Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  real estate management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule opisano wady dualistycznego modelu własności mieszkania i zarządzania budynkami wielomieszkaniowymi (kondominium), które pojawiły się w krajach postsocjalistycznych po prywatyzacji i były spowodowane niewłaściwym otoczeniem instytucjonalnym. Przedstawiono również ogólną problematykę stosowania modelu kondominium dla nowoczesnych i dużych kompleksów mieszkaniowych oraz w trudnych sytuacjach braku środków finansowych na remonty budynków. W takich przypadkach zamiast dalszego komplikowania zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi uzasadniona jest celowość ich przekształcenia w jednolity model korporacyjny wspólnej własności domu.
EN
The article describes the defects of the dualistic model of home ownership and management of multi-apartment buildings (condominium), which appeared in post-socialist countries after privatization and were caused by an inappropriate institutional environment. However, the general problematic of using the condominium model for modern large residential complexes and in difficult situations of lack of funding for renovation of buildings is also shown. In these cases, instead of further complicating the management of condominiums, the expediency of their transformation into a unitary corporate model of joint home ownership is substantiated.
EN
The purpose of the article is to analyze of local spatial development plans as well as zoning and spatial development conditions and to determine the impact of these works on the development of the Smart City on the example of the city of Rzeszow. The comparative analysis will consist in showing the availability of local spatial development plans in the city of Rzeszow. The experimental database will be publicly available and up-to-date map portals. The research materials were obtained from the Geodetic and Cartographic Documentation Center in Rzeszow (Poland) in the years 2011–2019 were subject to analysis during a study visit of scientists from the Lviv National Agricultural University in Dublany (Ukraine). The City of Rzeszow was chosen for detailed research, because Rzeszow ranks 55 in the European Smart Cities ranking. It is worth noting the list included 6 Polish cities, including the City of Rzeszow. In Rzeszow Smart City the research was carried out on 23 districts of cadastral registration. In the Smart City of Rzeszow, decision on development conditions constitute a much larger number (7318) than the local spatial development plans (107). On the basis of the presented data, it was found that the most design work was carried out in 2016–2019. The article is of research nature, hence a lot of attention was devoted to the analysis of particular plans performed in the Rzeszow Smart City and on the graphic presentation of results.
EN
Public property management should be effective, considering the limited resources that public economies have at their disposal. The aim of the present article is to develop an integrated indicator – Public Real Estate Management Index (PREMI) – for the analysed countries, and to indicate their relative scores in the ranking, and particularly to indicate their position within Poland’s classification system. The results published by various international organizations were used in order to determine the total PREMI scores.
PL
Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi powinno być wykonywane w sposób efektywny z uwagi na ograniczoność zasobów, jakimi gospodarują podmioty publiczne. Celem niniejszego artykułu jest stworzenie wskaźnika zintegrowanego - Public Real Estate Management Index (PREMI), dla analizowanych krajów oraz wskazanie w rankingu ich miejsc, w szczególności ze wskazaniem miejsca klasyfikacji Polski. Do określenia wysokości PREMI wykorzystano wskaźniki publikowane przez różnego rodzaju organizacje międzynarodowe.
EN
The rational administration and management of properties requires obtaining and gathering information about the properties and their surroundings as well as implementing an IT system that makes it possible to update information regularly and prepare analyses of such information. Work on creating a uniform 3D cadastre that would facilitate the rational management of those spaces that until now have been considered undevelopable is carried out around the world. There is ongoing work on the manner of making the transition between 2D and 3D cadastres. The continuing investment and economic development in Poland requires the development of a spatial registration concept for objects located above or below a plot of land. The recording of spatial object data is to be in line with initiatives and standards between the national standards for the harmonization of spatial data sets.
PL
Racjonalne administrowanie i gospodarowanie nieruchomościami wymaga pozyskiwania i gromadzenia informacji o nieruchomościach i ich sąsiedztwie oraz wdrożenia systemu informatycznego umożliwiającego systematyczną aktualizację informacji i sporządzanie ich analiz. Na świecie prowadzone są prace nad stworzeniem jednolitego katastru trójwymiarowego, który ułatwiłby racjonalne gospodarowanie przestrzeniami dotychczas uważanymi za niemożliwe do zagospodarowania. Prowadzone są prace nad sposobem przejścia pomiędzy katastrem 2D a katastrem 3D. W tym może się okazać pomocna norma międzynarodowa ISO 19152 Geographic information – Land Administration Domain Model (LADM). Wprowadzenie jednolitego modelu pojęciowego opartego na LADM pozwala na połączenie informacji związanych z administrowaniem nieruchomościami o niejednolitym sposobie zapisu oraz reprezentację obiektów o znanym położeniu w przestrzeni. Polski system katastralny jest wielozadaniowym systemem obiektowym stanowiącym podstawowy system referencyjny dla baz danych przestrzennych. Obowiązujące w Polsce przepisy prawne definiują nowy model katastru nieruchomości, systematyzując sposób zapisu i przechowywania danych w ewidencji gruntów i budynków. Jednak zakres tych danych jest niewystarczający i wymaga rozszerzenia o rejestrację obiektów przestrzennych jako odrębnych działek wraz z określeniem osób fizycznych lub prawnych, którym przysługiwałyby prawa do tych działek. W związku z tym zasadne jest wprowadzenie sposobu rejestracji obiektów przestrzennych usytuowanych nad lub pod powierzchnią terenu działki ewidencyjnej jako odrębnych działek przez wprowadzenie dodatkowej jednostki rejestrowej obiektowej rejestrującej obiektowe działki przestrzenne wraz z przysługującymi różnym podmiotom do nich prawami. Postępujący w Polsce rozwój inwestycyjny i ekonomiczny wymaga opracowania koncepcji rozszerzenia rejestracji zrealizowanych, ewentualnie planowanych obiektów przestrzennych jako odrębnych działek. Rejestracja powinna być zgodna z inicjatywami i standardami międzynarodowymi służącymi harmonizacji zbiorów danych przestrzennych oraz stanowić odpowiedź na zachodzące zmiany w przestrzeni inwestycyjnej.
PL
Efektywne zarządzanie dużym majątkiem, w szczególności o znaczącym i rozproszonym zasięgu przestrzennym, wymaga obecnie wspomagania przez nowoczesne rozwiązania informatyczne. Rosną też potrzeby użytkowników nieruchomości, na przykład w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i poruszania się wewnątrz dużych obiektów, takich jak: kampusy akademickie, centra handlowe i komunikacyjne. Zaspokojenie tych potrzeb wymaga dostępu do różnorakich danych przestrzennych: map ewidencji gruntów i budynków, map zasadniczych, planów zagospodarowania przestrzennego, modeli 3D budynków i map wnętrz budynków. Obecnie dostępne technologie i koncepcje z zakresu GIS umożliwiają znaczące usprawnienie wielu procesów związanych z użytkowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Dlatego na Politechnice Warszawskiej podjęto próbę opracowania koncepcji, a następnie wykonania prototypu wielofunkcyjnego systemu informacji o nieruchomościach Politechniki Warszawskiej. W artykule przedstawiono podstawowe założenia koncepcyjne systemu oraz omówiono wybrane cechy wykonanego prototypu. Kluczową rolę w systemie odgrywa autorski, zintegrowany model danych wykorzystujący elementy modeli CityGML, EGiB oraz IndoorGML, rozszerzony o dodatkowe elementy zaproponowane przez autorów. System wykorzystuje zarówno dane pozyskane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak i specjalnie wykonane modele wnętrza wybranych budynków. Funkcjonalnie system został podzielony na następujące składowe: moduł zarządzania, moduł bezpieczeństwa i moduł informacji. Realizują one między innymi takie zadania jak: wspomaganie ewidencji majątku, raportowanie stanu majątku do systemu POLON, archiwizacja i zautomatyzowane udostępnianie dokumentacji budowlanej oraz geodezyjnej i kartograficznej, wspomaganie wynajmu pomieszczeń na cele wewnętrzne i zewnętrzne, wspomaganie straży akademickiej i służb ratunkowych, znajdowanie obiektów i orientacja w przestrzeni (w tym nawigacja). Koncepcja zakłada integrację z kilkoma systemami, między innymi: systemem ERP, systemem rezerwacji sal, systemem USOS. Pod względem kompleksowości rozwiązania, wielofunkcyjności i integracji źródeł danych oraz systemów, omawiane rozwiązanie jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce.
EN
At present, the effective management of big real estates of significant spatial distribution requires support from modern IT solutions. Demands of real estate users are also growing, for example in the field of ensuring security and movements inside large objects, such as university campuses, commercial or transport centres. In order to meet those demands the access to different spatial data is required; they include cadastral maps, base maps, spatial arrangement plans, 3D models of buildings and maps of interiors of buildings. Currently available technologies and GIS related concepts allows for significant improvements of many processes related with the use and management of real estates. Therefore an attempt was undertaken at the Warsaw University of Technology aiming at development of a concept and then a prototype of a multifunctional information system concerning real estates of this University. The paper presents basic conceptual assumptions of the system and discusses selected features of the prototype system. The key role is played in that system by the original, integrated data model which uses elements of the CityGML, EGiB and IndoorGML models, amended by additional elements proposed by the authors. The system uses both, data from geodetic and cartographic resources, as well as dedicated models of interiors of selected buildings. Functionality of the system has been divided into the following components: the management module, the security module and the information module. Among others, they perform such tasks as: support for inventory of real estates, reporting to the POLON system, archiving and automated access to building, cartographic and geodetic documentation, support for leasing real estates for internal and external purposes, support for the academic guards and emergency services, finding facilities and spatial orientation, including navigation. The concept assumes integration with several systems, such as: the ERP system, the system of booking rooms, the USOS system. Considering the solution complexity, multi-functionality and integration of data sources and systems the discussed solution is the first solution of this type in Poland.
PL
Ruch drogowy można interpretować jako fenomen wielkiej złożoności, który nie podlega prostym prawom, a często można obserwować w nim paradoksy przeczące intuicji lub zdrowemu rozsądkowi. Bezpieczeństwo drogowe, to własność systemowa transportu drogowego. Wypadki drogowe, to ważny problem zdrowia publicznego. Ze statystyk wynika, że ryzyko zranienia jest w ruchu drogowym około 30 razy większe niż w przemyśle Badanie wypadkowości drogowej powinno być jednym z priorytetów w zakresie badań społecznych. W referacie opisano specyfikę bezpieczeństwa drogowego jako obiektu badań naukowych. W szczególności zwrócono uwagę na aspekty teoretyczne, metodologiczne oraz badawcze. Syntetycznie omówiono kluczowe problem badań bezpieczeństwa drogowego, które swego czasu znalazły się w raportach Banku Światowego oraz OECD.
EN
Road traffic can be interpreted as a phenomenon of great complexity, which is not subject to simple laws, and it is often possible to observe paradoxes that contradict intuition or common sense. Road safety is the system property of road transport. Road accidents are an important public health problem. The statistics show that the risk of injury is about 30 times higher in road traffic than in industry. The study of road accidents should be one of the priorities in the field of social research. The paper describes the specificity of road safety as a research object. In particular, attention was paid to theoretical, methodological and research aspects. The key problem of road safety research, which was once included in the reports of the World Bank and OECD, was synthetically discussed.
PL
Kwestia zarządzania portowym zasobem nieruchomości jest wielowymiarowa. Należy wziąć pod uwagę nie tylko lokalizację i czynniki ekonomiczne, ale również estetyczne. Zarządzanie nieruchomościami portowymi jest ściśle związane z zachowaniem ładu przestrzennego w porcie oraz w mieście portowym. Organ zarządzający mieniem portu realizuje kluczowe zadania w tym zakresie. W pracy przeanalizowano system zarządzania zasobem nieruchomości w Porcie Gdańsk SA (Polska). Gospodarowanie nieruchomościami portowymi odbywa się na podstawie różnych przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach. W artykule przedstawiono niektóre działania Portu Gdańsk SA w kontekście ustawy o portach i przystaniach w stosunku do funkcjonalności portu w Gdańsku. Wyniki analizy ukazały procedury bieżącego i perspektywicznego zarządzania zasobami oraz potrzebę stworzenia systemu zarządzania zasobem nieruchomości. Na podstawie badań fokusowych autorki wskazały kierunki zrównoważonego zarządzania zasobem nieruchomości portu. Innowacyjnym podejściem do tej kwestii jest wskazanie sposobu zbierania danych do zarządzania branżowym zasobem nieruchomości, który jest zasobem nieruchomości portu. Port Gdańsk jest spółką łączącą obowiązki zarządzania przestrzenią oraz wykonywania czynności związanych z transportem morskim.
EN
The issue of managing real estate seaport stock is multidimensional. The issue requires taking into account not only the location and economic factors but also the aesthetic. The aesthetic factor is closely linked to the behavior of spatial order in the port-city. The key task in this area is satisfied by the manager’s seaports. In this paper, the authors analyzed the real estate seaport stock management system in Port of Gdansk (Poland). The system operates under different laws; in particular, the Act of 20 December 1996 on Ports and Harbors [2] and other. The aim of this article is to identify some activities of the Port of Gdansk Authority SA in the context of the Act on Ports and Harbors as they relate to the functionality of the management of the port real estate in the city of Gdansk as well as to identify factors that affect the current management of port real estate. Results of the analysis showed the procedures of the current and prospective resource management and the need to create a real estate stock management system. The authors pointed out the directions of sustainable management of the seaport real estate stock on the basis of the focus research. An innovative approach to this issue is to indicate the method of collecting data for the management of a specifi c resource that is a resource of port real estate. Port of Gdansk is a corporation that combines the duties of space management and conducts activities related to maritime transport.
EN
The aim of this paper is to present the need for changes of geodetic-legal procedures for the cadastre and real estate management. This problem was analyzed both in theoretical and practical terms. In order to better present the analyzed technical and legal procedures, a study of several cases of surveying documentation was made. On their example the problems associated with the surveying services were shows and the formal and legal procedures, on the basis of which described surveying works were done were verified. The problem presented is current and valid not only for the comfort of the surveyor's work, but also from the point of view of the structure and modernization of the real estate cadastre, constituting the backbone of the real estate management. The article emphasized the need to unify the databases of state registers and the digitization of the National Geodetic and Cartographic Resources (PZDGiK). Research has shown that despite the continuous changes of legislation, there are still many shortcomings and gaps, which often complicate the surveying works. The surveyor must analyze and verify all materials he uses, including those obtained from the Centre of Geodetic and Cartographic Documentation (ODGiK). The quality of the geodetic and cartographic elaboration depends largely on the work of the Centre of Geodetic and Cartographic Documentation. The need of modernization of the Land and Buildings Registry, which acts as a cadastre in Poland, has been demonstrated. Furthermore, the unification of data used as reference systems both for plane coordinates and elevation has been proposed.
PL
Praca dotyczy zastosowania nowej metody analizy map katastralnych w gospodarce przestrzennej. Wspomniana metoda, zwana morfologią mozaiki działek, polega na analizie morfologicznej wzoru utworzonego przez granice działek katastralnych, przeprowadzonej w dużej skali przestrzennej. Przedmiotem analizy były cyfrowe mapy katastralne. Dzięki tej metodzie wykazano, że na powierzchni ziemi istnieją tylko trzy klasy morfologiczne terenu, nazwane: (i) rdzeniem miasta, (ii) przedmieściami oraz (iii) terenem niezurbanizowanym. Stworzono również kryterium strukturalne delimitacji obszarów przejściowych pomiędzy rdzeniem miasta a terenami niezurbanizowanymi. Morfologię mozaiki działek zbadano w Krakowie. Wyznaczono obszar o najwyższym stopniu urbanizacji, czyli przeprowadzono delimitację rdzenia miasta. Obszar rdzenia miasta porównano z kartogramem jednostkowych cen transakcyjnych nieruchomości mieszkaniowych. Najwyższe ceny nieruchomości odnotowano w obszarze rdzenia miasta. Strefa miasta jest jednym z atrybutów nieruchomości w procesie wyceny. Obiektywne wyznaczenie granic strefy centralnej miasta, czyli rdzenia miasta, uproszcza proces wyceny oraz dostarcza informacji, które mogą przyczynić się do lepszego gospodarowania przestrzenią.
EN
The paper concerns the application of a new method of the analysis of cadastral maps in land management. The method named morphology of land parcel mosaic involves a large-scale morphological analysis of the pattern created by boundaries of cadastral parcels. Electronic cadastral maps were the subject of the analysis. By using this method it has been shown that there are only three morphological types of parcel patterns on the surface of the earth , which are named: (I) the core of a city, (II) suburban areas, and (III) rural areas. A new structural criterion of delimitation of transition areas between the core and rural areas was also created. The morphology of the land parcel mosaic was examined in Krakow. The area of the highest level of urbanization was determined; it means that the delimitation of the city core was carried out. The area of the city core was compared with the cartogram of apartment unit prices. The highest prices were recorded in the area of the city core. An objective delimitation of the central zone of a city, which is the city core, simplifies the process of a real estate appraisal and provides information that can contribute to better land management.
17
Content available remote Strategiczne gospodarowanie nieruchomościami jako instrument rozwoju miast
PL
W artykule wyjaśniono zagadnienie zarządzania strategicznego w naukach ekonomicznych oraz sformułowano na ich podstawie definicję strategicznego gospodarowania nieruchomościami. Przyjęto tezę, iż strategiczne gospodarowanie nieruchomościami jest instrumentem determinującym rozwój miast. W pracy dokonano przeglądu narzędzi strategicznego gospodarowania nieruchomo-ściami oraz wskazano rolę nieruchomości w rozwoju miast. Wykorzystana w pracy metoda to krytyczna analiza i kompilacja dotychczasowego dorobku teoretycznego oraz studium przypadku przeprowadzone w części badawczej. W części tej przeanalizowano jeden problem związany ze strategicznym gospodarowaniem nieruchomościami i wskazano możliwości jego rozwiązania.
EN
In this article the term of strategic management in economic studies has been both explained and used as the basis for formulating the definition of strategic real estate management. The thesis that strategic real estate management is the means determining urban development has been stated. The paper has provided the overview of means of strategic real estate management and indicated the significance of real estate for urban development. The methods used in this paper are the critical analysis and compilation of the existing theoretical output concerning the subject and the case study conducted in the research part. In the research part of the paper one problem concerning strategic real estate management has been analysed and the possibilities of its solution have been indicated.
18
Content available remote Methodical basis of planning in property management
EN
This paper presents the elements, the goals and the functions as well as the rules for the elaboration of a property management plan. The authors analyzed its importance in the decisionmaking process (the immediate and long-term decisions) concerning property management. Particular attention has been paid to the multifaceted character of this problem.
PL
W artykule przedstawiono elementy, cele i funkcje oraz zasady opracowania prawidłowego planu zarządzania nieruchomością. Przeanalizowano jego znaczenie w procesie podejmowania decyzji doraźnych i długoterminowych dotyczących zarządzania nieruchomością. Zwrócono uwagę na wielopłaszczyznowy charakter tego zagadnienia.
19
PL
Bilans zysków i strat sprawia, że komputer staje się jednym z ważniejszych wynalazków XX wieku, znajdując zastosowanie niemal w każdej dziedzinie życia. W artykule podjęto próbę przedstawienia, jakim komputer może być ułatwieniem w procesie zarządzania nieruchomościami oraz w jaki sposób wykorzystywać go efektywnie. Ponadto przedstawiono pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego oraz zalety i wady, jakie niesie ze sobą zastosowanie ta-kiego rozwiązania w przedsiębiorstwie zajmującym się zarządzaniem nieruchomościami.
EN
The balance of gains and losses makes the computer one of the most significant inventions of the twentieth century, finding application in almost every area of life. The article attempts to present how the computer can facilitate the process of real estate management and how to use it effectively. In addition, the article proposes a concept of an integrated information system and discusses the advantages and disadvantages posed by the use of such solutions in an enterprise engaged in real estate management.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.