Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  time synchronization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Time server based on NMEA and SNTP Protocols
EN
Modern technical ship systems very often use information and communication technologies. One of the basic requirements of these systems is ensuring time synchronization that aim is to coordinate clocks of all devices working in a computer network. This requirement results from, among others, the necessity to log events with a unified timestamp. To achieve this goal, most frequently expensive time servers are used. This article presents an easy method of time synchronization, which can serve as a reserve or alternative solution to the methods currently used. That is why a proprietary software has been developed, allowing to expand the functionality of a PC so that it can operate as a time server. A time reference in proposed solution would be provided by a GPS receiver. The developed application allows, with the use of the NMEA protocol, to synchronize the current time with the GPS receiver and then, with the help of the SNTP protocol, to distribute it to all network devices operating on the ship.
PL
W ostatnich latach pojawia się coraz więcej szczegółowych wymogów legislacyjnych określających konieczność zapewnienia w systemach IT źródła czasu spełniającego określone uwarunkowania jakościowe. Dotyczy to różnych sektorów gospodarki, takich jak bankowość i rynki finansowe, telekomunikacja czy sektor energetyczny. Rozwój i rozpowszechnienie technologii teleinformatycznych i technologii od nich zależnych stwarza potrzeby dostarczenia bardzo precyzyjnych i niezawodnych usług synchronizacji czasu. Projekt e-CzasPL ma za zadanie dostarczyć usługi, które będą poszerzeniem i alternatywą dla stosowanych aktualnie rozwiązań i będą też bardziej wiarygodne, dzięki zwiększeniu niezawodności infrastruktury odpowiedzialnej za generację skali czasu ściśle powiązanej z polskim czasem urzędowym.
EN
In recent years, more and more detailed legislative requirements have appeared, which determine the need to provide IT systems with time signal sources, which meets specific technical and quality requirements. This applies to various economic sectors, such as banking and financial markets, telecommunication and the energy sector. The development and increasing dissemination of information and communications technology and dependent technologies, creates the need to provide very precise and reliable time synchronization services. The e-CzasPL project is geared towards providing services, that will be an extension and alternative to the commonly used time synchronization solutions and will be more trusted, along with improved performance and reliability of the infrastructure responsible for the generation of the timescale, closely related to the Polish legal time.
PL
W artykule przedstawiono kompletny system do akwizycji danych pomiarowych prądów i napięć w sieciach smart grid. Opisano elementy systemu oraz sposób dowiązania danych pomiarowych do skali czasu UTC. System może być wykorzystywany do realizacji funkcji zabezpieczeniowych, monitorujących oraz kontrolnych a także do wyznaczania synchrofazorów na potrzeby monitoringu i kontroli sieci dystrybucyjnych
EN
In the paper the complete system for acquisition of measured voltage and current data has been presented. The elements of the system have been described as well as the method of binding the data to UTC time scale. The system can be used for realization of protection, monitoring and control functions and for synchrophasors determination which can be used for monitoring and control of distribution grids.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono opis praktycznego wykorzystania technologii SV na przykładzie urządzeń firmy ABB. Do testów wykorzystano układ pomiarowy umożliwiający syntezę strumienia ramek danych SV IEC61850 oraz ich dostarczenie łączem Ethernet do dedykowanego portu komunikacyjnego urządzenia zabezpieczeniowego. Omówiono wpływ poprawnej synchronizacji czasu między urządzeniami wykorzystywanymi podczas badań na sposób działania układu automatyki zabezpieczeniowej.
EN
The article presents practical application of sampled values technology implemented in ABB’s devices. Tests were carried out with the use of measurement system capable of synthetization of SV data stream and its transmission through Ethernet link to dedicated communication port of protection device. The impact of proper time synchronization on presented system is discussed later in this paper.
PL
W artykule przedstawiono podsumowanie parametrów współczesnych, komercyjnych modułów nawigacji satelitarnej oraz przeanalizowano możliwość ich wykorzystania do synchronizacji czasu w bezprzewodowych sieciach czujników lub urządzeniach typu IoT. Szczególny nacisk położono na porównanie z sieciowymi protokołami synchronizacji czasu oraz analizę zużycia energii przez moduły.
EN
In the paper authors summarize parameters of modern, commercially available satellite navigation modules and their potential to be used as time reference source in wireless sensor networks or IoT devices. In particular comparison to network time synchronization protocols and analysis of modules’ power consumption is made.
PL
W artykule przedstawiono projekt, wykonanie i badania eksperymentalne systemu energooszczędnych, bezprzewodowych modułów pomiarowych, umożliwiających synchroniczny pomiar sygnałów z kilku oddalonych miejsc. Zaproponowano okresowy sposób transmisji pakietów, wykorzystujący zdefiniowane szczeliny czasowe oraz wprowadzanie modułu pomiarowego w stan obniżonego poboru mocy. Opracowany system pracuje w paśmie ISM 2,4 GHz, może transmitować pakiety danych jednocześnie z czterech modułów z częstotliwością 20 H z. Przy zasilaniu z baterii typu CR2032 (3 V) średnie zużycie prądu wynosi ok. 760 μA. Pakietowa stopa błędów dla szybkości modulacji 1 Mb/s, mocy nadajnika +4 dBm i 50 bajtów transmitowanych danych jest mniejsza niż 0,001.
EN
The article presents design, implementation and experimental research of the energy-efficient wireless sensor nodes. These nodes enable synchronous of signals measurement from several remote locations. A periodic method of packet transmission was proposed, using defined time slots and entering the nodes into a sleep state. The wireless system operates in the 2.4 GHz ISM band. It can transmit data packets simultaneously from four nodes with a 20 Hz frequency rate. When supplied from CR2032 (3 V) batteries, the average power consumption is approx. 760 μA. The packet error rate, for the 1 Mbps radio data modulation, +4 dBm Tx power and transmitted of 50 bytes, is less than 0.001.
7
PL
Odbiorniki systemów GNSS (GNSS - ang. Global Navigation Satellite Systems) mogą być wykorzystane do dokładnego znakowania czasem. W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań tanich modułów GNSS. Cena pojedynczego modułu wraz z anteną nie przekroczyła 100 złotych. Badania przeprowadzono pod kątem zastosowania odbiorników w układach synchronizacji czasu. Użyto trzech jednakowych modeli odbiorników GPS wyposażonych przez producenta w wyjścia 1PPS (1PPS - ang. 1 Pulse Per Second). Scharakteryzowano podstawowe parametry czasowe impulsów 1PPS, zmierzono odstępy czasowe pomiędzy impulsami dla poszczególnych par odbiorników. Pomiarów dokonano metodą oscyloskopową oraz za pomocą precyzyjnego miernika czasu i częstotliwości T3200U.
EN
The GNSS (GNSS - Global Navigation Satellite Systems) receivers can be utilized to obtain accurate time markers. The preliminary results of the cheap GNSS receivers’ tests are presented in the paper. The one receiver’s price (including antenna) does not exceed 30 $. The studies on the use of receivers in the time synchronization systems were executed. Three identical models of receiver modules were used. The 1PPS (1PPS - 1 Pulse Per Second) signals available on the receiver’s output were used. The 1PPS’s main time characteristics were described. Delay times between different receivers 1PPS signals were measured. Measurements were taken using 1 GHz oscilloscope and precise time/frequency counter T3200U.
PL
Celem badań zaprezentowanych w artykule było sprawdzenie czy możliwe jest zapewnienie dużej dokładności synchronizacji czasu przy częściowym wsparciu sieci w oparciu o model HRM-1 składający się z 12 szeregowo podłączonych urządzeń sieciowych wraz z wygenerowanym ruchem sieciowym. Badania wykazały, że dla obecnie stosowanych technologii mobilnych takich jak LTE TDD możliwe jest zapewnienie odpowiedniej jakości synchronizacji czasu. Natomiast dla LTE-A, w przyszłości, może stanowić to wyzwanie, które przy odpowiednich zabiegach projektowych będzie możliwe do sprostania.
EN
The aim of the presented study was to verify if it is possible to obtain high synchronization accuracy for network with partial timing support based on HRM-1 model, which was composed of 12 serial connected telecom grade switches along with generated traffic load. The results reviled that for current mobile technology like LTE-TDD it will be possible to maintain synchronization accuracy, while for future mobile networks like LTE-A might be more challenging, but with some network optimization able to achieved.
PL
Jednym z zastosowań sieci kratowych o niskiej przepływności jest diagnostyka maszyn. W tego typu aplikacjach, pożądaną funkcjonalnością jest synchronizacja czasu pomiarów w wielu węzłach, dająca możliwość korelacji danych z wielu punktów. W artykule zaprezentowano praktyczne podejście do realizacji takiej synchronizacji w sieci opartej o ZigBee PRO. Zaprezentowano przyjętą architekturę sieci, algorytm synchronizacji uwzględniający węzły zasilane bateryjnie, a także oszacowanie błędu synchronizacji wraz z omówieniem jego źródeł.
EN
One of the applications of low rate mesh networks is machine health diagnostics. In these applications one of the desired functionalities is measurement synchronization, that allows to correlate multipoint data. The article presents a practical approach to realization of such synchronization in a network based on ZigBee PRO. It presents the network architecture, the synchronization algorithm that recognizes battery powered nodes as well as the synchronization error assessment along with discussion of its sources.
PL
Platforma MicroTCA jest obecnie najszybciej rozwijającą się technologią modułowych systemów kontrolno – pomiarowych. Dostępne są wersje laboratoryjne, wojskowe i dla lotnictwa. Najnowsza wersja (MTCA.4) zapewnia wsparcie dla aplikacji wysokich częstotliwości, takie jak akceleratory cząstek, urządzenia radiokomunikacyjne i radarowe. Grupa badawcza PERG z Instytutu Systemów Elektronicznych wraz z partnerami z Europy i Polski bierze aktywny udział w tych pracach, m. in. w implementacji sub-nanosekundowego systemu synchronizacji czasu, dystrybucji zdarzeń i wysokich częstotliwości z użyciem technologii światłowodowej. Pozwala to znacznie zwiększyć możliwości platformy MTCA w aplikacjach rozproszonych systemów pomiarowych (np. technologie radarów pasywnych i aktywnych) oraz zapewnić w pełni deterministyczną pracę rozproszonych systemów sterowania (ang. hard real time).
EN
The MicroTCA platform is rapidly developing modular technology for measurement and control systems. There are available versions for laboratories, military and aviation. The newest release of the standard (MTCA.4) supports high frequency RF applications like particle accelerators, radio, telecom and radar. The PERG group together with partners from Europe and Poland takes active part in development process, i.e. implementation of sub-ns synchronization, event and RF distribution system over fibre networks. It enhances significantly capabilities of MTCA platform in distributed measurement systems (i.e. passive radars) and enables fully deterministic operation of hard real time control systems.
PL
W artykule przedstawiono technologię synchronizacji czasu pomiędzy urządzeniami w sieci Ethernet, z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588. Opisano układ, w którym zaimplementowano synchronizację czasu za pomocą IEEE 1588 oraz wyniki testów uzyskanej dokładności synchronizacji czasu. Uzyskana precyzja synchronizacji pozwala wykorzystać metodę do synchronizacji czasu w celu wyznaczania synchrofazorów.
EN
In the paper the technology of time synchronization in Ethernet network using IEEE 1588 protocol has been presented. The testing procedure has been described and experimental results, which show time synchronization precision, have been presented. The circuit implementing IEEE 1588 protocol has been described together with the test results of the obtained synchronization accuracy. The method can be used for time synchronization needed in synchrophasor determination.
EN
Time-stamped synchronized measurements offer tremendous benefits to electric power system applications. Synchrophasors require high-accuracy time-stamping of all the measurements in the power system. This paper discusses direct and indirect type of synchronization and presents hardware implementation of the time-source solution which can be used for precision time-stamping in Phasor Measuring Units (PMUs) to meet the rigorous requirements of the IEEE C37.118TM2011 Standard. In addition, functional testing is performed to verify the practicality of the proposed solutions.
PL
Zsynchronizowane w czasie pomiary oferują wiele możliwości zastosowań w systemie elektroenergetycznym. Urządzenia, które je realizują wymagają precyzyjnych źródeł czasu. W artykule omówiono bezpośredni i pośredni sposób synchronizacji czasu oraz przedstawiono sprzętową implementację źródła czasu dla urządzeń PMU spełniającą restrykcyjne wymogi standardu IEEE C37.118TM2011. Przeprowadzono również wybrane badania funkcjonalne dla weryfikacji poprawności tego rozwiązania.
EN
An overwhelming majority of equipment and automation systems which are used nowadays are still functioning as autonomous systems and are characterized by the so-called dedicated architecture. This means that for making decisions such devices use mostly signals and information from a local object, regardless of its coexistence with other objects in its most immediate (but also distant) environment. Therefore, the only means of ensuring the object’s proper functioning in the present and future conditions is the implementation of hardware structures and algorithms that will have a "territorial" character and will use additional signals and information from other power objects and surroundings. The paper presents conditions for the improvement and proper functioning of power system automation equipment both in the present and the expected future structure of the electric power sector.
PL
W przeważającej większości współczesne urządzenia automatyki pracują jeszcze jako struktury autonomiczne, charakteryzujące się tzw. architekturą dedykowaną. Oznacza to, że podejmowanie decyzji w takich układach opiera się głównie na lokalnym pozyskiwaniu sygnałów i informacji z najbliższego otoczenia, niezależnie od ich koegzystencji z obiektami sąsiednimi. Dlatego jedynym sposobem na zapewnienie ich właściwego funkcjonowania jest zastosowanie struktur sprzętowych i algorytmów działania o charakterze rozproszonym, pozyskujących informacje z innych obiektów elektroenergetycznych oraz ich otoczenia. W artykule dyskutowane są warunki poprawy i właściwego funkcjonowania urządzeń automatyki elektroenergetycznej w bieżącej i planowanej strukturze systemu elektroenergetycznego.
PL
W artykule przedstawiono bezrdzeniowy przetwornik prądowy pracujący na zasadzie cewki Rogowskiego z układem synchronizacji i przetwarzania wyników pomiarów. Omówiono zdalną pracę przetwornika i kryteria czasowe jego działania.
EN
In the article an air core current transducer working on Rogowski coil principle, integrated with the synchronization and signal processing circuit, has been presented. A remote operation of the transducer has been described.
EN
The continuous development of the ITC systems, especially industrial Ethernet network using the IEC 61850 protocol allows to building a distributed sensor networks for control and monitor temporary states of the power infrastructure. In the paper the construction of the intelligent current sensors, Measurement Units (MU) for the Smart Grid network has been presented. In the paper the circuit diagram of sensor and synchronization method of the analog to digital converter based on the UTC timestamps has been described. The presented method allows to synchronize intelligent current sensors with an accuracy better than 1 μs. The presented innovative synchronization method is characterized by a high level of resistance to disappearance and attack of the reference time signal. The measuring device MU design is based on the embedded Linux-platform and as a sensing element used air core current transducers based on Rogowski coil. The connection between the current transducers and the central unit is made using a fiber optic link. Built-in IEC-61850 server provides a real-time measurement value of the True RMS, harmonics spectrum and samples value. The intelligent current transducers in addition to being used in the MUs create also new possibilities in the substation construction like the possibility to place the Autonomous Sensors in large distance from Intelligent Electronic Devices that are located in the substation.
PL
Ciągły rozwój systemów teleinformatycznych, zwłaszcza przemysłowych sieci Ethernet wykorzystujących protokół IEC-61850, pozwala na budowę rozproszonych sieci sensorycznych do kontrolowania i monitorowania chwilowego stanu pracy infrastruktury elektroenergetycznej. W prezentowanej publikacji przedstawiono budowę inteligentnego sensora prądu jako jednostki Measurement Units (MU) sieci Smart Grid. Omówiono budowę poszczególnych bloków sensora oraz sposób synchronizacji przetwornika analogowo- cyfrowego za pomocą wzorcowego sygnału znaczników czasu UTC. Przedstawiona metoda pozwala na synchronizację inteligentnych sensorów prądowych z dokładnością lepszą od 1 μs. Przedstawiona innowacyjna metoda i układ synchronizacji charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na zanik i atak na referencyjny sygnał czasu. Budowa urządzenia pomiarowego MU została oparta na platformie z wbudowanym systemem operacyjnym Linux, a jako element pomiarowy prądu wykorzystano bezrdzeniowy przetwornik pracujący na zasadzie cewki Rogowskiego. Połączenie między przetwornikiem prądowym a jednostką centralną jest wykonane za pomocą łącza światłowodowego. Wbudowany serwer IEC-61850 udostępnia dane o wartościach skutecznych i harmonicznych oraz próbkach sygnału. Zaprezentowane rozwiązanie inteligentnych przetworników prądu oprócz zastosowania jako układu MU daje również nowe możliwości w konstrukcji rozdzielni, m.in. umożliwia umieszczenie autonomicznych sensorów prądowych ze znacznej odległości od innych urządzeń rozdzielni i sterowników polowych.
PL
Omówiono metodę oraz urządzenia do dostarczania precyzyjnego sygnału w celu wyznaczania synchrofazorów.
EN
The paper discusses a method and devices for precision signal delivery for synchrophasor measurement.
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję bezrdzeniowych przetworników prądowych pracujących na zasadzie cewki Rogowskiego, wykonanych w technologii wielowarstwowych obwodów drukowanych. Zaprezentowano zastosowanie tych przetworników w rozdzielnicach energetycznych automatyzowanych zgodnie ze standardem IEC 61850. Bezrdzeniowe przetworniki prądowe w połączeniu z układami przetwarzania sygnału tworzą Autonomiczne Sensory, co daje nowe możliwości w konstrukcji rozdzielni, m.in. umożliwia umieszczenie Autonomicznych Sensorów Prądowych w znacznej odległości od innych urządzeń rozdzielni.
EN
The purpose of this paper is to describe a problem of precise time synchronization between elements in a distributed automation system. At the beginning, to present current state of art, Network Time Protocol is described. Further, the main focus is placed on describing this problem in context of systems in which interconnection is done with RS-485 serial communication. The issue is presented based on the solution used for active power calculations in a modular motor control system. In this case, to determine the power factor, precise calculation of the delay between voltage and current zero crossings measured by discrete modules is required. The developed solution of this problem can be extended to most of distributed systems interconnected with a serial interface. Further in the article the method to validate algorithm accuracy for different voltage and current plots was presented.
PL
W artykule opisano zagadnienie precyzyjnej synchronizacji czasowej elementów rozproszonego systemu automatyki przemysłowej. W pierwszej części zostały zaprezentowane dostępne rozwiązania umożliwiające monitorowania zależności czasowych pomiędzy zdarzeniami w rozległej sieci komunikacyjnej. Jako przykład opisano działanie Network Time Protocol (NTP) służącego do synchronizacji czasowej urządzeń w sieci Internet. W dalszej części publikacji główny nacisk został położony na opisanie systemów w których komunikacja odbywa się przy użyciu magistrali szeregowej opartej o interfejs RS-485. Problem przedstawiono na podstawie synchronizacji czasowej pomiarów napięcia i prądu dla celów wyznaczenia mocy czynnej w modułowym systemie sterownika silników elektrycznych. Wynalezione rozwiązanie tego zagadnienia zostało zgłoszone jako patent i może być rozszerzona na większość systemów rozporoszonych w których wymiana danych odbywa się przez interfejs szeregowy. W kolejnej części przedstawiono rozwiązanie pozwalające na walidację dokładności algorytmu dla różnych przebiegów prądu oraz napięcia. Aby nie wpływać na poszczególne elementy systemu testy oparto na obserwacji danych wymienianych pomiędzy elementami systemu.
PL
Przedmiotem pracy jest opis techniczny modułu odbiornika radiowego sygnału synchronizacji czasu DCF 77,5 kHz implementowanego w układzie programowalnym FPGA. Dzięki zastosowaniu tego modułu w tworzonym urządzeniu opartym o układ programowalny możliwa jest automatyczna synchronizacja czasu w implementowanym systemie. Praca ta opisuje także sposób projektowania takiego urządzenia z wykorzystaniem narzędzi zawartych w pakiecie Active-HDL.
EN
The theme of this article is a technical description of time synchronization signal receiver (DCF 77.5 kHz). Which was designed using a VHDL language and implemented in FPGA device. This module could be used to synchronize any digital system implemented in FPGA. This article describe also tools which are included in Active-HDL.
20
Content available remote Metody synchronizacji czasu w sieciach komputerowych
PL
Artykuł prezentuje metody synchronizacji czasu w sieciach komputerowych, tj. metodę Cristiana, algorytm z Berkeley oraz Network Time Protocol (NTP). Omawia także model Lamporta oraz zegary logiczne. Opisane metody są ogólnie stosowane w sieciach komputerowych. Ponadto protokół NTP jest międzynarodowym standardem używanym do synchronizacji czasu przez sieć Internet, za pomocą modemów telefonicznych, radia oraz satelity.
EN
This article presents time synchronization methods used in computer networks. Cristian method, algorithm from Berkeley and Network Time Protocol (NTP) arę described. Article also describes Lamporfs happened-before relation and logical clocks. Described methods arę widely deployed in computer networks. Moreover NTP is international standard to synchronize clocks via Internet, telephone modems, radios and satellites.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.