Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electromagnetic interference
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The paper presents issues associated with the impact of electromagnetic interference on track-side cabinets of a closed-circuit television system (CCTV) functioning in a railway transport environment. The measurements of an electromagnetic field emitted by a track-side CCTV cabinet were presented. Designs of this kind are operated in railway facilities; therefore, they should not disturb the functioning of other equipment, the rail traffic control systems, in particular (so-called inner compatibility). An analysis of the obtained results enabled developing a research model, and a further reliability and operational analysis, taking into account electromagnetic interference. This enabled determining a relationship allowing the determination of the probability of a track-side CCTV cabinet staying in a state of full ability. The presented discussions regarding a track-side CCTV cabinet, taking into account electromagnetic interference, allow for the numerical assessment of different types of solutions (technical and organizational), which can be implemented in order to mitigate the impact of electromagnetic interference on a system’s functioning.
2
Content available remote Praca grupy dronów w pobliżu linii najwyższego napięcia
PL
Zbadano zachowanie się bezzałogowych urządzeń latających w pobliżu dwutorowej linii najwyższego napięcia (400kV). Szczególny nacisk położono na wpływ generowanych przez linię zakłóceń elektromagnetycznych na pracę urządzeń pokładowych (czujniki, układy sterowania) oraz na jakość transmisji danych. Wykonane eksperymenty pokazały, że lot grupy dronów wzdłuż linii najwyższego napięcia jest możliwy, lecz należy uwzględnić pewne zakłócenia, które mogą zaburzać ich wzajemną komunikację.
EN
The operation of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in the vicinity of the double extra high voltage (EHV) line (400kV) was investigated. We focused on the impact of the electromagnetic interference generated by the line on the operation of on-board devices (sensors, control systems) and on the quality of the data transmission. The performed experiments showed that the fly of the drones' group along the HV line is possible, but some noise of signals, which can disturb intercommunication, should be taken into account.
PL
W artykule opisano zakłócenia generowane przez zasilacze impulsowe energooszczędnych źródeł światła. Przeprowadzono pomiary zawartości harmonicznych prądu THDI oraz emisji zakłóceń przewodzonych i promieniowanych. Pomiarów dokonano dla pięciu różnych energooszczędnych źródeł światła i porównano je z żarówką halogenową o mocy 100 W.
XX
In the article has been described generated disturbances by switched-mode power supplies of energy-saving light sources. The current harmonics content, conducted interference and electromagnetic interference has been measured. Five different energy-saving light sources has been measured and compared with 100 W halogen bulb.
EN
In critical infrastructures like airports, much care has to be devoted in protecting radio communication networks from external electromagnetic interference. Protection of such mission-critical radio communication networks is usually tackled by exploiting radiogoniometers: at least three suitably deployed radiogoniometers, and a gateway gathering information from them, permit to monitor and localise sources of electromagnetic emissions that are not supposed to be present in the monitored area. Typically, radiogoniometers are connected to the gateway through relay nodes. As a result, some degree of fault-tolerance for the network of relay nodes is essential in order to offer a reliable monitoring. On the other hand, deployment of relay nodes is typically quite expensive. As a result, we have two conflicting requirements: minimise costs while guaranteeing a given fault-tolerance. In this paper, we address the problem of computing a deployment for relay nodes that minimises the overall cost while at the same time guaranteeing proper working of the network even when some of the relay nodes (up to a given maximum number) become faulty (fault-tolerance ). We show that, by means of a computation-intensive pre-processing on a HPC infrastructure, the above optimisation problem can be encoded as a 0/1 Linear Program, becoming suitable to be approached with standard Artificial Intelligence reasoners like MILP, PB-SAT, and SMT/OMT solvers. Our problem formulation enables us to present experimental results comparing the performance of these three solving technologies on a real case study of a relay node network deployment in areas of the Leonardo da Vinci Airport in Rome, Italy.
PL
Reaktory plazmowe to zaawansowane urządzenia służące do oczyszczania m.in. gazów. Wyładowania reaktora są źródłem zaburzeń elektromagnetycznych generowanych do systemu zasilania. W pracy przedstawiono wyniki badań przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych w torze zapłonu trójfazowego reaktora GlidArc. Przeprowadzono analizę emisji zaburzeń (w odniesieniu do wymagań EMC) przy kilku prędkościach przepływu gazu roboczego podawanego do komory wyładowczej.
EN
Plasma reactors are advanced devices used to purify, among others gases. The reactor discharges are the source of electromagnetic interferences generated to the power system. The paper presents the results of investigations of conducted electromagnetic interferences in the ignition circuit of the three-phase GlidArc reactor. The analysis of interferences emission (in relation to EMC requirements) at several flow rates of the working gas fed into the discharge chamber.
PL
W niniejszym artykule została przedstawiona analiza możliwości zastosowania pasywnych, aktywnych i hybrydowych filtrów EMI do tłumienia zaburzeń przewodzonych wspólnych generowanych przez falownik. Główny nacisk w prowadzonych badaniach kładzie się na aspekty techniczne i ekonomiczne, takie jak: cena filtru, masa, gabaryty oraz skuteczność tłumienia. W artykule porównano różne techniki tłumienia zaburzeń przewodzonych (za pomocą filtrów pasywnych, aktywnych i hybrydowych) wskazując ich zalety i wady.
EN
This article presents an analysis of the possibilities of using passive, active and hybrid EMI filters to reduce common mode noise generated by the frequency inverter. The main goal in the research is put on technical and economic aspects, such as: filter price, weight, dimensions and insertion losses. The article compares various techniques of reduction conducted noise (using passive, active and hybrid filters) indicating their advantages and disadvantages.
7
PL
Podstawowy obszar aplikacyjny termoanemometrów stanowią pomiary fluktuacji prędkości przepływu gazów w szerokim spektrum częstotliwości. Istotną cechą termoanemometrycznych systemów pomiarowych jest więc możliwie duże pasmo przenoszenia sygnału pomiarowego. Standardowo szerokie pasmo przenoszenia uzyskuje się poprzez zastosowanie stałotemperaturowego trybu pracy anemometru. W trybie tym temperatura grzanego elementu pomiarowego utrzymywana jest na stałym poziomie dzięki zastosowaniu układu elektronicznego ze sprzężeniem zwrotnym. Pasmo przenoszenia dla termoanemometrów stałotemperaturowych może sięgać setek kiloherców. Ponieważ czujnik termoanemometryczny stanowi pod względem elektrycznym rodzaj pętli indukcyjnej, mogą indukować się w nim zakłócenia elektromagnetyczne. Duże wzmocnienie oraz szerokie pasmo przenoszenia układu stałotemperaturowego powodują, że w przypadku występowania zakłóceń elektromagnetycznych udział sygnałów niepożądanych w sygnale wyjściowym termoanemometru może być znaczący. W pracy tej przedstawiono koncepcję metody eliminacji tych zakłóceń.
EN
The main application area for hot-wire anemometers are measurements of gas flow velocity fluctuations in a wide range frequency spectrum. An important feature of hot-wire anemometric measuring systems is therefore the highest possible frequency bandwidth of the measuring circuit. As a standard, a wide frequency response is obtained by using a constant temperature mode of the anemometer. In this mode, the temperature of the heated measuring element is kept constant, by the use of an electronic system with feedback. The frequency response for constant temperature anemometers can reach hundreds of kilohertz. Since the hot-wire sensor is a kind of induction loop in electrical terms, electromagnetic interference may be induced in it. The high gain and the wide frequency bandwidth of the constant temperature system mean that in the event of electromagnetic interference, the share of unwanted signals in the output signal of the anemometer can be significant. This work presents the concept of the method for eliminating these disturbances.
8
Content available remote Electromagnetic interference issue in safety systems applied at airports
EN
The proper operation of electronic devices used in transport facilities is possible by protecting them against the effect of adverse electromagnetic fields. At present, all kinds of facilities, including critical infrastructure facilities, intended for functioning in peace conditions and emergency states, are equipped with power systems and numerous electronic devices, including electronic safety systems. On the basis of observing the process of their operation, it can be concluded that an artificially generated intended or unintended electromagnetic field, within various frequency ranges, may negatively affect the operation of electronic devices. It was found that the operation of the electronic safety systems applied at airports may be subject to interference as a result of the impact of adverse electromagnetic fields. Therefore, it is necessary to analyse the impact of electromagnetic interference on the operation of these systems. This article presents a developed author’s operation process model including electromagnetic interference within low frequencies. The reliability and operation analysis of the electronic safety systems carried out by the authors allows for numerical assessment of various types of solutions-both technical and organisational ones. As a result, they can be implemented, in order to minimise the impact of electromagnetic interference on the system functioning. This is a new approach to this issue, as there are currently designed and installed security systems at airports, but there is no analysis of the impact of electromagnetic interference on their functioning. In further research concerning this issue, the authors plan to further develop reliability-operational models, which will differentiate between the states of partial fitness. It will allow for more accurate mapping of the operation of the electronic safety systems which are applicable at airports.
EN
Specific requirements are designed and implemented in electronic and telecommunication systems for received signals, especially high-frequency ones, to examine and control the signal radiation. However, as a serious drawback, no special requirements are considered for the transmitted signals from a subsystem. Different industries have always been struggling with electromagnetic interferences affecting their electronic and telecommunication systems and imposing significant costs. It is thus necessary to specifically investigate this problem as every device is continuously exposed to interferences. Signal processing allows for the decomposition of a signal to its different components to simulate each component. Radiation control has its specific complexities in systems, requiring necessary measures from the very beginning of the design. This study attempted to determine the highest radiation from a subsystem by estimating the radiation fields. The study goal was to investigate the level of radiations received and transmitted from the adjacent systems, respectively, and present methods for control and eliminate the existing radiations. The proposed approach employs an algorithm which is based on multi-component signals, defect, and the radiation shield used in the subsystem. The algorithm flowchart focuses on the separation and of signal components and electromagnetic interference reduction. In this algorithm, the detection process is carried out at the bounds of each component, after which the separation process is performed in the vicinity of the different bounds. The proposed method works based on the Fourier transform of impulse functions for signal components decomposition that was employed to develop an algorithm for separation of the components of the signals input to the subsystem.
EN
The article presents the impact of electromagnetic interferences of low frequency range, on transport security systems used in wide transport areas. Intended and unintended (stationary and mobile), electromagnetic interferences, impacting on items and components constituting transport system at wide area (seaport, railway, etc.), cause changes of its vulnerability, resistance and durability. Diagnostics of interferences sources (amplitude, frequency range, radiation characteristics, etc.), appearing within transport environment, and usage of appropriate technical solutions of systems (i.e. shielding, reliability structures), allows for safe implementation of safety surveillance of human beings, properties and communication means.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań eksperymentalnych aktywnych filtrów do tłumienia zaburzeń przewodzonych EMI (Electromagnetic Interference), gdzie źródłem tych zaburzeń jest falownik. Na wstępie omówiono ideę działania filtrów oraz parametr określający skuteczność ich działania czyli tłumienność wtrąceniową IL (insertion losses). Następnie przedstawiono struktury filtrów ze sprzężeniem zwrotnym (feedback-type), z których zostały wybrane dwie do eksperymentu. W dalszej części zostały pokazane układy pomiarowe oraz schematy ideowe wraz z widmami częstotliwościowymi uzyskanych tłumienności. Na koniec wskazano wady i zalety badanych filtrów.
EN
The article presents the results of experimental studies of active EMI filters where the noise source is a frequency inverter. Firstly, the idea of active EMI filters is presented. Then, feedback–type filter structures are introduced, with two of them selected for further experiments. Measurement system and schematic diagram of inspected structures are presented, along with the characteristics of noise spectrum in the function of frequency. The article concludes with the summary of positive and negative properties of the subject filters.
EN
This paper aims to present current knowledge on data transmission between smart grids elements using narrow-band Power Line Communications (PLC) technology. One of the published hypotheses suggests that narrow-band PLC technologies cannot co-occur in the same network without interference. This paper demonstrates the results of laboratory tests for transmission capacity of PLC systems that are made using PRIME and OSGP technologies and work in the same network. The methodology for the interoperability assessment of both PLC technologies is presented with regard to the transmission capacity measurements under reference conditions. On the basis of obtained results practical conclusions were formulated.
PL
W artykule omówiono stan wiedzy na temat transmisji danych pomiędzy elementami inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grids) realizowanych z użyciem technologii Power Line Communications (PLC) w wydaniu wąskopasmowym. Jedną z hipotez wynikłych z przeglądu literaturowego zagadnienia zawiera domniemanie, że różne wąskopasmowe technologie PLC nie mogą współistnieć w tym samym obwodzie sieci energetycznej, gdyż mogą się wzajemnie zakłócać. W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań efektywności transmisji układów PLC, wykonanych w technologiach PRIME oraz OSGP, pracujących w tym samym obwodzie sieci energetycznej. Przedstawiono metodologię oceny interoperacyjności obu technologii PLC w odniesieniu do pomiarów skuteczności transmisji w warunkach referencyjnych. Na podstawie uzyskanych wyników badań sformułowano odpowiednie wnioski praktyczne.
EN
The advanced electronic devices used in the safety systems function in a particular environment depending on the facility in which they are installed. Typically, quite diverse operating conditions occur. Thus, the proper functioning of electronic systems depends not only on the reliability of individual components constituting the system, but also on the level of electromagnetic interference that can be generated by external sources. The article presents selected issues related to the impact of electromagnetic interference on electronic safety systems. In this regard, the measurements were taken into account for a facility over which there were two power lines with a 110 kV rated voltage, while a power line with a 220 kV voltage was located in the near (10 m) vicinity. The reliability and operating analysis that takes into account the electromagnetic interference was carried out. It allows to assess various types of solutions that can be implemented in order to minimise the impact of electromagnetic interference on the operation of the electronic safety systems.
PL
Zaawansowane urządzenia elektroniczne stosowane w systemy bezpieczeństwa funkcjonują w określonym środowisku uzależnionym od obiektu w jakim są zainstalowane. Zazwyczaj występują dość zróżnicowane warunki eksploatacyjne. Zatem poprawne funkcjonowanie układów elektronicznych jest uzależnione nie tylko od niezawodności poszczególnych części składowych tworzących system, ale także od poziomu zakłóceń elektromagnetycznych, które mogą być generowane przez zewnętrzne źródła. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych na elektroniczne systemy bezpieczeństwa. Uwzględniono przy tym pomiary dla obiektu, nad którym przebiegały dwie linie energetyczne o napięciu znamionowym 110 kV, zaś w bliskim (10 m) sąsiedztwie budynku znajdowała się linia o napięciu 220 kV. Została przeprowadzona analiza niezawodnościowo-eksploatacyjna uwzględniająca zakłócenia elektromagnetyczne. Umożliwia to ocenę różnego rodzaju rozwiązań, które mogą być wdrożone w celu zminimalizowania wpływu zakłóceń elekromagnetycznych na funkcjonowanie elektronicznych systemów bezpieczeństwa.
EN
The parameter of interference signals that determines the type of coupling is a frequency of interference signals. For the frequencies lower than 30 MHz, the conducted disturbances are dominant, however, for the higher frequencies, the signals transmitted by the electromagnetic field - radiated disturbances - becomes more and more important. The article presents the potential sources of interference occurring in the railway environment and discusses the methods of their elimination. The authors of the article carried out the measurements of conducted disturbances for two pieces of railway equipment - i.e. an information board and a DC/DC static converter. The paper includes the example results of normative measurements before and after the installation of a filter that eliminates the excessive levels of disturbances.
PL
Parametrem sygnałów zakłócających decydującym o rodzaju sprzężenia, jest częstotliwość sygnałów zakłócających. Dla częstotliwości mniejszych od 30 MHz dominującymi są zakłócenia przewodzone, natomiast dla częstotliwości wyższych znaczenia nabierają sygnały przenoszone przez pole elektromagnetyczne - zakłócenia promieniowane. W artykule przedstawiono potencjalne źródła zakłóceń występujące w środowisku kolejowym oraz omówiono sposoby ich eliminacji. Autorzy artykułu przeprowadzili pomiary zaburzeń przewodzonych dla dwóch urządzeń kolejowych - tj. tablica informacyjna i przetwornica statyczna DC/DC. W referacie zamieszczono przykładowe wyniki normatywnych pomiarów przed zainstalowaniem filtru eliminującego nadmierne poziomy zaburzeń jak i po instalacji.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych na systemy telematyki transportu, eksploatowane w różnych warunkach otaczającego środowiska elektromagnetycznego. Zaburzenia elektromagnetyczne zamierzone lub niezamierzone (stacjonarne lub ruchome), występujące na rozległym obszarze transportowym, mogą być przyczyną zakłócenia funkcjonowania tych systemów. Z tego względu bardzo istotne jest przeprowadzenie analizy niezawodnościowo-eksploatacyjnej urządzeń elektronicznych stosowanych w systemach telematyki transportu z uwzględnieniem zakłóceń elektromagnetycznych. Takie podejście zaprezentowano w niniejszym artykule.
EN
The article presents the basic issues related to the infl uence of electromagnetic interference on transport telematics systems. They are operated under diff erent conditions of the surrounding electromagnetic environment. Electromagnetic disturbances occurring over a large transport area, whether intended or unintended (stationary or mobile), can cause disruptions in their functioning. Therefore, it is very important to carry out a reliability and operational analysis of electronic devices used in transportation telematics systems, including electromagnetic interference. This approach is presented in this article.
16
EN
In this paper, the issues related to operation of railcar public address systems, which are used in rail transport, were presented. They constitute devices included in the transport telematics systems. Their aim is to ensure an appropriate level of information service for passengers by the voice information messaging. They are operated under different conditions of their present electromagnetic environment. The intended or unintended (static and mobile) electromagnetic interference, which occurs within the vast railway area, can be a cause of their functioning interference. Therefore, the proper functioning of railcar public address systems in the electromagnetic environment, which is included within the railway area, is so essential.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z problematyką eksploatacji wagonowych systemów rozgłoszeniowych, które są stosowane w transporcie kolejowym. Są to urządzenia zaliczane do systemów telematyki transportu. Ich celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi informacyjnej pasażerów poprzez przekazywanie głosowe informacji. Są one eksploatowane w różnych warunkach otaczającego ich środowiska elektromagnetycznego. Występujące na rozległym obszarze kolejowym zaburzenia elektromagnetyczne zamierzone lub niezamierzone (stacjonarne lub ruchome) mogą być przyczyną zakłócenia ich funkcjonowania. Dlatego tak istotne jest prawidłowe funkcjonowanie wagonowych systemów rozgłoszeniowych w środowisku elektromagnetycznym występującym na obszarze kolejowym.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z analizą niezawodnościowo-eksploatacyjną transportowych systemów elektronicznych, które są eksploatowane w określonym środowisku. Występujące na rozległym obszarze transportowym zaburzenia elektromagnetyczne zamierzone lub niezamierzone (stacjonarne lub ruchome) mogą być przyczyną zakłócenia ich funkcjonowania. Dlatego tak istotne jest prawidłowe funkcjonowanie transportowych systemów elektronicznych w zniekształconym środowisku elektromagnetycznym. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów podstawowych charakterystyk promieniowania niskiej częstotliwości dla zasilaczy, które zostały przeprowadzone dla dwóch zakresów częstotliwości: (0÷400) Hz i (400÷6500) Hz. Zaprezentowano wpływ zmiany napięcia obciążenia na pole elektryczne E [V/m] wytwarzane przez zasilacz, oraz wpływ zmiany prądu obciążenia zasilacza na indukcję pola magnetycznego B [nT]. Następnie opracowano graf relacji w transportowym systemie elektronicznym z uwzględnieniem poziomów zakłóceń pola elektrycznego i magnetycznego. Umożliwiło to wyznaczenie zależności pozwalających na określenie wartości prawdopodobieństw przebywania systemu w wyróżnionych stanach. Zaprezentowana w artykule metodyka analizy niezawodnościowo-eksploatacyjnej transportowych systemów elektronicznych z uwzględnieniem zakłóceń elektromagnetycznych może być użyta podczas projektowania systemów elektronicznych stosowanych w transporcie.
EN
The article presents issues associated with the reliability-operational analysis of electronic transport systems, which are operated in a defined environment. Intended or unintended (static or mobile) electromagnetic interference, which are present over a broad transport area, can cause interference of its functioning. That is why correct functioning of electronic transport systems in a distorted electromagnetic environment is so important. The articles measurement results of low frequency radiation basic characteristics for power supplies, which were carried out for two frequency ranges: (0÷400) Hz and (400÷6500) Hz. The impact of the load’s voltage change on the electric field E [V/m] produced by the power supply and the impact of power supply load’s current changes on the induction of the magnetic field B [nT] were presented. Next, a graph of relations in an electronic transport system, with regard to level of interference in electric and magnetic fields, was developed. This allowed to determine the relations, which enable to define the probability values of a system being in the distinguished states. The methodology of the reliability-operational analysis of electronic transport systems with regard to electromagnetic interference presented in this article, may be used during designing of electronic systems used in transport.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z problematyką eksploatacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa, które są stosowane w transporcie kolejowym. Są to urządzenia zaliczane do systemów telematyki trans-portu. Ich celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osób i mienia. Są one eksploatowane w różnych warunkach otaczającego ich środowiska elektromagnetycznego. Występujące na rozległym obszarze kolejowym zaburzenia elektromagnetyczne zamierzone lub niezamierzone (stacjonarne lub ruchome) mogą być przy-czyną zakłócenia ich funkcjonowania. Dlatego tak istotne jest prawidłowe funkcjonowanie elektronicznych systemów bezpieczeństwa w środowisku elektromagnetycznym występującym na obszarze kolejowym.
EN
The article presents issues related to the problems of exploitation of electronic security systems, which are used in rail transport. These devices are included into the transport telematics systems. Their aim is to ensure an adequate level of security of people and properties. They are operated under different conditions of their surrounding electromagnetic environment. Electromagnetic interference intentional or unintentional (stationary or mobile) occurring on a vast railway area can be a cause of disturbance of their exploitation. Therefore, the proper functioning of electronic security systems is so essential in the electromagnetic environment occurring in the railway area.
EN
Identification of system disturbances, detection of them guarantees smart grids power quality (PQ) system reliability and provides long lasting life of the power system. The key goal of this study is to find the best accuracy of identification algorithm for non-stationary, non-linear power quality disturbances such as voltage sag, electromagnetic interference in smart grids. PQube, power quality and energy monitor, was used to acquire these distortions. Ensemble Empirical Mode Decomposition is used for electromagnetic interference reduction with first intrinsic mode function. Hilbert Huang Transform is used for generating instantaneous amplitude and instantaneous frequency feature of real time voltage sag power signal. Outputs of Hilbert Huang Transform is intrinsic mode functions (IMFs), instantaneous frequency (IF), and instantaneous amplitude (IA). Characteristic features are obtained from first IMFs, IF, and IA. The six features—, the mean, standard deviation,skewness, kurtosis of both IF and IA are then calculated. These features are normalized along with the inputs classifiers. The proposed power system monitoring system is able to detect power system voltage sag disturbances and capable of recognize electromagnetic interference component. In this study based on experimental studies, Hilbert Huang Transform based pattern recognition technique was used to investigate power signal to diagnose voltage sag and in power grid. Support Vector Machines and C4.5 Decision Tree were operated and their achievements were matched for precision and CPU timing. According to the analysis, decision tree algorithm without dimensionality reduction produces the best solution.
PL
W referacie zostaną przedstawione metody pomiarów, wyniki z pomiarów oraz sposoby zabezpieczeń przed ewentualną ekspozycją pasażera na te pola. Otrzymane wyniki z pomiarów porównywane są dopuszczalnymi poziomami przy jednoczesnym wnioskowaniu, czy dany pojazd spełnia wymagania zawarte w odpowiednich normach oraz przepisach krajowych i czy może zostać dopuszczony do ruchu aglomeracyjnego na terenie kolejowym. Omówione zostaną pomiary pól promieniowanych bezpośrednio oraz zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w pokładowej sieci zasilania niskiego napięcia.
EN
The paper presents measurement methods,measurement results and methods protecting a passenger against exposure to electromagnetic field. The results of the measurements are compared with acceptable levels of electromagnetic radiation and at the same time it is analyzed if a given vehicle complies with the applicable norms and regulations and if it may be allowed to circulate in the railway traffic. The herewith article analyzes the measurement results of directly radiated fields and electromagnetic interferance conducted in the onboard low-voltage power system.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.