Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vocational education
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Purpose: The main aim of the article was to present good practices in the field of cooperation between vocational schools and enterprises. Design/methodology/approach: The study employed a survey method. The survey was anonymised and it was addressed to two types of respondents: school principals and industry representatives (employers). The first group of respondents was selected based on the school type – only vocational school principals were eligible to take part in the study – while the latter group of respondents was selected at random. Findings: All reforms of vocational education must, first and foremost, be aligned with actual labour market needs. The data obtained can provide a reference point for streamlining cooperation between vocational schools and industry representatives, improving the organisation of practical classes in the form of dual education and patronage classes, and fostering other forms of cooperation with businesses. Research limitations/implications: The main research limitation is that the issue is a new topic that has not yet been widely discussed in the literature. Another threat is the reluctance of entrepreneurs to cooperate with schools (fear of the need to carry out new tasks). On the other hand, however, these behaviours are slowly changing, which is caused by the lack of staff on the labour market, which in turn motivates entrepreneurs to look for employees already at the school stage. Practical implications: The presented proposal of the concept of cooperation between entrepreneurs and vocational schools is a valuable initiative for the immediate implementation of business activity in practice, which in the near future will become a necessary action due to the lack of employees on the market. Originality/value: The topic addressed is new and original, rarely discussed in the literature so far. The article presents the results of original research on the cooperation of vocational schools with enterprises and includes proposals for the practical application of the indicated solutions.
PL
Kompetencje zawodowe pracownika są kluczowe do ambitnej pracy - bezpiecznej, dobrze przygotowanej i zorganizowanej technicznie o rygorze dyscypliny uwzględniającej procesy ryzyka oraz satysfakcjonującej pracownika i pracodawcę. Na kompetencje zawodowe składają się wykształcenie kierunkowe oraz potwierdzanie kwalifikacji. W artykule poruszono kwestię konieczności weryfikacji pracy komisji kwalifikacyjnych - od sprawdzania wiedzy do predyspozycji zawodowych. Omówiono także czynniki związane z wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, stanowiące minimum tego, co należałoby wziąć pod uwagę podczas egzaminowania.
EN
The employee's professional competences are key to ambitious work which is safe, well prepared and technically organized and | taking into account risk analysis and satisfying the employee and employer. Professional competences include specialized education and confirmation of qualifications. The paper discusses the need to verify the work of qualifying committees - from checking knowledge to Professional | predispositions. Factors related to knowledge, skills and experience were also discussed, being the minimum of what should be considered during the exam.
3
Content available Szkolnictwo poligraficzne po reformach
PL
W latach 2016–2019 w systemie szkolnictwa zawodowego w Polsce zaszły istotne zmiany. Większość z nich weszła w życie w 2019 roku i dotyczyły również edukacji poligrafów. Zmieniały się nie tylko treści programowe, ale wprowadzono też do podstaw programowych nowe zagadnienia oraz nowe zawody. Rok, to zbyt krótki okres na ocenę wszystkich zmian. Jest jednak dobrą okazją do podsumowania i określenia jakie problemy nurtują dzisiaj zawodowe szkolnictwo poligraficzne.
EN
In 2016–2019, significant changes took place in Polish vocational education system. Most of them entered into force in 2019. They also concerned graphic arts education. Not only did the curriculum content change, but also new topics and new professions were introduced into the curriculum. Although one year is a short period of time to evaluate all changes, the author made an attempt to summarize and define the problems bothering today’s professional graphic arts education at the secondary school level.
PL
Kompetencje zawodowe pracownika są kluczowe do ambitnej pracy - bezpiecznej, dobrze przygotowanej i zorganizowanej technicznie o rygorze dyscypliny uwzględniającej procesy ryzyka oraz satysfakcjonującej pracownika i pracodawcę. Na kompetencje zawodowe składają się wykształcenie kierunkowe oraz potwierdzanie kwalifikacji. W artykule poruszono kwestię konieczności weryfikacji pracy komisji kwalifikacyjnych - od sprawdzania wiedzy do predyspozycji zawodowych. Omówiono także czynniki związane z wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, stanowiące minimum tego, co należałoby wziąć pod uwagę podczas egzaminowania.
EN
The employee's professional competences are key to ambitious work which is safe, well prepared and technically organized and ; taking into account risk analysis and satisfying the employee and employer. Professional competences include specialized education and confirmation of qualifications. The paper discusses the need to verify the work of qualifying committees - from checking knowledge to Professional i predispositions. Factors related to knowledge, skills and experience were also discussed, being the minimum of what should be considered I during the exam.
EN
Purpose: The purpose of this paper is to present the development of materials science and engineering in Poland against the background of the development of the universities of technology in Europe and the USA. The research was conducted in the field of literary studies dealing, amongst other things, with the history and development of the universities. Design/methodology/approach: In order to perform the research, the author has used historical, comparative and cultural methods which are characteristic for the humanities. Findings: Materials Science and Engineering (MSE) was created in the USA in the 1950s and the 1960s. Over the next two decades, it became popular in many other countries, including European ones such as Poland. Its development in Poland, in spite of the last decision of the authorities of particular universities of technology, will be continued in the following years because it is one of three key disciplines, together with information technology and biotechnology, which is treated in the world as key to the future prosperity of developed nations and as a major driving force for global economic growth. Originality/value: An overview of the available literature related to the topic allows one to conclude that the previous studies have not analysed the development of materials science and engineering in Poland against the background of the development of the universities of technology in Europe and the USA.
PL
W artykule zaprezentowane zostały zmiany w systemie kształcenia zawodowego obowiązujące w Polsce od roku szkolnego 2017/2018. Najważniejszą zmianą jest powołanie szkoły branżowej I stopnia, która zastąpiła Zasadniczą Szkołę Zawodową. Kolejną istotną zmianą jest zmodyfikowana klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Głównym celem zmian jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb gospodarki, które realizowane będzie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.
EN
The article presents the changes in the vocational training system applicable from the 2017/2018 school year. The most important change is the establishment of the first degree trade school, which replaced the Vocational School. Another significant change is the modified classification of vocational education occupations. The main goal of those changes is to adapt the education system to the needs of the economy, which will be implemented in collaboration with local entrepreneurs.
7
Content available remote Return to vocational education
EN
The article presents the description of the current education and vocational training systems in Poland and the world with special emphasis on technical professions. It draws attention to the events and decisions, which led to a decreased level of education, lower quality of graduates and problems, the youth graduating from secondary and high schools have with finding a job. The studies of the authors on the effectiveness of vocational training systems lead to the presentation of an innovative proposal of deriving operational goals of education from professional tasks and developing a modular design of curricula. Such an approach towards the construction of vocational training programs is based on the model of a modularized occupation MES (Modules of Employable Skills). The described concept is supported by: high efficiency, flexibility and economic issues.
PL
W artykule przedstawiono opis aktualnych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów technicznych. Zwrócono uwagę na zdarzenia i decyzje które, spowodowały obniżenie poziomu kształcenia, jakości absolwentów oraz problemy młodzieży kończącej naukę w szkołach średnich i wyższych ze znalezieniem pracy. Badania autorów nad efektywnością systemów kształcenia zawodowego, skłaniają do przedstawienia innowacyjnej propozycji wyprowadzenia operacyjnych celów kształcenia z zadań zawodowych i opracowania programów nauczania o konstrukcji modułowej. Takie podejście do konstrukcji programów kształcenia zawodowego, oparte jest na modelu zmodularyzowanego zawodu MES (Modules of Employable Skills). Za opisaną koncepcją przemawiają: duża skuteczność, elastyczność i względy ekonomiczne.
EN
Analysis of the current situation in graphic arts vocational education, as taught in Polish high schools. Changes resulting from the governmental education reform. Diagnosis of deteriorating condition of youth education as well as adequacy of educational programs with changes in the graphic arts industry. The article also postulates that printing companies should participate in training of graphic arts technical personnel.
PL
Artykuł traktuje o doświadczeniach Powiatu Wodzisławskiego związanych z ponad dwunastoletnią współpracą z różnymi przedsiębiorstwami sektora górnictwa węgla kamiennego w zakresie kształcenia i przygotowania kadr górniczych.
EN
The article is taking the issue of twelve-years-long cooperation between county of Wodzislaw Slaski and local coal mines in the area of vocational education of youth as an example of difficult relations between local government and mining industry in Poland.
EN
The post modern social processes have somehow destroyed the institutional role of teachers over the past two decades. It is currently necessary to give would-be teachers new, different competencies than the present ones. The tendency to make the teacher education adequate for contemporary needs imposes a number of new tasks on the institutions of teacher education. There is, among other things, a need for organizing innovative classes in terms of both their content and form. The article will contain a practically verified concept of workshops as an important form of improving and completing the education of mathematics teachers.
PL
Artykuł przedstawia obecną sytuację szkolnictwa zawodowego w Polsce. Analizie został poddany stan szkolnictwa zawodowego sprzed transformacji ustrojowej, który zestawiono z dzisiejszą sytuacją. Zaprezentowano genezę obecnie obserwowanego kryzysu szkolnictwa zawodowego. Artykuł prezentuje również sposoby rozwiązania problemów szkolnictwa zawodowego.
EN
The paper discusses the current situation of vocational education in Poland. It analyses the condition of this education before the political transformation and compares it to the current situation. The genesis of the crisis currently observed in vocational education has been presented. The paper suggests the ways to solve some of the problems in this important segment of education.
PL
W publikacji przedstawiono najważniejsze zmiany, jakie zostały wprowadzone w szkolnictwie ponadgimnazjalnym zawodowym. Szczególną uwagę poświęcono nowej strukturze programów nauczania – głównie w zawodach z branży TSL – pod kątem odniesień do założeń CSR. Następnie dokonano analizy zapisów tych dokumentów pod względem możliwości wystąpienia zagrożeń w realizacji zapisanych tam celów oraz zadań.
EN
The paper presents the most important changes that have been made in vocational upper secondary education. Particular attention was paid to the new structure of the curriculum - primarily in the competition of the TSL sector - in terms of their new structure and references to the principles of CSR. Then an analysis of the provisions of these documents in terms of the potential risks in the implementation stored there objectives and targets.
13
Content available remote Kowale swojego losu
14
Content available remote Akademia innowacji w Elblągu
PL
Stal próbowano przeciąć strumieniem wody już na przełomie lat 60/70 XX wieku. Do Polski technologia cięcia wodą dotarła w latach 80-tych. Dziś uczniowie elbląskiego technikum poznają ten udoskonalony, ale wciąż innowacyjny, sposób obróbki metalu, kamienia, szkła i innych materiałów. Wszystko to dzięki drugiej edycji Waterjet Academy - projektu edukacyjnego organizowanego przez Urząd Miejski w Elblągu.
15
Content available remote Quality in NDT – two approaches
EN
Quality in NDT is the key for safety of constructions and facilities. Two different approaches will be presented. The first approach deals with proficiency tests of ondestructive testing. A procedure offered by the German Society for NDT will be presented. The second approach deals with vocational education in Germany. Starting in August 1st this year, vocational education of young people is available within the field of nondestructive testing of materials. This education is a stateorganized training offered by state vocational schools under the umbrella of the German Chamber of Industry and Commerce. The presentation will show how this new branch of education is linked to the qualification and certification requirements of the standard EN ISO 9712.
PL
Jakość badań nieniszczących jest podstawowym czynnikiem dla bezpieczeństwa konstrukcji i urządzeń. W artykule są przedstawione dwa różne podejścia do tego zagadnienia. Pierwsze wiąże jakość badań z ich sprawnością i przedstawia procedurę oferowaną przez Niemieckie Towarzystwo Badań Nieniszczących. Drugie podejście związane jest z edukacją zawodową w Niemczech. Od 1 sierpnia 2013 roku jest dostępne szkolenie zawodowe młodych ludzi w dziedzinie badań nieniszczących. Szkolenie to jest oferowane przez szkoły państwowe pod patronatem Niemieckiej Izby Przemysłu i Handlu. W artykule przedstawiony jest sposób w jaki powiązano tę nową gałąź edukacji państwowej z wymaganiami kwalifikacji i certyfikacji wg EN ISO 9712.
PL
W artykule przedstawiono wyniki sondażu przeprowadzonego wśród przedstawicieli podziemnych zakładów górniczych odpowiedzialnych za ustawiczne kształcenie zawodowe załóg górniczych. Zaprezentowany materiał empiryczny pokazuje, jak rynek edukacji pozaszkolnej oceniają jego odbiorcy. Tym samym uzupełnia wiedzę o przebiegu procesu ustawicznego kształcenia zawodowego. Drugi uczestnik procesu, tj. podmioty szkolące załogi górnicze w systemie pozaszkolnym, zostały opisane w innym artykule (Majer, Nowak 2011).
EN
The article presents the results of opinion poll carried out among representatives of coal mines reliable for persistent vocational education and training of coal mines employees. The study showing the assessment of informal learning market by services receivers. The analysis complete knowledge concern process of persistent training coal mines employees, as the opinion of second participants of the process, training institutions were describe in other article published by the same authors (Majer, Nowak 2011).
18
Content available remote Zawodowa edukacja techniczna Ukrainy a społeczeństwo informacyjne
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego i jego wpływ na zawodową edukację techniczną, określona została rola informacyjnych technologii komunikacyjnych w zawodowej edukacji technicznej, ukierunkowanej na podniesienie jakości.
EN
The article characterizes modern information society and its influence at the vocational education, identifies the role of information and communicative technologies in the computerization of vocational education, aimed at increasing its quality.
19
EN
In the article some of the aspects of creative activity of pupils were presented. The article focuses on own activity through sole individual decision. It was proposed to teat stages of creative problem solutions as a base for organisation and realisation of technical issues. Influences resulting in pupils' development in the educational process regarding technical subjects and developing character of this process are presented, as well as and pupils' activeness and its creativity aspects.
20
Content available remote Narzędzie doskonalenia metod kształcenia ustawicznego w budownictwie
PL
Artykuł zawiera opis Programu Leonardo da Vinci (LdV) przygotowanego przez Komisję Europejską w 1994 r., w celu wdrażania polityki Wspólnoty Europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.