Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  psychometric properties
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki prac poświęconych skróconej wersji kwestionariusza do pomiaru klimatu bezpieczeństwa. Klimat bezpieczeństwa rozumiany jest jako suma moralnych spostrzeżeń pracowników na temat ich środowiska pracy, stanowi odzwierciedlenie pracowniczej percepcji organizacyjnego systemu zarządzania, z uwzględnieniem polityki, stosowanych praktyk i procedur. Skrócona wersja Kwestionariusza Klimatu Bezpieczeństwa zawiera 50 twierdzeń, które tworzą 10 wymiarów: partycypacja pracowników w sprawy bezpieczeństwa, zachowania bezpieczne, zaangażowanie kierownictwa, modelowanie i wzmacnianie bezpiecznych zachowań w organizacji, zarządzanie ryzykiem w sytuacji wypadku, zaplecze techniczne i ergonomia, tempo pracy i poziom zmęczenia, proces szkolenia w zakresie bhp, atmosfera w miejscu pracy, polityka organizacji w zakresie zarządzania bhp. Badania przeprowadzono w grupie 813 osób. Wstępne analizy wskazują na satysfakcjonujące własności psychometryczne, a co za tym idzie – KKB-50 można uznać za trafne i rzetelne narzędzie do pomiaru klimatu bezpieczeństwa w organizacji. Wartość współczynnika alfa Cronbacha dla globalnego wymiaru klimatu bezpieczeństwa wyniosła 0,930, zaś dla jego poszczególnych skal wahała się w przedziale 0,67- 0,83. Trafność kwestionariusza szacowana przy użyciu współczynników korelacji liniowej r-Pearsona jest na dobrym poziomie (r = 0,84, p < 0,01). Analiza czynnikowa potwierdza jednorodność skal.
EN
This article presents the results of works on a shortened version of Questionnaire of the Safety Climate. Safety climate is treated as the sum of the employees’ moral perceptions of their work environment. It reflects employees’ perceptions of organizational management system including policies, practices and procedures. The shortened version of Questionnaire of the Safety Climate contains 50 statements that create 10 dimensions: employees’ participation in safety matters, safe behaviours, management commitment, modeling and strengthening of safe behaviours in the organization, risk management in case of an accidents, technical facilities and ergonomics, work pace and the level of fatigue , the process of health and safety trainings, workplace atmosphere, organization policy in the field of occupational health and safety management. The research was conducted in a group of 813 people. Preliminary analyzes indicate satisfying psychometric properties, and thus – KKB-50 can be considered as a valid and reliable tool for measuring the safety climate in an organization. The value of Cronbach's alpha coefficient for the global dimension of the safety climate was 0.930, while for its individual scales it fluctuated within 0.67-0.83. The accuracy of the questionnaire estimated using the linear correlation coefficients r-Pearson is on a good level (r = 0.84, p < 0.01). Factor analysis confirms the homogeneity of scales.
PL
Artykuł prezentuje wstępne wyniki prac nad narzędziem do pomiaru klimatu bezpieczeństwa. Klimat bezpieczeństwa traktowany jest jako suma moralnych spostrzeżeń, które podzielają pracownicy na temat ich środowiska pracy. Odzwierciedla pracowniczą percepcję organizacyjnego systemu zarządzania z uwzględnieniem polityki, stosowanych praktyk i procedur, które wskazują jak bezpieczeństwo jest realizowane w środowisku pracy. Przygotowana wersja Kwestionariusza Klimatu Bezpieczeństwa składa się ze 106 twierdzeń, obejmujących wymiary związane z partycypacją pracowników w sprawy bezpieczeństwa, zachowaniami bezpiecznymi, zaangażowaniem kierownictwa, modelowaniem i wzmacnianiem bezpiecznych zachowań w organizacji, zarządzaniem ryzykiem w miejscu pracy, zapleczem technicznym i ergonomią, tempem pracy i poziomem zmęczenia, procesem szkolenia w zakresie bhp, atmosferą w miejscu pracy, polityką organizacji w zakresie zarządzania bhp. Wyniki analiz przeprowadzonych z udziałem 695 osób pokazują, że rzetelność wyróżnionych skal jest satysfakcjonująca (alfa Cronbacha od 0,68 do 0,89). Również trafność kwestionariusza, oszacowana za pomocą współczynników korelacji liniowej r-Pearsona, jest na dobrym poziomie (r = 0,88, p < 0,01). Wyniki analizy czynnikowej wskazują na jednorodność 4 spośród 10 poskal, w pozostałych można wyodrębnić kolejne subwymiary. Wstępne analizy pozwalają uznać KKB za trafne i rzetelne narzędzie do pomiaru klimatu bezpieczeństwa w organizacji.
EN
This article presents the results of work on the tool for measuring the safety climate. Safety climate is treated as the sum of the moral perceptions that employees’ share about their environment. It reflects employee perceptions of organizational management system regarding policies, practices and procedures that indicate how safety is implemented in the work environment The prepared version of the Questionnaire of the Safety Climate consists of 106 statements regarding the dimensions related to employee participation in safety issues, safe behaviors, management’s commitment, modeling and strengthening safe behaviors in the organization, risk management in the workplace, technical equipment and ergonomics, the pace of work and the level of fatigue , the process of training in health and safety, the atmosphere in the workplace, the organization's policies in the management of health and safety. The results of analyzes conducted for the 695 people show that the reliability of the scale is satisfactory (Cronbach's alpha from 0.68 to 0.89). What is more, the accuracy of the questionnaire is on a good level (r = 0.88, p < 0.01). The results of the factor analysis indicate the homogeneity of 4 scales. Preliminary analyzes allow saying that KKB is accurate and reliable tool for measuring the climate of security in the organization.
PL
Artykuł podejmuje problem skuteczności egzaminacyjnej u kandydatów na kierowców w powiązaniu z czynnikami psychomotorycznymi i psychologicznymi. Badaniami zostali objęci kandydaci na prawo jazdy ozróżnicowanym poziomie skuteczności w zakresie zdawania egzaminów. Przeprowadzone badania obejmowały: własności psychomotoryczne, funkcjonowanie poznawcze, a także czynniki osobowościowe z uwzględnieniem poziomu samooceny i strategii radzenia sobie ze stresem. Prowadzone analizy miały na celu sprawdzenie jaką role w powodzeniu lub niepowodzeniu na egzaminie odgrywają czynniki psychologiczne związane z kandydatami na kierowców. Wymiar aplikacyjny przeprowadzonych badań odnosi się do projektowania rekomendacji w zakresie skuteczność diagnozy przyszłych kierowców, a także do opracowania systemu wsparcia psychologicznego dla kandydatów na kierowców. Badania prowadzono we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie.
EN
This article refers to the problems of the effectiveness of the examination of candidates for drivers in conjunction with psychomotor and psychological factors. The candidates for driving licensewith different levels of effectiveness in exams took parts in research. We studied: psychomotorproperties, cognitive, and personality factors with the level of self-esteem and coping with stressstrategies. The analyzes were to examine what role in the success or failure of the exam psychological factors associated with the candidates for the drivers played. Application dimension of the research referred to the design recommendations for the diagnosis of future driver’s effectiveness as well as to develop a system of psychological support for candidates for drivers. Research was carried out in collaboration with theWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego in Lublin (en. Voivodship Training Centre for Drivers).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.