Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  swoboda manewru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Swoboda manewru w działaniach bojowych
PL
Wzrost liczby użytkowników dróg skłania do podejmowania badań nad poziomem swobody ruchu, uznawanym jako miara warunków ruchu, uwzględniająca odczucia użytkowników dróg co do płynnego przemieszczania się po drogach. Wyróżnia się wiele czynników mających wpływ na przemieszczanie, uwzględnianych także do badania tej problematyki w siłach zbrojnych. Są to jednak czynniki przydatne w warunkach pokojowych, gdy nie uwzględnia się czynników zewnętrznych występujących w czasie kryzysu i wojny a wiec czynników związanych z oddziaływaniem przeciwnika. Szczególnie istotne jest to w Tylnej Strefie Działań, gdzie utrzymanie swobody manewru determinuje efektywne działania sił w Strefie Działań Bezpośrednich. Wnioski z licznych ćwiczeń wskazują na wagę tego problemu, dlatego też celem artykułu jest przedstawienie zagrożeń i ich wpływu na swobodą ruchu oraz możliwości utrzymania jej na właściwym poziomie. Rozważania prowadzono na bazie analizy literatury związanej z ruchem drogowym oraz analizy ćwiczeń prowadzonych w siłach zbrojnych. W rozdziale pierwszym dokonano umiejscowienia manewru i swobody działania w klasyfikacji działań taktycznych co pozwoliło zidentyfikować obszar największych potrzeb i zagrożeń w tym zakresie. W rozdziale drugim na podstawie zdefiniowanego przemieszczanie oraz swobody manewru dokonano analizy wpływu infrastruktury drogowej na przemieszanie sił szczególnie w tylnej strefie działań oraz analizy zakłóceń swobody manewru ze strony dwóch zasadniczych zagrożeń: działań specjalnych i uchodźców. W rozdziale trzecim na bazie wcześniejszych analiz dokonano syntezy możliwych działań w celu zminimalizowania zagrożeń i utrzymania właściwej swobody manewru.
EN
The increase in the number of road users induces research into the level of freedom of movement, recognized as a measure of traffic conditions, taking into account the feelings of road users regarding smooth travel on roads. There are many factors affecting the movement, also taken into account in the study of this issue in the armed forces. However, these are factors useful in peaceful conditions, when external factors occurring during the crisis and war are not taken into account, and so factors related to the impact of the opponent. This is especially important in the Rear Action Zone, where maintaining the freedom of maneuver determines the effective actions of the forces in the Direct Action Zone. The conclusions from numerous exercises indicate the importance of this problem, therefore the aim of the article is to present the risks and their impact on freedom of movement and the ability to maintain it at the right level. The considerations were based on the analysis of literature related to road traffic and analysis of exercises conducted in the armed forces. In the first chapter, maneuvering and freedom of action in the classification of tactical activities were made, which allowed to identify the area of the greatest needs and threats in this area. In the second chapter, on the basis of the defined displacement and freedom of maneuver, an analysis of the impact of road infrastructure on the mixing of forces, especially in the back zone of operations, was made and analysis of disturbances of freedom of maneuver on the part of two basic threats: special activities and refugees. In the third chapter, based on previous analyzes, possible actions have been synthesized in order to minimize the risks and maintain a proper freedom of maneuver.
PL
Autor prezentuje próby osiągnięcia dominacji przez siły zbrojne Chińskiej Republiki Ludowej w rejonie Morza Południowo- i Wschodniochińskiego oraz działania zmierzające do obniżenia roli Marynarki Wojennej USA w tym rejonie. Prezentuje środki walki jakimi dysponują Chińczycy i możliwości przeciwstawienia się im przez US Navy. Jeśli Amerykanie w dalszym ciągu chcą być wiarygodnym partnerem państw leżących w basenie wspomnianych mórz, muszą zwiększyć swoją obecność na Pacyfiku i zainwestować w nowe okręty, by dalej dominować militarnie w tym regionie świata.
EN
For at least ten years the People’s Republic of China has been developing so-called “anti-access/ area denial” capabilities. By this term one should understand capability to attack, at long ranges, military forces that might be deployed (anti-access) or operated (area-denial) within the western Pacific. Those efforts will have a crucial impact on U.S. Navy’s freedom of maneuver ability, and consequently would also change strategic landscape of East- and Southeast Asia Regions. For the USA, the only global superpower, power projection from the seas is one of the most important military capabilities. It means that US military forces (specially US Navy and US Air Forces) will have to develop new capabilities and also new battle concept that will give them ability to maintain their superiority, and to operate within the new battle-environment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.