Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  matryca cementowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań dotyczących samozagęszczalnych kompozytów o matrycy cementowej. Opisano także zagadnienia związane z technologią betonów samozagęszczalnych. Omówiono ich właściwości, czym powinny się charakteryzować oraz kwestie ich produkcji.
EN
The article presents the results of preliminary research on self-compacting composites with a cement matrix. The issues related to the technology of self-compacting concretes are also described. Their properties and desired characteristics as well as issues of their production are discussed.
PL
Zbadano matrycę cementową, wzmocnioną włóknami szklanymi, jako odpowiedniego materiału do naprawy uszkodzonych konstrukcji. Zastosowano dwa podejścia do projektowania mieszanek: w pierwszym z nich stosowano konwencjonalną zaprawę, w drugim różne proporcje cementu i piasku, w celu wyboru najlepszej mieszanki. Osiągnięto korzystny stosunek urabialności z zawartością włókien. Stwierdzono, że stosunek cementu do piasku jest kluczowy dla urabialności mieszanki i powinien zawierać się w zakresie od 0,4 do 0,5. W doświadczeniach stosowano trzy długości włókien – 3, 6 i 12 mm. Przeprowadzono próby ściskania i zginania oraz zbadano zmiany skurczu, dla różnych zawartości i długości włókien. Stwierdzono poprawę wytrzymałości na zginanie zapraw cementowych wzmocnionych włóknami szklanymi, zwłaszcza gdy długość włókien zwiększono do 12 mm, w przypadku ich zawartości wynoszącej 2%. Wytrzymałość na ściskanie zmniejszyła się wraz z większą zawartością włókien.
EN
The cement matrix reinforced with glass fibres was studied as a suitable material for the repair of damaged structures. Two approaches to mixture designs were tested: the first used a conventional mortar and the second with various cement-sand ratios to optimise the mixture. A compromise between the workability and high fibre ratio was achieved. Cement/sand ratio was found to be crucial for the workability of the mixes, with optimal values within the range 0.4-0.5. Three fibre lengths: 3, 6, and 12 mm were tested. Compression and flexural tests were carried out as well as the measurements of shrinkage evolution, which is a critical factor. Improvement was observed in the flexural behaviour of glass fibres reinforced cement mortars when the fibre length was increased to 12 mm with a glass fibre content of 2%. However, the compressive strength decreased with higher fibre content.
PL
Artykuł poświęcony jest badaniom zmian budowy i składu strefy przejściowej pręta stalowego z matrycą cementową po różnym czasie eksploatacji od 3 miesięcy do 40 lat. Stwierdzono, że najpierw jony żelaza ze stali dyfundują do matrycy cementowej i reagują z jonami wapnia z utworzeniem uwodnionego żelazianu wapnia. Są dwie drogi powstawania uwodnionego żelazianu wapnia: reakcja jonów żelaza z jonami wapnia w strefie pierwotnie zajmowanej przez portlandyt. A druga jest przemianą fazy C-S-H przez jony żelaza, które stopniowo zastępują krzem. W późniejszym okresie zachodzi dyfuzja jonów wapnia do warstewki pasywacyjnej, a nawet do stali, z dalszą zmianą składu strefy przejściowej. Jednak nie powoduje to zmiany wiązania matrycy cementowej ze stalą, które nawet po 80 latach jest dobre i wynosi od 3 MPa do 4 MPa. A więc zachodzące zmiany składu strefy przejściowej nie powodują wzrostu porowatości w tej strefie i zmiany jej wytrzymałości. Natomiast warstewka pasywacyjna na stali tworzy się powoli, prawdopodobnie bezpośrednio po związaniu betonu. Po trzech miesiącach twardnienia około 30 % powierzchni stali jest pokryte tą warstewką. Po trzydziestu latach warstewka pasywacyjna na stali utrzymuje się w bardzo dobrym stanie, lecz po 40 latach rozpoczęcie jej niszczenia jest już widoczne, a po 80 latach jest już prawie całkowicie zniszczona. Jednak nawet po tym okresie nie znaleziono nawet śladów rdzy na stali po tym okresie.
EN
The paper is devoted to the research of the interfacial transition zone steel bar – cement matrix changes in reinforced concrete after different time of exploitation from 3 months to forty years. It was found that firstly iron ions from steel are diffusing into cement matrix and reacting with calcium ions with hydrated calcium ferrite formation. There are two routs of hydrated calcium ferrite formation: the reaction of calcium and iron ions in the zone previously occupied by portlandite. The second is the transformation of the phase C-S-H by iron ions, which are substituting gradually the silica. Later the calcium ions diffusion into the passive film on steel and even into the steel are occurring with the hydrated calcium ferrite formation and the farther changes of ITZ are causing. However, even after eighty years, the bond of steel with cement matrix is very good, and measured value is in the range 3 MPa to 4 MPa. Thus these processes are totally changed the ITZ composition, however, without porosity increase and with good bond of steel bars with concrete. On the steel bars the passive film is starting slowly to be formed, probably immediately after the beginning of concrete hardening. After three months of the reinforced concrete curing about 30% of steel surface became covered by this film. After thirty years the passive film on steel is remaining in the very good state, after forty years the beginning of destruction starts to be visible, but after eighty years became almost totally destructed. Despite the passivation film destruction no trace of rust was found even on the steel bars in eighty years old reinforced concrete.
PL
Skurcz autogeniczny wraz z innymi czynnikami wpływającymi na skurcz całkowity może doprowadzić do zarysowania i spękania konstrukcji w czasie jej eksploatacji nawet bez udziału obciążeń zewnętrznych. W artykule przedstawiono skuteczność wykorzystania znormalizowanych metod pomiarowych pod kątem dokładności i kompletności rejestracji skurczu autogenicznego zaczynów, zapraw i betonów. Na podstawie przeprowadzonych analiz zaproponowano aparaturę i metodologię badawczą eliminującą wady metod normowych.
EN
Autogenous shrinkage together with other factors affecting the total shrinkage can lead to cracking of the structure during its operation even without presence of external loads. This paper presents the effectiveness of the use of standardized measurement methods in terms of accuracy and completeness of autogenous shrinkage of pastes, mortars and concretes. Based on the conducted analyses, a research apparatus and methodology was proposed to eliminate the disadvantages of standard methods.
PL
W artykule opisano rodzaje korozji betonu, sposoby uzyskania wysokiej odporności korozyjnej betonu oraz zastosowania betonu o matrycy cementowej.
EN
The article describes types of concrete corrosion, methods of obtaining high corrosion resistance of concrete and the use of concrete with a cement matrix.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu wypełniaczy w postaci nanomateriałów w obecności lub bez domieszek chemicznych na właściwości reologiczne mieszanek na spoiwach cementowych wraz z przeglądem modeli opisujących ww. właściwości reologiczne mieszanek.
EN
The aim of the article is to present the effect of nanomaterial fillers in the presence or absence of chemical admixtures on the rheological properties of cementitious binder mixtures along with the review of models describing the above-mentioned rheological properties of mixtures.
PL
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące technologii prasoodpowietrzania mieszanek betonowych o matrycy cementowej – jej właściwości oraz projektowanie. Przedstawiono również technologię Pras-Bet, polegającą na połączeniu prasowania gorącej mieszanki betonowej z jednoczesnym jej próżniowaniem.
EN
The article discusses issues concerning the technology of pressurizing concrete mixtures with a cement matrix – its properties and design. The Pras-Bet technology, which combines the pressing of a hot concrete mixture with its simultaneous vacuuming, has been also presented.
PL
Celem artykułu jest rozwinięcie tematu prawidłowego rozmieszczenia nanomateriału w matrycy cementowej wraz ze wskazaniem efektywnych metod dyspersji nanomateriałów.
EN
The aim of the article is to elaborate on the proper distribution of nanomaterials in a cement matrix together with the indication of the effective methods of nanomaterials dispersion.
PL
W artykule przedstawiono rezultat badań pozwalających ocenić właściwości matrycy cementowej z udziałem dodatków i domieszek. Do tego celu wykorzystano popiół lotny, pył krzemowo-wapienny (CaSi), superplastyfikator i domieszkę napowietrzającą. Zakres badań obejmował podstawowe badania cementu, takie jak normowa konsystencja i czas wiązania, a także stwardniałego zaczynu w zakresie rozwoju wytrzymałości w czasie dojrzewania do 56 dni oraz skurczu przy wysychaniu w niekorzystnych warunkach wilgotności względnej otoczenia RH=(50±5)%. Dozując do zaczynu cementowego domieszki i dodatki w zróżnicowanej ilości, wskazano na zmiany we właściwości matrycy cementowej wynikające z tego faktu.
EN
The article presents the result of research which makes it possible to assess the properties of the cement matrix containing additives and admixtures. For this purpose, the researchers used volatile ashes, silicon-and-calcium dust (CaSi), liquifying admixture as well as aerating admixture. The scope of research covered basic cement tests, such as norm consistency and time of setting and of hardened slurry in the scope of development of strength in the maturing time of up to 56 days as well as shrinkage during drying in unfavourable conditions of relative humidity of the surroundings RH=(50±5)%. By dosing admixtures and additives to the cement slurry in various quantities, changes have been pointed out regarding properties of the cement matrix resulting from this fact.
PL
Podczas procesu produkcyjnego prefabrykowanych elementów kompozytowych o matrycy cementowej stosuje się na ogół przyśpieszone dojrzewanie masy kompozytowej. Przy użyciu sztucznego dojrzewania uintensywnia się wiązanie tegoż kompozytu, by po upływie kilku bądź też kilkudziesięciu godzin osiągnąć wytrzymałość pozwalającą na rozformowanie wspomnianych prefabrykatów. Skraca to poważnie długość cyklu produkcyjnego, który w sporej mierze zależy od wytrzymałości początkowej osiąganej przez prefabrykowane wyroby kompozytowe [6].
EN
During the production process of prefabricated composite elements of the cement matrix, accelerated maturation of the composite mass is generally applied. By using artificial maturing, the binding of the composite is strengthened in order to achieve the strength to break up the prefabricated elements in a few or several dozen hours. This significantly reduces the length of the production cycle, which largely depends on the initial strength achieved by prefabricated composite products [6].
PL
Korozja stalowych elementów zbrojenia stanowi poważny problem dla trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji żelbetowych. Jednym z najbardziej agresywnych chemicznych składników powodujących korozję zbrojenia są jony chlorkowe działające poprzez ogólny mechanizm depasywacji powierzchni zbrojenia. Jony chlorkowe dyfundują w roztworze w porach betonu docierając do zbrojenia, dlatego znajomość współczynnika dyfuzji chlorków w betonie jest niezwykle ważna. Ten artykuł jest ostatnim z serii trzech prac, których celem jest przegląd metod doświadczalnych i modeli teoretycznych stosowanych do wyznaczania współczynników dyfuzji chlorków w materiałach cementowych. W tej części omówione zostały metody oparte na pomiarach elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Jest to stosunkowo nowa metoda wyznaczania współczynników dyfuzji chlorków, która pozwala wyznaczać współczynniki dyfuzji w czasie rzeczywistym, a zatem mierzyć ich zmienność w czasie. Wykonanie pomiaru impedancyjnego w pełnym zakresie częstotliwości pozwala nie tylko wyznaczyć współczynnik dyfuzji, ale także parametry charakteryzujące mikrostrukturę materiału cementowego.
EN
The corrosion of steel reinforcement (rebars) in concrete structures is a severe durability and safety problem. One of the most aggressive chemical species which induces such corrosion is the chloride ion via the general mechanism of depassivation of the rebar surface. Chloride ions can diffuse through the solution of pore system in concrete to reach the rebar, thus the assessment of the diffusion coefficient of chloride in concrete is of paramount importance. This paper is the last part of a series of three papers which are meant to provide an overview of experimental methods and theoretical models which are used to predict a concrete materials resistivity to chloride ingress. Part 3 deals with methods based on electrochemical impedance spectroscopy. It is relatively new method which allows to determine the diffusion coefficient in realtime, and in consequence to quantify its variation over time. If the impedance experiment is carried out in full frequency range it will produce not only the diffusion coefficient but also the microstructure parameters of cementitious materials.
PL
Matryce cementowe znane są dotychczas z badań betonów. Matryce cementowo-asfaltowe z zaczynu cementowego i emulsji asfaltowej są stosowane w mieszankach mineralno-cementowo-emulsyjnych (MMCE). Wytrzymałość matrycy w mieszankach MMCE nie była dotychczas badana. Matryce cementowo-asfaltowe z dodatkiem miału gumowego o uziarnieniu 0/1 mm proponowane są przez autora do stosowania w MMCE [3, 26]. W artykule zamieszczono wyniki badania cech mechanicznych wymienionych matryc do celów porównawczych oraz do wstępnej oceny ich przydatności do podbudów z MMCE. Wykonano badania wytrzymałości na pośrednie rozciąganie, wytrzymałości na ściskanie oraz modułów sztywności metodą NAT i 4 PB-PR.
EN
Cement matrices are known from concrete testing. Cement-asphalt matrices made of cement and asphalt emulsion are used in mineral-cement-emulsion mixes (MCEM). The matric strength in MCEM mixtures has not been studied so far. Cement-asphalt matrices with 0/1 mm rubber powder are proposed by the author for use in the MCEM [3, 26]. In this paper the results of the investigation of the mechanical properties of matrices are presented for comparative purposes and for the preliminary evaluation of their suitability for MCEM. The following tests were made: indirect tensile strength, bending strength, compressive strength and rigidity modules in NAT and 4 PB-PR.
EN
The article presents the possibilities of using new cement matrices to solidify wastes containing heavy metals. Many studies indicate that the cementitious matrix well immobilize heavy metals, which is due to of presence of CSH phase.
PL
Zbadano skład i właściwości betonu na nawierzchni autostradowej, która była zbudowana przez Niemców i oddana do eksploatacji przed rokiem 1935. Badania te zostały podjęte z uwagi na bardzo dobry stan tej autostrady. Stwierdzono, że beton na tej nawierzchni składa się z kruszywa bazaltowego oraz z piasku kwarcowego, z niewielkim dodatkiem okruchów skalnych, bogatych w skaleń. Ziarna cementu, które do roku 2008 nie uległy hydratacji, składają się z belitu i brownmillerytu, i mają duże wymiary, sięgające 100 μm. Wskazuje to na dużą zawartość tych faz w cemencie i jego małą miałkość. Właściwości betonu są bardzo dobre; porowatość całkowita wynosi około 11%, a wytrzymałość 88 MPa.
EN
The composition and properties of concrete on the pavement of the highway, which was constructed by Germans and open for exploitation before the year 1935 were examined. This study was caused by very good condition of this highway, until now. It was establish that concrete on this pavement is composed of basalt aggregate and quartz sand, with low addition of rocks chips, rich in feldspar. Cement grains, which till 2008 remained unhydrated, are composed of belite and brownmillerite and has large dimension. It proofs that cement was rich in these phases and had low fineness. Concrete properties are very good: total porosity is around 11% and compressive strength above 88 MPa.
PL
W obecnych warunkach Górnego Śląska, biorąc pod uwagę przede wszystkim szczególnie silne zanieczyszczenie środowiska, wykorzystanie miejscowych materiałów odpadowych wymaga prowadzenia skrupulatnych badań i ustalenia ścisłych kryteriów oceny pod względem przydatności tychże w szeroko pojętym budownictwie.
16
Content available remote New biocomposites based on hemp hurds
EN
The development in the field of building materials tending to biocomposites made from natural resources is increasing worldwide. Natural fibre-reinforced composites are attractive due to their environmental and economic advantages. Natural fibres such as kenaf, jute, hemp and sisal are combined with inorganic matrix (based on conventional and/or non conventional material) in biocomposites for their application in building industry. A great importance in Europe has technical hemp as sustainable and fast renewable resource of lignocellulosic fibres with high specific strength, which can be utilized as filler/reinforcement material in composites. This paper presents the results obtained from an experimental study of the mechanical and physical properties of biocomposites prepared with Portland cement as a binder and chemically treated and untreated hemp hurds as a filling agent.
PL
Trendy rozwoju w dziedzinie materiałów budowlanych skłaniają się w stronę biokompozytów z zastosowaniem materiałów odnawialnych. Kompozyty wzmacniane włóknami naturalnymi są atrakcyjne z powodu ich zalet uwzględniających ekologiczne i ekonomiczne aspekty. Biokompozyty przeznaczone do zastosowań w budownictwie, składają się z naturalnych włókien, takich jak ketmia konopiowata, juta, konopie czy agawa są związane z matrycą nieorganiczną (opartą na konwencjonalnych i/lub niekonwencjonalnych materiałach). Ogromne znaczenie w Europie mają konopie techniczne jako ekologiczny i szybko odnawialny zasób włókien lignocelulozowych o wysokiej wytrzymałości, które mogą być wykorzystywane jako wypełniacz i materiał zbrojący w kompozytach. Artykuł prezentuje wyniki badań doświadczalnych właściwości mechanicznych i fizycznych biokompozytów przygotowanych na bazie cementu portlandzkiego jako spoiwo, oraz włókien konopnych nie modyfikowanych i modyfikowanych chemicznie jako wypełniacz.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, których przedmiotem były modele sklepień murowych wzmocnionych powierzchniowo materiałami kompozytowymi. Badania miały na celu opracowanie metody wzmocnienia uszkodzonych konstrukcji sklepień w celu zachowania ich walorów historycznych i artystycznych. Do wzmocnienia zastosowano siatki z włókien szklanych lub węglowych wklejane w matryce mineralne. Analizowano wpływ zastosowanej metody wzmocnienia na nośność i sposób zniszczenia sklepień. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań sformułowano wnioski i zalecenia.
EN
This paper presents results of experimental tests on masonry barrel vaults strengthened externally with composites. As a strengthening a glass grid or a carbon grid embedded in a cement-based matrix was used. Specimens were strengthened at their extrados. The main aims of presented research were to develope a strengthening method acceptable for vaults with paintings, determine load-carrying capacity and examine failure modes of tested specimens. The results of the tests are compared and discussed.
PL
W artykule omówiono badania mające na celu określenie właściwości trójetyloaminy (TEA) w kontekście wykorzystania jej jako komponentu domieszek do zapraw i betonów. W ramach badań sprawdzono oddziaływanie TEA na podstawowe właściwości matrycy cementowej. Wykazano, że TEA powoduje przyspieszenie początku czasu wiązania oraz szybszy przyrost wytrzymałości wczesnej. Jednocześnie nie wykazuje właściwości upłynniających czy uplastyczniających. Dodatek TEA powoduje również spadek wytrzymałości 28-dniowej.
EN
This paper consider the properties of triethylamine (TEA) in the context of using it as a component of admixture for mortar and concrete. The aim of the study was to examine the influence of the TEA on the basic properties of the cement-matrix. The results show that the use of TEA accelerates the setting time and increases early strength development. The TEA does not affect plasticizing or flowing of the cement. Admixture of the TEA decreases the 28 days compressive strength.
PL
W artykule zaprezentowano badania własne dotyczące wpływu rodzaju cementów wieloskładnikowych na wybrane cechy techniczne betonów na kruszywie żwirowym o uziarnieniu od 0 do 8 mm. Wzmiankowane cementy to: cement powszechnego użytku CEM V/A(S-V) oraz cement specjalny CEM V/A(S-W).
EN
The article presents the authors’ own research on the impact of the type of composite cements on the selected technical characteristics of concretes with gravel aggregate of the grain size 0-8 mm. The aforementioned cements are: consumer cement CEM V/A(S-V) and special cement CEM V/A (S-W).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.