Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 364

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strengthening
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
W artykule opisano przypadek zarysowania głowicy prefabrykowanego słupa żelbetowego. Głowica stanowi podparcie kratownicy stalowej stropodachu hali produkcyjnej z jednej strony i belki żelbetowej stropodachu z drugiej. Kratownica stalowa opiera się na wykształtowanej półce, natomiast belka żelbetowa na prostokątnym wsporniku. Ze względu na zarysowanie głowicy (o szerokości przekraczającej 0,5 mm) przeprowadzono analizę jego przyczyn. Stwierdzono, że błędnie obliczono i ukształtowano zbrojenie. Na podstawie metody S-T zaproponowano poprawny sposób zbrojenia elementu.
EN
In the paper the case of cracking of the precast reinforced concrete column’s head was described. The head is the support for a roof steel truss of a production hall on the first side and a roof reinforced concrete beam on the second side. The steel truss is supported on the detailed shelf where as the beams is supported on the rectangular corbel. Because of the head’s cracking (the width of more than 0,5 mm) the reasons’ analysis was carried out. It was stated that the reinforcement was calculated and detailed wrongly. On the basis of S-T method the correct way of the element’s reinforcing was proposed.
EN
It is essential to retrofit deep beams with shear inadequacies because these beams, although they have the same shear and flexural reinforcements as ordinary beams, are more susceptible to shear failure. Hence, it is of great significance to overcome the shear weaknesses in deep beams. This research paper aims to experimentally examine the effectiveness of near-surface mounted (NSM) carbon fiber reinforced polymer (CFRP) for retrofitting reinforced concrete (RC) deep beams subjected to shear forces. The study involved three different types of specimens. The first specimen was constructed with concrete throughout its span and included shear stirrups. The second specimen was divided into two halves, with one half lacking shear reinforcements and the other half having them. The third specimen had steel web reinforcement in one half of the span, while the other half was strengthened using NSM CFRP U-wrap strips and externally bonded horizontal CFRP strips. The proposed strengthening method significantly increased the shear strength of the deep beams, surpassing that provided by steel web reinforcement alone. Furthermore, the NSM CFRP strengthened specimen exhibited a change in failure mode from shear to flexural failure. In comparison to the control beam without stirrups, the beams strengthened with NSM CFRP U-wrap strips demonstrated an impressive 82% improvement in shear strength, while the beam with shear reinforcement showed a 23 % enhancement in load capacity. The proposed strengthened scheme is capable of enhancing the structural performance and load-carrying capacity effectively. A finite element model was generated utilizing ABAQUS software to simulate the behavior of the tested deep beams and verified against the experimental outcomes. The numerical models successfully predicted the behavior of the RC deep beams strengthened with NSM CFRP when compared to the experimental data.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie współczesnych zastosowań połączeń klejonych w budownictwie, jak również wskazanie obecnych trendów w rozwoju technologii klejenia. Omówiono wybrane zagadnienia z tej tematyki w zakresie wznoszenia, wzmacniania i naprawy konstrukcji drewnianych, murowych, żelbetowych, stalowych i zespolonych
EN
The aim of this article is to present modern applications of adhesive bonding in civil engineering and to point out current trends in the development of adhesive bonding technology. Chosen problems regarding this topic are discussed in the context of construction, strengthening and repair of timber, masonry, reinforced-concrete, metal and composite structures.
EN
This paper presents a wide range of diagnostic tests, repair and reinforcement measures, as well as a proposal to monitor the technical condition of a flyover structure located in the Odra Cement Factory in Opole. The poor technical condition of the structure determined the need to prepare a design aimed at repairing the structure. Design studies were fully used during the execution phase of the work. The purpose of this study is to present the characteristics of a historical postindustrial building in urgent need of revitalization and the assumptions adopted for repair. The reason for engaging in this project was the advanced state of degradation and the danger it posed. The primary objective was to guarantee safety and preserve this structure to the highest possible degree of authenticity. This was to protect this historical structure from failure or demolition and to ensure that it could continue to be used indefinitely,
PL
Niniejszy artykuł prezentuje szeroki zestaw badań diagnostycznych, działań naprawczych i wzmacniających, a także koncepcję monitorowania stanu technicznego estakady przenośnikowej w Cementowni „Odra” w Opolu. Zły stan techniczny budowli spowodował konieczność przygotowania projektu mającego na celu naprawę konstrukcji. Studia projektowe zostały w pełni wykorzystane w fazie wykonawczej prac. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie charakterystyki zabytkowego obiektu poprzemysłowego, który pilnie potrzebuje rewitalizacji, a także założenia przyjęte w ramach działań naprawczych. Powodem podjęcia się projektu był zaawansowany stan degradacji i zagrożenie, które obiekt stwarzał. Głównym celem było zagwarantowanie bezpieczeństwa i zachowanie jak najwyższego stopnia autentyczności obiektu. Miało to ochronić ten zabytkowy obiekt przed katastrofą budowlaną i rozbiórką oraz zapewnić możliwość jego dalszego, bezterminowego funkcjonowania.
EN
Nowadays, among many existing reinforced concrete (RC) columns, it is impossible to find samples that work only as centrally compressed members – their vast majority work as eccentrically compressed members. On the other hand, the significant volumes of reconstruction in Ukraine will require studies of the work of various RC structures strengthened under different load levels. In addition to choosing the method of strengthening itself, the relevant tasks will be studies of bearing capacity, crack resistance, reliability (including residual resource) of structures, etc. This article presents the method of crack resistance experimental study of eccentrically compressed RC members. The proposed method was tested on unstrengthened (ordinary) and strengthened (in a stretched zone) RC columns; the results of experimental studies for ordinary and strengthened samples were also obtained. The columns were strengthened with a composite material (from many carbon-fiber-reinforced polymers) – the Sika Carbodur S512 strip. The feature of the crack resistance study of columns was that they were strengthened under the initial load level of 30 %. As a result of experimental research on the samples strengthened under load, we stated that the width of the crack decreased on average by about 36 % (at the comparable values of the active load). In turn, the average maximum length of cracks decreased to about 50 % of the height of the cross-section (for unstrengthened samples, this value was approximately 80 %), and the eccentric compressive ultimate load was increased by about 33 %.
PL
W pracy syntetycznie omówiono skutki eksploatacji ujawniające się na powierzchni terenu oraz zasady ochrony istniejącej zabudowy terenu górniczego nieprzystosowanej do przenoszenia wpływów eksploatacji górniczej. Przedstawiono typowe zabezpieczenia oraz naprawy budynków narażonych na działanie ciągłych deformacji górotworu. Przeanalizowano aspekty dotyczące zasad bezpieczeństwa w trakcie realizacji robót typowych mających na celu wzmacnianie bądź naprawę budynków narażonych na skutki wpływów eksploatacji.
EN
This paper provides a synthetic overview of the effects of mining operations that become evident on the surface of the terrain and principles for protecting the existing construction in mining areas that are not adapted to withstand the influence of mining activities. Typical protections and repairs for buildings exposed to continuous rock deformations are presented. The aspects concerning safety principles during the implementation of typical works aimed at strengthening or repairing buildings affected by the effects of mining activities have been analyzed.
PL
Artykuł przedstawia wykorzystanie technologii druku 3D do wzmocnienia stalowych profili zimnogiętych typu C. Przedmiotem analizy były zimnogięte belki stalowe usztywnione w połowie rozpiętości elementami wykonanymi w technologii druku 3D. Zaprezentowano wyniki doświadczalno-numeryczne trójpunktowego zginania. Obliczenia numeryczne przeprowadzono, uwzględniając nieliniowość materiału z uwzględnieniem dużych przemieszczeń. Analiza potwierdziła zwiększenie sztywności modeli poddanych trójpunktowemu zginaniu z wykorzystaniem usztywnienia wykonanego w technologii druku 3D z użyciem filamentu ABS.
EN
The article presents the use of 3D printing technology to strengthen cold-formed C-type steel profiles. The subject of the analysis were cold-formed steel beams stiffened in the middle of the span with elements made in 3D printing technology. The paper presents experimental and numerical results of three-point bending. Numerical calculations were carried out in the nonlinear range of the material and taking into account large displacements. The analysis confirmed the increase in stiffness of the models subjected to three-point bending with the use of a stiffener made in the incremental printing technology with the use of ABS filament.
PL
W artykule opisano przypadek badawczy i aplikacyjny, pozwalający na akceptowalny zakres ingerencji oraz zastosowaną technologię wzmocnienia z użyciem nowoczesnych materiałów w celu zachowania wartości historycznej obiektu. Pojedyncze wdrożenie nowych rozwiązań pozwoli na ocenę skuteczności i przydatności takich metod w ratowaniu unikatowych konstrukcji obiektów historycznych i zabytkowych. Inspiracją do takiego podejścia było docelowe wprowadzenie bezinwazyjnej techniki wzmacniającej, która nie zmieniła cennego i autentycznego wyglądu historycznych konstrukcji, zapewniając jednocześnie im odpowiednią nośność, ponieważ stosowane pierwotnie materiały budowlane nie znajdują swoich odpowiedników w aktualnych przepisach i normach. Przedmiotem artykułu jest żelbetowa klatka schodowa, wykonana w 1910 r., stanowiąca komunikację pionową szpitala, która powinna zostać dostosowana do współczesnych wymagań użytkowych i bezpieczeństwa.
EN
The article describes both, research and application case, allowing for an acceptable range of interference and the strengthening technique in order to preserve the historical value of the object, using the modern materials. Such a single implementation of new solutions will make it possible to assess the effectiveness and usefulness of such methods, saving unique structures of historical and historic buildings. The inspiration for this approach was the targeted introduction of a non-invasive reinforcing technique that will not change the valuable and authentic appearance of historical structures, while providing them with adequate load-bearing capacity, because the originally used building materials do not find their equivalent in current regulations and standards. The subject of the article is a reinforced concrete staircase, made in 1910 that has been used for the vertical communication of the hospital, which should have been adapted to modern safety requirements.
PL
W artykule podano metody wzmacniania wsporników słupów, których skuteczność została zweryfikowana badaniami eksperymentalnymi. Niezależnie od zastosowanej metody efektywność wzmocnienia wspornika jest głównie uzależniona od smukłości ścinania wspornika, ilości zbrojenia wewnętrznego i jego wytężenia przed wzmocnieniem.
EN
The article presents the methods of strengthening R-C corbels, the effectiveness of which has been verified by experimental research. Regardless of the method used, the effectiveness of the corbel strengthening is mainly dependent on the shear span to effective depth ratio, the amount of internal reinforcement and the effort of corbel before strengthening.
EN
The use of FRP materials as external reinforcement of masonry structures has been recognized as an effective and minimally invasive method of wall strengthening. The available literature and research reports confirm the positive effect of the strip-like arrangement of composites with a horizontal, diagonal and - as shown in the paper - vertical configuration. The problem here is the proper estimation of the benefits of such FRP reinforcement, namely determining the real increase in shear strength. The paper described selected calculation procedures that can be found in the available literature (proprietary solutions), as well as in the published guidelines for the design of masonry walls strengthening using FRP materials. The results of experimental tests of sheared masonry walls made of AAC blocks and strengthened using vertical strips of carbon and glass fibres are briefly presented. Finally, based on the presented formulae, the values of the theoretical shear force resulted from the FRP contribution were calculated and detailed discussed. The comparison of the experimental and theoretical shear forces showed that only one of the presented calculation methods gave a high agreement of the results for both carbon and glass sheets. In addition, it was noticed that in two cases the effects of strengthening - depending on the material used - drastically differed, which was not observed in the research.
PL
Zastosowanie materiałów FRP jako zewnętrznego zbrojenia konstrukcji murowanych jest skuteczną i mało inwazyjną metodą wzmacniania ścian. Dostępna literatura potwierdza pozytywny wpływ kompozytów układanych pasmowo, w konfiguracji poziomej, ukośnej i - jak pokazano w artykule - pionowej. Problemem jest tu właściwe oszacowanie korzyści płynących z takiego zbrojenia, a dokładniej, określenie rzeczywistego wzrostu nośności na ścinanie wzmocnionej ściany. W artykule opisano wybrane procedury obliczeniowe dostępne w literaturze (rozwiązania autorskie), a także w opublikowanych wytycznych do projektowania wzmocnień ścian murowanych materiałami FRP. Pokrótce przedstawiono też wyniki własnych badań laboratoryjnych ścian murowanych z bloczków AAC poddanych ścinaniu, które wzmocniono pionowymi pasami z włókien węglowych i szklanych. Ostatecznie, na podstawie przedstawionych wzorów, obliczono i szczegółowo omówiono wartości teoretycznej siły ścinającej wynikającej z udziału FRP. Porównanie doświadczalnych i teoretycznych sił ścinających wykazało, że tylko jedna z przedstawionych metod obliczeniowych pozwala na uzyskanie dobrej zgodności wyników zarówno dla pasm CFRP, jak i GFRP. Ponadto zauważono, że w dwóch przypadkach wartości siły ścinającej, w zależności od użytego materiału, znacząco się różniły, czego nie zaobserwowano w badaniach.
EN
Continuous steel-concrete composite girder can fully utilize material strength and possess large spanning ability for bridge constructions. However, the weak cracking resistance at the negative bending moment region of the girder seriously harms its durability and serviceability. This paper investigates practical techniques to improve the cracking performance of continuous steel-concrete composite girders subjected to hogging moment. A real continuous girder was selected as the background bridge and introduced for numerical analysis. Modeling results show that under the serviceability limit state, the principle stress of concrete slabs near the middle piers of the bridge was far beyond the allowable material strength, producing a maximum tensile stress of 10.0 MPa. Approaches for strengthening concrete decks at the negative moment region were developed and the effectiveness of each approach was assessed by examing the tensile stress in the slabs. Results indicate that the temporary counterweight approach decreased the maximum tensile stress in concrete slabs by 22%. Due to concrete shrinkage and creep, more than 65% of the prestressed compressive stresses in concrete slabs were finally dispersed to the steel beams. A thin ultra-high performance concrete (UHPC) overlay at the hogging moment region effectively increased the cracking resistance of the slabs, and practical engineering results convicted the applicability of the UHPC technique.
EN
The column is one of the most significant structural elements, which is designed to support mainly the compressive load. Strengthening of existing reinforced concrete columns is required to enhance ductility and increase load capacity to sustain the overload as sometimes there may be a change in use. Ten rectangular concrete columns were constructed and tested. H/b ratio was kept constant and equals 6 for all columns. The aim of this work is to study the behaviour and efficiency of RC columns strengthened with steel jackets subjected to axial load. An experimental study of the behaviour of ten strengthened concrete columns with slenderness ratio (H/b) equals 6 was carried out. Variables such as aspect ratio (t/b), the volume of steel batten plates, and spacing of steel batten plates at centres (S) were considered. The results showed that using this method of strengthening is very effective and an increase in the axial load capacity of the strengthened columns is obtained.
PL
Rosnąca popularność wzmocnień kompozytowych przeznaczonych do elementów betonowych, żelbetowych oraz konstrukcji murowych doprowadziła do bardzo szybkiego rozwoju systemowych materiałów o zróżnicowanych parametrach. W przypadku obiektów zabytkowych ważne jest, aby ewentualne zmiany pierwotnego wyglądu nie ingerowały znacznie w aspekt historyczny i wizualny wzmacnianej konstrukcji. W niniejszym artykule skupiono się na kompozytach wzmacniających z włóknami PBO oraz matrycą na bazie zaprawy mineralnej (PBO-FRCM), które w docelowej postaci przypominają wyglądem tynk. Z tego powodu, w odróżnieniu od kompozytów FRP, kompozyty PBO-FRCM nie zaburzają wyglądu zabytków w nadmiernym stopniu, co jest szczególnie ważne. Autorzy przedstawili podstawowe informacje literaturowe związane z właściwościami kompozytów PBO-FRCM oraz aktualnie przeprowadzane przez siebie badania, które mają na celu zwiększenie efektywności wykorzystania kompozytu. Opisane badania związane są ze wzmacnianiem belek na ścinanie, płyt na zginanie oraz elementów ściskanych.
EN
The growing popularity of composite reinforcements intended for concrete members, RC members and masonry structures has led to the rapid development of systemic materials with varied parameters. In the case of heritage buildings it is important that any alterations in the original appearance do not significantly interfere in the historical and visual aspects of the structure being strengthened. This paper focuses on composites with PBO fibers and a mineral mortar-based matrix (PBO-FRCM), designed for strengthening purposes, which in their ultimate form resemble plaster in their appearance. Consequently, unlike FRP composites, PBO-FRCM composites do not excessively disturb the appearance of monuments, which is highly important. The authors present essential information about the properties of PBO-FRCM composites, derived from the literature on the subject, and their recent research aimed at increasing the effectiveness of composite mobilization. The research covers the shear strengthening of beams, the flexural strengthening of slabs and the strengthening of members in compression.
EN
This paper presents a study on the specific features of traditional Chinese pavilions. The sources investigated during the study expanded the authors’ outlook on the expression of national characteristics in Chinese architecture as a whole, and became the basis for concluding that the pavilion can act as a vehicle for national identity. In their study, the authors focused solely on researching the architecture of small Chinese pavilions. It was concluded that the architecture of pavilions should be considered together with the general principles of Chinese philosophy, culture, religions, landscape design, the architecture of purely garden pavilions-as together with pavilions with other uses and it allows us to identify similarities and differences between pavilions of various types. Based on the transfer of information from the fundamental sources to specific layouts and landscape paintings of Suzhou gardens in this study, those landscape techniques that were formed based on Feng Shui and their symbolic meaning were concretized in the conclusions. The discussion focuses on the repair, renovation and reinforcement of timber structures susceptible to the effects of aggressive external factors (rainfall, insects, technical wood pests, fire) using methods acceptable in conservation.
PL
W artykule określono specyfikę tradycyjnych pawilonów chińskich. Przedstawiono pogląd autorów na temat sposobu przekazywania cech narodowych w całej architekturze chińskiej, co stało się podstawą do potwierdzenia wniosków o pawilonie jako nośniku znaków tożsamości narodowej. Autorzy skupili się na analizie małych pawilonów z terytorium Chin. Ich wystrój architektoniczny należy rozpatrywać w powiązaniu z ogólnymi zasadami projektowania krajobrazu w Chinach oraz architekturą pawilonów ogrodowych o innych funkcjach, co pozwala na identyfikację wspólnych i odmiennych cech różnych typów pawilonów. Opierając się na przeniesieniu przez autorów przedstawionego studium informacji z wybranych źródeł do konkretnych układów i pejzaży ogrodów Suzhou, w konkluzjach scharakteryzowano te działania krajobrazowe, które powstały z wykorzystaniem Feng Shui, oraz ich symboliczne znaczenie. Podjęto również tematykę naprawy, renowacji i wzmacniania konstrukcji drewnianych podatnych na działania agresywnych czynników zewnętrznych (opady atmosferyczne, owady szkodniki techniczne drewna, ogień) przy użyciu metod akceptowalnych konserwatorsko.
EN
Fibre reinforced polymer (FRP) strengthening is a possible option when the load carrying capacity of a structure needs to be increased for various reasons. On the other hand, the focus nowadays aims to save the environment by reducing the waste material. A suggestion was made to use waste concrete as an aggregate. If this new material was used more, it would be possible to use recycled concrete aggregate (RCA) and carbon fibre reinforced polymer (CFRP) to strengthen reinforced concrete (RC) structures and make them more environmentally friendly. An experimental investigation study on the shear behaviour of RC beams strengthened with CFRP strips was carried out. Tests were conducted on six reinforced concrete beams, with variations in the replacement ratio of RCA and strengthened by different configurations of CFRP under four-point loading. The results indicated that the load carrying capacity was increased, on average, by 18.09 and 35.04% for beams strengthened with CFRP with an inclined strip (IS) and continuous strip (CS) configurations respectively. The results also indicated that the increases in the stiffness were 21.08 and 37.31 for beams strengthened with CFRP in the IS and CS configurations, respectively. In addition the ductility of the beams increased after strengthening.
PL
Przedmiotem artykułu jest weryfikacja nośności stropu magazynu surowców o wymiarach 90,0×12,5 m wykonanego z kanałowych płyt strunobetonowych o wysokości 265 mm i modularnej szerokości 1,20 m. Po ułożeniu płyt kanałowych na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych piwnicy oraz wykonaniu wieńców i złączy podłużnych między płytami zauważono, że w obliczeniach do projektu stropu uwzględniono obciążenia zmienne qk = 10 i 15 kN/m2, zapominając o siłach skupionych wywoływanych przez dwa wózki widłowe o udźwigu Qk = 20 kN każdy. Wstrzymano prace wykończeniowe stropu w celu opracowania sposobu przystosowania go do przenoszenia obciążeń wymienionych wyżej. W artykule przedstawiono analizy, wnioski i zalecenia dotyczące możliwości uzyskania żądanej przez inwestora nośności stropu z równoczesną eksploatacją wózków widłowych. Wyniki analiz wykorzystano do opracowania projektu wzmocnień konstrukcji stropu na ścinanie i zginanie poprzez zespolenie płyt z nadbetonem będącym posadzką magazynu oraz dodatkowo na ścinanie przez wypełnienie betonem części przypodporowej kanałów w płytach na długości obliczeniowej lpt2 = 0,90 m przekazywania siły sprężającej z cięgien na beton.
EN
The subject of the paper is verification of the load capacity of the floor of the raw material warehouse with dimensions of 90,0×12,5 m made of hollow-core prestressed concrete slabs 265 mm high and a modular width of 1,20 m. After placing the hollow-core slabs on the external and internal walls of the basement and making the tie beams and longitudinal joints between the slabs, it was noticed that in calculations for the detailed design of the floor with the live load qk = 10 and 15 kN/m2 no account was taken of the concentrated forces caused by two forklifts with a load capacity of Qk = 20 kN each. Finishing works of the ceiling were stopped in order to work out how to adapt it to transfer the loads mentioned above. The paper presents analyses, conclusions and recommendations concerning the possibility of obtaining the floor load capacity required by the investor with simultaneous use of forklifts. The results of the analysis has been used to strengthen the floor structure for shear and bending by joining the slabs with the 80 mm thick concrete topping. Additionally, higher shear capacity has been obtained by filling the supporting part of the channels (lpt2 = 0.90 m) with concrete at tendon transmission length.
PL
Głównym celem pracy było wykonanie pionierskiej aplikacji wzmocnienia konstrukcji mostu przy użyciu naprężonych kompozytów CFRP z zastosowaniem tzw. „metody gradientowej” na konstrukcji mostu będącego w czynnej eksploatacji. Program badań własnych obejmował dwa dźwigary kablobetonowe o rozpiętości 18,0 m i wysokości przekroju 1,26 m. Dźwigary wykonane w laboratorium EMPA były dokładną kopią konstrukcji mostu wzmocnionego w 2015 w Szczercowskiej Wsi. Z dwóch elementów badawczych jeden zbadano jako referencyjny, a drugi wzmocniono na zginanie przy użyciu naprężonych taśm CFRP „metodą gradientową” oraz na ścinanie oplotami z mat CFRP. Dźwigary poddano badaniu nośności na zginanie oraz na ścinanie. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły wysoką efektywność wzmocnienia dźwigarów kablobetonowych przy użyciu naprężonych taśm CFRP. Badania dźwigarów wykazały wzrost obciążenia rysującego o 16%, obciążenia niszczącego o 21% oraz ograniczenie maksymalnych ugięć o 19% w stosunku do dźwigara referencyjnego.
EN
The main objective of this work was to carry out a pioneering application of bridge structural strengthening using post-tensioned CFRP composites using the “gradient method” on a bridge structure in active use. The research program included two post-tensioned concrete girders with a clear span of 18,0 m and a section height of 1,26 m. The girders made in the EMPA laboratory were an exact copy of the bridge girders strengthened in Szczercowska Wies in 2015. From two test girders, the first was tested, as a reference, and the second was strengthened in bending using prestressed CFRP strips “gradient method” and in shear with braided CFRP sheets. The girders were tested for bending and shear capacity. The results of the laboratory tests indicated that the effectiveness of the strengthened post-tensioned concrete girders with prestressed CFRP strips using the “gradient method” was very high. The strengthened girder showed an increase of 16% in cracking load, 21% in ultimate load, and a reduction of maximum deflections by 19% compared to the reference girder.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze wzmacnianiem elementów żelbetowych przy użyciu naprężonych kompozytów CFRP przyklejanych na powierzchni betonu konstrukcji inżynierskich. Omówiono systemy kotwiąco-sprężające, wskazując na zalety i problemy z nimi związane.
EN
The paper presents the strengthening of concrete elements using post-tensioned CFRP composites bonded on a concrete surface. Anchorage prestressing systems are discussed, along with their advantages and problems with their application. On the basis of the collected database of experimental tests, an overview of prestressing methods are presented, with division into anchored and unanchored systems, with a gradual reduction of the prestressing force along the anchorage length. In terms of anchorage prestressing systems the external strengthening with the following systems is described: Sika®CarboDur® Leoba, Sika®CarboDur® Stress-Head, Sika® LEOBA CarboDur® SLC II, BBR-Stahlton S&P, Neoxe. Examples of such implementations on existing bridge infrastructure are also presented.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-materiałowych w modernizacji podziemnych obiektów zabytkowych na przykładzie Smoczej Jamy w Krakowie. Zaprezentowano metodę dokładnego odwzorowania trójwymiarowej geometrii jaskini na podstawie chmury punktów uzyskanej ze skaningu 3D oraz obliczeń numerycznych i określono zakres oraz metodę zabezpieczenia masywu skalnego. W artykule opisano również przeprowadzone dodatkowe prace modernizacyjne, których celem było ulepszenie funkcjonowania Smoczej Jamy oraz zwiększenie bezpieczeństwa jej użytkowników.
EN
The paper presents a case study of the application of modern technical and material solutions in the modernisation of underground historical structures on the example of the Dragon's Den in Krakow. It presents a methodology for accurately reconstructing the three-dimensional geometry of the cave on the basis of a point cloud obtained from 3D scanning and numerical calculations, which are the key to determining the extent and method of securing the rock mass. The paper also describes additional modernisation works performed to improve the functioning of the Dragon's Den and increase the safety of its visitors.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.