Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł podejmuje problematykę logistyki zwrotnej jako instrumentu przewagi konkurencyjności w przedsiębiorstwach. Przedstawiono w nim czym zajmuje się logistyka zwrotów oraz jaki ma ona wpływ w poszczególnych gałęziach w przedsiębiorstwie. Omawiane są także elementy logistyki zwrotnej tworzące przewagę konkurencyjną. Przeanalizowano również temat efektywności ekonomicznej i ekologicznej logistyki zwrotnej w przedsiębiorstwie przy użyciu wskaźników pomiaru dla działań zwiększających efektywność surowcową dzięki logistyce odzysku.
EN
The article deals with the problem of reverse logistics as an instrument of competitive advantage in enterprises. It presents what logistics deals with and what impact it has in particular branches in the enterprise. The elements of reverse logistics that create a competitive advantage are also discussed. The subject of economic efficiency and ecological return logistics in the enterprise was also analyzed using measurement indicators for measures increasing resource efficiency thanks to recovery logistics.
2
Content available remote Wytrzymałość połączeń klejowych blach stalowych po obróbce mechanicznej
PL
Przeprowadzone badania doświadczalne miały na celu określenie wpływu przygotowania powierzchni na wytrzymałość połączeń klejowych blach stalowych. W badaniach przyjęto jedną z możliwych metod obróbki mechanicznej – obróbkę ściernymi narzędziami nasypowymi, ze względu na niski koszt oraz możliwość dobrego rozwinięcia powierzchni, co ma wpływ na wytrzymałość. Wykorzystane zostały papiery o różnej wielkości ziarna tj. P120, P320, P500 oraz P800. Dodatkowo zastosowano dwa warianty przygotowania powierzchni. Pierwszy wariant to obróbka mechaniczna przy pomocy wyznaczonego narzędzia nasypowego, a drugi to obróbka mechaniczna i dodatkowo odtłuszczanie powierzchni próbek. Po przygotowaniu powierzchni próbek zostały one sklejone z użyciem przygotowanego kleju (mieszanina żywicy epoksydowej Epidian 57 oraz utwardzacza Z1 w stosunku 100:10). Po określonym czasie utwardzania próbki były poddane badaniom wytrzymałościowym. Zauważono, że największą wytrzymałość na ścinanie w rozpatrywanych wariantach osiągają połączenia, których powierzchnie zostały przygotowane przy użyciu papieru ściernego P320.
EN
The aim of experimental studies was to determine the influence of surface treatment on the adhesive joints strength of steel sheets. In a study accepted one of the possible methods of machining – abrasive machining grinding tools. This kind of tools was used due to its low cost and the ability to fairly good development of the surface, which affects the strength. The sand papers with different grain size (P120, P320, P500 and P800) were used. Two variants of surface treatment were tested. The first variant was the mechanical treatment by using the tested grinding tools and the second variant consisted mechanical treatment and degreasing by using Loctite 7063 degrease agent. After surface treatment the samples was joined by using the adhesive as a compound of Epidian 57 epoxy resin and Z1 hardener in the ratio of 100:10. After curing the samples were subjected to strength tests. It was noted that the highest shear strength was achieved for samples, which surfaces were prepared using sandpaper P320.
PL
Artykuł podejmuje problematykę efektywności proekologicznych aspektów logistyki zwrotnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Celem artykułu jest przedstawienie głównych aspektów proekologicznych logistyki zwrotnej, jej genezę oraz sprawne i efektywne zagospodarowanie odpadów. Przedstawiono w nim uregulowania prawne dotyczące właściwego postępowania z odpadami oraz ich dalsze zagospodarowanie. Zostały przedstawione opisy aspektów i narzędzi logistyki zwrotnej stosowanych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Poruszono również temat efektywności stosowania logistyki zwrotnej oraz sposoby jej pomiaru i wartościowania skutków ekonomicznych i pozaekonomicznych. Przedstawione zostały także, korzyści wynikające z odpowiednio zarządzanego zwrotnego łańcucha dostaw.
EN
The paper discusses the issue of the efficiency of pro-ecological aspects of reverse logistics in a manufacturing company. The aim of the article is to present major pro-ecological aspects of reverse logistics, its origins and the role in efficient waste management. Legal regulations concerning waste management are analyzed. Description of selected aspects and tools of reverse logistics in a manufacturing company are presented. Efficiency of the application of reverse logistics as well as its measurement and evaluation of economic and extra-economic effects are discussed. Benefits resulting from appropriate management of reverse supply chain are presented.
EN
The paper discusses the question of the efficiency of eco-logistics on the food market. The aim of the article is to present major problems related to the impact of food production processes, packaging, distribution and transport on the environment. It presents the origins of eco-logistics in relation to the concepts of logistics and reverse logistics. It analyses the characteristics and general assumptions of the efficiency of eco-logistics processes and describes food market as well as its impact on the natural environment. Furthermore it discusses the issue of waste generation and presents business entities operating on the food market in the aspect of their further development. The question of sanitary standards for products of the food sector is analyzed as well as the dynamics of the development of technologies used in the processes of reverse logistics, changing exogenic expectations and systems of values.
PL
Artykuł podejmuje problematykę efektywności eko-logistyki na rynku produktów żywnościowych. Celem artykułu jest przedstawienie głównych problemów oddziaływania procesów wytwórczych produktów żywnościowych, opakowań, dystrybucji oraz transportu na środowisko. Przedstawiono w nim genezę eko-logistyki w nawiązaniu do pojęcia logistyka i logistyka zwrotna. Została przedstawiona charakterystyka oraz ogólne założenia efektywności procesów eko-logistycznych, jednocześnie opisano rynek produktów żywnościowych oraz jego wpływ na środowisko naturalne. Ponadto określono w nim problematykę generowania odpadów przez podmioty gospodarcze działające na rynku żywnościowym w aspekcie ich dalszego zagospodarowania. Poruszono, także temat norm sanitarnych dla produktów z sektora gospodarki żywnościowej oraz dynamikę rozwoju technologii wykorzystywanych w procesach logistyki zwrotnej, zmieniających się oczekiwań egzogenicznych i systemów wartości.
EN
The aim of the paper is to present the philosophy of Lean Management as an instrument of improving sustainable management of enterprises. The article presents the origins, characteristics of the broadly understood concept of Lean Management and describes the idea of Sustainable Development (SD). At the same time implications for the application and development of the instruments which operationalize the assumptions of SD at the level of enterprises are discussed. The paper specifies those areas of functioning of contemporary companies in which Lean Management can be implemented and compares them with the features of traditional management in particular subjects.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie filozofii Lean Management jako instrumentu zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł podejmując szeroko rozumianą tematykę Lean Management, przedstawia jej genezę, charakterystykę oraz opisuje ogólne założenia koncepcji Zrównoważonego Rozwoju (ZR). Jednocześnie wskazuje implikacje dla stosowania i poszukiwania instrumentów operacjonalizacji założeń ZR na poziomie przedsiębiorstwa. Określa także w jakich obszarach funkcjonowania współczesnej firmy metoda Lean znajduje swe zastosowanie oraz zestawia jej cechy z tradycyjnym sposobem zarządzania podmiotem gospodarczym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.