Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  naród
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Polski ustrojodawca w Konstytucji RP z 1997 r. uznaje dziedzictwo narodowe i dobra kultury za wartości konstytucyjnie chronione. Artykuł zasadniczo koncentruje się na analizie metody konstytucyjnej regulacji w przedmiocie ochrony tych wartości i na jej konsekwencjach. Dla osiągnięcia tego celu istotne znaczenie ma przede wszystkim określenie znaczenia normatywnego i treści normatywnej przepisów konstytucyjnych poddających pod ochronę dziedzictwo narodowe i dobra kultury. W tym kontekście autorka analizuje pojęcie zasad polityki państwa i ich normatywną konstrukcję w postaci norm programowych. Równie ważnym zagadnieniem podjętym w artykule jest ustalenie samej treści konstytucyjnych pojęć dziedzictwa narodowego i dóbr kultury.
EN
In the Constitution of Poland from 1997, the Polish constitutional legislator proclaims national heritage and cultural property to be constitutionally protected values. The article basically concentrates on an analysis of the method of constitutional regulations as far as protection of those values is concerned, and on its consequences. To achieve that goal it is important to primarily determine the normative meaning and the normative content of the constitutional regulations taking national heritage and cultural property under protection. In this context the author analyses the principles of the state policy and their normative construction in the form of programmatic norms. An equally important issue addressed in the article is establishing the content of the constitutional terms of national heritage and cultural property.
PL
W 2018 r. obchodzimy w Polsce 100 rocznicę odzyskania Niepodległości. To bardzo ważna rocznica, zważywszy na fakt, że od wywalczenia Niepodległości do chwili obecnej minęło 100 lat, a ową Niepodległością Rzeczypospolita cieszyła się tylko 21 lat, o sto dwa lata mniej niż czas, kiedy kraj znajdował się pod zaborami. Dziwnie plotą i układają się te daty i rocznice. Po II wojnie światowej znowu przez prawie 50 lat żyliśmy w ojczyźnie, której nie można nazwać wolną. W tym roku 17 września minęło 25 lat od opuszczenia Polski przez ostatniego radzieckiego żołnierza. Ta data jest symboliczna, bo znowu nawiązuje do dnia utraty niepodległości od wschodniej granicy w 1939 r. W 1995 r. prezydent Lech Wałęsa w Polskim Radiu mówił, że ten fakt uważa za jedno z najważniejszych osiągnięć swojej prezydentury. Kiedy przeanalizuje się dokładnie te wszystkie daty, rocznice, okresy wolności i niewoli, okaże się że licząc od daty pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej, Polska i Polacy dłużej byli w niewoli niż żyli jako wolni ludzie i obywatele wolnego państwa. A jednak jesteśmy wolni, jako obywatele, jako kraj, jako społeczeństwo; tylko potrafimy z tej wolności korzystać, czy wiemy jak dźwigać odpowiedzialność za tę wolność. Czy umiemy być dumni z siebie, zachowując szacunek dla innych? To pytania pewnie dla kolejnych pokoleń. Dobrze byłoby jednak aby chciały one i umiały je sobie postawić… Niepodległość zdobyli nie tylko żołnierze. Oni walczyli w kolejnych powstaniach, w I wojnie światowej, w Legionach u boku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Walczyli i ginęli śmiercią bohaterską. Niepodległość stała się jednak faktem nie tylko dzięki nim. To przez lata zaborów poeci, pisarze, malarze, kompozytorzy, uczeni budowali świadomość narodu podzielonego między Rosję, Prusy i Austrię. Narodu, któremu próbowano narzucić obce języki, prawo, obyczaje; narodu, którego przedstawicielom nadawano obce obywatelstwo, czyniąc z nich wbrew ich woli – Rosjanami, Niemcami i Austriakami, wcielając do obcych armii i wysyłając na front na walkę w obcej dla nich sprawie. Szacunek dla tradycji, historii, bohaterów narodowych kultywowane w rodzinach, a podsycane przez wiersze, patriotyczne pieśni, literaturę, opowieści historyczne pozwoliły zachować tożsamość narodową. Przyczyniła się także do tego niewątpliwa duma z osiągnięć naukowych Polaków pracujących także za granicą. Dokonujących odkryć naukowych i wynalazków, które przedarły się także do świadomości mieszkańców innych krajów. Działalność uczonych poza granicami podzielonej na zabory Polski, ich życiorysy, często bardzo skomplikowane losy stanowiły powód do opowiadania polskiej historii.
EN
In 2018, we celebrate in Poland, 100 anniversary of independence. Is a very important anniversary, in view of the fact that from the fight of independence to the present it has been 100 years, and that Independence was lost, and was only 21 years old, with one hundred and two years less than the time when the country was occupied. Weird plotą and arranged these dates and anniversaries. After World War II again for nearly 50 years we lived in the country, which can not be called free. This year, the 17 September it’s been 25 years since leaving the Polish by the last Soviet soldier. This date is symbolic because, again refers to the loss of independence of the eastern boundary of the in 1939 r. In 1995, President Lech Walesa in Polish Radio said that this fact is considered one of the most important achievements of his presidency. When these dates, all carefully analyzes the anniversaries, periods of freedom and captivity, proves that from the date of the first partition of Poland, Poland and Poles longer were in captivity than to live as a free people and citizens of the free State. And yet we are free, as citizens, as a country, as a society; only we can do with this freedom of use, if we know how to bear responsibility for this freedom. If we can be proud of each other, while maintaining respect for others? This question probably for generations. It would be good, however, to they and were able to put them ... Independence won not only the soldiers. They fought in the subsequent uprisings, in the Polish legions in World War I, alongside Marshal Józef Piłsudski. They fought and died the death of a hero. Independence has become a fact, however, not only thanks to them. It’s over the years, the partitions of poets, writers, painters, composers, scholars have built awareness of the nation divided between Russia, Prussia and Austria. The nation, which tried to impose foreign languages, law, customs; the nation, which the representatives of the awarded foreign citizenship making them against their will-the Russians, Germans and Austrians, as the alien army and sending to the front to fight in a foreign for them. Respect for the traditions, history, national heroes cultivated in families, and fueled by rows, patriotic songs, literature, historical stories have helped to preserve national identity. Contributed to the unquestionable pride of scientific achievements of Poles working abroad. Carrying out the scientific discoveries and inventions that also their awareness of residents of other countries. The activities of scholars outside the Polish partitions, their resumes, often very complex fate were the reason for the stories of Polish history.
PL
Problem związków kultury i bezpieczeństwa, a zwłaszcza wpływu kultury na bezpieczeństwo nie jest nowy, a raczej jest tak stary, jak ludzkie cywilizacje i kontakty między nimi. Zawsze też był to problem wieloaspektowy, choć współczesny świat stwarza szczególne warunki do kontaktów międzykulturowych, spotkań i wymiany informacji, przepływu myśli, idei wzorców kulturowych2. Bezpieczeństwo jest zawarte w podstawowych potrzebach, wartościach i prawach każdego człowieka. Jest powszechną kategorią historyczną i społeczną stanowiącą fundament istnienia jednostek czy wspólnot, pierwotnym motorem ich działania. Człowiek podejmuje wszelkie działania by utrzymać względne poczucie bezpieczeństwa. Subiektywny aspekt postrzegania zagrożeń przekłada się również na koncepcje ich eliminowania. Aspekt kulturowy stanowi istotny fragment tożsamości i spójności narodu. Jest ważną częścią demokracji wpływającą na postrzeganie i kreowanie tolerancji, równości oraz wolności. Na jej specyfice bazuje tożsamość narodowa będąca spoiwem przynależności obywateli do państwa i na odwrót. Sama kultura narodowa to pewna świadomość danego społeczeństwa, wyrażana w zdarzeniach, procesach, organizacjach oraz instytucjach. Jest dziedziczona z pokolenia na pokolenie poprzez edukację i wychowanie W związku z tym znaczącym elementem budowania bezpieczeństwa narodowego powinno być łączenie kultury i bezpieczeństwa. W efekcie pozytywne wartości wynikające z tej relacji będą przekładać się na jasne zasady postępowania. Przełoży się to na wewnętrzny spokój, samozadowolenie, życzliwe i przychylne nastawienie wobec otoczenia. Następnie będzie to skutkować wyższym wykorzystaniem innowacyjności oraz kreatywności w twórczym rozwiązywaniu szeroko rozumianych sytuacji kryzysowych. Warto zadać sobie pytanie, czy państwo w pełni wykorzystuje potencjał tkwiący w kulturze bezpieczeństwa. Szczególnie edukacja na niej oparta będzie wspierać siłę, spójność oraz rozwój kraju. Odpowiednio ukształtowana ma szansę wpływać na poczucie bezpieczeństwa w odniesieniu do jednostek jak i całego społeczeństwa. Musi stanowić świadomą działalność, szczególnie dydaktyczną. Z czasem przełoży się na kształtowanie, w pozytywny sposób, nowych pokoleń.
EN
Security culture consists of two important elements, individual oint of view, as well as from the society perception. “ Question of the relationship between culture and safety, and especially culture’s influence on safety, is not new. In fact, it is as old as human civilizations. It has always been a complex issue, and as the modern world provides particularly favorable environment for the development of multicultural relationships as well as for the exchange of information, philosophies and traditions, it makes this issue even more complicated”16. Firstly, security is one of the basic human needs, values and rights. It is a universal, historic and social, category, which constitutes the foundation of human existence, individually and as a part of a community. Security is a primal ‘engine’ motivating individuals to act and function. Humans take actions to maintain a relative feeling of safety. The perception of a threat however is partly subjective, and influences the concepts of eliminating that particular threat. The cultural aspect constitutes a significant element of the nation’s identity and cohesion. Culture is an important part of democracy that impacts the perception and growth of tolerance, equality and freedom. Its characteristics are the base of national identity, which is the binder of the feeling of belonging of citizens to the state, and the state’s to citizens. The national culture itself can be defined as a certain awareness of a society, expressed in events, processes, organizations and institutions. It is inherited, from generation to generation, through education and upbringing. Thus, linking culture and security should be an important element of building national security. In effect, positive values emerging of that link, will transform into clear rules of proceedings. It will provide internal peace, self-content, and kind attitude towards one’s surroundings. Moreover, it will result in increased use of innovation and creativity in solving broadly-understood crises. It is worth to ask the question whether the state fully uses the potential of security culture. Particularly, education based on security culture will support the strength, unity and development of a state. If appropriately designed, it may influence the feeling of safety on an individual and social level. It needs to constitute a conscious activity, especially in education, which will positively impact the next generations.
4
Content available Narodowe i uniwersalne - wychodząc od Norwida
PL
Artykuł odnosi się do poezji Norwida w kontekście narodu, uniwersalizmu oraz tego, co ponadludowe i ponadnarodowe. Autor podkreśla w nim dwoistość widzenia zarówno narodu, jak i ludzkości, która jest stanem aktualnym, z którym trzeba się liczyć i który trzeba zaakceptować.
EN
This article outlines national and universal values and meanings expressed through poetry by Cyprian Kamil Norwid. Reading Norwid becomes discovering the nature of nation and redefining the notion of mankind.
5
Content available remote Separatyzm w Europie - wyzwania i zagrożenia
PL
Niezadowolenie społeczne w Europie XXI w. zaczyna dotykać wszystkie warstwy społeczne, a przy tym godzi w politykę integracji europejskiej w ujęciu kulturowym. Jest to jedno z kluczowych problemów dla bezpieczeństwa narodowego, bowiem w wyniku rozpadu kontynentu powstanie zupełnie nowa struktura dotykająca wszystkich ważnych sfer egzystencji państwa, narodu oraz organizacji międzynarodowych. Wyzwania i zagrożenia, które mogą zaistnieć w wyniku tendencji separatystycznych, wiążą się z ogromnym ryzykiem, a zmierzenie się z problemem wydaje się rzeczą nieuniknioną i wymagającą niebanalnej strategii - od niej bowiem zależy czy separatyzm okaże się jedynie wyzwaniem, czy też zagrożeniem.
7
Content available remote Skomponowana sieć sieci
PL
Artykuł stanowi refleksję dotyczącą zarówno wizji miasta przyszłości, jak i czynników ją warunkujących.
EN
It is a reflection on both the vision of the city of the future as on factors that determine it.
PL
Prezentowany artykuł porusza kwestię identyfikacji Europejczyków z krajem ich pochodzenia oraz znaczenie państwa narodowego we współczesnej europejskiej rzeczywistości. Intensywność i różnorodność zmian oraz procesów towarzyszących globalizacji wpływa na konieczność ponownego przemyślenia roli i funkcji, jakie spełniać miałoby współczesne państwo narodowe na Starym Kontynencie. Autorka pragnie włączyć się w trwającą już od jakiegoś czasu dyskusję na temat obecnego pojmowania związku między konstruowaniem tożsamości narodowej i europejskiej.
EN
The current intensive processes of global integration are resulting in new conditions for nation states and at the same time changing their European identity. This article discusses changing context of understanding relations between national and European identity. The author prefaces her discussion of the foundations on which a system of the national relations in Europe may be built. Globalization frequently causes discontinuity in ones identity. The author is looking for the answer if the nationalism is the reaction on all the processes connected with the multicultural integration. The new conditions result in a new understanding of nations such as individuality, community and nationalism. The united Europe should be considered as a form of new collective identity within which the multicultural integration would be enabled.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.