Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 91

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aesthetics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Dwa światy, które bardzo często żyją obok siebie, to świat skupiony w tzw. ruchach miejskich [świat działaczy, sygnalistów i społeczników miejskich] i świat architektury krajobrazu - zawodowych projektantów czy wykonawców terenów zieleni. Uczestnicząc w procesach miastotwórczych, mają oni bardzo często wspólne cele i działają na tej samej tkance. Jednak często nie realizują ich wspólnie i nie tworzą przestrzeni współpracy. Umiejętności czy systemy pracy tych grup nie przepływają między sobą - ze szkodą dla przestrzeni publicznej.
2
Content available Motocykl – estetyczny obiekt techniczny
PL
Pierwszy motocykl powstał ponad 130 lat temu. Dzisiaj użytkują motocykle z przynajmniej kilku powodów, to znaczy: ich eksploatacja jest stosunkowo tania, łatwo nimi manewrować w zatłoczonych miastach, jazda na motocyklu daje poczucie wolności i niezależności. Niezależnie od powodu użytkowania motocykli, pewna część posiadaczy tych jednośladów czyni usilne starania, aby nadać swoim motocyklom indywidualny i niepowtarzalny charakter. Chęć wyróżniania się z tłumu identycznych seryjnych maszyn jest powodem poświęcania mnóstwa czasu i środków finansowych. Głównym celem niniejszego opracowania było przedstawiono podstawowych możliwości nadania motocyklowi cech indywidualnych pożądanych przez jego właściciela wraz z przykładami. A estetyka pojmowana będzie tu jako ładny i gustowny wygląd.
EN
The first motorcycle was created over 130 years ago. Today people use motorcycles for at least several reasons, that is: their operation is relatively cheap, they are easy to maneuver in crowded cities, riding a motorcycle gives a sense of freedom and independence. Regardless of the reason for using motorcycles, some owners of these two-wheelers vehicles are making great efforts to give their motorcycles individual and unique character. The desire to stand out from the crowd of identical serial machines is a reason to spend a lot of time and financial resources. The main purpose of this study was to present the basic possibilities of giving the motorcycle individual features desired by its owner along with examples. And aesthetics will be understood here as a nice and tasteful look.
3
Content available remote Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?
PL
Przedmiotem artykułu są trwałość i niezawodność systemów ETICS. W pierwszej kolejności autor wyjaśnia oba pojęcia, a następnie wymienia skutki zaniedbań na różnych etapach, począwszy od przygotowania podłoża, przez wykonawstwo, po eksploatację budynku.
EN
This paper describes the durability and reliability of the ETICS insulation systems. In the first place, the author explains both terms, then lists the effects of negligence at different stages from substrate preparation and installation to building use.
4
Content available Współczesna architektura przedszkolna
PL
Współczesna architektura przedszkolna powinna odpowiadać na aktualne i przyszłościowe potrzeby wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb głównego użytkownika – dziecka. Rozwiązania formalne, estetyczne oraz funkcjonalno-przestrzenne przedszkola-obiektu powinny być realizowane z uwzględnieniem głównego celu przedszkola-instytucji, jakim jest wychowanie przedszkolne w kontekście współczesnych oczekiwań i standardów, wspomagając rozwój sfery fizycznej, emocjonalnej, społecznej i poznawczej. Badania ogólne zostały przeprowadzone na wyselekcjonowanej próbie z Polski oraz innych krajów z Europy i spoza Europy. Wyniki badań pozwoliły na wyciągnięcie wniosków ogólnych będących podsumowaniem wniosków szczegółowych.
EN
Contemporary architecture referring to buildings that house pre-schools should respond to the current and the future needs of all its users, especially to the needs of the main user, that is the child. The formal, aesthetic and functional-spatial solutions applied while designing a pre-school as a facility should be implemented in line with the main goal of the pre-school as an institution. This goal refers to pre-school education, in the context of contemporary expectations and standards, which in its turn supports the development of the physical, emotional, social and cognitive sphere of the child. General research has been conducted on a selected sample of such facilities from Poland, as well as from other European and non-European countries. The research results made it possible to draw general conclusions that provide a summary to specific conclusions.
PL
Estetyczna spuścizna Bauhausu wciąż ma duży wpływ na kształtowanie się oblicza współczesnej architektury. Szczególnie w perspektywie jej relacji ze sztuką. Aktualne jest pytanie o charakter tych twórczych relacji w poszukiwaniu definicji architektury. W artykule wątek ten podjęto przez zestawienie ważnych paradygmatów szkoły Bauhausu ze współczesnym głosem architektów i artystów, którzy wzięli udział w XVII Biennale Architektury Freespace w Wenecji w 2018 r. W pracy omówiono i pokrótce przedstawiono wybrane ekspozycje. Dzięki temu zobrazowano, jak dzisiaj architektura poszukuje ciekawych rozwiązań w kooperacji ze sztuką, a twórcy okazują się podążać tropami podejmowanymi wcześniej przez Bauhaus zarówno w warstwie działań estetycznych, jak i znaczeniowych. Jednocześnie pokazano, jak nowatorstwo i tradycja zmieniają wątki, odkrywają nowe aspekty architektury w jej kolejnych historycznych odsłonach.
EN
The aesthetic heritage of the Bauhaus still has a strong influence on the shaping of the face of contemporary architecture. Especially in view of its relationship with art. The question of the character of these creative relationships in the search for a definition of architecture is still on the map. The article explores this theme by comparing important paradigms of the Bauhaus school with the contemporary opinions of architects and artists who took part in the 16th Freespace Architecture Biennale in Venice in 2018. Selected exhibitions were discussed and briefly presented in the paper. Thanks to this, it was illustrated how today architecture looks for interesting solutions in cooperation with art, and the creators turn out to follow the paths previously undertaken by the Bauhaus, both in terms of aesthetic and meaningful activities. At the same time, it was shown how innovation and tradition change themes and discover new aspects of architecture in its subsequent historical versions.
PL
Tematem artykułu jest zagadnienie interdyscyplinarności architektury w kontekście bliźniaczej dyscypliny – wzornictwa przemysłowego. W pracy przybliżone zostały trzy zasadnicze obszary przenikania się obu tych dziedzin. Pierwszy z obszarów poddanych analizie ma wymiar gospodarczy i koncentruje się na przemyśle kreatywnym i pojęciach pokrewnych, przybliża również samą definicję wzornictwa (designu) w kontekście architektury. Drugi z obszarów wskazuje na kontekst edukacyjny kształcenia architektów i projektantów wzornictwa. Ta część artykułu skupia się na wymiarze krajowym, zarysowując jednak tło międzynarodowe, przywołując uczelnie lub wydziały, na których integruje się interdyscyplinarną wiedzę z zakresu różnych dziedzin projektowych. Wreszcie trzeci obszar koncentruje się na nowych narzędziach cyfrowych, które projektanci adaptują do pracy twórczej. W tej części przybliżone zostały nowe metody projektowania i produkcji, poparte przykładami współczesnych obiektów architektonicznych i wzorniczych. Tam też, jak i w podsumowaniu nakreślony został horyzont możliwości i zagrożeń płynących ze stosowania tychże technik. Wspólnym elementem dla podjętych analiz jest założenie sobie holistycznego ujęcia profesji architekta. Architekta, nie tylko jako specjalisty w wąskiej dziedzinie, lecz jako twórcy inkorporującego do swej praktyki różne dziedziny projektownia. Autor wierzy i prezentuje pogląd, iż idąca za tym interdyscyplinarność praktyki, syntetyczne postrzeganie świata, otwartość na wzbogacanie warsztatu projektowego zmierza ku trwałemu (choć nieformalnemu w polskich warunkach) połączeniu w jedno dziedziny architektury i wzornictwa przemysłowego.
EN
The subject of the article is the issue of the interdisciplinary nature of architecture in the context of a twin discipline – industrial design. The work presents three main areas of overlapping of these two areas. The first of the analyzed areas has an economic dimension and focuses on the creative industry and related concepts, it also introduces the very definition of design in the context of architecture. The second area indicates the educational context of training architects and designers. This part of the article focuses on a national dimension, but outlines the international background, referring to universities or departments where interdisciplinary knowledge in various design fields is integrated. Finally, the third area focuses on new digital tools that designers adapt to creative work. This section introduces new design and production methods, supported by examples of contemporary architectural and design objects. There, and in the summary, the horizon of possibilities and threats resulting from the application of these techniques was outlined. The common element for the undertaken analyzes is the assumption of a holistic approach to the architect’s profession, i.e., an architect who is understood not only as a specialist in a narrow field, but as an artist incorporating various areas of design into his own practice. The author believes and presents the view that the resulting interdisciplinarity of practice, synthetic perception of the world and openness to enriching the design workshop is aimed at a permanent (although informal in Polish conditions) combination of architecture and industrial design into one discipline.
PL
Zmiany wizerunkowe dotyczące między innymi wyglądu zewnętrznego istniejących budynków najczęściej określone zostają mianem „rewitalizacja”. Dzięki wprowadzonym zmianom kolorystycznym albo materiałowym można uzyskać poprawę estetyki, np. elewacji budynku, wnętrza pomieszczeń, otoczenia obiektów. Oprócz tych wymienionych bezpośrednich zmian wprowadza się również zmianę „ducha miejsca”, nastroju użytkowników, a także co jest najważniejsze – tym zmianom towarzyszy inna – lepsza atmosfera wśród mieszkańców.
EN
The image transition concerning including a rig of existing buildings is often called as revitalisation. By changing the colour or the material it is possible to achieve better aesthetics of the building or of the room for example and the environment of objects as well. Except for that direct changes that are presented the phenomenon of changing the spirit of a place and mood of users is also popular and what is the most important thing by this transition the atmosphere among residents.
PL
W obiektach mostowych istotne są nie tylko parametry techniczne, ale także estetyka, w tym kolor obiektu. Projektanci i wykonawcy muszą zwracać uwagę nie tylko na to, jak wygląda on teraz, ale jak będzie się zmieniał w czasie. W artykule omówiono problematykę stabilności różnych barw w zależności od czasu i działania warunków atmosferycznych.
EN
Colour is one of the most crucial characteristics influencing the aesthetics of a structure. Designers often do not pay attention to the conditions in which the structure will be exposed and how they will effect the stability of the gloss and colour of coatings. The durability of colour and gloss depends both on the used binder and pigment, and this is surely connected with the price of the material. Therefore technical durability requirements for these two parameters should be specified. The article discusses how to define these requirements, what is possible for which kinds of paint, which colours are durable and which are the most susceptible to change. The examples of the appropriate and inappropriate applications of colour coatings on bridge structures are also presented.
9
Content available Space development aesthetics – indiscerable bauty
EN
Apparently, beauty encapsulated in architecture, facilities and buildings is not easily recognisable, absorbable, and assimilated by the surrounding. In this article, I intend to bring closer to readers the foundations of the concept of architecture as an idea rooted in the mind of an architect. An artist infatuated with the process of making the content of his mind explicit needs to choose from a variety of forms he/she can use to realize his/her plans.
PL
Piękno skrywane w architekturze, zawarte w obiektach, budynkach nie jest z pozoru łatwo dostrzegalne, przyswajalne, a wreszcie asymilowane przez otoczenie. W tym konspekcie chciałbym przybliżyć osnowę powstawania koncepcji tworzenia architektury jako idei tkwiącej w umyśle architekta. Artysta, zakochany w tym aby wyeksplikować zawartość swego umysłu staje wobec spektrum doboru form realizacji swych zamierzeń.
10
Content available remote Nawierzchnie drogowe w strefach ruchu uspokojonego
PL
Nawierzchnie drogowe są bardzo ważnym elementem publicznych przestrzeni miejskich i kształtowania stref ruchu uspokojonego. Obok swojej podstawowej funkcji ruchowej, w zależności od klasy ulicy i jej charakteru, mogą znacznie poprawić estetykę przestrzeni. Nawierzchnie w połączeniu z elementami małej architektury mają szczególne znaczenie w przestrzeni miejskiej. W przypadku odpowiedniego zastosowania elementów małej architektury i zieleni ulicznej dla wielu użytkowników nawierzchnia jest najłatwiej dostrzegalnym elementem wdrażanych rozwiązań.
EN
Road pavements are a very important element of public urban spaces and shaping traffic calming zones. In addition to its basic traffic function, depending on the street class and its character, they can significantly improve the aesthetics of space. The role of the pavement in combination with the elements of small architecture has a special meaning as it is “the floor” of street interiors. Appropriate development in the elements of small architecture and street greenery, causes that for many users the surface is the most easily visible element of the implemented solutions and has a synergistic effect on the perception by users.
PL
Omówiono podstawowe cechy japońskich stacji kolejowych, ze szczególnym nawiązaniem do konstrukcji obiektów ze stali i szkła. Nawiązano do przymiotów japońskiej kultury. Zarówno w odniesieniu do dworców Shinkansenu, jak i stacji pociągów regionalnych, istnieje w Japonii duże zapotrzebowanie na wielofunkcyjną i estetyczną infrastrukturę. Konstrukcje łączące stal i szkło odzwierciedlają najnowszą generację dworców kolejowych.
EN
With regard to the qualities of Japanese culture, the basic features of Japanese railway stations have been discussed, with particular reference to the structures made of steel and glass. Both in relation to Shinkansen and regional stations, there is a need for multifunctional and aesthetic infrastructure in Japan. Structures that successfully connect steel and glass reflect the latest generation of railway stations.
PL
Omówiono cechy współczesnej prefabrykacji elementów budynku oraz jej wpływ na optymalizację całego procesu budowlanego i osiągnięcie pożądanego efektu wizualnego, funkcjonalnego, czasowego i ekonomicznego. Podkreślono, że wykorzystanie najnowszych materiałów oraz zaawansowanych technologii, jak również wdrożenie systemu zarządzania jakością może przyczynić się do redukcji potencjalnych błędów, usprawniając proces budowlany.
EN
The article discusses features of modern precast elements and its impact on the optimization of the entire building process and achieve the intended goal in visual, functional, time and economic sense. It was emphasized that the use of the newest materials and advanced technologies, as well as quality managment systems might reduce possible mistakes and improve building process.
EN
Evaluating aesthetic value of digital photographs is a challenging task, mainly due to the subjective manner of the process. In this paper, we propose to approach this problem using deep convolutional neural networks. Using a dataset of over 1.7 million photos collected from Flickr, we train and evaluate a deep learning model whose goal is to classify photographs by analysing their aesthetics. The result of this work is a system that can be used e.g. to improve the workflow of professional photographers by preselecting the best photos.
PL
Ocena estetyki zdjęć cyfrowych jest trudnym zadaniem, głównie ze względu na jego subiektywność. W niniejszym artykule proponujemy podejście do problemu za pomocą głebokich splotowych sieci neuronowych. Ze zbioru ponad 1,7 miliona zdjęć z platformy Flickr, trenujemy model, którego celem jest klasyfikacja fotografii poprzez analizę ich estetyki. Rezultatem jest system, który może być używany np. aby usprawnić pracę profesjonalnych fotografów poprzez wstępne wybranie najlepszych zdjęć.
PL
Mosty ze względu na ich trwałość w krajobrazie stają się punktami odniesienia w różnych aspektach, w tym w szczególności społecznym, architektonicznym i estetycznym. Można mnożyć przykłady opisanych sytuacji, są to np. Tower Bridge, Puente del Alamillo, Pont Saint-Bénézet (d’Avignon), Karlův most czy Ponte Sant’Angelo. Jednakże celem analiz w niniejszym artykule są mosty zajmujące skrajnie marginalną pozycję do wymienionych sławnych mostów. Są to małe mosty przez rzeki Konotopa i Piwonia w miejscowości Parczew na Lubelszczyźnie. Lokalna społeczność dostrzegła konieczność zmiany z szarej monotonii na formy bardziej atrakcyjne o indywidualnych cechach. Jeśli istniejące mosty będą zadbane, zaaranżowane, przez podkreślenie istotnych linii silną lub delikatną barwą, nawiązanie do otoczenia przez zharmonizowanie lub przez utworzenie lokalnej dominanty. Wiele już zrobiono, kilka zaniedbanych obiektów oczyszczono, odnowiono, zmodernizowano balustrady i pomosty, uporządkowano stożki skarp, zadbano o wyraźną kolorystykę elementów. W referacie przedstawiono wszystkie mosty w mieście, ale także w okolicach Parczewa, z tego względu, że te obiekty funkcjonują w świadomości mieszkańców. Dotyczy to tak mostów drogowych jak i kolejowych. Podano zamieszczono skrótowo ich charakterystyki użytkowe, historię i subiektywne oceny estetyczne. Aplikacją ujętej powyżej koncepcji jest projekt niewielkiej kładki dla pieszych w trzech wariantach, przy czym poza względami wytrzymałościowo-funkcjonalnymi podstawowym zadaniem projektanta było stosowanie rozwiązań prostych i wizualnie interesujących, cokolwiek by to nie znaczyło.
EN
Due to their durability, bridges become landscape reference points in various aspects, especially from the social, architectural and aesthetic points of view. There are many examples supporting the above, e.g. Tower Bridge, Puente del Alamillo, Pont Saint-Bénézet (d’Avignon), Karlův Bridge or Ponte Sant’Angelo. Nevertheless, the analyses conducted in this paper regard bridges much less renowned than the aforementioned ones, namely, the small bridges upon Konotopa and Piwonia rivers in the town of Parczew in Lubelszczyzna. The local community have deemed it necessary to change the ordinariness into an arrangement close to synergy which can be achieved through tending the bridges, enhancing their aesthetical value through displaying their mechanics, emphasising fundamental lines by means of strong or delicate colours, as well as through references to the environment of the bridges by harmonising them with it or, on the contrary, turning them into a local dominant. Plenty has been done so far as the progress in bridge design where the aesthetic aspect is into consideration is constant, which also results from a better understanding of sustainable development. The paper describes all the bridges in Parczew and its vicinity with regard to the residents’ awareness of them. It discusses both road and railway bridges and contains their short service characteristics, history and subjective aesthetic assessment. The aforementioned concept was applied in the design of a small footbridge in three variants, where, apart from the questions of durability and functionality, the fundamental task was to use simple and visually attractive solutions – whatever it may mean.
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych założeń estetycznych minimalizmu architektonicznego. Pierwsza część tekstu przybliża historię ruchów upraszczających i uniwersalizujących w sztuce, szczególnie w architekturze. Druga część omawia kolejno pięć najbardziej wyrazistych zabiegów stosowanych przez architektów minimalistycznych do osiągnięcia piękna w budowlach.
EN
The aim of this article is a deep analysis of the selected aesthetic assumptions of architectural minimalism. The first part of the text presents the history of simplifying and unifying movements in art, especially in architecture. Then, the paper elucidates five most significant treatments used by minimalist architects to achieve beauty in their buildings.
PL
W tekście przedstawiono zarys niezwykłej historii życia i twórczości Profesor Jadwigi Sławińskiej, od chwili urodzin w Łodzi, poprzez dramatyczną ucieczkę z getta i trudne losy w czasach powojennych, aż po wybitne sukcesy na polu naukowym i dydaktycznym, odnoszone w latach, które poświęciła pracy na uczelni. Jadwiga Sławińska ukończyła studia architektoniczne i filozoficzne, była powszechnie szanowaną badaczką historii i teorii architektury współczesnej, a także twórczynią nowej szkoły estetyki architektury uprawianej jako dział teorii kultury. Dla swoich studentów i doktorantów na zawsze pozostanie ukochaną Nauczycielką i Mistrzynią. W artykule zaprezentowano najważniejsze spośród osiągnięć naukowych i dydaktycznych Profesor Sławińskiej. Osobiste wspomnienia o tej znakomitej postaci świata akademickiego dołączyli uczniowie, współpracownicy i przyjaciele Pani Profesor.
EN
This paper presents an outline of the unusual history of the life and work of Professor Jadwiga Sławińska, from the moment of her birth in Łódź, through her dramatic escape from the ghetto and difficult fate in post-war reality, up to the outstanding success in the field of scientific and didactic achievements, related to the years that she devoted to the university work. Jadwiga Sławińska graduated in architectural and philosophical studies. She was a widely respected researcher of the history and theory of contemporary architecture as well as the creatress of a new school of architectural aesthetics practiced as a field of the theory of culture. For her students and PhD candidates she will always be a beloved teacher. The article describes the most important scientific and didactic achievements of Professor Sławińska. Personal memories about this excellent personality from the academic community were shared by students, associates and friends of Madam Sławińska.
17
Content available remote 21st century theater - regress or progress?
EN
Theater as such is mostly defined through a relationship between play and observation. Such interplay results in a final product with either lasting or fleeting spatial form, and such spatial form ensues from a broadly understood function it is meant to fulfill. Therefore, the aesthetics of stage objects will involve the shape of the building as well as the stage pictures that are created in it and in its factual or significative proximity. To put it in simple terms, present-day global trends in theater construction seem to be headed in two directions. The first one involves standard solutions for the stage layout in a representative facility. They are addressed to the majority of audiences. The second trend is a form of relationship between the areas of play and observation. It is an embodiment of the creative idea of the people of theater, and, oftentimes, it is an outcome of advanced and complex creative ideas combined with many years of experience. It is an ambitious theater, in many circumstances bordering on an experiment. The discussion of aesthetics of theater facilities and stage layouts was conducted on the basis of judgments expressed by Władysław Tatarkiewicz and Umberto Eco. Despite being seemingly different, they are generally similar.
PL
Niniejszy esej jest próbą zwartego, a zarazem bieżącego przeglądu przeszłości i perspektyw zaawansowanego stylu postmodernistycznego we współczesnej architekturze. Mając właśnie to na względzie, autorzy prezentowanego tekstu skupiają swą uwagę na obecnych relacjach retrospekcji między architekturą inspirowaną zarówno modernizmem, jak i postmodernizmem, który nabiera cech nowego symbolizmu ożywionego imagologią połączoną z ideami estetyki ekologicznej.
EN
This essay is an attempt at a concise and current review of the past and perspectives of the advanced post-modernist style in contemporary architecture. Considering the above, the authors of the presented text have focused their attention on current relations between architecture inspired by both modernism and post-modernism, which acquires features of a new symbolism enlivened by imagology combined with ideas of ecological aesthetics.
19
Content available remote Kolorystyka obiektów architektonicznych i aspekty prawne z tym związane
PL
W artykule zaprezentowano rzadko podnoszony do tej pory w Polsce problem kolorystyki w architekturze zewnętrznej oraz kwestię braku uregulowań tych zagadnień na poziomie ustawowym. Artykuł porusza pojawiający się coraz częściej problem dotyczący eklektycznej i nieprzemyślanej kolorystyki architektury zabudowy miast i wsi w Polsce, który wynika z braku decyzyjności na poziomie ujednoliconych procedur w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
EN
This article presents the problem of coloring in external architecture rarely discussed in Poland and the lack of regulation of these issues at the statutory level. The article addresses growing problem of the eclectic and ill-considered color of urban and rural architecture in Poland, resulting from the lack of decision-making at the level of harmonized procedures within local spatial development plans.
20
Content available Architecture – the art creating a public space
EN
This paper discusses the responsibility of an artist-architect as a cretor of the architectural work. Architecture as spatial and public art, transfers such values oas beauty and usability onto the user. It is an art of space formation (facilities, installations), and shapes artistic and conceptual tastes among users. While implementing spatil forms, architects broaden the cognitive spectrum of an inexperienced user, shapes his/her perception of the reality, teaches perception assertiveness and make more humanstic.
PL
W swej rozprawie przedstawione zostały badania nad zagadnieniem odpowiedzialności artysty- architekta, jako twórcy dzieła architektury. Architektura jako sztuka przestrzenna, sztuka publiczna, przenosi na odbiorcę walory piękna i użyteczności. Jest sztuką idei formowania przestrzeni (obiektów, instalacji), formułuje gusta odbiorców i kształtuje ich smaki konceptualne. Aktywność architektów w realizacji form przestrzennych, poszerza spektrum poznawcze dla niewprawionego odbiorcy, kształtuje jego aparat percepcji rzeczywistości, uczy asertywności odbioru i humanizuje.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.