Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 74

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  leasing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy, podał, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020 r. firmy leasingowe udzieliły finansowania o łącznej wartości 48,5 mld zł, przy ujemnej dynamice rynku na poziomie -15,2% r/r. (dane ZPL po trzech kwartałach 2020 r.).
PL
Związek Polskiego Leasingu przedstawił analizę dotyczącą wpływu COVID-19 na gospodarkę i wyniki branży leasingowej w pierwszej połowie 2020 r. W omawianym czasie firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania na poziomie 29,8 mld zł, przy dynamice rynku -24% r/r. Pozytywna wiadomość płynąca od leasingodawców mówi o dodatnim wyniku całego aktywnego portfela branży na koniec czerwca 2020 r. (+0,6% r/r).
3
Content available remote Leasing – nowoczesny sposób finansowania
PL
Leasing staje się coraz popularniejszą formą finansowania biznesowych inwestycji. Tylko w minionym roku ich wartość wyniosła 58,1 mld zł. Po tę formę finansowania sięgają najczęściej branże: budowlana, transportowa i produkcyjna.
4
Content available remote Leasing - a modern way of financing
EN
The popularity of leasing as a method of funding business investment projects is on the increase. In the past year alone, the value of projects financed in this way was PLN 58.1 billion. This form of financing is most frequently used by enterprises operating in the construction, transport and production sectors.
PL
Celem artykułu jest określenie przy jakim stopniu wydatków i przychodów zakup środków transportu drogowego staje się efektywny oraz pokazanie tego zjawiska na przykładzie małego przedsiębiorstwa działającego w branży Transport-Spedycja-Logistyka (TSL). Do przeprowadzenia badań wykorzystano szereg metod badawczych, m.in. analizę literatury naukowej, obserwację, wywiad, analizę dokumentów oraz metody matematyczne. Na podstawie analiz wysnuto wniosek, iż w przypadku niewielkich przedsiębiorstw działających w ramach sektora usług spedycyjno-transportowych bardziej opłacalną formą finansowania zakupu nowych środków transportu jest leasing.
EN
The aim of the article is to define the levels of income and outcome that make the purchase of means of road transport effective and to show this on the example of a small enterprise operating in the TSL sector. Analysis of scientific literature, observation, interview, analysis of documents and mathematical methods were the methods used to carry out the research. The analysis lead to the conclusion that for small businesses of the TSL sector leasing is more profitable form of financing the purchase of rolling stock.
PL
W artykule opisano wnioski Związku Polskiego Leasingu, opublikowane 31.07.2017 r., dotyczące dynamiki branży leasingowej w I połowie 2017 r. Omówiono również m.in.: strukturę rynku, trendy w grupach produktów, koniunkturę branży leasingowej oraz przedstawiono prognozy na koniec roku.
PL
W artykule omówione zostały kwestie związane z finansowaniem sprzętu specjalistycznego – czy konieczny jest jego zakup, czy bardziej racjonalne z biznesowego punktu widzenia jest skorzystanie z leasingu.
8
Content available remote Analiza atrakcyjności sektora usług leasingowych w Polsce
PL
Przedmiotem pracy jest analiza atrakcyjności sektora usług leasingowych w Polsce. Oznaczenie map grup strategicznych pozwoliło wyróżnić obszary o większej bądź mniejszej jego atrakcyjności. Dodatkowo zamieszczone zostały rekomendacje dotyczące budowania strategii działania.
EN
The subject of the study is the leasing sector analysis in the context of the attractiveness in the Polish market. Designation map of strategic groups helped highlight the areas of greater or lesser attractiveness. Additionally, the study includesrecommendations for building a strategy.
PL
Zautomatyzowane systemy parkingowe, tak popularne na Zachodzie, z roku na rok zyskują coraz więcej entuzjastów również w Polsce. Jest to nieuniknione – wzrost liczby aut na polskich drogach jest tak duży, że inwestorzy, chcąc nie chcąc, muszą zwracać się w stronę możliwie najbardziej racjonalnego zarządzania przestrzenią. Platformy parkingowe są doskonałą, a często jedyną możliwością rozwiązania problemu braku miejsc parkingowych, z którym borykają się właściciele aut w dużych miastach. Zmagają się z nim m.in.: mieszkańcy hoteli, pacjenci szpitali, pracownicy firm mieszczących się w biurowcach. Zastosowanie nowoczesnych platform parkingowych pozwala w dużej mierze ten problem wyeliminować. Daje możliwość znacznego zwiększenia liczby miejsc parkingowych przy zachowaniu tej samej powierzchni i kubatury obiektu. Jest rozwiązaniem ekologicznym, prostym w obsłudze, a przy tym niezwykle korzystnym finansowo. Gdzie możemy je zastosować? Nie będzie przesady w odpowiedzi, że niemalże wszędzie.
PL
Laboratorium medyczne powinno mieć sprzęt zgodny z prawem oraz dostosowany do rodzaju prowadzonej działalności. W laboratorium należy stosować wyroby medyczne, a ich zakup jest kosztowny. Celem artykułu jest przybliżenie podstaw prawnych umowy leasingu.
PL
Umowa leasingu stanowi rozwiązanie bardzo często wykorzystywane w obrocie prawnym pomiędzy przedsiębiorcami, w szczególności w branżach związanych z wykorzystaniem rozbudowanego parku maszynowego, wymagającego okresowej wymiany. Jako przykład można wskazać zarówno firmy transportowe leasingujące samochody czy przedsiębiorstwa budowlane korzystające z leasingu, chociażby w odniesieniu do maszyn i urządzeń.
PL
W artykule przedstawiono założenia kształtujące przepływy finansowe związane z kredytem i leasingiem, przeprowadzono obliczenia uwzględniające korzyści finansowe wynikające z analizowanych źródeł finansowania oraz dokonano porównania wartości zdyskontowanych przepływów pieniężnych celem wskazania najbardziej korzystnego sposobu finansowania inwestycji.
EN
In the herein paper, the assumptions shaping the cash flows associated with credit loans and leasing have been presented, while calculations have also been illustrated by taking account of the financial benefits accruing from the analysed sources of financing, as well as a comparison of the values of the discounted cash flows with the aim of indicating the most beneficial way of financing investments.
PL
Leasing to charakterystyczna umowa, która polega na czasowym przekazaniu innej osobie przede wszystkim dóbr inwestycyjnych do korzystania za opłatą oznaczonej sumy pieniężnej. Generalnie wyróżniamy dwa rodzaje leasingu.
PL
Doskonałym instrumentem finansowania, który sprawdza się nie tylko w sektorze prywatnym, ale także w sektorze komunalnym, jest leasing. Bez względu na jego rodzaj umożliwia on korzystanie z określonego dobra bez konieczności jego zakupu.
PL
Miesiące letnie stawiają przed wieloma firmami zadanie zmierzenia się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na maszyny budowlane i drogowe. Aby uzupełnić braki we własnym parku maszynowym i poradzić sobie z liczbą zleceń, przedsiębiorstwa z pewnością zapragną pozyskać nowoczesny sprzęt. Spośród wielu dostępnych metod finansowania leasing wydaje się optymalnym wyborem, zapewniającym wiele korzyści przy niewielkich kosztach.
EN
In summer months many companies are faced with the increased demand for construction and road machines. In order to complement machines at their disposal and cope with the amount of work, contractors are in need of acquiring modern equipment. Among numerous available financing methods leasing seems to an optimal choice, offering many advantages at low costs.
PL
Kiedy z początkiem lat 90. ubiegłego wieku w Polsce zaszły prawdopodobnie największe dotychczas zmiany gospodarcze, nikt jeszcze nie spodziewał się, że w ciągu zaledwie kilku lat sytuacja na rynku usług tak bardzo się zmieni. Jeszcze kilka lat wcześniej większość obszarów gospodarczych była w naszym kraju nieznana lub niepraktykowana. Podobnie było z leasingiem. Dziś rynek leasingu w Polsce systematycznie się rozwija, zaliczając co jakiś czas znaczne wzrosty i spadki w tym obszarze. Tendencje ogólne widoczne są bardzo wyraźnie w sektorze maszyn i urządzeń przemysłowych. Wyniki z roku 2013 i początku 2014 wydają się jasne – leasing w Polsce to przede wszystkim duży potencjał i ciągłe pole do udoskonaleń.
PL
Branża transportu drogowego w Polsce cały czas się rozwija. Samochodami ciężarowymi przewożona jest zdecydowana większość ładunków w naszym kraju. Rynek usług drogowych przewozów ładunków cechuje się wysoką konkurencją, a co za tym idzie działający na nim przedsiębiorcy są zmuszeni do ciągłego inwestowania i rozwijania swojej floty pojazdów. Ceny nowych pojazdów są niestety wysokie. Na szczęście firmy transportowe mają możliwość korzystania z usług licznych firm leasingowych. Jak wykazał przygotowany przez Europejski Fundusz Leasingowy raport „Transport pod lupą” z leasingu korzysta aż 54,6% przedsiębiorstw transportowych. W artykule zaprezentowane zostanie pojęcie i istota leasingu. Scharakteryzowany zostanie transport drogowy w Polsce oraz szczegółowo omówione zostanie zagadnienie leasingu środków transportu drogowego ładunków.
EN
Road transport industry in Poland is constantly expanding. A vast majority of loads in our country is transported by lorries. The market of road freight services is highly competitive, so entrepreneurs operating in this market are forced to continuously invest and expand their fleet. Prices of new vehicles are unfortunately high. Luckily, transport companies have the opportunity to use the services of a number of leasing companies. According to the report published by the European Leasing Fund "Transport under the magnifying glass" leasing is used by up to 54.6% of transport companies. This article will present the concept and essence of leasing and will characterize road transport in Poland. In the main part of the article the issue of leasing in road freight will be discussed in detail.
PL
Artykuł, na wstępie którego dokonano krótkiej charakterystyki bieżącego rynku leasingu pojazdów prezentuje porównanie alternatywnych form finansowania - leasingu i kredytu ze szczególnym uwzględnieniem kwestii podatkowych oraz bilansowych. Porównanie przedstawiono na przykładzie, który pozwoli ocenić korzyści z inwestycji finansowanej leasingiem operacyjnym i kredytem bankowym.
EN
This paper, which has brief characteristics of the current market of leasing vehicles analysed in the introduction presents a comparison of the alternative forms of financing- leasing and credit with particular regard to tax and balance issues. This comparison is presented on the basis of an example which facilitates the evaluation of the benefits of the financial investment in operational leasing and bank credit.
PL
Znajomość dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej jest konieczna w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, a ustalenie odpowiedniej struktury kapitału należy do najważniejszych decyzji podejmowanych przez właścicieli. Jednym z zewnętrznych źródeł finansowania jest leasing, dzięki któremu przedsiębiorstwa mogą finansować inwestycje, w sytuacji np. niemożności uzyskania kredytu bankowego. W artykule dokonano kalkulacji efektywności wykorzystania leasingu operacyjnego, porównując go z kredytem bankowym.
PL
Leasing jest obok kredytu samochodowego najbardziej powszechną formą finansowania zakupu samochodów osobowych przez przedsiębiorców. W artykule przedstawiono podstawowe rodzaje leasingu, z których najpopularniejszym wariantem jest leasing operacyjny. Rynek leasingu samochodów osobowych od 2011r. stale rośnie. W 2014r. wg prognoz Związku Leasingu Polskiego po raz pierwszy w historii w leasing zostanie przekazanych ponad 100 tys. samochodów osobowych. Porównano koszty leasingu i eksploatacji używanego 4-letniego oraz nowego samochodu Fiat Grande Punto, a następnie przedstawiono koszt miesięcznej raty leasingowej oraz serwisowej. Okazało się, że koszt raty leasingowej używanego samochodu w standardowym leasingu operacyjnym oraz nowego auta w wariancie leasingu All Inclusive jest porównywalny. Warto więc rozważyć leasing nowego auta zamiast używanego – zwłaszcza że zakup oraz korzystanie z używanego samochodu związane są z wysokim ryzykiem nieprzewidzianych kosztów napraw oraz innych przykrych niespodzianek, jakie mogą się pojawić po zakupie.
EN
Leasing a car is, except taking a loan, the most common form of car financing by polish businessmen. The article presents the basic types of lease of which the most popular option is an operating lease. Since 2011 car leasing market has been constantly growing. According to the predictions of Polish Leasing Association in 2014 for the first time in the history of the lease in Poland over 100 thousand cars will be transferred. Comparison showed that monthly cost of lease and service of a 4-years-old and a new Fiat Grande Punto are almost the same. Therefore, it is worth considering to buy a new car instead of an used one - especially when the purchase and use of an older car are associated with a high risk of unexpected repair costs and other unpleasant surprises that may arise after the purchase.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.