Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biała warstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Szyny o mikrostrukturze bainitycznej
PL
W artykule będącym przeglądem literatury opisano bainit jako przykład mikrostruktury stali, która z powodzeniem może być stosowana do produkcji szyn kolejowych. Porównano kluczowe parametry, jakie muszą spełniać szyny kolejowe: odporność na zużycie ścierne, odporność na złuszczanie, obecność białej warstwy dla stali bainitycznej i perlitycznej. Opisano istotną rolę austenitu szczątkowego i procesu odpuszczania w kształtowaniu właściwości mechanicznych szyn o mikrostrukturze baintycznej.
2
Content available Rails with Bainitic Microstructure
EN
The review article describes bainite as an example of a steel microstructure that can be successfully used in the production of railway rails. A comparison has been made between the key parameters to be met by railway rails: resistance to abrasive wear, resistance to flaking and presence of white etching layer for bainitic and pearlitic steel. The important role of residual austenite and the tempering process in shaping the mechanical properties of rails with bainitic microstructure has been discussed.
EN
Research concerns the evaluation of the cutting insert condition on the microstructure of the surface layer after longitudinal turning of Inconel 718 alloy using carbide inserts. Value of the VBC wear index after dry machining with variable feed f and depth of cut ap was evaluated. White layer was observed up to 2,5 μm.
PL
Badano wpływ stanu ostrza na mikrostrukturę technologicznej warstwy wierzchniej po toczeniu wzdłużnym stopu Inconel 718 ostrzami węglikowymi. Oceniano wartość wskaźnika zużycia VBC po toczeniu na sucho ze zmiennymi parametrami posuwu f oraz głębokości skrawania ap. Zaobserwowano obecność białej warstwy na głębokości do 2,5 μm.
EN
The low speed wire electrical discharge turning (LS-WEDT) is firstly proposed to fabricate the Ti-6Al-4V micro rotary workpiece in this study. The surface quality, sub-surface damages and machining efficiency of LS-WEDT process are discussed. The single factor experiments and orthogonal experiments are respectively conducted to analyze effects of speed parameters and peak current on surface roughness (Ra), material removal rate (MRR), surface morphology and the white layer of the TC4 micro rotary workpiece machined by LS-WEDT. Experimental results indicated that the most important factors affecting the Ra and MRR in LS-WEDT respectively are the peak current and feeding speed, and the rotating speed and feeding speed have significant interactive effect on Ra and MRR. Besides, the low feeding speed can cause surface burning and the high rotating speed will elongate craters. Furthermore, the surface oxidation of TC4 workpiece machined by LS-WEDT is far more serious than the surface alloying and Ti3O and Ti6O can be detected on the machined surface. Moreover, the serrated white layer can be observed and gradually becomes continuous and thin with the decrease of peak current. Finally, large amounts of oxygen and less copper elements can be detected on the top of the white layer and longitudinal cracks.
PL
W pracy scharakteryzowano mechanizmy zużycia roboczych walców hutniczych w walcowniach gorących produktów oraz półproduktów stalowych. Zaprezentowano wyniki badań warstwy przypowierzchniowej w próbkach pobranych z siedemnastu walców po wycofaniu ich z eksploatacji. Trzy walce zostały wykonane ze stali podeutektoidalnej, jeden ze stali eutektoidalnej, jeden ze stali nadeutektoidalnej, dwa ze staliw nadeutektoidalnych, cztery ze staliw podeutektycznych oraz sześć z żeliw połowicznych z grafitem sferoidalnym. Analiza warstw przypowierzchniowych w obszarach roboczych pozwoliła wskazać na główne mechanizmy zużycia tych narzędzi. Walce ze stali podeutektoidalnej charakteryzują się tworzeniem nalepień materiału walcowanego, tworzeniem się tzw. białej warstwy i intensywnym umocnieniem odkształceniowym. Walec ze stali eutektoidalnej charakteryzuje się tworzeniem nalepień materiału walcowanego, ale zwłaszcza białej warstwy. W walcu ze stali nadeutektoidalnej w znacznie ograniczonym zakresie występują zjawiska tworzenia się nalepień materiału walcowanego oraz białej warstwy. Walce wykonane ze staliw nadeutektoidalnych jedynie incydentalnie wykazują zjawisko tworzenia się białej warstwy, natomiast widoczna zaczyna być fragmentacja (dekohezja) warstwy wierzchniej w wyniku oddziaływań tribologicznych. Walce wykonane ze staliw podeutektycznych charakteryzują się głównie dekohezją materiału wzdłuż wydzieleń cementytu ledeburytycznego oraz cementytu drugorzędowego wydzielonego w układzie Widmannstättena. Krawędzie takich pęknięć działają jak ostrza skrawające materiał walcowany. Walce z żeliw połowicznych podatne są na rozwój pęknięć wzdłuż wydzieleń węglików eutektycznych, a brak wydzieleń dyspersyjnych węglików drugorzędowych zaczyna sprzyjać tworzeniu się białej warstwy.
EN
The work characterizes the wear mechanisms of steelwork working rollers in hot rolling mills of steel products and semi-products. It presents the results of the examinations of the surface layer of samples obtained from seventeen rollers after they had been removed from operation. Three rollers were made of hypoeutectoid steel, one of eutectoid steel, one of hypereutectoid steel, two of hypereutectoid cast steels, four of hypoeutectoid cast steels, and six were made of mottle cast iron with spheroidal graphite. The analysis of the surface layers in the working areas made it possible to point to the main wear mechanisms of these tools. The hypoeutectoid steel rollers were characterize by the formation of “stickings” of the rolled material, the formation of the “white layer” and an intense work hardening. The eutectoid steel roller was characterizes by the formation of “stickings” of the rolled material, but especially by the formation of the white layer. In the roller made of hypereutectoid steel, the phenomena of “stickings” of the rolled material as well as the formation of the white layer are significantly limited. The rollers made of hypereutectoid cast steels exhibit the white layer phenomenon only incidentally, while showing visible fragmentation (decohesion) of the surface layer as a result of tribological interactions. The hypoeutectoid cast steel rollers were characterize mainly by the material’s decohesion along the precipitates of the ledeburitic cementite and secondary cementite precipitated in the Widmannstätten system. The edges of such cracks work like blades, which cut the rolled material. The rollers made of mottle cast iron are prone to the development of cracks along the eutectic carbide precipitates, and the lack of dispersive secondary carbide precipitates favours the formation of the white layer.
EN
Metallographic investigations were performed on the surface layers of working mill rolls. Samples were taken from sites of particular importance because of the rolls usability. The tested rolls were made of steels, cast steels and cast irons. The plastic deformation zone induced in the surface layer, problem of the so-called white layer, adhesion of rolled material and fatigue or thermal-fatigue cracks occurrence was determined.
PL
Warstwa wierzchnia walców hutniczych ulega silnemu odkształceniu plastycznemu. W obszarach, w których plastyczność materiału warstwy wierzchniej jest mała, dochodzić może do dekohezji materiału. Miejscami takimi mogą być np.obszary występowania skupisk węglików (np.cementytu drugorzędowego). Produkty dekohezji będą intensyfikować zużycie jako ścierniwo. W wyniku oddziaływania tribologicznego w warstwie wierzchniej elementów ze stopów żelaza, mogą powstawać nowe fazy wynikające z przekroczenia temperatury przemiany austenitycznej. Zjawiskiem związanym z tą przemianą jest tworzenie się tzw.białej warstwy.Wyniki badań białej warstwy wskazują, że określenie to odnosi się do trudno trawiącej się warstwy wierzchniej materiału, charakteryzującej się wysoką (powyżej 800 HV) twardością oraz dużą kruchością, utworzonej w wyniku bardzo szybkiego nagrzania do wysokich temperatur (odpowiadających zakresowi istnienia austenitu), któremu towarzyszy bardzo silne odkształcenie (zdefektowanie) struktury krystalicznej, a następnie natychmiastowe oziębienie, zwykle do temperatury otoczenia. Szczególnie łatwo biała warstwa tworzy się w przypadku walców stalowych, których mikrostruktura pozbawiona jest węglików drugorzędowych. Występowanie tych węglików w przypadku walców staliwnych utrudnia tworzenie się białej warstwy lub utrudnia jej pozostanie na powierzchni roboczej.
PL
W pracy scharakteryzowano zjawisko tworzenia się tzw. białej warstwy na powierzchni narzędzi do kształtowania na gorąco stali. Określono czynniki strukturalne narzędzi ze stopów żelaza sprzyjające nalepianiu się na nie stali przerabianej plastycznie na gorąco. Wskazano przykłady współistnienia białej warstwy oraz nalepień. Przyjęto mechanizm tworzenia się białej warstwy jako czynnik sprzyjający połączeniu adhezyjnemu narzędzia i stali kształtowanej na gorąco. Jako główną przyczynę połączenia adhezyjnego w ww. warunkach wskazano oddziaływanie pomiędzy mikroobszarami o mikrostrukturze austenitycznej.
EN
The work characterizes the phenomenon of the formation of the "white layer" on the surface of tools used for the hot forming process of steel. It describes the structural factors of iron alloy tools that favour plastically hot-processed steel being glued to them. The work points to examples of a co-existence of the white layer and the glued steel. The mechanism of white layer formation was assumed as a factor favouring the adhesive connection of the tool and the hot-formed steel. The interaction between the austenitic micro-areas was indicated as the main cause of the adhesive connection under the mentioned conditions.
EN
On the bases of the reference data as well as the presented author's own investigations the concept of the main assumptions of the so-called white layer formation is proposed in the paper. It is the surface layer difficult for etching and of a very high hardness. The presented investigation results concern seventeen examples of materials on the ferrous matrix on which an occurrence of the white layer was found either after exploitation or after tribological tests. It is indicated that conditions specially favourable for the white layer formation occurs when the tool is in contact with the material heated to high temperatures (e.g. during hot-forging of steel elements). Examples of the white layer formation on: railway rails, mill rolls, equipment (guide) mill rollers and die elements were given. The review of various morphologies of this layer was also presented. On the basis of the theory of tempering of the previously fonned white layer the formation of band systems within the white layer zone was explained. The example of the white layer microstructure together with the concept of its phase composition was presented. The hardness measurement results of the white layer are given. In dependence on the material and tribological contact conditions they are equal from app. 800 to app. 1400 HV. The obtained results indicate that the possible (the most probable) mechanism of the white layer formation is as follows: very fast heating to a high temperature (corresponding with the austenite range), accompanied with a strong deformation (defecting) of the crystal structure, followed by an immediate cooling, usually to the ambient temperature.
PL
W pracy na podstawie danych literaturowych i zaprezentowanych badań własnych zaproponowano koncepcję głównych założeń mechanizmu tworzenia się tzw. białej warstwy. Jest to trudnotrawiąca się warstwa wierzchnia o bardzo dużej twardości. Prezentowane wyniki badań odnoszą się do siedemnastu przykładów materiałów na osnowie żelaza, na których po eksploatacji lub testach tribologicznych stwierdzono występowanie białej warstwy. Wskazano, że szczególnie korzystne warunki do powstawania białej warstwy występują, gdy narzędzie ma kontakt z nagrzanym do wysokiej temperatury materiałem (np. podczas kucia na gorąco elementów stalowych). Zaprezentowano przykłady tworzenia się białej warstwy na: szynach kolejowych, walcach hutniczych, rolkach osprzętowych i elementach matryc. Przedstawiono przegląd różnych morfologii białej warstwy. Na podstawie teorii odpuszczania wcześniej utworzonej białej warstwy, wyjaśniono tworzenie się układów pasmowych w obrębie białej warstwy. Zaprezentowano przykład mikrostruktury białej warstwy, przestawiając koncepcję jej składu fazowego. Podano wyniki pomiarów twardości białej warstwy. Wynosiły one w zależności od materiału i warunków kontaktu tribologicznego od ok. 800 do ok. 1400 HV. Wyniki badań nad białą warstwą powstałą na skutek oddziaływania tribologicznego wskazują, że możliwym (najbardziej prawdopodobnym) mechanizmem tworzenia się białej warstwy jest bardzo szybkie nagrzanie do wysokiej (odpowiadających zakresowi istnienia austenitu) temperatury, któremu towarzyszy bardzo silne odkształcenie (zdefektowanie) struktury krystalicznej, a następnie natychmiastowe oziębienie, zwykle do temperatury pokojowej.
PL
Kształtowanie plastyczne stali na gorąco (w tym kucie) odbywa się najczęściej w temperaturze występowania austenitu. Dlatego własności tribologiczne narzędzi stosowanych w przeróbce plastycznej na gorąco powinny odnosić się do warunków, w których mają one kontakt z nagrzaną do zakresu austenitu stalą. W pracy przedstawiono zjawiska występujące na powierzchni materiałów narzędziowych w wyniku ww. kontaktu tribologicznego, które mają wpływ na mikrostrukturę w ich warstwie wierzchniej. Określono wpływ mikrostruktury materiałów narzędziowych na osnowie żelaza na: tworzenie i utrzymywanie się na powierzchni tzw. białej warstwy oraz nalepień, występowanie pęknięć zmęczeniowo-cieplnych, podatność na odkształcenie plastyczne, wykruszanie materiału narzędzia (w tym węglików) jak i zmian w mikrostrukturze warstwy wierzchniej wywołanych oddziaływaniem cieplnym.
EN
Hot forming of steel (including forging) is most often performed in the austenite region. Because of that, tribological properties of tools used in hot processing should be related to the conditions of their contact with steel heated up into the austenite region. This work is focused on the phenomena occurring on the surface of tool materials during tribological contact. The influence of the microstructure of iron based tools on: white layer formation, white layer and sticking presence on the tools surface, thermal and fatigue cracks, tool material formability, spalling of tool materials (including spalling of carbides) as well as the changes in the microstructure of the white layer induced by the temperature gradients.
PL
Kształtowanie na gorąco lub ciepło elementów stalowych konstrukcyjnych stwarza warunki sprzyjające tworzeniu się na powierzchni narzędzi stalowych tzw. białej warstwy. Tworzenie się białej warstwy w wyniku procesów tribologicznych oraz przemian fazowych w warstwie wierzchniej narzędzi często odgrywa główną rolę w ich mechanizmie zużycia. W pracy przedstawiono morfologię białej warstwy tworzącej się na narzędziach podczas wyciskania elementów stalowych zderzaka kolejowego. Udało się uzyskać obraz białej warstwy pozwalający na zaproponowanie szczegółowej koncepcji mechanizmu jej tworzenia się.
EN
Hot or warm forging of steel structural parts favors the formation of the white layer on the surface of steel tools. The formation of the white layer is the result of tribological processes, and phase transformations in the surface of the tools often plays the main role in the wear mechanisms in these tools. The morphology of the white layer forming on the surface of tools during the extrusion of steel parts of a railway bumper is presented in this work. The research enabled the analysis of the microstructure of the white layer as well as discussions and proposals of a detailed description of the white layer formation mechanisms.
11
Content available remote Stale jako elementy pary ciernej w tłumikach drgań zawieszeń wagonów
PL
W pracy przedstawione zostały przykładowe wyniki badań strukturalnych efektów oddziaływań tribologicznych wybranych stali. Badania wykonano w układzie pary ciernej: przeciwpróbka w postaci wirującej tarczy i dociskana do niej próbka. W urządzeniu montowano po dwie próbki, obciążone masą po 4 kg każda. Prędkość obrotowa tarczy – 4 m/s. Amplituda ruchu posuwisto-zwrotnego próbek – 50 mm, częstość ruchu posuwisto-zwrotnego próbek – 1 Hz. Wszystkie próby realizowano w warunkach tarcia suchego, z kontrolą temperatury próbek. Po każdej próbie płytę doprowadzano do stanu początkowego metodą szlifowania oraz usuwano pozostałości ścieru przez polerowanie papierem ściernym (420). W trakcie badań oceniano strukturalne zmiany stanu warstwy wierzchniej próbek. Opisywane w referacie badania wykonano w ramach dużego przedsięwzięcia, w którym poszukiwano optymalnych par ciernych gwarantujących oczekiwany poziom współczynnika tarcia i zużycie. W ten sposób dobrane pary cierne mają być zastosowane w tłumikach drgań zawieszeń wagonów.
EN
In this study, the selected results of research on the structural effects of tribological interaction between investigated steels are presented. The investigations were performed in the following set-up: counter-sample – in a form of rotating disc and a sample pressed against it. In the set-up, two samples were mounted and loaded with a mass of 4 kg each. A disk rotational speed of 4 m/s was applied. The amplitude of reciprocating movement of the samples was 50 mm, and the frequency of the movement was 1 Hz. All experiments were performed under dry friction conditions with the control of the temperature of the sample. After each test, the surface of the disk was ground and polished (420 grit abrasive paper) to remove any remaining products of wear. Changes of the structure of the surface of samples were examined during the tests. The investigations described in this work were performed within the framework of a broad project focused on the search for the most advantageous wear vapour providing the appropriate level of both the friction coefficient and wear. Properly controlled wear vapours may be applied in vibration dampers used in rail cars.
PL
Praca przedstawia przegląd najważniejszych poglądów na temat mikrostruktury tzw. białej warstwy (białej strefy) uzyskiwanej w szczególności w wyniku skrawania twardych stali a także w wyniku innych procesów powodujących znaczne, dynamiczne odkształcenia i związany z nimi efekt cieplny. Przedstawiono też wybrane wyniki badań własnych na ten temat. Pomimo iż występują różnice poglądów odnośnie mikrostruktury tej warstwy, wskazano istotne wspólne cechy warstw utworzonych w wyniku różnych procesów, takie jak wysoka twardość i kruchość oraz zwiększona odporność na działanie czynników chemicznych.
EN
The paper presents the most widespread opinions on the microstructure of so called white layer (white area) produced as a result of machining of hard steels as well as other processes yielding high dynamic deformations and the accompanying thermal effect. Some results of the performed investigations are also presented. Despite of the differences in views on the white layer microstructure, common features of the layers produced by various processes have been pointed out, such as high hardness, brittleness and improved chemical resistance.
PL
Białą warstwą (ang. white layer, w skrócie WL lub white etching layer, w skrócie WEL) nazywa się w inżynierii powierzchni warstwę wierzchnią utworzoną w wyniku działania zlokalizowanego dynamicznego odkształcenia plastycznego i związanego z tym szybkiego nagrzewania strefy odkształcenia. Uzasadnieniem terminu biała warstwa jest niemożność jej natrawienia pozwalającego na obserwację struktury w mikroskopie świetlnym. Z licznych badań wiadomo, że twardość białej warstwy jest wysoka 10 ÷ 12 GPa), przewyższająca twardość zahartowanej stali.
PL
W pracy podjęto próbę usystematyzowania informacji dotyczących tzw. białej warstwy. Opisano jej morfologię, mechanizm tworzenia. miejsca występowania, własności oraz skutki powstawania. Ponadto zdefiniowano pojęcia: biała warstwa, ciemna warstwa, warstwa Beilby'ego oraz adiabatyczne pasmo ścinania.
EN
Trials of information systematization relative to so called white layer were undertaken in this work. The morphology, formation mechanism, areas of occurrence, properties and formation effects of the white layer have been described- Moreover, notions of: white layer, dark layer, Beilby layer and adiabatic shearing band have been defined.
PL
Praca prezentuje wyniki badań warstw wierzchnich powstałych w wyniku hartowania laserowego i toczenia (sekwencyjnego lub hybrydowego) stali 100Cr6. W ocenie warstw uwzględniono badania mikrostruktury za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego oraz badania mezotwardości. W świetle przeprowadzonych badań mozna stwierdzić, że obróbka hybrydowa pozwala wyeliminować powstanie niekorzystnych stref warstwy wierzchniej, takich jak warstwa biała i strefa odpuszczona.
EN
The paper presents results of investigation of the surface layers resulting from laser hardening and turning (sequent or hybrid) of 100Cr6 steel. Scanning electron microscopy and microhardness measurements were applied for the investigation. It has been found that hybrid treatment makes possible to eliminate the unfavourable white layer and tempered zone, harmfully influencing properties of the surface layer.
17
Content available remote The Wear mechanisms of toughened rails
EN
The mechanisms of exploitation defects formation such as isolated wheel burn, corrugation, head checking, squat, of high-strength and wear-resistant toughened rails were classified in this paper. The test specimens taken from track sections subjected to wear (downhill or uphill runs, curves and train sudden brake area) were investigated. The test track sections were not ground. The conditions of the defect formation in those rails were also specified.
PL
W pracy sklasyfikowano i wyjaśniono mechanizmy powstawania uszkodzeń eksploatacyjnych (wybuksowanie, zużycie faliste, head checking oraz squat) wysokowytrzymałych - o dużej odporności na ścieranie, szyn kolejowych obrobionych cieplnie. Badania wykonano na próbkach z odcinków torowisk najbardziej narażonych na zużycie (podjazdów, zjazdów, łuków oraz obszarów gwałtownego hamowania pociągów). Odcinki torowisk, z których pobrano próby nie były okresowo szlifowane. Określono również warunki powstawania uszkodzeń eksploatacyjnych w tych szynach.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.