Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strumień ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Praca dotyczy badania procesu kondensacji nowych proekologicznych czynników chłodniczych w minikanałach rurowych. Opisuje wybrane problemy z tym związane. Jest ona kontynuacją i rozwinięciem dotychczasowych badań autorów w zakresie tej tematyki. Badano skraplanie w przepływie wysokociśnieniowych czynników chłodniczych w kanałach wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304 i AISI 316L o różnej średnicy wewnętrznej dw. Badania przeprowadzono w szerokim zakresie zmian parametrów cieplno-przepływowych. Opracowano nową uniwersalną korelację obliczeniową wymiany ciepła na podstawie własnych danych doświadczalnych dla kondensacji wysokociśnieniowych czynników chłodniczych w minikanałach rurowych z uwzględnieniem szerokiego zakresu zmian gęstości strumienia ciepła.
EN
This is a study on research of the condensation process of new environmentally friendly refrigerants in pipe minichannels. Authors describe selected problems related to this issue. It is a continuation and development of the current research of the authors in the field of the above subject. Condensation during high-pressure refrigerants flow in channels made of AISI 304 and AISI 316L stainless steel with different internal diameter dw was investigated. The research was carried out in a wide range of changes in thermal and flow parameters. A new universal computational correlation for heat transfer was developed based on own experimental data for the condensation of high pressure refrigerants in pipe minichannels for a wide range of heat flux density changes.
EN
The article presents the results of research on the formation of the WF coefficient in coal excavations. The WF coefficient determines the share of the wet surface of the excavation sidewall. The wet part of the excavation sidewall is covered partly by the water film, which evaporates, lowering the temperature of this surface. This coefficient is one of the principal parameters used in forecasting the changes in temperature and humidity of the mine air occurring on the way of contact between the excavation sidewall and the flowing air. During the determination of the coefficient value, the criterion of equality of the actual and forecasted ratios of sensible heat to total heat was assumed in the research methodology. Values of the WF coefficient in the examined excavations generally vary within the range of 0,1-0,6, and they are mostly dependent on the parameters related to the period of ventilation.
3
Content available remote Energia elektryczna w ogrzewaniu płaszczyznowym
PL
Przedstawiono generalne zasady stosowania energii elektrycznej w ogrzewaniu płaszczyznowym, kładąc szczególny nacisk na ogrzewanie podłogowe - zarówno jako podstawowe jak i wspomagające. Podano wartości emitowanych strumieni ciepła w zależności od systemu ogrzewania. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo stosowania energii elektrycznej wpływające na zdrowie człowieka w ogrzewaniu pomieszczeń. Dokonano podziału grzejników elektrycznych ze względu na ich zastosowania, jak i ze względu na ich budowę.
EN
General principles of the use of electricity in surface heating are presented, placing particular emphasis on underfloor heating - both as basic and supportive. The values of the emitted heat fluxes depending on the heating system are given. Attention was paid to the safety of using electricity in space heating affecting human health. Electric heaters were divided according to their applications, as well as due to their construction.
EN
The paper discusses nucleate boiling heat transfer on meshed surfaces during pool boiling of distilled water and ethyl alcohol of very high purity. It presents a correlation for heat flux developed for heaters covered with microstructural coatings made of meshes. The experimental results have been compared with the calculation results performed using the correlation and have been followed by discussion. Conclusions regarding the heat flux determination method have been drawn with the particular focus on the usefulness of the considered model for heat flux calculationson samples with sintered mesh layers.
PL
W trakcie webinariów nt. instalacji grzejnikowych i grzejników prowadzonych przez autora [3] wśród uczestników rozwinęła się dyskusja o sposobach obliczania zapotrzebowania na ciepło w budynkach istniejących, które od początku użytkowane są bez instalacji c.o., a obecnie poddawane remontom lub modernizacji. W praktyce często korzysta się z bardzo uproszczonych metod doboru, obarczonych wysokim ryzykiem błędu powodującego niedowymiarowanie instalacji i brak komfortu cieplnego bądź przewymiarowanie i zawyżone koszty inwestycyjne. Projektanci mogą jednak sięgnąć po niezbyt skomplikowane, a pewne metody wyznaczania rzeczywistych wartości współczynnika przenikania ciepła przegród.
EN
The article presents the mechanisms of heat exchange in building partitions along with a description of the phenomena occurring there.The methods of heat transport on selected examples of the construction of sandwich building walls were presented and discussed. A review of the methods allowing to determine the heat fluxvalue by means of analytical methods and simulations based on numerical analyzes was carried out. The methodology of solving thermal problems has been presented, indicating the complexity of the phenomena occurring at the contact points of surfaces, for which the correct characteristics should be selected in more than one selected form of determining temperature distributions.Heat transport simulation was performed in ANSYS Fluent 2020 R2 software. The value of the heat flux density flowing through the outer wall of a single-family house located in Lublin, Poland was analytically determined. Three different structural wall solutions were adopted: one, two and three-layer. The obtained results were presented in a tabular manner, allowing for a clear verification of the correctness of the calculations performed with both selected methods.
PL
W artykule przedstawiono mechanizmy wymiany ciepła w przegrodach budowlanych wraz z opisem zjawisk tam zachodzących. Przybliżonoi omówiono sposoby transportu ciepła na wybranych przykładach konstrukcji warstwowych ścian budowlanych. Przeprowadzono przegląd metod pozwalających na wyznaczenie wartości gęstości strumienia ciepłana drodze metod analitycznych oraz symulacji opartych na analizach numerycznych. Przedstawiono metodologięrozwiązywania zagadnień cieplnych wskazując na złożoność zjawisk zachodzących w miejscach kontaktu powierzchnidla których poprawnej charakterystyki należy przyjąć więcej niż jedną wybraną formę wyznaczenia rozkładów temperatury. Wykonano symulację transportu ciepła w oprogramowania ANSYS Fluent 2020 R2 oraz wyznaczono analitycznie wartość gęstości strumienia ciepła przepływającego przez ścianę zewnętrzną domu jednorodzinnego posadowionego w Lublinie w Polsce. Przyjęto trzy różne pod względem konstrukcyjnym rozwiązania ścian: jedno, dwu i trój warstwowe. Otrzymane wyniki przedstawione zostały w sposób tabelaryczny umożliwiając przejrzystą weryfikację poprawności wykonanych obliczeń obydwoma wybranymi metodami.
PL
Na podstawie wyników badań dysocjacji termicznej dużych próbek wapienia prowadzonej w zamkniętym układzie ścian wymieniających ciepło i wypełnionym mieszaniną gazową zawierajacą CO2 wykazano, że szybkość dysocjacji termicznej próbek zależy od zawartości CO2 w mieszaninie gazowej podawanej do komory grzewczej. Coraz wolniejsze tempo spadku średniej szybkości dysocjacji termicznej powodowane jest wzrostem stężenia CO2 w mieszaninie gazowej, w której kalcynowana jest próbka. Wiąże się to ze wzrostem wartości ciepła właściwego mieszaniny gazowej otaczającej próbkę, tym samym powodując zwiększenie wartości strumienia ciepła wynoszonego z komory grzewczej wraz z mieszaniną gazową opuszczającą komorę grzewczą. Wykazano, że dodatek CO2 do mieszaniny gazowej otaczającej kalcynowaną próbkę powoduje znaczący spadek wartości strumienia ciepła wnikającego do próbki ze względu na obniżkę wartości konwekcyjnego współczynnika wnikania ciepła oraz wzrost emisyjności mieszaniny gazowej. Wskazania termopary z odsłoniętą spoiną, umieszczoną między ścianami próbki i komory grzewczej, właściwie oddają zmiany temperatury w komorze grzewczej wywołane zmienną zawartością CO2 w mieszaninie gazowej.
EN
Based on the results of thermal dissociation tests for large limestone samples carried out in a closed system of heat exchanging walls and filled with a gas mixture containing CO2, it was shown that the rate of thermal dissociation of samples depends on the CO2 content in the gas mixture fed into the heating chamber. The slower rate of decline in the average rate of thermal dissociation is caused by the increase in CO2 concentration in the gas mixture in which the sample is calcined. This is associated with an increase in the specific heat value of the gas mixture surrounding the sample, thereby increasing the heat flux value from the heating chamber together with the gas mixture leaving the heating chamber. It has been shown that the addition of CO2 to the gas mixture surrounding the calcined sample causes a significant decrease in the value of the heat flux transported to the sample due to a decrease in the convective heat transfer coefficient and an increase in the emissivity of the gas mixture. Indications of the thermocouple with the exposed junction, placed between the walls of the sample and the heating chamber, properly reflect the temperature changes in the heating chamber caused by the variable content of CO2 in the gas mixture.
PL
W artykule zawarto opis eksperymentu zaplanowanego w celu zbadania wpływu zawartości CO2 w mieszaninie gazowej - otaczającej termicznie dysocjowaną, dużą, cylindryczną próbkę wapienia pochodzącego ze złoża Trzuskawica - na strumień ciepła wnikający do kalcynowanej próbki. Dysocjację termiczną prowadzono w strudze powietrza z dodatkiem CO2, którego stężenie w mieszaninie gazowej wynosiło 0% obj., 20,7 % obj. i 45,2 % obj. Przytoczono uzyskane wyniki z prób, które poddano weryfikacji na spełnianie założeń ANOVA.
EN
The article describes the experiment planned to investigate the effect of CO2 content in the gas mixture - surrounding a thermally dissociated, large, cylindrical sample of limestone from the Trzuskawica deposit - on the heat flux penetrating the calcined sample. Thermal dissociation was carried out in an air flux with the addition of CO2, whose concentration in the gas mixture was 0 vol.%, 20.7 vol.% and 45.2 vol.%. The results obtained from the tests were quoted and verified to meet the ANOVA assumptions.
EN
Forced convective heat and mass transfer flow of hydromagnetic, radiating and dissipative fluid over a porous nonlinear stretching sheet in the presence of non-uniform heat generation/absorption is investigated numerically. The system of nonlinear partial differential equations governing the physical problem is reduced to nonlinear ordinary differential equations by means of suitable similarity transformations and are solved numerically using Nachtsheim Swigert shooting iteration scheme together with fourth order Runge Kutta method. The effects of various physical parameters on velocity, temperature and concentration distributions are depicted graphically. The important findings of this study exhibited that the effect of non-uniform heat generation/absorption parameter and radiation parameter have significant role in controlling thermal boundary layer thickness and temperature. Numerical values of the skin friction coefficient, temperature and concentration at the wall are shown in a tabula form. A comparison is made with previously published data which results in good agreement.
EN
The paper consists the problem of developing a scientific toolkit allowing to predict the thermal state of the ingot during its formation in all elements of the casting and rolling complex, between the crystallizer of the continuous casting machine and exit from the furnace. As the toolkit for the decision making task the predictive mathematical model of the ingot temperature field is proposed. Displacement between the various elements of the CRC is accounted for by changing the boundary conditions. Mass-average enthalpy is proposed as a characteristic of ingot cross-section temperature state. The next methods of solving a number of important problems with the use of medium mass enthalpy are developed: determination of the necessary heat capacity of ingots after the continuous casting machine for direct rolling without heating; determination of the rational time of alignment of the temperature field of ingots having sufficient heat capacity for rolling after casting; determination of the total amount of heat (heat capacity) required to supply the metal for heating ingots that have insufficient amount of internal heat.
11
Content available remote Strata strumienia ciepła przez zewnętrzne powierzchnie pieca obrotowego
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, eksperymentalnej instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych, dotyczących strat strumienia ciepła do otoczenia przez zewnętrzną powierzchnię pieca obrotowego. Badania wykazały, że konstrukcja ścian pieca obrotowego ma istotny wpływ na straty strumienia ciepła do otoczenia. Wskazano przykłady rozwiązań konstrukcyjnych ścian pieca obrotowego i wynikającą z ich zastosowania redukcję przepływu strumienia ciepła do otoczenia.
EN
The article presents the results of experimental research on the installation of thermal treatment of medical waste focus on loss of heat flow to the environment through the external surface of the rotary kiln. Tests have proven that the wall structure of a rotary kiln has a significant effect on heat flow losses to the environment. Examples of constructional solutions of rotary kiln walls and the resulting reduction in the flow of heat flux to the environment were shown.
PL
Przedstawiono propozycję wartościowania (ilościowego określenia) działania komór spalania tłokowych i turbinowych silników spalinowych z uwzględnieniem zachodzących w nich takich rodzajów przemiany energii jakimi są ciepło i praca. Przedstawione rozważania bazują na fakcie, że w komorach spalania tego rodzaju silników spalinowych zachodzi przekształcanie energii chemicznej zawartej w dostarczonym do niej paliwie (ściślej – energii chemicznej zawartej w mieszaninie paliwowo-powietrznej powstałej w tej komorze) na energię wewnętrzną spalin powstających podczas spalania paliwa. Ta forma przemiany energii została nazwana ciepłem indykowanym (Qi). Ciepło Qi odniesione do jednostki czasu t spalania paliwa zostało nazwane strumieniem ciepła ( Qi). Zwrócono uwagę, że proces spalania paliwa w komorach spalania obu rodzajów silników może być nieprawidłowy, w przypadku niewłaściwego działania ich wtryskiwaczy, co jest równoznaczne z nieprawidłowym działaniem tych komór. Działanie dowolnej komory tłokowego bądź turbinowego silnika spalinowego zostało w tym artykule zinterpretowane, jako przetwarzanie energii chemicznej zawartej w paliwie na energię wewnętrzną powstających spalin podczas spalania paliwa w ustalonym czasie. Wartościowanie tak rozumianego działania komór spalania tego rodzaju silników spalinowych, zaproponowane przez autora tego artykułu, polega na określeniu ilościowym tego działania za pomocą wielkości fizycznej, którą cechuje wartość liczbowa z jednostkę miary nazwaną dżulosekundą [dżulxsekunda]. Do oceny procesu pogarszania się działania komór spalania dowolnego tłokowego bądź turbinowego silnika spalinowego zaproponowano model w formie jednorodnego procesu Poissona.
EN
The paper presents results of a study on the effect of the flux density of heat carried away for the remelting area to substrate in the course of surface remelting with concentrated heat stream on values of structural parameters λ1D and λ2D of α(Al) phase dendrites in C355 alloy. The remeltings were made with the use of GTAW method, at arc current intensity I = 200 A and concentrated heat stream scanning speed vs = 200, 400, 600, and 800 mm/min. The used protective gas was argon supplied at rate of 20 l/min. It has been found that the increase of the rate of scanning with concentrated heat stream results in a change of the remelting-substrate separation surface shape consisting in reduction of the remelting width and depth. This increases the value of the flux density of heat transmitted from the remelting area to substrate which in turn acts in favor of reduction of structural parameters λ1D and λ2D characterizing α(Al) phase dendrites in C355 alloy.
EN
Among the variety of products for thermal insulation in industry the aerogel blankets have received significant attention because of their unique properties and wide range of applications. This paper presents the basic properties, fields of application and results of experimental study of Pyrogel XT, which is a type of high temperature aerogel blanket. It is formed of silica aerogel and reinforced with glass fiber batting. In comparison with traditional insulating materials Pyrogel XT is much more efficient thermal insulation with wide temperature range of application (-40÷650ºC). It also has the lowest thermal conductivity of any known solid material. Experimental investigation of thermophysical properties of Pyrogel XT was carried out by using traditional and modern research methods. The traditional method utilized a simplified single-plate Poensgen apparatus. The modern approach was performed on a UnithermTM model 2022 thermal conductivity instrument which uses a guarded heat flow meter method according to ASTM E1530 standard. Results obtained from both devices were compared and analyzed.
PL
Spośród wielu wyrobów termoizolacyjnych stosowanych w przemyśle maty aerożelowe zyskują duże zainteresowanie ze względu na wyjątkowe właściwości oraz szeroki zakres zastosowań. W pracy zaprezentowano właściwości, obszary zastosowań i wyniki eksperymentalnych badań cieplnych maty aerożelowej Pyrogel XT, będącej nowoczesnym materiałem termoizolacyjnym. Badany materiał jest złożony z aerożelu krzemowego wzmocnionego dodatkiem włókna szklanego. W porównaniu do tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych Pyrogel XT odznacza się szczególnymi właściwościami, do których należy najniższa, spośród wszystkich dostępnych termoizolacji przemysłowych, wartość współczynnika przewodzenia ciepła przy jednocześnie szerokim temperaturowym zakresie stosowania (-40ºC÷650ºC). Pyrogel XT posiada również najniższy współczynnik przewodzenia ciepła spośród znanych ciał stałych. Badania eksperymentalne właściwości termofizycznych aerożelu Pyrogel XT przeprowadzono metoda tradycyjną oraz metodami nowoczesnymi. Do badań tradycyjnych wykorzystano uproszczony jednopłytowy aparat Poensgena. W badaniach metodą nowoczesną wykorzystano stanowisko badawcze UnithermTM 2022 wyposażone w miernik przepływu strumienia ciepła pracujący zgodnie z normą ASTM E1530. Wyniki uzyskane z obu urządzeń porównano i poddano analizie.
15
Content available remote Badania entalpii strugi tworzącej się podczas obciągania ściernicy
PL
Opisano metodę pomiaru entalpii strugi cząstek powstającej podczas obciągania na sucho ściernic diamentowym obciągaczem jednoziarnistym. Jako sensor ciepła zastosowano moduł Peltiera pracujący w trybie termoogniwa. Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące budowy i zasad pomiaru modułem Peltiera, omówiono sposób jego wzorcowania oraz wyniki badań entalpii strugi tworzonej podczas procesu obciągania ściernicy ceramicznej z elektrokorundu szlachetnego, prowadzonego z różnymi nastawami posuwu i głębokości obciągania.
EN
Described is the method of measuring the stream enthalpy of a particle formed during dry-dressing using a single point diamond dresser. In the described method, a Peltier module was used as a heat sensor. The authors presented basic information on the construction, principles of measurement with Peltier module and the way to calibrate it as well as the results of the studies on the enthalpy of the stream formed during the dressing of vitrified alumina grinding wheel. Conducted studies were performed with different feed and depth settings.
PL
W artykule przedstawiono analizę wybranych parametrów cieplnego funkcjonowania przegrody kolektorowo-akumulacyjnej modyfikowanej materiałem zmiennofazowym. Badania przeprowadzono w komorze zewnętrznej w miesiącu kwietniu, uwzględniając rzeczywiste warunki klimatyczne: wartość promieniowania słonecznego i temperaturę zewnętrzną powietrza. W celu porównania wyników wykonano przegrodę referencyjną bez udziału materiału zmienno-fazowego. Podczas badań w komorze stabilizowano temperaturę wewnętrzną na poziomie 20°C. W badanej przegrodzie materiał zmienno-fazowy został wkomponowany w ścienny element ceramiczny, którym wypełniono połowę jego przestrzeni. Materiał ten usytuowano od strony zewnętrznej elementu, w celu uzyskania odpowiedniej temperatury wystarczającej do wystąpienia procesu przemiany fazowej. Przegroda kolektorowo-akumulacyjna posiada przeszklenie o współczynniku przenikania ciepła U = 0,6 W/m2K. Analizując wpływ materiału zmienno-fazowego, autorzy przedstawili i porównali wartości gęstości strumienia ciepła na powierzchni przegród od strony wewnętrznej. Celem badań było określenie wpływu wartości promieniowania słonecznego na modyfikowaną przegrodę kolektorowo-akumulacyjną, w okresie przejściowym, w którym zazwyczaj występują zmienne warunki klimatyczne. Umieszczenie PCM od strony zewnętrznej w elementach ceramicznych, jako składowej przegród kolektorowo- akumulacyjnych, jest jednym z wariantów w prowadzonych badaniach. Dalszej analizie poddane zostaną inne rozwiązania usytuowania materiału zmiennofazowego, w celu wybrania najkorzystniejszego wykorzystania tego materiału.
EN
The article presents the analysis of selected parameters of thermal performance of thermal storage walls modified with a phase-change material (PCM). The tests were carried out in April, in an outdoor chamber, taking into account the actual climatic conditions: the value of solar 504 L. Lichołai, J. Krasoń, P. Miąsik, A. Starakiewicz, M. Kruk radiation and the outdoor air temperature. A reference wall without PCM has been set up in order to compare the test results. During the tests, the internal temperature of the chamber was kept at 20°C. The PCM in the tested chamber was integrated into the ceramic element of the wall and filled half of the element’s area. The PCM was placed on the outer side of the element in order to have a suitable temperature sufficient for a phase change process to occur. The thermal storage wall has a glazing with a heat transfer coefficient of U = 0.6 W/m2K. While analysing the impact of the PCM, the authors presented and compared the density of the heat flux on the internal side of the walls surface. The aim of the study was to determine the impact of solar radiation value on the modified thermal storage wall during a transitional period, when changing climatic conditions are quite common. Placing PCM on the outer side of the ceramic elements, as a component of the thermal storage walls, is one of the options applied in the carried out tests. Other PCM arrangement solutions will be the subject of further studies in order to select the most beneficial use of this material.
17
Content available remote Numerical analysis of friction welded titanium joints
EN
Purpose: Friction welding is found to be a suitable candidate for joining the dissimilar materials. Numerical model would be helpful for proper selection of processing conditions. In the present work, a thermo-mechanical model has been developed using finite element method based software. Design/methodology/approach: Friction welding process is characterized of thermomechanical phenomenon, which is highly complex in nature. Thermo-mechanical model is considered as highly nonlinear due to the interaction between the temperature fields and time dependent on the material properties. The numerical model is subject to certain assumptions and boundary conditions. Findings: The numerical investigation was carried out to predict the temperature distribution, heat flux, the axial shortening and stress on the friction welded titanium joints. Research limitations/implications: Leading aerospace manufacturers are exploring the joining of titanium to titanium for aerospace applications. The approach is time saving and it is supposed to have a promising future in automotive and nuclear fields.
EN
A numerical study has been conducted to investigate the effect of low-emissivity coatings on the intensity of heat transfer through the double-glassed windows. The results of calculation of heat transfer characteristics through double glassed windows with low-e coating is compared with similar calculation results obtained for the windows with ordinary glass. Availability of low-emission coating leads to a significant increase in heat resistance of the glass. Thus, the replacement one of the glasses of double-glazed windows to a low emissivity glass allows significantly increase the heat resistance of the glazing unit.
PL
Przeprowadzono badania numeryczne w celu określenia wpływu powłok niskoemisyjnych na intensywność przenikania ciepła przez okna z szybami podwójnymi. Wyniki obliczeń dotyczące własności okna podwójnie szklonego z powłoką niskoemisyjną na przenikanie ciepła porównano z wynikami obliczeń dla okien ze zwykłym szkleniem. Zastosowanie powłoki niskoemisyjnej prowadzi do znacznego wzrostu oporu cieplnego szkła. Zatem, wymiana jednej szyby w oknie podwójnie szklonym na szybę z powłoką niskoemisyjną znacząco zwiększa opór cieplny zestawu szybowego.
19
Content available remote Wave amplitudes of temperature and heat flux in the surroundings of external walls
EN
In this paper, the thermal dynamic characteristics of exterior walls with variant concrete solutions of load-bearing layer were analysed. The main aim of this study was to compare the amplitudes of wave fluctuations of internal temperature and internal heat flux depending on the construction material used. Calculations were made for partitions with a structural layer made from lightweight concrete composites, autoclaved aerated concrete and reinforced concrete. Very good damping properties were obtained for the partitions made of concrete composites. The obtained data suggests that such solutions provide much smaller fluctuations of temperature and heat flux in comparison to materials with low specific heat.
PL
W niniejszej pracy poddano analizie zbiór danych dotyczących dynamicznych charakterystyk cieplnych ścian zewnętrznych o różnie dobranej pod względem materiałowym warstwie konstrukcyjnej. Głównym celem pracy było porównanie amplitud wahań fali temperatury wewnętrznej i wewnętrznego strumienia ciepła w zależności od użytego materiału warstwy nośnej. Rozpatrzono przegrody z warstwą konstrukcyjną wykonaną z rozmaitych lekkich kompozytów betonowych, betonów komórkowych oraz betonu zbrojonego. Bardzo dobre właściwości tłumiące przegrody uzyskano dla kompozytów betonowych. Otrzymane dane wykazują, że tego typu rozwiązania zapewniają zdecydowanie mniejsze wahania fali temperatury i strumienia ciepła w porównaniu do materiałów o niskim cieple właściwym.
20
Content available remote Anomalous Variation in GPS TEC, Land and Ocean Parameters Prior to 3 Earthquakes
EN
The present study reports the analysis of GPS TEC prior to 3 earthquakes (M > 6.0). The earthquakes are: (1) Loyalty Island (22°36′S, 170°54′E) on 19 January 2009 (M = 6.6), (2) Samoa Island (15°29′S, 172°5′W) on 30 August 2009 (M = 6.6), and (3) Tohoku (38°19′N, 142°22′E) on 11 March 2011 (M = 9.0). In an effort to search for a precursory signature we analysed the land and ocean parameters prior to the earthquakes, namely SLHF (Land) and SST (Ocean). The GPS TEC data indicate an anomalous behaviour from 1-13 days prior to earthquakes. The main purpose of this study was to explore and demonstrate the possibility of any changes in TEC, SST, and SLHF before, during and after the earthquakes which occurred near or beneath an ocean. This study may lead to better understanding of response of land, ocean, and ionosphere parameters prior to seismic activities.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.