Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 786

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  steel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
EN
The article shows examples of simulation of the chemical composition effect on austenite transformation during continuous cooling. The calculations used own neural model of CCT (Continuous Cooling Transformation) diagrams describing austenite transformations that occur during continuous cooling. The model allows to calculate a CCT diagrams of structural steels and engineering steels based on chemical composition of steel and austenitizing temperature. Examples of simulation shown herein are related to the effect of selected elements on the temperatures of phase transformations, hardness and volume fraction of ferrite, pearlite, bainite and martensite in steel.
EN
The paper presents the result of tribological test of ABS and steel samples sliding under dry friction. Polymeric samples were manufactured of ABS material using FDM technology. Testing was carried out in unidirectional sliding in a ring-on-flat contact in a PT-3 tribometer. The scope of tested parameters included volumetric and mass wear, the friction coefficient, and polymeric specimen temperature. Polymeric specimens used in the study were manufactured at various settings of the 3D printing process such as the orientation of the specimen in print with respect to the printer building tray and the thickness of a single layer of the deposited material. Comparisons of the impact of these parameters on tribological performance of the sliding contact were analysed.
PL
Przedstawiono wyniki badań tribologicznych pary ABS – stal w warunkach tarcia suchego. Polimerowa próbka została wykonana z materiału ABS przy użyciu metody FDM. Testy jednokierunkowego tarcia w układzie pierścień – tarcza przeprowadzono na Tribometrze PT-3. Analizowanymi parametrami były zużycie masowe i objętościowe, współczynnik tarcia oraz temperatura próbki polimerowej. Próbki polimerowe zostały wyprodukowane przy różnych parametrach procesu druku 3D, takich jak: orientacja próbki w stosunku do platformy drukarki oraz grubość drukowanej warstwy. Przeprowadzono szczegółową analizę wpływu tych parametrów na charakterystyki tribologiczne badanego skojarzenia ślizgowego.
EN
A new interpretation and a quantitative description of abrasive wear of solids are proposed in this paper. The well-known J.F. Archard’s dependence, commonly applied by tribologists to describe volume of a worn material as a function of real contact surface between bodies, serves as the starting point for the discussion. The dependence characterises adhesive wear whose intensity is restricted to certain energy-conditioned values. However, greater wear intensities can be observed in abrasive wear. The quantity of energy required to separate a unit of volume (mass) of a rubbing material is also lower in the case of abrasion than of adhesive wear. It is claimed, therefore, that the principle of straight proportionality between volumetric wear and real contact surface of bodies cannot be used to characterise the wear mechanism. The process of detachment of a worn particle in the form of a chip is related to a certain volume, while the density of the flux of removed material is related to an apparent machined surface, which is in a specific relation to the nominal contact surface of rubbing solids. The proposed new physical model and the analytical description of metals’ abrasive wear are illustrated quantitatively with results of the author’s experiments.
PL
W pracy zaproponowano nowy sposób interpretacji i ilościowego opisu zużywania ściernego ciał stałych. Za punkt wyjścia do rozważań przyjęto powszechnie znaną i stosowaną w tribologii zależność analityczną J.F. Archarda opisującą objętość zużytego materiału jako funkcję powierzchni rzeczywistej styku ciał. Zależność ta charakteryzuje zużywanie adhezyjne, którego intensywność jest ograniczona do pewnych wartości uwarunkowanych energetycznie. Podczas zużywania ściernego obserwuje się jednak większe intensywności zużywania. Również ilość energii potrzebna do oddzielenia jednostki objętości (masy) trącego się materiału jest mniejsza w przypadku zużywania ściernego niż – adhezyjnego. Dlatego w niniejszej pracy stwierdzono, że zasada prostej proporcjonalności zużycia objętościowego do powierzchni rzeczywistej styku ciał nie może być utrzymana dla scharakteryzowania mechanizmu ścierania. Proces oddzielania się cząstki zużycia w postaci wiórka odniesiono do pewnej objętości, a gęstość strumienia masy usuwanego materiału – do umownej powierzchni skrawania, pozostającej w określonym związku z powierzchnią nominalną styku trących się ciał. Zaproponowany nowy model fizyczny i analityczny opis zużywania ściernego metali zostały zilustrowane ilościowo na przykładzie wyników eksperymentalnych badań własnych.
EN
A study on the effect of triethanolamine (TEOA) on corrosion of steel in a solution simulating pore liquid of carbonated concrete was presented. The tests were carried out for TEOA concentrations of 0.005, 0.05 and 0.5 M. The effectiveness of the steel corrosion inhibition by TEOA was evaluated on the basis of the anodic polarization curves of steel in the solutions simulating pore liquid of carbonated concrete with pH 10.0-11.2. It was found that TEOA can be used as a corrosion inhibitor of steel in carbonated concrete. The effectiveness of TEOA increases with increasing concentration. The highest efficiency (96%) was obtained in a solution of 0.5 M TEOA and pH 10.
PL
Przeprowadzono badania wpływu trietanoloaminy (TEOA) na korozję stali w roztworze symulującym ciecz porową w betonie skarbonatyzowanym. Testy przeprowadzono dla stężeń TEOA wynoszących 0,005, 0,05 i 0,5 M. Skuteczność hamowania korozji stali przez TEOA oceniano na podstawie anodowych krzywych polaryzacji stali w roztworach o pH 10,0–11,2. Stwierdzono, że TEOA może być stosowany jako inhibitor korozji stali w betonie skarbonatyzowanym. Skuteczność TEOA wzrasta wraz ze wzrostem stężenia. Najwyższą skuteczność hamowania korozji (96%) uzyskano w roztworze 0,5 M TEOA i pH 10.
EN
The article presents an analysis of precipitation processes in heat-resistant TP347HFG steel after 41,000 h of operation at 585°C. Microstructure investigation showed that the use of the tested steel resulted mainly in the precipitation processes occurring at grain boundaries. Identification of the precipitates showed the presence of M23C6 carbides and σ phase particles along boundaries. Single M23C6 carbide particles were revealed also at twin boundaries. Inside austenite grains, apart from large, primary precipitates, finely-dispersed secondary NbX particles (X = C,N) were also observed.
PL
W pracy przedstawiono analizę procesów wydzieleniowych w żarowytrzymałej stali TP347HFG po 41 000 h eksploatacji w temperaturze 585°C. Przeprowadzone badania mikrostrukturalne wykazały, że eksploatacja badanej stali spowodowała przede wszystkim zajście procesów wydzieleniowych na granicach ziaren. Identyfikacja wydzieleń wykazała występowanie po granicach węglików typu M23C6 oraz cząstek fazy σ. Pojedyncze cząstki węglików M23C6 ujawniono również na granicach bliźniaków. Wewnątrz ziaren austenitu oprócz dużych, pierwotnych wydzieleń, obserwowano również drobnodyspersyjne wtórne cząstki NbX (X = C,N).
EN
The paper presents the results of an experimental study on adiabatic shear bands (ASB) in two grades of steel with three different microstructures. Samples were subjected to impact forces in order to obtain a targeted shear band. The process of deforming the samples was carried out with a bar impact rod moving at high speeds in the range of 1.4 m/s to 16.5 m/s was carried out. Microstructural studies of deformed samples were performer using the Electron Backscatter Diffraction (EBSD) method. The results of the experiments show that the ASB type depends on the initial microstructure of the material and the deformation speed. It has been shown that, depending on the type of microstructure, ASBs are characterized by a different mechanism of formation and show different character.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych adiabatycznych pasm ścinania (ASB) w dwóch gatunkach stali o trzech różnych mikrostrukturach. Próbki poddano działaniu sił udaru w celu uzyskania w materiale ukierunkowanych pasm ścinania. Przeprowadzono proces odkształcania próbek siłą udaru pręta poruszającego się z prędkością w zakresie od 1,4 m/s do 16,5 m/s. Badania mikrostruktury obszarów próbek poddanych odkształceniu wykonano metodą dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD). Wyniki eksperymentów wykazały, że rodzaj ASB zależy od mikrostruktury początkowej materiału oraz prędkości odkształcenia. Wykazano iż w zależności od rodzaju mikrostruktury ASB charakteryzują się odmiennym mechanizmem powstawania i wykazują odmienny charakter.
7
Content available Coking coal in the european green deal strategy
EN
Achieving climate neutrality in the EU economy by 2050 is a huge challenge to which all European Union plans and strategies have been submitted. Achieving the EU's climate and environmental goals requires, among other things, a profound transformation of the power sector, as well as decarbonisation and modernisation of energy-intensive industries such as steel production, for instance. !e European steel industry has to face the challenges of reducing carbon emissions; the evidence suggests that hydrogen will play a major role in the decarbonisation of the sector, provided cheap renewable energy is available on a large scale. However, in the near future, most of the steel produced in the EU will continue to be produced using the BF-BOF route, which requires a stable supply of coking coal. !e paper describes the structure of world steel production according to production technology and indicates the projects implemented by European companies, aimed at moving towards emission-free steel production. !e European Commission has recognised the key role of coking coal in the EU economy by placing it on the 2020 list of critical raw materials. !e list identifies those raw materials which need to be protected in the EU due to their high economic importance and high supply risk. !e paper presents the results of the criticality assessment for coking coal included in the fourth technical review, which qualified it for the third time as a material to be kept on the list of critical raw materials.
PL
Osiągnięcie neutralności klimatycznej w gospodarce UE do 2050 r. jest ogromnym wyzwaniem, któremu poddano wszystkie plany i strategie Unii Europejskiej. Osiągnięcie unijnych celów klimatycznych i środowiskowych wymaga między innymi głębokiej transformacji sektora elektroenergetycznego, a także dekarbonizacji i modernizacji energochłonnych gałęzi przemysłu, takich jak np. hutnictwo. Europejski przemysł stalowy musi stawić czoła wyzwaniom związanym z redukcją emisji dwutlenku węgla; analizy sugerują, że wodór będzie odgrywał główną rolę w dekarbonizacji sektora, pod warunkiem, że na dużą skalę dostępna będzie tania energia odnawialna. Jednak w najbliższej przyszłości większość stali produkowanej w UE będzie nadal produkowana na drodze BF-BOF, co wymaga stabilnych dostaw węgla koksowego. W artykule opisano strukturę światowej produkcji stali według technologii produkcji oraz wskazano projekty realizowane przez firmy europejskie, zmierzające do przejścia na bezemisyjną produkcję stali. Komisja Europejska doceniła kluczową rolę węgla koksowego w gospodarce UE umieszczając go na liście surowców krytycznych 2020 roku. Lista identyfikuje te surowce, które należy chronić w UE ze względu na ich duże znaczenie gospodarcze i wysokie ryzyko dostaw. W artykule przedstawiono wyniki oceny krytyczności węgla koksowego zawartego w IV przeglądzie technicznym, ktory zakwalifikował go po raz trzeci jako materiał do umieszczenia na liście surowców krytycznych
PL
Wodór w stali jest pierwiastkiem szkodliwym. Pogarsza właściwości wytrzymałościowe, obniża właściwości plastyczne, a także jest odpowiedzialny za kruche pękanie stali. Źródłem pierwiastka w kąpieli metalowej mogą być cząsteczki związków wprowadzonych do roztworu wraz ze wsadem, również wilgoć pochodząca ze wsadu lub wodór pochodzący z powietrza. We współczesnym przemyśle stalowym stosowane są różne metody usuwania wodoru z ciekłej stali na etapie jej wytwarzania. Najbardziej skutecznymi metodami są metody obróbki próżniowej. Z praktyki przemysłowej wynika jednak, że pomimo stosowania prawidłowych parametrów procesu odgazowania stali, w różnych porach roku uzyskuje się różne rezultaty. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia tego zjawiska.
EN
Hydrogen is a harmful element in steel. It deteriorates the steel’s strength properties, lowers its plastic properties, and it is also responsible for brittle steel cracking. The source of the element in the metal bath can be molecules of compounds introduced into the solution together with the furnace charge, also moisture from the furnace charge or hydrogen from air. In the modern steel industry, various methods are used to remove hydrogen from liquid steel at the stage of its manufacture. The most effective methods are vacuum treatment methods. The practice of the process used in the industry shows that despite using the correct parameters of the steel degassing process, different results at different seasons of the year are obtained. The paper attempts to explain this phenomenon.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej, której celem była identyfikacja ilościowa i jakościowa prawdopodobnych faz niemetalicznych powstających w wyniku oddziaływania ciekłej stali i odtleniacza – aluminium. Symulacja numeryczna wykonana w programie FactSage stanowiła wstępne badania przed procesem filtracji ciekłej stali przez wielootworowe filtry ceramiczne odtlenianej aluminium, jako jedna ze skutecznych metod usuwania wtrąceń niemetalicznych.
EN
The article presents the results of numerical simulation, the purpose of which was to identify quantitatively and qualitatively the probable non-metallic phases arising as a result of the interaction of liquid steel and deoxidizer – aluminum. The numerical simulation carried out in FactSage, was a preliminary study prior to the aluminum deoxidized liquid steel filtration process through multi-hole ceramic filters, as one of the effective methods for removing non-metallic inclusions.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań filtracji ciekłej stali przez wielootworowe filtry ceramiczne. Przedmiotem badań była stal wysokowęglowa z gatunku C70D. Proces przeprowadzono z zastosowaniem filtrów o różnej wysokości, a zarazem o różnej powierzchni filtracji, w układach filtru pojedynczego oraz podwójnego i potrójnego. Przeprowadzone badania miały na celu zbadanie procesu filtracji stali poprzez wyznaczenie ilości wtrąceń niemetalicznych i ich udziałów powierzchniowych przed i po procesie filtracji. Kolejnym etapem badań było określenie skuteczności filtracji względem ilości wtrąceń niemetalicznych i udziałów powierzchniowych.
EN
The paper presents the results of research on filtration process of high-carbon steel (grade C70D) through multi-hole ceramic filters. The process was carried out using filters with different highs - single filter, double and triple filter system. The research was aimed at determining the amount of nonmetallic inclusions and their surface shares before and after the filtration process. The next stage of the study was to determine the filtration efficiency relative to the amount of non-metallic inclusions and surface shares.
EN
In the industrial sectors, pipelines have been used as the most economical and safe means of transporting oil and gas (Pipelines). However, the number of accidents has increased considerably as their use has increased. As a result of the operating load and the pressure used, the thickness of the tube must be increased and the mechanical characteristics improved. This approach was applied to predict the growth of crack effect in samples of two pipelines at given thicknesses and pressures. We created cracks with deferential dimensions in both API X80 steel pipelines, with an application of deferential internal pressures. For the simulations, we used the code ANSYS.
EN
Purpose: The aim of the proposed research is to investigate the influence of temperature and duration of isothermal melt processing on structural characteristics of castings in connection with technological background of charge metal. Design/methodology/approach: Ferrous and non-ferrous alloys were obtained by remelting a charge with a dispersion-structured structure (which was ensured by high- speed crystallization). Remelting was carried out at different temperatures of overheating of the melt over the liquidus with different isothermal exposure at these temperatures. Experimental castings were crystallized under normal conditions. It was studied a change of structure formation and mechanical characteristics depending on the temperature and duration of thermal treatment of the melt before crystallization. Findings: It is established that isothermal treatment of the melt at the overheating of the liquid metal above a certain equilibrium temperature of the micro-inhomogeneous melt (Te) causes a gradual loss of hereditary characteristics of the original charge metal, increase of the chemical homogeneity of the melt and the formation of crystallization and formation a corresponding change in the mechanical properties of castings. Research limitations/implications: The results can be complemented by studies of the effect of thermal treatment in the temperature range of crystallization. Practical implications: The results can be used to select the optimal heat treatment during remelting and, accordingly, the mechanical properties of the resulting casting. Originality/value: The obtained results testify to the predominant influence of temperature on the dispersion of the cast structure of steels, given the duration of technological operations of preparation and casting of steels in the manufacture of castings in industrial conditions.
EN
In this paper, we use a phenomenological model based on the Jiles-Atherton-Sablik model of stress affecting the magnetic hysteresis of magnetic materials as modified when stress goes past the yield stress. We use this to show that (1) the model produces sharp shearing of hysteresis curves, as seen experimentally and that (2) it also produces a step in the hysteresis loss at small residual plastic strain. We also find that the step in the hysteresis loss can be fitted to a power law, and find that the power law can be fitted by the power m=0.270, different from the mechanical Ludwik Law exponent, and reasonably close to the experimental 0.333 and 0.202. We will also suggest a method of measuring how plastically deformed the material is by suggesting how the dislocation density can be measured.
EN
On a fragment of the rim of a railway wheel removed from service, the volume of the metal with non-metallic inclusions located near the tread surface was investigated. The use of the microhardness measurement technique made it possible to establish the nature of strain hardening of carbon steel near non-metallic inclusions. It showed that with a normal orientation of the plastic flow relative to the inclusion surface, the metal volumes undergo hardening. In proportion to the appearance of a fraction of the tangential component of the deformation near the nonmetallic inclusion, a decrease in the degree of hardening of the metal was observed.
15
Content available remote Gazy osłonowe do spawania metodą MIG/MAG. Cz. I
PL
W artykule omówiono rodzaj i skład gazów osłonowych używanych podczas spawania metodą MIG/MAG, jak również wyjaśniono powody występowania różnic w ich składzie w zależności od materiału spawanego i obszaru stosowania.
EN
The type and composition of shielding gases used in MIG/MAG welding are discused, as well as the reasons for the differences in their composition depending on the parent material and field of applications are explained.
EN
Austenitic stainless steels are often used for a materials in the construction of machines and equipment for agricultural and for industrial construction. One of the most important factors constructional material is corrosion resistance. Equipment with austenitic stainless steel can be easy join by quickly welding at a not to high construction price, but one with the serious problem in aggressive environment is their corrosion resistance. A few corrosion processes in crevices and awkward corners can be avoided at the design stage (low roughness parameters, round-section and other). But still the construction material is exposed to corrosion. These steels often come into contact with an aggressive environment based on nitric acid. The main aim of this research is to investigate corrosion resistance in different time (48, 96, 144, 192, 240, 288, 336 hours). For this used weight loss of test samples and its profile roughness. The research was conducted on austenitic stainless steel in grade in Nitrate acid at 333 K. Corrosion tests confirmed that the research this steel in 65% nitrate acid as a corrosive environments is characterized through proportionate to time corrosion process whose measure may be surface roughness. In industrial practice roughness parameters for all the research times can be used for determine the stage and size of steel corrosion.
EN
The lack of a common methodology on compaction theory stimulates developers of road construc-tion equipment to create various approximate methods for their calculation, the number of which, at the present time, is comparable with the nomenclature of the proposed designs of rollers. The article presents the analysis of the deformable shell behavior of a road roller, and the compacted material under its compacting roller, in a situation when a rigid circular shell of the roller is replaced by a forcefully deformable elliptical shape, which, unlike the circular design, allows variation, adjustment and optimization of the road roller impact on the material to be compacted.
PL
Kompozyt polianilina-rdzeń-nano-TiO2 został przygotowany w procesie polimeryzacji strąceniowej polianiliny w środowisku dwóch różnych kwasów nieorganicznych. Testy korozyjne zostały wykonane na podłożu ze stali S235JR pokrytej spoiwem alkidowym (jednowarstwowo, przy użyciu aplikatora ramkowego) zawierającym 0,5%mas badanego kompozytu, spoiwem alkidowym zawierającym 0,5%mas pigmentu na bazie polianiliny z rdzeniem oraz handlowego, antykorozyjnego spoiwa alkidowego. Badania w komorze solnej zostały wykonane zgodnie z normą PN-EN 9227:2012, a badania EIS wg normy PN-EN ISO 16773-2:2008. Testy EIS prowadzone były przez sześć tygodni z cotygodniowym pomiarem impedancji. Wyniki wskazują na najwyższą odporność antykorozyjną dla farb z wprowadzonym pigmentem na bazie polianilina-rdzeń-nano-TiO2, szczególnie dla kompozytów otrzymywanych w środowisku kwasu solnego.
EN
The polyaniline-core-nano-TiO2 composites were prepared by in situ oxidative polymerization of aniline in solutions of two different inorganic acids. The corrosion tests were carried out on carbon steel substrates coated by alkyd coatings (using frame film applicator, one-coat application) containing as the anticorrosion pigments 0.5 mass% of these composites in comparison to coating modified with the same amount of polyaniline composites. The salt spray and EIS (Electrochemical Impedance Spectroscopy) investigations were carried out according to the PN-EN 9227:2012 and PN-EN ISO 16773-2:2008 standards. The EIS test was performed for six weeks, with weekly impedance measurements. The results showed highest anticorrosion resistance of coatings modified with PANI-zinc-oxalate-nano-TiO2 composites, especially the composite obtained in solution of hydrochloric acid.
PL
Spośród około 30 000 obiektów mostowych wchodzących w skład infrastruktury drogowej w Polsce około 8% stanowią obiekty wykonane ze stali. Dominują konstrukcje betonowe, których udział wynosi około 87% [1]. Wśród konstrukcji stalowych znaczną liczbę stanowią obiekty w wieku dochodzącym do 100 lat, występujące jako wiadukty o małej i średniej rozpiętości. Są to obiekty wykonywane jako nitowane, w których ze stali konstruowane są również podpory pośrednie. W artykule przedstawiono analizę stanu technicznego dla jednego z takich obiektów oraz propozycję naprawy i wzmocnienia.
EN
Among 30,000 bridge structures forming the road infrastructure in Poland approximately 8% are made of steel. Concrete structures prevail, with the share of approximately 87% [1]. Structures aged up to 100 years – short and medium span viaducts – account for a significant number among steel structures. They are designed as riveted structures in which also intermediate supports are made of steel. The article presents an analysis of the technical condition of one of such structures as well as the proposal of its repair and reinforcement.
20
Content available Possibilities of pressure die casting of iron alloys
EN
The current trends of production of casts are directed towards production of components disposing of higher accuracy, increased quality of surface and homogenous structure. In case of a thin-walled cast the development of speed of pressing and of pressure was observed inside the mould cavity during pressure die casting of ferrous alloys. In case of die casting of ferrous alloys the attention was paid to life service of a pressing piston and of a filling chamber. The optimal temperature of the steel casting ranges from 1600 to 1750°C and optimal mould temperature ranged from 220 to 260°C. The residues having occurred in gates reached the hardness of 38 HRC and in case of casts the value was of 45 HRC. Influence of acting of resistance pressure on the thinwalled casts only minimally. With the increasing resistance pressure the structure becomes more fine-grained and along with the increasing thickness of the wall the influence of the resistance pressure increases as well. Technology of pressure die casting of iron alloys can be compared with the pressure die casting technology of aluminium alloys. As standard, for pressure die casting the cast irons with carbon content of lower than 3% are recommended.
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.