Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  photon
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Pojedynczy foton zachowuje się tak samo jak fala elektromagnetyczna złożona z wielu fotonów. Ściśle pojedynczy foton, co najwyżej splątany w parę – świadka i posłańca/zwiastuna, jest przedmiotem zainteresowania informacyjnych technik kwantowych ITK. Foton może byś splątany jednocześnie w wiele par lub grup. Foton jest idealnym kubitem/kuditem lotnym. ITK wymaga umiejętności ściśle deterministycznej generacji pojedynczego fotonu, a następnie jego precyzyjnej, najlepiej jak najmniej stratnej transmisji, ewentualnego przetwarzania i detekcji. Konieczna jest także umiejętność deterministycznej generacji strumienia pojedynczych fotonów. Strumień sub-Poissonowski fotonów nieklastrowanych (nieklasyczny stan ściśnięty) generowany z klasycznego lasera bardzo wysokiej jakości jest niewystarczający. Z pojęciem techniki operacyjnej pojedynczych fotonów związane jest zagadnienie rozróżnialności. Rozróżnialność fotonu zależy od wielu czynników, w tym determinizmu i technologii emitera. Emitery syntetyczne nie gwarantują nierozróżnialności. Foton w idealnych aplikacjach ITK musi być ściśle nierozróżnialny. Nieco inaczej jest w rozwiązaniach praktycznych, gdzie rozróżnialność fotonu jest problemem statystycznym, i posiada konkretną wartość. Artykuł opisuje niektóre wybrane zagadnienia szybko rozwijającej się techniki pojedynczego fotonu.
EN
A single photon behaves in the same way as an electromagnetic wave composed of many photons. A strictly single photon, or at best entangled in a pair – a witness and a messenger/herald - is of interest to QIT quantum information techniques. The photon can be entangled simultaneously into many pairs or groups. The photon is an ideal flying qubit/qudit. QIT requires the ability of a strictly deterministic generation of a single photon, and then its precise, preferably the least lossy transmission, processing and detection. It is also necessary to be able to generate a deterministic flux of single photons. The sub-Poissonian flux of non-clustered photons (non-classical squeezed state) generated by a classical laser of a very high quality is insufficient. The concept of single photon operational technique is related to the issue of discrimination, called more precisely as indistinguishability. Photon indistinguishability depends on many factors, including emitter determinism and technology. Synthetic emitters are not guaranteed to be indistinguishable. The photon in ideal QIT applications must be strictly indistinguishable. The situation is slightly different in practical solutions, where photon discrimination is a statistical problem and has a specific value. The article describes some of the chosen issues of the very fast developing single photon technique.
PL
W pracy podjęto próbę określenia możliwości wykorzystania zjawiska naturalnej luminescencji materii do wykrywania radionuklidów w produktach spalania węgla kamiennego. Do eksperymentu użyto stacji pomiarowej wyposażonej w fotopowielacz do identyfikacji i zliczania fotonów emitowanych przez wzbudzoną materię. Proces pomiaru liczby emitowanych fotonów przeprowadzono automatycznie, z użyciem środowiska programistycznego LabView. Odnotowano różnicę w liczbie fotonów w badanych grupach produktów spalania węgla, stwierdzenie to dotyczy produktów końcowych i składników tworzących ich mieszaniny. Zaobserwowano, że istnieje praktyczna możliwość różnicowania produktów spalania węgla kamiennego pod względem poziomów emisji fotonów.
EN
The research attempts to determine the possibility of using the phenomenon of natural luminescence of matter to evaluate the radionuclide transfer pathway in coal combustion processes. For the experiment, a measuring station equipped with a photomultiplier was used to identify photons emitted by optically piqued matter. The process of measuring the number of photons emitted was performed automatically, to which the LabView programming environment was used. There was a difference in the number of photons within the tested groups of coal combustion products, this statement concerns the final products and components constituting their mixtures. It has been observed that there is a practical possibility of differentiating matter in terms of photone emission levels.
PL
Ultra słaba luminescencja jest uzupełniającą metodą oceny jakości produktów spożywczych. W pracy analizowano emisję fotonów z produktów tradycyjnych oraz porównawczo z podobnych produktów wytworzonych metodą przemysłową. Stwierdzono, że produkty wytwarzane w tradycyjny sposób charakteryzowały się wyższą emisją fotonów, co według różnych hipotez badawczych łączyć można z lepszym porządkowaniem przez taką żywność struktur i procesów w organizmie co przekłada się w efekcie na jej wyższą jakość.
EN
Ultra low luminescence is a complementary method of assessing the quality of food products. The emission of photons from traditional products and from similar products produced by industrial method were analyzed in paper. It was found that products produced in the traditional way were characterized by higher photon emission, which according to various research hypotheses can be combined with better harmonization of structures and processes in the body (by such food), so traditional food were characterized by higher quality in that context.
4
Content available remote Wykorzystanie emisji fotonów do oceny jakości jabłek
PL
Przeprowadzone badania dotyczyły określenia poziomu energii świetlnej emitowanej w postaci fotonów o niewielkim natężeniu i długości fali przez owoce pochodzące z uprawy o charakterze konwencjonalnym. Celem badań było porównanie ilości fotonów emitowanych przez jabłka bez wzbudzania materiału badawczego oraz po wzbudzeniu światłem o długości fali 520 nm. Do realizacji badań wykorzystano autorski układ pomiarowy identyfikujący fotony emitowane przez produkt biologiczny za pomocą fotopowielacza. Do zliczania liczby emitowanych biofotonów wykorzystano środowisko programowania LabView. Odnotowano znaczny wzrost emisyjności fotonów przy oddziaływaniu światłem na produkt (średnio o 530 biofotonów), co potwierdza słuszność stymulacji świetlnej owoców w badaniu emisyjności fotonów.
EN
The conducted researches involved the determination of the level of light energy emitted in the form of photons with low intensity and wavelength by fruits from conventional cultivation. The aim of the study was to compare the number of photons emitted by apples without excitation of the test material and after light excitation at wavelength equaling 520 nm. The proprietary measuring system identifying the photons emitted by the biological product using a photomultiplier was used for this reseraches. The LabView programming environment was used to count the number of emitted biofotons. There was a considerable increase in the photon emissivity when light was applied to the product (average on 530 biofotons), which confirms the correctness of the light stimulation of the fruit in the photon emission test.
PL
Ultra słaba luminescencja wydaje się być uzupełniającą metodą oceny jakości produktów spożywczych. W pracy analizowano emisję fotonów z produktów tradycyjnych oraz porównawczo z podobnych produktów wytworzonych metodą przemysłową. Stwierdzono, że produkty wytwarzane w tradycyjny sposób charakteryzowały się wyższą emisją fotonów, co według różnych hipotez badawczych łączyć można z lepszym porządkowaniem przez taką żywność struktur i procesów w organizmie co przekłada się w efekcie na jej wyższą jakość.
EN
Ultra low luminescence seems to be a complementary method of assessing the quality of food products. The emission of photons from traditional products and from similar products produced by industrial method were analyzed in paper. It was found that products produced in the traditional way were characterized by higher photon emission, which according to various research hypotheses can be combined with better harmonization of structures and processes in the body (by such food), so traditional food were characterized by higher quality in that context.
EN
Lorentz transformation considers that relative velocity of the frame of references in inertial system is less than the velocity of light. If it be such that a frame is moving with velocity same as that of light with respect to a frame of observer then, Lorentz transformation in it will not be same as done in inertial system. Again photon is not only a particle or wave but it is a complex system due to the fact that it possesses spin and linear motion simultaneously. So, it will have some complex characteristics. In this work first, trial would be made to find out the process of Lorentz transformation in between two frames having relative velocity same as that of light and then, this concept, would be applied in the system of photon.
EN
The energy dependence of the electroproduction of low mass vector mesons has been analyzed. Two pomeron model is used assuming that the pomeron is a Regge pole. Regge amplitude for the photoproduction processes is extended to include the electroproduction. In this case the residues of the two poles are functions of the virtuality of the photon. These functions are extracted from the experimental data using the chi- square method. A reasonable fit to the data is obtained including these functions in the two pomeron model.
8
Content available A Classical Approach of Unified Field
EN
Photons contribute electromagnetic field that accompanies the gravitational field. These two fields may be, mutually, transformed through a kind of transformation matrix dependent upon the boundary conditions of the system. In this work trial would be made to find the nature of this transformation matrix considering a super system of photon in which both fields are unified. The unification of electromagnetic and gravitational fields leads to the concept of fundamental charge.
PL
Artykuł jest trzecią częścią z kilku dokonującą przeglądu prac Jubileuszowego XXX Sympozjum Wilga 2012 Fotonika i Inż Fotonika i Inżynieria Internetu, dotyczącą fizyki fotonu i badań plazmy. Przedstawiono wybór prac prowadzonych przez młodych uczonych w różnych krajowych ośrodkach naukowych. Tematyka Sympozjum Wilga 2012 obejmowała: nanomateriały i nanotechnologie dla fotoniki, światłowody czujnikowe i nieliniowe, obiektowo zorientowane projektowanie sprzętu, metrologia fotoniczna, zastosowania optoelektroniki i fotoniki, łączne projektowanie fotoniki i elektroniki, systemy optoelektoniczne i fotoniczne dla astronomii, techniki kosmicznej i eksperymentów fizyki wysokich energii, systemy pomiarowe dla tokamaka JET, eksperyment Pi-of-the-sky, eksperymenty CMS i TOTEM. Sympozjum Wilga jest corocznym podsumowaniem rozwoju licznych prac doktorskich prowadzonych w tej tematyce w kraju.
EN
This paper is the third part (out of several) of the research survey of the Jubilee XXXth edition of WILGA Symposium on Photonics and Web Engineering, concerned with photon physics and plasma research. It presents a digest of chosen technical work results shown by young researchers from different technical universities from this country during the Jubilee XXXth SPIE-IEEE Wilga 2012 symposium on Photonics and Web Engineering. Topical tracks of the symposium embraced, among others, nanomaterials and nanotechnologies for photonics, sensory and nonlinear optical fibers, object oriented design of hardware, photonic metrology, optoelectronics and photonics applications, photonics-electronics co-design, optoelectronic and electronic systems for astronomy and high energy physics experiments, JET tokamak and pi-of-the sky experiments development.
EN
We present the preliminary results on direct photon interferometry measurements in Au+Au collisions at square root sNN = 62.4 GeV and 200 GeV using the STAR (solenoidal tracker at RHIC) detector. Photons are reconstructed via e+/e- conversions in STAR Time Projection Chamber (TPC) and energy deposited by photons in STAR Barrel Electromagnetic Calorimeter (BEMC). The two-photon correlations are measured using (1) both photons measured with BEMC; (2) one photon from conversions and the other measured with BEMC. Both the methodologies and the possible constraints in the correlation function measurements are discussed.
EN
Design and construction of a new spectrometer for picosecond fluorescence decay measurements by time-correlated single-photon counting is described. The use of pico/femtosecond excitation pulses from a tunable Ti: Sapphire laser in combination with a fast microchannel plate photodetector and ultrafast timing electronics resulted in an excellent temporal resolution and stability of the instrument response function (IRF) of the spectrometer which enabled successful analysis of fluorescence decay signals of single picoseconds. Results of optimisation of experimental characteristics of the system concerning the effect of the geometry of the excited region of the sample, optimum optical imaging and performance of photodetectors are presented. Test measurements of fluores-cence decay of xanthione in various solvents characterised by different S(2) state lifetimes 5-38 ps proved the excellent experimental performance of the spectrometer .
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.