Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regał paletowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Logistyka
|
2015
|
nr 3
2505--2514, CD 1
PL
W artykule podsumowano pewien etap kompleksowych analiz obliczeniowych regałów magazynowych wyeksponowanych na działanie wiatru, przeprowadzonych dla wybranych lokalizacji na terenie kraju oraz różnych wariantów montażu podstawowych kratowych układów nośnych. W obliczeniach kierowano się regułami dotyczącymi sposobu ustalania wielkości obciążeń oraz kombinacji oddziaływań zgodne z normą PN-EN 15512:2011 - Stalowe statyczne systemy składowania. Regały paletowe o zmiennej konfiguracji. Zasady projektowania konstrukcji. Celem prowadzonych analiz było ustalenie czy systemy regałowe zaprojektowane w oparciu o postanowienia wcześniej obowiązujących przepisów i z powodzeniem eksploatowane od szeregu lat, spełniają kryteria stawiane przez współczesne, zharmonizowane normy europejskie, co pozwalałoby na ich swobodne dopuszczenie do obrotu i wystawienie deklaracji zgodności. W pracy w sposób syntetyczny zaprezentowano i omówiono uzyskane wyniki, formułując szereg wniosków natury ogólnej. Wnioski te, choć opracowane na podstawie analiz przeprowadzonych na podstawie jednego tylko rozwiązania systemowego, dają się uogólnić także na inne rozwiązania dostępne na rynku. Podjęta tematyka dobrze wpisuje się w bieżące oczekiwania dynamicznie rozwijającego się sektora transportu i logistyki oraz w pełni odpowiada na jego najpilniejsze potrzeby.
EN
This article summarizes a certain stage of comprehensive computational analyses of storage racks exposed to the wind actions, carried out for selected locations in the country and different variants of assembly of basic lattice load bearing systems. The calculations were carried out following the principles on determining load values and the combination of actions in accordance with the code EN 15512:2011 - Steel static storage systems. Adjustable pallet racking systems. Principles for structural design. The aim of the analyses was to determine whether the racking systems designed based on the regulations of the previous legislation and successfully operated for several years meet the criteria set by the modern, harmonized European codes, which would allow their free admission to trading and issue of declarations of conformity. This paper synthetically presents and discusses the results obtained, by formulating a number of general conclusions. Said findings, although developed on the basis of analyzes carried out on the basis of a single system solution only, can be generalized into other solutions available on the market. The issues touched upon fit well with the current expectations of the fast-growing transport and logistics sector and fully respond to their most urgent needs.
EN
Experimental stiffness and strength evaluation of the certain type of beam end connectors in adjustable static storage system. A summary of the initial stage of research
PL
Stalowe regały magazynowe wysokiego składowania są jedną z najczęściej spotykanych i coraz powszechniej stosowanych szkieletowych konstrukcji cienkościennych. Typowy regał paletowy składa się z ramownicowych układów słupowych, połączonych skratowaniem, zapewniającym wymaganą sztywność w kierunku poprzecznym (Rys.1). W kierunku podłużnym konstrukcja nie jest w żaden sposób stężona, zaś odpowiednia sztywność układu jest zagwarantowana poprzez sztywność samych słupów, sztywność połączenia słupów nośnych z posadzką oraz sztywność podatnych węzłów zaczepowych rygiel-słup. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na jednostronnych węzłach rygiel-słup typowego, niestężonego, systemowego rozwiązania regału paletowego. Próbom poddano dwie grupy rygli, z pełną oraz częściową spoiną łączącą blachę czołową połączenia zaczepowego z ryglem. Zależność pomiędzy momentem zginającym a kątem obrotu dla badanych grup ma dość podobny charakter, jednakże elementy z częściową spoiną przenoszą istotnie mniejszy moment zginający, a zniszczenie ma znacznie gwałtowniejszy charakter. Wartości sztywności określone dla poszczególnych grup węzłów na podstawie różnych dokumentów o charakterze normatywnym wykazują dość istotne różnice. Wskazuje to na konieczność przeprowadzenia dalszych badań oraz doprecyzowania procedury dotyczącej sposobu określania nośności i sztywności węzłów, gdyż znajomość tych parametrów jest niezbędna do prawidłowego zaprojektowania tego typu konstrukcji. Niezawodność analizowanych połączeń wpływa na bezpieczeństwo użytkowania całej konstrukcji, co jest szczególnie ważne ze względu na coraz powszechniejsze stosowanie stalowych regałów magazynowych w ogólnodostępnych powierzchniach sklepowych.
EN
Steel high storage pallet racks are one of the most common and more widely used skeletal thin-walled structures. A typical pallet rack consists of columnar structural systems, consisting of two separate columns connected with the set of diagonals, that provides the required stiffness in the transverse direction. In the longitudinal direction it is typical sway-frame structure not braced in any way, and the appropriate rigidity of the system is guaranteed by the rigidity of the columns themselves, and the stiffness of the column-to-floor and the beam-to-column semirigid joints. In this paper the results of series of experimental tests carried out on unilateral semirigid beam-to column joints applied in the typical pallet rack system solution are presented and discussed. The study involved two groups of beams, with full and partial weld seam connecting the front plate of the hooking joint. The relationship between the bending moment and the angle of rotation for the analyzed groups are similar in nature, but the elements with only a partial weld seam transfer substantially smaller bending moment. Stiffness defined for each group of joints based on various normative documents show quite significant differences. This points to the need for further studies to clarify the procedure on how to correctly determine the load capacity and stiffness of this type of joints, the knowledge of which is essential for the proper design of this type of construction. Reliability of the analysed joints affect the safety of the whole structure, which is particularly important because of the increasing use of steel storage racks systems in public areas of huge stores, supermarkets and malls.
EN
Steel storage pallet racks are three-dimensional framed systems, similar to multi-storey building structures. Huge development of such structures observed nowadays is connected with rapid growth of storage space demand. To provide the easy accessibility to stored products, pallet racks are not braced in down-aisle direction, so their design model must be treated as semi-continuous sway frame. The only sources of stiffness required for down-aisle stability are stiffness of the connections between columns and beams, and stiffness of the base plate connections of columns. Connections between columns and beams should enable beams to be clipped into various position at column heights, which can be changed by user, so they are realised by means of different types of mechanical devices (tabs, hooks etc), without the need of using bolts and welds. Such joints have nonlinear M - Fi characteristic and they are semi-rigid in nature. Currently, there is a lack of theoretical approaches to determine strength, stiffness and rotation capacity of such connection allowing to model M - Fi curve, so the only way to obtain these properties is experimental testing. The first purpose of this paper is to present the procedures applied in such approach and present test results of beam-to-column joints in one of commercially available pallet rack. Connections of beams to internal columns (two beams joined to column) and connections of beams to external columns (one beam joined to column) for different types of beams were covered by tests. The paper presents joint moment-rotation characteristics as well as failure modes. Second aim of this paper is to present application of the component method to assess main joint properties, i.e. the moment resistance and initial stiffness of storage rack joints. Results obtained using developed model are compared with the test results. Level of accuracy reached from component method shows possibility of using this method in practical application.
PL
Stalowe paletowe regały magazynowe są ramami przestrzennymi, o układzie geometrycznym zbliżonym do konstrukcji wielokondygnacyjnych budynków szkieletowych. Znaczny ich rozwój, który obecnie można obserwować, jest związany z gwałtownym wzrostem powierzchni magazynowych. Aby zapewnić łatwy dostęp do przechowywanych produktów, regały magazynowe nie są stężone w kierunku podłużnym, tak więc ich modelem obliczeniowym jest przechyłowa rama niepełnociągła. Jedynym źródłem sztywności postaciowej takiej ramy jest sztywność połączeń belek ze słupkami i sztywność zamocowania ramy w podstawie (posadzce). Ponieważ połączenia belek ze słupkami muszą pozwalać użytkownikowi na łatwą zmianę poziomu mocowania rygli, są więc realizowane za pomocą łączników mechanicznych, takich jak różnego rodzaju wypustki, haki itp., bez konieczności użycia śrub i spoin, tak jak w klasycznych połączeniach konstrukcyjnych. Takie połączenia charakteryzują się nieliniową zależnością M - Fi i są połączeniami półsztywnymi. Obecnie brak jest teoretycznych metod określania ich nośności, sztywności i zdolności do obrotu, pozwalających na modelowanie odpowiedniej zależności M - Fi, więc jedyną drogą do ich uzyskania są badania doświadczalne. Pierwszym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metod stosowanych w badaniach połączeń belek ze słupkami w stalowych regałach magazynowych, oraz zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych na jednej rodzinie połączeń. Badaniami objęto zarówno połączenia jednostronne (węzły skrajne, z dochodzącą belką tylko z jednej strony), jak i połączenia dwustronne (węzły środkowe, z dochodzącymi belkami z obu stron). Brano pod uwagę także różne rozmiary belek. Artykuł przedstawia otrzymane zależności M - Fi, jak i zaobserwowane formy zniszczenia. Drugim celem artykułu jest próba zastosowania metody składnikowej w celu oszacowania głównych własności analizowanych połączeń - ich nośności i sztywności początkowej. Wyniki otrzymane z zaprezentowanego modelu obliczeniowego są porównane z wynikami badań. Poziom zgodności osiągnięty przy zastosowaniu metody składnikowej pokazuje na możliwości jej praktycznego stosowania przy projektowaniu takich połączeń.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.