Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lattice tower
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono rezultaty badań doświadczalnych, w których oceniano efektywność wzmocnienia pojedynczego kątownika równoramiennego L65×7, ściskanego osiowo za pomocą drugiego, równoległego kątownika mocowanego układem śrubowych obejm. Wzmocnienia takie są stosowane w stalowych wieżach kratowych. Ocenie poddano obciążenie graniczne i postać utraty stateczności.
EN
The paper presents the results of experimental study in which the effectiveness of the reinforcement of a single angle L65×7 compressed axially, by a second, parallel angle fastened with a system of bolted clamps, was assessed. Such reinforcements are used in steel lattice towers. The ultimate load and the form of stability loss were observed and compared.
PL
W artykule przedstawiono zarys badań doświadczalnych całych konstrukcji stalowych kratowych podpór linii elektroenergetycznych, a także wydzielonych sekcji oraz izolowanych elementów z węzłami śrubowymi. Badania elementów i ich połączeń dotyczyły rozciąganych kątowników łączonych jednym ramieniem oraz kształtowników profilowanych na zimno poddanych ściskaniu. Badania były realizowane przez firmę ENPROM i Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
EN
This article presents an outline of experimental investigations of entire structures of steel lattice supports of the overhead electrical lines, as well as separate substructures and isolated elements tested together with their bolted end joints. Tension angles connected by one leg and cold-formed sections subjected to compression were considered. The experimental work was carried out by the ENPROM company and the Faculty of Civil Engineering of the Warsaw University of Technology as part of the project of the National Centre for Research and Development.
3
Content available remote Opracowanie innowacyjnego urządzenia do podnoszenia słupów energetycznych
PL
Przedmiotem artykułu jest innowacyjne urządzenie służące do podnoszenia całych kratowych słupów elektroenergetycznych w celu wykonania ich podwyższenia metodą podbudowy. Zaprezentowano badania określające zdolność oporową zaciskowego mocowania do fundamentów słupa. Określono szacunkowe średnie współczynniki tarcia generowane na profilowanych powierzchniach ciernych uchwytu mocującego urządzenia. Potwierdzono skuteczność rozwiązań projektowych.
EN
The subject of the article is the innovative device intended to the lifting of entire OHL lattice tower for the purpose of increase them height by execution of additional substructure. A theme of the elaboration is the research defining the resisting ability the terminal fastening to foundation of the tower. Estimated average friction coefficients generated on profiled frictional surfaces of the fastening device was determined. Effectiveness of design solutions was confirmed.
PL
Artykuł przybliża praktyczne aspekty projektowania linii wysokiego napięcia na przykładzie projektu Pylon - katalogu słupów kratowych (jedno- i dwutorowych dla linii 110 kV), stworzonego przez spółkę Energa Invest należącą do Grupy Energa - pierwszego kompleksowego przedsięwzięcia tego typu w Polsce. Doświadczenia zebrane podczas pracy nad katalogiem słupów dla linii WN zostały odniesione do aktualnych uwarunkowań normowych wg normy PN-EN 50341:2013. W artykule przedstawiono problemy dotyczące doboru optymalnych gabarytów słupów przy zachowaniu bezpiecznej pracy linii. Przeprowadzone badania wytrzymałościowe wskazują, że zastosowana metodologia projektowania słupów jest poprawna, a wielkości wyznaczone w modelu obliczeniowym odpowiadają wielkościom uzyskanym doświadczalnie.
EN
The paper introduces practical aspects of high-voltage lines design using the example of the Pylon project - a catalogue of lattice towers (single and double circuit 110 kV lines), established by Energa Invest belonging to the Energa Group - the first such comprehensive project of this type implemented in Poland. The experience gained while working on the support catalogue for HV lines is referred to the current requirements of PN-EN 50341:2013 standard. The paper presents issues concerning the selection of optimal support dimensions while maintaining safe line operation. The strength tests carried out indicate that the methodology used to design the supports is appropriate, and the values determined in the calculation model correspond to those obtained experimentally.
EN
The paper introduces practical aspects of high-voltage lines design using the example of the Pylon project – a catalogue of lattice towers (single and double circuit 110 kV lines), established by Energa Invest belonging to the Energa Group – the first such comprehensive project of this type implemented in Poland. The experience gained while working on the support catalogue for HV lines is referred to the current requirements of PN-EN 50341:2013 standard. The paper presents issues concerning the selection of optimal support dimensions while maintaining safe line operation. The strength tests carried out indicate that the methodology used to design the supports is appropriate, and the values determined in the calculation model correspond to those obtained experimentally.
PL
Artykuł przybliża praktyczne aspekty projektowania linii wysokiego napięcia na przykładzie projektu Pylon – katalogu słupów kratowych (jedno- i dwutorowych dla linii 110 kV), stworzonego przez spółkę Energa Invest należącą do Grupy Energa – pierwszego tak kompleksowego przedsięwzięcia tego typu realizowanego w Polsce. Doświadczenia zebrane podczas pracy nad katalogiem słupów dla linii WN zostały odniesione do aktualnych uwarunkowań normowych wg PN-EN 50341:2013. W artykule przedstawiono problemy dotyczące doboru optymalnych gabarytów słupów przy zachowaniu bezpiecznej pracy linii. Przeprowadzone badania wytrzymałościowe wskazują, że zastosowana metodologia projektowania słupów jest poprawna, a wielkości wyznaczone na modelu obliczeniowym odpowiadają wielkościom uzyskanym doświadczalnie.
PL
Przedstawiono wyniki cyklicznie prowadzonych inspekcji okresowych konstrukcji komina stalowego wysokości 75,0 m w kratownicowej wieży podtrzymującej. Komin odprowadza gazy z płuczek absorpcyjnych wytwórni nawozów fosforowych. Omówiono wyniki przeprowadzonych przeglądów technicznych, pomiarów weryfikacyjnych i obliczeń wytrzymałościowych sprawdzających.
EN
The results of periodic inspections of periodic steel chimney constructions of height of 75.0 m in the truss support tower are presented. The chimney discharges gases from the absorption fluids of the phosphate fertilizer plant. The results obtained from technical inspections, verification measurements and strength-checking calculations were discussed.
7
Content available remote Stalowa wieża kratowa z turbiną wiatrową o pionowej osi obrotu
PL
W artykule opisano konstrukcję zaprojektowanej i zrealizowanej wieży kratowej, o wysokości około pięćdziesięciu metrów, stanowiącej konstrukcję wsporczą turbiny wiatrowej z pionową osią obrotu. Inwestycję tę zrealizowano w założeniu budowy prototypu samowystarczalnego energetycznie obiektu, np. służącego do celów telekomunikacyjnych. Omówiono ogólnie specyfikę wieży oraz podstawowe zagadnienia związane z obliczaniem i projektowaniem konstrukcji, która w niedalekiej przyszłości poddana będzie badaniom.
EN
The paper describes designed and executed, less than 50 m lattice tower, which is the supporting structure of a wind turbine with vertical axis. This structure was created under the premise of prototyping self-sufficient energy facility, for example – for telecommunication. The article discusses the overall specificity of the object, and basic issues related to the calculation and design of the structure, which will be subject to further research.
PL
Jednym ze sposobów ochrony elektroenergetycznych linii napowietrznych przed przepięciami jest niedopuszczenie do tego, aby przepięcia powstające w linii powodowały uszkodzenia jej izolacji. Można to osiągnąć między innymi poprzez zmianę wartości rezystancji uziemienia słupa i jego indukcyjności. W artykule przedstawiono wyniki oceny wartości spadku napięcia na indukcyjności dwóch różnych konstrukcji wsporczych stosownych w elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokich i najwyższych napięć. Analizie poddano zjawisko bezpośredniego uderzenia pioruna w słup kratowy oraz w słup pełnościenny (rurowy).
EN
One way to protect overhead power lines surge is to prevent that occurring in line surges caused damage to the insulation. This can be achieved, inter alia, by changing the pole ground resistance and inductance. This paper presents the results of the evaluation of the voltage drop across the inductance of two different support structures relevant to overhead power lines and high voltage high. We analyzed the phenomenon of direct lightning strike to the tower lattice and the tubular tower.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.