych na odległości rzędu 690 metrów w terenie miejskim oraz 915 metrów w obszarze z zabudową domów jednorodzinnych.
EN
Internet of Things (IoT) is an IT concept consisting in connecting material objects both together and to the internet. This term is complicated to define. Most people associate this term with smartphones or computers, but the world of IoT is definitely wider. IoT was used for the first time in 1999 by Kevin Ashton, who is an expert in technical solutions, but it took more than a decade for people to take this idea seriously. Currently, almost all of the elements surrounding us can be equipped with a chip that allows them to connect to the Internet. The idea of the IoT is that it should encompass all the items that can be connected to the global network. This article firstly discusses issues related to the low-power wide-area LoRaWAN network, which was created for the needs of communication with IoT. Next, the network architecture and its characteristic features are described, followed by a list of available transmission channels for individual regions and description of components of expressions allowing to select the transmission parameters for the application requirements. Next, the article describes practical implementation of IoT with the use of LoRaWAN standard on the example of a system for archiving impulse readings from gas meter index of a bellows gas meter. Finally, this article describes the construction of the device and the principle of its operation. Most importantly, the results of the test aimed at checking the correctness of data transmission from the pulse transmitter to the network server, proving the correct operation of the system, were given in this article. This article also presents an example of the implementation for the module built aimed at the optimization of gas consumption. The results of checking the maximum range of the system built were also given. This correctness of data transmission at a distance of 690 meters in urban areas and 915 meters in the area with single-family houses was found.
2
Content available Simulations of the MAC Layer in the LoRaWAN Networks
EN
The Internet of Things is changing the approach to data transmission, protocol design and network services. The challenge faced by designers of IoT solutions is to determine the scalability of a given technology, with a particular emphasis placed on unlicensed frequency bandwidth (ISM) transmission in highly urbanized areas. Because the design and implementation of a wireless network for the Internet of Things, relying on each of the presented technologies, is expensive and time consuming, it must be preceded by a performance assessment based on computer simulations. The literature contains various approaches to modeling the mechanisms of the MAC layer of LoRa technology and to its implementation in LoRaWAN networks. The article provides an overview of major LoRa MAC network simulators. It presents and comments on the most important research results obtained by the authors of the aforementioned software.
PL
Artykuł przedstawia analizę rozkładu przestrzennego prawdopodobieństwa kolizji pakietów w sieciach bezprzewodowych standardu LoRa, z wykorzystaniem protokołu LoRaWAN. LoRa jest protokołem komunikacyjnym umożliwiającym transmisje danych w paśmie 868 MHz wykorzystującym metodę dostępu do łącza ALOHA. Duży zasięg komunikacji w sieci LoRa oraz wykorzystywanie wielu współczynników rozproszenia (ang. spreading factor) powoduje, że prawdopodobieństwo kolizji pakietów silnie zależy od rozmieszczenia węzłów w przestrzeni. W pracy przedstawiamy analizę liczby węzłów współzawodniczących o dostęp do kanału transmisyjnego w zastosowaniach SmartCity dla przykładowych topologii, zakładając równomierny rozkład węzłów oraz w oparciu o rzeczywiste dane na temat rozmieszczenia węzłów pomiarowych w 2 przykładowych miastach.
EN
This paper shows the analysis of spatial distribution of probability of packets collisions in LoRa wireless networks, with usage of LoRaWAN protocol. LoRa it’s a communication protocol allowing data transmission in 868 MHz band with ALOHA channel access method. Long range of communication in LoRa network and using many spreading factors makes probability of packets collisions strongly depended on spatial distribution of nodes. In paper we show the analysis of the impact of a number of nodes which compete to access the transmission channel in SmartCity applications. There are considered three example topologies, one with uniform distribution of nodes and two based on real nodes distribution in two cities.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.