Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kołysania mocy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia szerokie możliwości wykorzystania programu PSCAD/EMTDC jako narzędzia pozwalającego na symulowanie przebiegów powstałych w wyniku kołysań mocy. Zaprezentowano dwie metody modelowania zjawiska, opartą na matematycznym opisie zmian napięć źródłowych oraz z wykorzystaniem modelu generatora synchronicznego. Przedstawiono symulacje wpływu automatyki zabezpieczeniowej na zachowanie stabilności lokalnej turbozespołu. Zaprezentowano możliwość praktycznego wykorzystania wyników symulacji w badaniu wpływu kołysań mocy na zabezpieczenia odległościowe.
EN
This thesis shows wide possibility of using PSCAD/EMTDC to simulate waveforms caused by power swing. There were presented two different methods of modeling this phenomena. based on the mathematical description of sources voltages changing and using the model of a synchronous generator. Presented simulations of power system automation influence to maintain the local stability of turbine set. Possibilities of utilize of simulation results, in powers swing influence on distance protection was shown.
PL
Zabezpieczenia odległościowe są jednymi z podstawowych zabezpieczeń stosowanych do ochrony przed skutkami zakłóceń linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć. Ponadto są one wykorzystywane, jako zabezpieczenia rezerwowe, do ochrony innych elementów systemu elektroenergetycznego (SEE) takich, jak: transformatory sieciowe, duże generatory, bloki wytwórcze generator-transformator, sprzęgła szyn stacji. Mimo stosowania w coraz szerszym zakresie zabezpieczeń odcinkowych do ochrony linii przesyłowych rola zabezpieczeń odległościowych jako „drugich” zabezpieczeń podstawowych nie będzie malała. Zabezpieczenia odległościowe mimo ciągłego udoskonalania ich algorytmów pomiarowo-decyzyjnych mogą nie działać poprawnie. Należy podkreślić, że pod pojęciem „zabezpieczenie odległościowe” rozumie się obecnie urządzenie mikroprocesorowe, które ma w swoich algorytmach wewnętrznych zaimplementowane (oprócz podstawowej funkcji zabezpieczenia odległościowego) również funkcje dodatkowe wspomagające działanie funkcji podstawowej w stanach zakłóceniowych. Z punktu widzenia zabezpieczeń jako „typowe” zakłócenia w SEE można uznać zwarcia metaliczne lub zwarcia o małej rezystancji przejścia w chronionym elemencie SEE. Do nietypowych stanów zakłóceniowych, w których funkcja zabezpieczenia odległościowego może działać niezgodnie z oczekiwaniami można zaliczyć: kołysania mocy, zwarcia występujące podczas kołysań mocy w trakcie działania blokady kołysaniowej, zmiany obciążeń ruchowych powodujących powolne zmiany impedancji ruchowej, które mogą być mylnie uznane za kołysania mocy, zwarcia wysoko-oporowe, kołysania mocy podczas przerwy bezprądowej cyklu SPZ 1-fazowego. Zadaniem dodatkowych funkcji w zabezpieczeniach odległościowych jest wspomaganie podstawowej funkcji zabezpieczenia odległościowego w nietypowych stanach zakłóceniowych SEE. Do funkcji dodatkowych „wspomagających” podstawową funkcję zabezpieczenia odległościowego można zaliczyć: funkcję blokady kołysaniowej (główny przedmiot zainteresowania w niniejszej monografii), funkcję telezabezpieczenia, funkcję blokady przed załączeniem na zwarcie, funkcje prądowe, funkcje napięciowe, funkcję rezerwy wyłącznikowej i inne. W monografii opisano wyniki analizy wybranych stanów zakłóceniowych wpływających na poprawność działania zabezpieczeń odległościowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy zaproponowano odpowiednie układy testowe i zestawy badań funkcji blokad kołysaniowych. Wykonano badania funkcji blokady kołysaniowej wybranego przekaźnika odległościowego. Do wykonania zaproponowanych badań wykorzystano modele testowe zbudowane w programie PSCAD/EMTDC oraz zbudowany symulator IEn-RTS działający w czasie rzeczywistym zjawisk dynamicznych w SEE. Na podstawie przeprowadzonych badań wyciągnięto wnioski odnośnie poprawności działania badanej funkcji blokady kołysaniowej.
EN
Distance protection is one of the basic safeguards used to protect high voltage overhead lines from the effects of disturbances, In addition, they are used as backup protection to protect other elements of the power system such as network transformers, large generators, generator-transformer generator blocks, station bus couplings. Despite the increasingly widespread use of differential-current and phase-comparision protection for transmission line protection, the role of distance protection as “secondary” basic safeguards will not be reduced. Distance protection despite the continuous improvement of their algorithms and logic operation may not work selectively. It should be emphasized that the term “distance protection” is understood to mean a microprocessor device which has in its internal algorithms in addition to the basic distance protection function also additional function algorithms supporting its operation in fault states. From a security point of view, as “typical” disturbances in the power system, one can consider metallic short circuits or low-resistance short circuits with in the protected element of the power system. For unusual disturbance states, in which the distance protection function may not work as expected, you can include: power swings, short circuits occurring during power swings during the power swing blocking function action, changes causing slow changes in the load impedance, which may be mistaken for power swings, high-resistive short circuit, power swings during dead time single-phase automatic reclosing cycle. The task of additional functions in distance protection algorithms is to support the basic distance function in atypical disturbances of the power system. The additional functions "supporting" the basic distance function of the distance protection include the power swing blocking function, the transfer trip logic, switch on to fault logic, current functions, voltage functions, breaker failure protection function and others. The monograph describes the results of the analysis of selected disturbance states affecting the selectivity of distance protection and occurring during power swings. Based on the analysis, appropriate test systems and test sets for the power swing blocking function were proposed. The power swing blocking lock function of the selected distance relay has been tested. The test models built in the the PSCAD/EMTDC software and the buil-in IEn-RTS simulator operating in real-time dynamic phenomena in the power system were used to perform the proposed tests. Based on the tests, conclusion were drawn regarding the correctness of the power swing blocking function being tested.
EN
The paper discusses the problem of malfunctioning of under-impedance protections of power units and conventional power swing blocking solutions for these protections during power swings. Typical solutions of under-impedance protection (21g) and distance protection (21s) of generating units and of power swing blocking for these protections are presented. Some most likely situations of the development of asynchronous power swings are identified, which may lead to malfunction of conventional power swing blocking, and – consequently – to unnecessary activation of the power unit protections. In view of this hazard the article proposes an unconventional power swing blocking solution designed for the under-impedance protections, and presents example results of its operation’s simulation.
PL
Autor przedstawia problem nieprawidłowego działania zabezpieczeń podimpedancyjnych jednostek wytwórczych oraz konwencjonalnych rozwiązań blokad kołysaniowych tych zabezpieczeń w czasie kołysań mocy. Zaprezentowano typowe rozwiązania zabezpieczeń impedancyjnych (21g) i odległościowych (21s) jednostek wytwórczych oraz blokad kołysaniowych tych zabezpieczeń. Wskazano wybrane, najbardziej prawdopodobne sytuacje rozwijania się asynchronicznych kołysań mocy, w czasie których może dochodzić do nieprawidłowego działania konwencjonalnych blokad kołysaniowych, co będzie prowadzić do zbędnego działania omawianych zabezpieczeń jednostki wytwórczej. W związku z powyższym zagrożeniem w artykule zaproponowano niekonwencjonalne rozwiązanie blokady kołysaniowej przeznaczone dla zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków i przedstawiono przykładowe wyniki symulacji jej działania.
4
Content available A Method of Power System Static Stability Analysis
EN
The paper reports on a study of changes in a power system’s operating parameters under a rise in its load. The results of these and similar studies may lead to an expansion of current views on a grid’s stiffness, its stability and conditions for power swings development in the system. Power swings are often the beginnings of widespread system failures.
PL
Treść artykułu dotyczy badania zmian parametrów pracy systemu elektroenergetycznego w warunkach narastania jego obciążenia. Wyniki tych i podobnych badań mogą prowadzić do rozszerzenia aktualnych poglądów na temat sztywności sieci, jej stabilności i warunków postawania kołysań mocy w systemie. Kołysania mocy często stanowią początek rozległych awarii systemowych.
PL
Treść artykułu dotyczy badania zmian parametrów pracy systemu elektroenergetycznego w warunkach narastania jego obciążenia. Wyniki tych i podobnych badań mogą prowadzić do rozszerzenia aktualnych poglądów na temat sztywności sieci, jej stabilności i warunków powstawania kołysań mocy w systemie. Kołysania mocy często stanowią początek rozległych awarii systemowych.
EN
Contents of the paper are regarding examining changes of work parameters of the power system in conditions of growing of power flows in the system. Results of the ones and of the similar examinations can conduct to the broadening of current views about the stiffness of the network, her stability and conditions of coming into existence of power swinging in the system. The power swinging often constitute the beginning of extensive system breakdowns.
PL
W artykule opisano przyczyny nieprawidłowego działania oraz sposoby badania funkcji blokad kołysaniowych w które wyposażone są zabezpieczenia odległościowe. Zaproponowano badania, jakim powinny podlegać blokady w celu sprawdzenia poprawności ich działania. Przedstawiono propozycje układów testowych, które mogą zostać wykorzystane do badania blokad. Opisano budowę symulatora działającego w czasie rzeczywistym zjawisk, który może zostać wykorzystany do badania blokad kołysaniowych. Pokazano przykładowe wyniki badań przekaźnika elektroenergetycznego wykonane za pomocą symulatora.
EN
The paper describes the causes of malfunction and how to test power swing blocking functions fitted to the distance protections relays’. Tests have been proposed, which should be subject to the power swing blocking functions to validate their operation. The test systems have been proposed that can be used to test the power swing blocking functions. Describes the construction of real time simulator, which can be used to test the power swing blocking functions. Shown are examples of protection relay test results performed using the simulator.
PL
Artykuł dotyczy badania zmian parametrów pracy systemu elektroenergetycznego w warunkach narastania jego obciążenia. Wyniki tych i podobnych badań mogą prowadzić do rozszerzenia aktualnych poglądów na temat sztywności sieci, jej stabilności i warunków postawania kołysań mocy w systemie. Kołysania mocy często stanowią początek rozległych awarii systemowych.
EN
Presented is here the research on changes of a power system working parameters in conditions of the growing power flow. The results of these and similar examinations can lead to broadening of actual ideas concerning network stiffness, its stability and conditions in which the power swing in a system emerges. Power swings become often the beginning of major system breakdowns.
EN
The paper presents the results of the analysis of a real disturbance that took place in one of the Polish power plant substations. The fault was caused by the short-circuit that occurred near the power plant bus-bars. As a consequence, change in the power grid configuration occurred and one of two generators working in the power plant lost the synchronism. As a result of power swings, the unwanted operation of the unit distance protection occurred. This caused unwanted tripping of that unit. The paper gives a shortened analysis of the impedance trajectories at the time of the disturbance.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy zakłócenia, jakie miało miejsce w jednej ze stacji przyelektrownianych, do której przyłączone były dwa bloki dużej elektrowni systemowej. Zdarzenie zostało wywołane zwarciem w polu transformatora łączącego szyny 110 kV i 400 kV tej stacji. W jego następstwie doszło do zmiany konfiguracji sieci, która doprowadziła do utraty synchronizmu jednego z generatorów, a ostatecznie do całkowitego wyłączenia jednego z bloków elektrowni po zbędnym działaniu zabezpieczeń w czasie kołysań mocy.
PL
W referacie przedstawiono wyniki analizy zakłócenia jakie miało miejsce w jednej ze stacji przyelektrownianych, do której przyłączone były dwa bloki dużej elektrowni systemowej. Zdarzenie zostało wywołane zwarciem w polu autotransformatora łączącego szyny 110 kV i 400 kV tej stacji. W następstwie zwarcia doszło do zmiany konfiguracji sieci, co doprowadziło do utraty synchronizmu jednego z generatorów, a ostatecznie do całkowitego wyłączenia jednego z bloków elektrowni po zbędnym działaniu zabezpieczeń w czasie kołysań mocy.
EN
The paper presents the results of the analysis of the real disturbance that took place in one of the polish power plant substations. The incident was caused by the short-circuit that occurred near the power plant bus-burs. As a consequence, change of the power grid configuration has occurred and one of two working in the power plant generators lost the synchronism. As a result of power swings, the unwanted operation of the unit distance protection has occurred. This caused unwanted tripping of that unit. The paper gives the short analysis of the impedance trajectories in time of the disturbance.
PL
Przedstawiono problemy związane z niewłaściwym działaniem zabezpieczeń impedancyjnych i odległościowych bloku oraz blokad kołysaniowych tych zabezpieczeń
EN
The paper presents problems connected with improper operation of impedance and distance protections of the power unit and swinging locks of these protections.
EN
The paper describes testing of distance protection relays’ power swing blocking functions (schemes). Basic and extended scopes of tests are proposed for power swing blocking functions. Test systems are proposed, and test modules of microprocessor tester software are described, which can be used for testing power swing blocking functions.
PL
W artykule opisano sposoby badania blokad kołysaniowych zabezpieczeń odległościowych. Zaproponowano badania, jakim powinny podlegać blokady kołysaniowe w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Przedstawiono propozycje układów testowych oraz opisano moduły testowe oprogramowania testera mikroprocesorowego, które mogą zostać wykorzystane do badania blokad kołysaniowych.
EN
The paper discusses out-of-step protection systems such as: generator pole slip protections, out of step tripping protections, distance protections of step-up transformer, distance protections of transmission lines and transformers, power swing blocking, and special out-of-step protection. It is shown that all these protections make up a protection system, to which a setting concept uniform for the entire power system has to be applied. If a power system is inappropriately equipped with these protections, or their settings are inappropriate, they may operate unselectively, thus contributing to the development of power system blackouts. In the paper the concepts for a real power system are given for the two stages: target stage fully compliant with selectivity criteria, and transitional stage between the current and target stages.
PL
W artykule omówiono zabezpieczenia związane z kołysaniami mocy, takie jak: zabezpieczenia generatorów od poślizgu biegunów, zabezpieczenia rozcinające od pracy asynchronicznej w sieci, zabezpieczenia odległościowe bloków generator-transformator, zabezpieczenia odległościowe linii przesyłowych i transformatorów, blokady kołysaniowe, automatyka przeciwkołysaniowa. Wykazano, że zabezpieczenia te stanowią łącznie system zabezpieczeń, wobec którego musi być stosowana koncepcja nastawień, jednolita dla całego systemu elektroenergetycznego. Przy nieodpowiednim wyposażaniu systemu elektroenergetycznego w te zabezpieczenia lub ich nieodpowiednim nastawianiu mogą one działać nieselektywnie, przyczyniając się do rozwoju awarii systemowych. Podano koncepcję dla dwóch etapów: etapu docelowego, spełniającego w pełni warunki selektywności, oraz etapu przejściowego między stanem aktualnym a docelowym.
EN
This paper presents the problem of the risk of an unnecessary tripping of a generation unit’s underimpedance protection functions in circumstances of generator power swings following elimination of long-lasting fault in the external power grid. The fi rst part describes typical solutions of a generator impedance protection function (21e) and unit distance protection function (21s). Starting characteristics of these protection functions are shown, as well as their typical operating logics and ways of calculating their settings. Then exemplary (the most common) solutions of unit under-impedance relays power swing blocking functions are described. Following this introduction, the issues of the threat of unnecessary operation of fast-tripping protection zones of 21e and 21s protection functions are described, which arises in the circumstances of generator asynchronous power swings occurring after elimination of long-lasting faults in the grid supplied by the power unit. The paper also shows that the available power swing blocking functions may not be able to correctly detect the described conditions, thus allowing the unnecessary operation of under-impedance relays. How an impedance calculation algorithm aff ects the impedance trajectory seen by a protection relay is also presented.
PL
W artykule przedstawiono problem ryzyka zbędnego działania zabezpieczeń podimpedancyjnych jednostki wytwórczej, w czasie kołysań mocy następujących po długo likwidowanych zwarciach w sieci zewnętrznej. W pierwszej części opisano zabezpieczenie impedancyjne generatora (21e) i odległościowe bloku (21s). Pokazano charakterystyki rozruchowe, logiki działania i sposób nastawiania tych zabezpieczeń. Następnie opisano przykładowe (najczęściej stosowane) rozwiązania blokad kołysaniowych zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku. Po powyższym wprowadzeniu opisano problematykę zagrożenia zbędnym działaniem szybkodziałających stref zabezpieczeń 21e i 21s, jakie powstaje w chwili rozwijania się asynchronicznych kołysań generatora, następujących po przedłużającej się likwidacji zwarć w sieci, na którą pracuje blok. W artykule pokazano też, że dostępne blokady kołysaniowe mogą nie być w stanie poprawnie wykryć opisywanej sytuacji, dopuszczając do zbędnego działania powyższych zabezpieczeń. Pokazano też, jak na trajektorię impedancji widzianą przez przekaźnik wpływa zastosowany algorytm wyznaczania impedancji.
PL
Opisano sytuacje i czynniki, które mogą mieć wpływ na niepoprawne działanie blokad przeciwkołysaniowych w zabezpieczeniach odległościowych.
EN
The author describes situations and factors that could result in incorrect operation of surge guards in distance protections.
PL
Przedstawiono rozwiązania blokad przeciwkołysaniowych stosowanych w zabezpieczeniach odległościowych.
EN
The paper presents surge guard solutions that are used in remote protective equipment.
PL
W artykule zaprezentowano badania układu sterownia grupowego pozwalającego na ograniczenie kołysań mocy małych zespołów wytwórczych pracujących w systemie elektroenergetycznym. Koncepcja układu sterowania opiera się na teorii stabilizatorów systemowych. W procesie optymalizacji wyznaczono parametry stabilizatorów systemowych w zespołach wytwórczych dużej mocy (w pierwszym etapie) oraz optymalne wartości współczynników wagowych regulatora elektrowni wirtualnej (w drugim etapie) z punktu widzenia tłumienia kołysań elektromechanicznych w SEE. W obu etapach do obliczeń wykorzystano algorytm genetyczny.
EN
The paper presents investigations of a group control system enabling the damping of power swings of small generating units operating in the electric power system. The idea of the control system is based on the theory of system stabilizers. There were determined the parameters of system stabilizers used in high-power generating units (at the first stage) and the optimal values of the weighting coefficients of the virtual power plant regulator (at the second stage) from the point of view of damping electromechanical swings in the power system. A genetic algorithm was used for computations at both stages.
PL
W trzeciej części opracowania dotyczącego systemu zabezpieczeń związanego z kołysaniami mocy w SEE przedstawiono m.in. koncepcje zmniejszające ryzyko powstawania awarii systemowych oraz bezpieczeństwo pracy systemu. Koncepcje te potwierdzono wynikami symulacji komputerowej pracy zabezpieczń w systemie testowym. Poprawne funkcjonowanie systemu zabezpieczeń związanych z kołysaniami mocy jest uwarunkowane przyjęciem jednolitej koncepcji tego systemu - stwierdzono w konkluzji artykułu.
EN
It is third part of the paper relating to the out-of-step protection system. On the beginning it is explained how the out-of-step protection can split the network in the predetermined places after severe power swings. Later the whole out-of-step protection system is described and the concepts of using this system are described. One of them is recommended for practical application. Finally an example of computer simulation is described.
PL
Jest to drugi z cyklu trzech artykułów o charakterze wzbogacającym wiedzę zawodową poświęcony zabezpieczeniom związanym z kołysaniami mocy. W tej części omówiono zabezpieczenia odległościowe linii przesyłowych i rozdzielczych wysokiego napięcia, transformatorów sieciowych oraz bloków generator - transformator. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania blokad przeciwkołysaniowych w tych zabezpieczeniach oraz omówiono zasady ich działania i dobierania nastaw.
EN
It is the second part of the paper relating to the out-of-step protection system. It describes the distance protection of the high voltage transmission and distribution lines, transformers, block of the generators and transformers. The paper explains how power swing blocking should be used to these protections in order to precent their maloperation or unnecessary tripping of the network elements.
PL
W artykule opisano wpływ międzyfazowego sterownika mocy IPC na kołysania mocy pomiędzy podsystemami. Podano sposoby regulacji przesyłu mocy tym sterownikiem, łącznie z wzorami na dobór elementów. Również przedstawiono jego właściwości wykorzystując kątowe charakterystyki mocy oraz wykresy wektorowe prądów i napięć.
EN
The influence of interphase power controller (IPC) on hunting of active power between under - systems is described in this article. One gives the method of control of transmitted active power by IPC. The formulas described selection of parameters of elements is given. the properties of IPC on base of angle power characteristic and of voltages and currents vectors diagram are discussed in this article.
PL
Zainicjowane na poczatku lat 90. ubiegłego wieku w UAS badania nad zastosowaniem elektroniki wielkiej mocy dla sterowania i optymalizacji warunków pracy systemów elektroenergetycznych - FACTS przyniosło oczekiwane rezultaty. Dziś sterowniki FACTS, począwszy od kompensatorów statycznych - SVC po zintegrowany sterownik mocy - UPFC, coraz częściej są przedmiotem zainteresowań energetyki krajowej, szczególnie w środowisku naukowo-badawczym. Stąd z satysfakcją publikujemy niniejszy artykuł będący kontynuacją tematyki z zakresu współczesnych układów sterowania systemem elektroenergetycznym zapoczątkowaną na naszych łamach przez prof. G. Plenzlera.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.