Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  battlefield
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Znaczenie spektrum elektromagnetycznego dla współczesnego pola walki
PL
Celem przedmiotowej pracy jest analiza i ocena znaczenia spektrum elektromagnetycznego na współczesnym polu walki. Główny problem badawczy pracy określono w formie pytania: jakie jest znaczenie spektrum elektromagnetycznego na współczesnym polu walki? Celem pobocznym natomiast było wskazanie wzrostu zapotrzebowania na przepustowość częstotliwości na polu walki. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: definiowanie, które pozwoliło na określenie jednoznaczności terminów, analizę i syntezę, które pozwoliły na odpowiednią interpretacje zastanych danych, indukcję i dedukcję, które pozwoliły na znalezienie odpowiedzi na rozważne w pracy pytanie badawcze. W pracy posłużono się także metodą analizy porównawczej w zakresie definicji dotyczących omawianego zakresu. Zastosowano również analizę źródeł, monografii, artykułów naukowych traktujących o badanej tematyce oraz obserwację uczestniczącą.
EN
The aim of this work is to analyze and evaluate the importance of the electromagnetic spectrum in the contemporary battlefield. The main research problem of the thesis was defined in the form of a question: what is the significance of the electromagnetic spectrum in the contemporary battlefield? A secondary goal, however, was to indicate the increase in the demand for frequency bandwidth on the battlefield. The following research methods were used in the work: definition, which allowed to define the uniqueness of terms, analysis and synthesis, which allowed for appropriate interpretation of the existing data, induction and deduction, which allowed for finding answers to the research question considered in the work. The work also uses the method of comparative analysis in terms of definitions relating to the discussed scope. The analysis of sources, monographs, scientific articles on the research topic and participant observation were also used.
2
Content available remote Uniformed Leaders in Crisis Situations
EN
The article concerns the operation of human teams in critical situations on the contemporary battlefield. Soldiers acting together during combat operations gain confidence in each other are able to see the strengths and weaknesses of their commander and themselves. Nothing unites the human team as much as living together in crisis situations, where human life and health depend on proper cooperation and exchange of information. It is the Commander who is responsible for his subordinates. The competences of the leader contribute to how efficiently this team will deal with emerging threats.
PL
Artykuł dotyczy działania zespołów ludzkich w sytuacjach krytycznych na współczesnym polu walki. Żołnierze, działając wspólnie podczas działań bojowych, nabierają do siebie zaufania, są w stanie dostrzec zarówno atuty, jak i słabsze strony swojego dowódcy oraz własne. Nic tak nie cementuje zespołu ludzkiego jak wspólne przeżywanie sytuacji kryzysowych, gdzie od prawidłowej współpracy i wymiany informacji zależy życie oraz zdrowie ludzkie. To na barkach dowódcy spoczywa odpowiedzialność za jego podwładnych. Kompetencje, jakie posiada lider, przyczyniają się do tego, jak sprawnie zespół ten poradzi sobie z pojawiającymi się zagrożeniami.
PL
W artykule przedstawione zostały zagadnienia mobilnego stanowiska szkolno-treningowego Samobieżnego Moździerza M120K RAK kal. 120 mm. Moździerz samobieżny 120 mm RAK jest podstawowym środkiem ogniowym kompanii wsparcia, przeznaczonym do strzelania ogniem półpośrednim, pośrednim i na wprost, w ramach rażenia obiektów przeciwnika. Współczesna technika pozwala na realne odzwierciedlenie obrazu pola walki poprzez nowoczesne środki szkolno-treningowe, a dzięki wykorzystaniu mobilnego stanowisko szkolno-treningowego zostanie stworzona możliwość przeprowadzenia praktycznych zajęć z budowy i eksploatacji nowego sprzętu wprowadzane na wyposażenie Sił Zbrojnych RP.
EN
The article discusses the mobile training and self-propelled training stand M120K RAK cal. 120 mm. The 120 mm RAK self-propelled mortar is the primary fire agent of a support company, intended for indirect, indirect and direct fire shooting as part of the destruction of enemy objects. Modern technology allows for a realistic reflection of the battlefield image through modern training and training measures, and thanks to the use of a mobile training and training station in the construction and operation of weapons and military equipment, learn about the general characteristics and purpose of the new equipment.
PL
Problematyka badań i ochrony krajobrazu polskiej wsi jest niezwykle istotna w kontekście aktualnej intensyfikacji rozwoju terenów wiejskich. Skierowanie znacznych środków finansowych do tych niedoinwestowanych obszarów spowodował niewłaściwie pojmowany proces podnoszenia jakości tej przestrzeni. Dotyczy to wszystkich elementów krajobrazu wiejskiego. Krajobraz wsi to nie tylko zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa rozlokowana wzdłuż sieci dróg, ale również krajobraz pól, łąk, lasów, będących tłem dla zabudowy wiejskiej, a w rzeczywistości stanowiąc sens istnienia wsi. O tożsamości krajobrazu wiejskiego stanowi sposób jego użytkowania – gospodarka rolna i leśna, od wieków funkcjonująca w tym terenie. Owa niezmienność stwarza pozór zacierania historii, ale w rzeczywistości konserwuje i zatrzymuje w czasie wydarzenia warte upamiętnienia. W typowym krajobrazie wiejskim, na polach Komarowa, nieopodal Zamościa, 31 sierpnia 1920 r. miała miejsce największa, a zarazem ostatnia klasyczna bitwa kawaleryjska XX wieku. Krajobraz pola bitwy nie został w znaczny sposób zmieniony dzięki ciągłemu użytkowaniu terenu. Współczesne działania zmierzające do wprowadzenia na tym obszarze zupełnie nowej funkcji, powodują zatarcie zróżnicowanej, ale spójnej tożsamości tego miejsca. Obszar bitwy pod Komarowem wymaga odpowiedniej ochrony i godnego upamiętnienia, nie tylko jako świadectwo konkretnego zdarzenia, ale również jako teren związany z działalnością człowieka obecną tam od wieków. Krajobraz otaczający polskie wsie wymaga ochrony na tym samym poziomie, co regionalna architektura wiejska. Dotyczy to zwłaszcza obszarów o szczególnej wartości historycznej, która ze względu na skalę i formę użytkowania obecnie jest niedostrzegana. Studiowanie krajobrazu polskiej wsi oraz właściwa interpretacja badań, przedstawiona w zrozumiały i dostępny sposób, decydują dziś o przyszłości polskiego krajobrazu.
EN
The issue of research and protection of the Polish countryside landscape is extremely important in the context of the current intensification of rural development. Directing substantial financial resources to these areas caused improperly understood process of improving the quality of that space. This concerns all components of the countryside. Rural landscape is not only buildings and homestead deployed along the roads, but also the network of fields, meadows, forests, which are the background of the rural development. In fact, those components are the sense of the existence of the village. The identity of the rural landscape is constant use which preserves events worth commemorating. In a typical rural landscape, fields of Komarov, located near Zamosc, in 1920 August 31 took place the biggest and last cavalry battle of the twentieth century. The landscape of the battlefield has not been significantly altered by continuous using of the land. Contemporary efforts to bring to the area a completely new function, can cause blurring the coherent identity of the place. The area of the Battle of Komarov requires adequate protection and commemorate, not only as a witness to a specific event, but also as the area associated human activity presents there for centuries. The landscape of the Polish countryside needs to be protected at the same level as the regional rural architecture. This concerns particularly to areas with historical value, which is now imperceptible. Studying countryside landscape and proper interpretation of the research is a strong voice in discussion about the future of the Polish countryside.
EN
Military visible obscuration compositions (obscurants, smokes) play an important role on today’s battlefield. For many years, the known toxicity or ageing problems of established formulations were commonly accepted since there was a lack of alternatives. Since the U.S. Army stopped producing the AN-M8 hexachloroethane (HC) smoke grenade, the M83 terephthalic acid (TA) smoke grenade has been used in its place. This cool-burning, less toxic, but also low efficiency white smoke formulation cannot compete with HC-based formulations in terms of obscuration performance. In this context, we have explored the use of 5-aminotetrazole (5-AT) as an additive and fuel in the known TA system. Remarkably, it has been found that sugar is not necessarily required in the formulations, which has implications for the future improvement of sublimation-condensation smoke compositions, including coloured smoke compositions. In small-scale tests, it was found that replacing sucrose with 5-AT in the formulations resulted in significantly improved smoke persistence.
PL
W artykule przedstawiono znaczenie rozwoju technologicznego w kontekście nowych możliwości użycia lotnictwa w złożonym informatyczno-sieciowym, cyfrowym polu walki. Opisano rolę ciągłości obserwacji trójwymiarowego pola walki podczas realizacji operacji o panowanie w powietrzu. Wykazano, jak użycie broni precyzyjnego rażenia, bro- ni opartej na nowych prawach zdobyczy fizyki, rewolucja napędu lotniczego zmienia oblicze przyszłego pola walki, a w nim roli użycia lotnictwa.
EN
The article presents the significance of technological development in the context of new possibilities for using aviation in a complex, information– networked, digital battlefield. The role of continuous observation of three dimensional battlefield while perform- ing operations to gain the supremacy in the air was described. The article shows in what way the face of future battlefield and the role of aviation in it are transformed due to the application of precision weapons, weapons based on new achievements in physics and revolution in aviation propulsion systems.
PL
Panujące w naszym kraju ciche przyzwolenie na prowadzenie poszukiwań przez ludzi kierowanych jedynie chęcią pozyskania nowych znalezisk lub co gorsza, chęcią zysku, określanych mianem detektorystów lub poszukiwaczy skarbów, powoduje postępujące niszczenie dziedzictwa kulturowego. Taki stan rzeczy prowadzi także do degradacji stanowisk związanych z działaniami wojennymi z lat 1914–1918 i do utraty wielu informacji, jakie można pozyskać w trakcie badań terenowych, będących cennym uzupełnieniem wiedzy historycznej, a w wielu wypadkach jej znacznym rozszerzeniem. W związku z postępującą dewastacją zespołu pobojowisk zlokalizowanych w okolicach góry Kamień nad Jaśliskami oraz Jasiela (pow. krośnieński/sanocki) oraz niezadowalającym stanem badań na temat walk toczonych na obszarze zlokalizowanym na wschód od przełączy Beskid nad Czeremchą, po grzbiet Kiczery, zainicjowano rozległy projekt badawczy obejmujący ten teren. Jego głównym celem jest wypracowanie schematu interdyscyplinarnych i kompleksowych badań naukowych wraz z metodami ich upowszechniania wśród ludności lokalnej. Finalnym efektem projektu może się stać kompleksowy i oparty na wynikach analiz naukowych plan rewitalizacji tego terenu i nadania mu charakteru pomnika historii.
EN
The tacit consent prevailing in our country to conduct underground exploration by people known as treasure hunters, causes progressive destruction of cultural heritage. Those people are only guided by the success desire or even worse – a profit desire. This situation also leads to degradation of many sites related to the Great War 1914–1918 events and the loss of many information, that we can obtain in the course of methodic fieldwork, which are a valuable complement, and in many cases a significant expansion to historical knowledge. In view of the increasing devastation of the huge battlefields located in the vicinity of the Jaśliska village and Jasiel (county Krosno/Sanok), and in connection with the unsatisfactory state of research on the struggle in this area, an extensive research project covering the area has been started. Its main objective is to develop a scheme for interdisciplinary and comprehensive research and methods for its dissemination among local people. The final result of the project can become complex and based on the results of scientific analyzes, plan to revitalize the area and give it the character of a historical monument.
8
Content available remote Architecture of the battlefields. A typology
EN
The paper deals with artefacts – material works of architecture and sculpture – that are raised on battlefields to commemorate a military action, a victory, or a single hero. In the Mediaeval times churches and chapels were built on battlefields devoted to God in gratitude for victory, places of prayer for the fallen. The 19th c. in its rationalism operated with sculptural creations sometimes at a large architectural scale. Objects often were representations of meritorious persons. The 20th c. commemorates the victims with large cemetery complexes and monumental building arrays. Works dated in the 21st c. relate to situations of earlier history and no more are traditional figural monuments but try to create a spatial system of multisensory influence on the viewer. The paper presents cases of battlefields commonly concerned as historically most important. Existing commemorative arrays are characterized and their typology is proposed. Reflections on political manipulation with meaning and form of a monument are raised.
PL
Artykuł dotyczy artefaktów, materialnych dzieł architektury i rzeźby, które wznoszone są na polach bitew w celu upamiętnienia wydarzenia, zwycięstwa lub konkretnej postaci. W średniowieczu na polu bitwy zwykle wznoszono świątynie poświęcone Bogu z wdzięczności za zwycięstwo, albo też jako miejsce modlitwy za poległych. Wiek XIX w swoim racjonalizmie operował tworami rzeźbiarskimi, które niejednokrotnie ze względu na wielkie rozmiary skłonni jesteśmy zaliczyć do architektury. To często obiekty poświęcone zasłużonym postaciom. Wiek XX czci ofiary krwi, budując wielkie rozmiarami założenia cmentarne żołnierzy walczących armii. Dzieła, które powstają w XXI w., odnoszą się do sytuacji wcześniejszych historii i nie są już tradycyjnymi pomnikami, ale tworzą przestrzenny system wielozmysłowo oddziaływujący na odbiorcę. W artykule przedstawiono przypadki pól bitew ogólnie uznawanych za najważniejsze w historii ludzkości. Scharakteryzowano zrealizowane założenia komemoratywne i zaproponowano ich typologię. Omówiono polityczne manipulacje znaczeniem i formą pomnika.
PL
Artykuł przedstawia problematykę dotyczącą psychologicznych aspektów funkcjonowania człowieka w różnych rodzajach sytuacji, zwłaszcza działaniu żołnierzy w sytuacji pola walki. Autorzy wychodzą od psychologicznych teorii dotyczących środowiska i poprzez opisanie działania człowieka w sytuacjach i ich wpływu na jego późniejsze funkcjonowanie, starają się przybliżyć mechanizmy odpowiedzialne za kształtowanie sfery psychicznej człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania zawodu żołnierza.
EN
The article presents the issues concerning the psychological aspects of human functioning in different situations, with emphasis placed on the actions of soldiers in battlefield (combat) situations. The authors start with psychological theories about the environment and, by describing human activities in situations and their influence on a person's subsequent functioning, they attempt to explain the mechanisms responsible for shaping the human psychic sphere, with particular emphasis on a professional soldier.
EN
The system of integrated teleinformatic centres JASMIN produced by company TELDAT creates a uniform network centric platform in IP technology. JASMIN is based on international teleinformatic standards and NATO standardization agreements (STANAGs). The characteristic features of JASMIN are as follows: Security including a series of mechanisms protecting the network against attacks and unauthorised access. The most important ones include IPSec protocol allowing data coding and their integrity control and authentication. IPSec protocol allows the user’s (router’s, host’s) identification basing on certificates that contain public keys, authorized and stored by Authorization Centres. Multimedial character. The IP network initially forecast for data transmission through implementing new protocols, allows using various services: telephone, video conference interactive television. Telephone network protocols Voice over IP (VoIP), apart from voice transmission allow exchanging files, whereas interactive applications allow sharing the operator’s board in order to better exchange information and numerous other services such as telephone directory integration with database, prioritizing superiors' connections in emergency situations; Calibration that allows building the network from a few to a few hundred network ports developed on both small and large areas. A single container equipment allows developing several separate galvanically separable local networks which is the result of the module construction of JASMIN apparatus (or portable set). The experience gained during recent military missions show that military units deployed within peace missions have become multinational entities. They do not take part in typical combat operations with maintaining the front line and clearly defined zone of operations. They operate using the method of close formations located in long distances from each other. JASMIN through its calibration and satellite and radio communication assets may provide all needs in the area of teleinformatic support and is easy to transport into the theatre of operations (particularly the mobile version); Wireless access of combat group elements of high mobility such as command vehicles, armoured vehicles and fire assets which may be connected to the system through radio devices; Resistance to environmental conditions which means that the devices have technical characteristics ensuring the possibility of electronic devices operation in harsh climate conditions. These characteristics have been confirmed by tests in accredited in he proper area research laboratories.
PL
Działanie zespołowe UCAVs na sieciocentrycznym polu walki jest możliwe i w niedalekiej przyszłości stanie się standardem w operacjach szczególnie niebezpiecznych. Przedsięwzięcia takie sprowadzają czynnik ludzki do jedynie 20% udziału w całej misji. Dzięki temu na obszarze działań wojennych zyskuje się czas i możliwości na planowanie kolejnych działań. Ograniczenia w działaniu dużych formacji UCAVs są tylko kwestią wprowadzenia doskonalszego i bardziej złożonego algorytmu architektury współpracy.
PL
Jak chronić własnych żołnierzy przed działaniami psychologicznymi nieprzyjaciela? Co powinno stanowić istotę obrony psychologicznej własnych wojsk? Na czym polega przygotowanie żołnierza do warunków pola walki? Jakie obowiązują zasady skutecznej obrony psychologicznej? Jaka jest rola morale w obronie własnych wojsk przed działaniami psychologicznymi przeciwnika? Kto może dowódcy pomóc w przygotowaniu żołnierza do warunków pola walki?
EN
The article presents the history of attack and defence in limited visibility conditions in military conflicts of the 20th century. The author showed the attack and defence in night in conditions, and also technical developments applied successfully in this kind of actions in the 20th century that influenced them. The final part of the article concentrates on psychological aspects on contemporary battlefield in limited visibility conditions.
15
Content available remote Humanitaryzacja pola walki w erze społeczeństwa informacyjnego
EN
Essential dynamic changes undergo in almost all areas of social, political ant economic life in the contemporary world. We can see that the appearing of the information society is the most spectacular effect of the rapid scientific and technical progress of the recent years. In the first part of the article, the authors have presented general characteristics of the contemporary world referring mainly to the analysis of the most serious threats to personal and structural security. The terrorist era man has been depicted and also, basing on S. Huntington, the causes, idea and character of recent Islamic wars have been presented. In the second part of the article, the reusable automated systems that are introduced to the armament of the leading world armies have been described. As the last wars’ practice shows, their broader use (and the application of so called smart weapon) greatly contributes to minimize the losses, not only among own soldiers but also among the enemy soldiers and civilian population. Therefore, from the ethical point of view, we can notice a new moral value of the conducted military operations that shows a much greater than before respect to human life.
17
Content available remote Uzbrojenie i wyposażenie indywidualne żołnierza XXI wieku
PL
Wystąpienie nawiązuje do I Konferencji nt. Polska Wizja Przyszłego Pola Walki uściślając obszar rozwiązań do uzbrojenia i wyposażenia indywidualnego żołnierza w dającej się przewidzieć przyszłości. Jest także informacją o podjętych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie działaniach w tej dziedzinie. Podobne poglądy OBR SM na wizję przyszłego pola walki były przygotowane do referowania na konferencji „Problemy techniki uzbrojenia” w Ryni w 2003 r. (znajdują się w zeszycie naukowym WITU z 2003 r.).
18
Content available remote Programowalna radiostacja R3505
19
Content available remote Polska wizja przyszłego pola walki – możliwości i perspektywy
PL
Rozwój informacyjnych technologii, w tym zwłaszcza Internetu, stwarza nowe jakościowo możliwości działania organizacji i prowadzenia walki. Dotyczy to przede wszystkim sfery dowodzenia i zarządzania, która warunkuje możliwości wykorzystania nowoczesnych środków technicznych. Efektywne wykorzystanie tych środków wymaga jednak jakościowo nowego podejścia do realizacji systemów informacyjnych, stosowanego w armii USA oraz NATO. Na podstawie własnej analizy dostępnych dokumentacji przetargowych i procesu ofertowego porównano metody realizacji systemów informacyjnych w NATO i SZ RP. Wiedza Ster-Projekt S.A. wynikająca z realizacji kontraktów na rzecz NATO da się w pełni wykorzystać w urzeczywistnieniu programu PWPPW.
20
Content available remote Informatyzacja pola walki
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.